برچسب: فرزند کشی

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -11

شناسنامه پرونده پرونده چهارم ماه پنجم کارآموزی تاریخ : 30 /11/84 دفتر رسیدگی کننده  : شعبه 134 دادگاه جزائیمشهد موضوع : تخریب نتیجه پرونده : دفع تصرف و جزای نقدی درحق صندوق  دولت محکوم شده است کلاسه : 84/837 /134 شاکی : منابع طبیعی متشکی عنه : خانم ربابه پلنگ پوش خانم ربابه پلنگ پوش […]

Continue Reading

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺠﻠﻪی اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ                                                                             ﺳﺎل (3) 14، ﭘﺎﯾﯿﺰ 1391، ﺻﻔﺤﻪ 190-9   ﻣﻘﺎﻟﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ   ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻼﺻﻪ                                                                                        زﻫﺮا داودی     ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش زوﺟﯿﻦ دارد. […]

Continue Reading

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان   دانلود : تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان مقدمه یادگیرنده ای که وارد محیط یادگیری می شود ، دارای مجموعه ای ویژگی هاست که پیش نیاز یادگیری او به شمار می آیند . این ویژگیها هم جنبه ی شناختی دارند […]

Continue Reading