برچسب: حد زنا

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ

    ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ     The Effectiveness of Solution-Focused Counseling in Decreasing Different Dimensions of Marital Conflict of Dual-Career Couples       دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﺮیM. Ghamari, Ph.D.   اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺑﻬﺮ   دانلود فایل اصلی : ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ […]

Continue Reading
  • by مدیر سایت
  • مرداد 22, 1395
  • 0 Comments

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان ۱-۷- تعاریف مفاهیم ۱-۷-۱- تعاریف نظری: رضایتمندی زناشویی: احساس ذهنی از خوشنودی ،رضایت ولذت تجربه شده زناشویی است، هنگامی که همه جنبه های ازدواجشان را مد نظر می گیرند(امینی، ترجمه […]

Continue Reading
  • by مدیر سایت
  • مرداد 22, 1395
  • 0 Comments

پایان نامه در مورد:رضایتمندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان سن کارلسون می گوید : چون شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سنین متفاوت هستند ، در فرهنگ و اندیشه شان نیز تفاوت […]

Continue Reading
  • by مدیر سایت
  • مرداد 22, 1395
  • 0 Comments

ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان :دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان عوامل محیطی آلودگی هوا : کاپلان ( ۱۹۸۳ )  گزارش شده است که قرار گرفتن در معرض بوهای مضر ، نظیر بوهایی که از کارخانه های سازنده مواد شیمیایی یا […]

Continue Reading