برچسب: جریان نقدی آزاد

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12

شناسنامه پرونده : پرونده  2 ماه ششم کار آموزی  تاریخ : 24/12/84 شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد موضوع : ابطال مبایعه نامه نتیجه پرونده : کلاسه پرونده : 84 – 757 – 30 دادخواست : خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین وکیل : داریوش وثوقی       ف […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -3

شناسنامه پرونده پرونده 6 ماه اول کارآموزی تاریخ 25 /7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی کلاسه پرونده 84- 1135 – 124 موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه اظهارات مهری مقدم  ف : محمد علی […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2

شناسنامه پرونده پرونده 4 ماه اول کارآموزی تاریخ 21/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 135 دادگاه جزائی کلاسه پرونده 84/1766/135 موضوع : سرقت و اعتیاد نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق صورت جلسه : 8/7/84  مقارن ساعت 14 در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر  یک فقره سرقت در خیابان شقایق […]

Continue Reading