برچسب: کلاهبرداری

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -8

  شناسنامه پرونده پرونده 2 ماده چهارم کارآموزی تاریخ : 11/10/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه عمومی کلاسه پرونده : 84-44-28 موضوع : تسلیم و تحویل مبیع خواهان : جواد رجبیان غریب       ف : غلامحسین خواندگان : زهرا تقوی        ف : ابوالقاسم مشهد –بلوار امامت – امامت 31 راحله افشاریان      […]

Continue Reading