برچسب: پایان نامه مشاوره گروهی

پرسشنامه درباره بررسی نقش مشاوران مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

با سلام پرسشنامه حاضر حاوی یک  سری سؤالات می باشد که درباره بررسی نقش مشاوران  مدارس در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است . این پژوهش جهت انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته ……………… دانشگاه ……………انجام می گیرد  امیدوارم شما دبیران و همکارن عزیز با  جواب های صادقانه خود اینجانب را […]

Continue Reading

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺠﻠﻪی اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ                                                                             ﺳﺎل (3) 14، ﭘﺎﯾﯿﺰ 1391، ﺻﻔﺤﻪ 190-9   ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ   ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻼﺻﻪ                                                                                        زﻫﺮا داودی     ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش زوﺟﯿﻦ دارد. […]

Continue Reading