برچسب: حقوق چک

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13

شناسنامه پرونده پرونده 3 ماه هفتم کار آموزی تاریخ  24 /1/ 85 شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد موضوع : سرقت و جعل نتیجه : حکم به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شده است کلاسه پرونده : 84 – 998 – 2124 گزارش : مقارن ساعت 30/10 مورخه 1/4/84 برابر تماس تلفنی از […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5

  شناسنامه پرونده پرونده 2 ماه دوم کارآموزی تاریخ : 16/8/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری کلاسه پرونده : 83-561-124 موضوع : جعل و استفاده از سند جعل نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت با عرض سلام : پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -10

شناسنامه پرونده پرونده 2 ماه پنجم کار آموزی تاریخ : 11/11/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادکاه عمومی مشهد موضوع : مطالبه خسارت نتیجه پرونده شماره پرونده : 84/1387-31 خواهان: شرکت ساختمانی دنیاز خراسان با نمایندگی آقای علی اکبر حسن زاده   به سمت مدیر عامل خوانده:  سازمان  محترم مسکن و شهرسازی خراسان رضوی وکیل […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -3

شناسنامه پرونده پرونده 6 ماه اول کارآموزی تاریخ 25 /7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی کلاسه پرونده 84- 1135 – 124 موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه اظهارات مهری مقدم  ف : محمد علی […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2

شناسنامه پرونده پرونده 4 ماه اول کارآموزی تاریخ 21/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 135 دادگاه جزائی کلاسه پرونده 84/1766/135 موضوع : سرقت و اعتیاد نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق صورت جلسه : 8/7/84  مقارن ساعت 14 در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر  یک فقره سرقت در خیابان شقایق […]

Continue Reading