برچسب: ارتشاء

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -8

  شناسنامه پرونده پرونده 2 ماده چهارم کارآموزی تاریخ : 11/10/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه عمومی کلاسه پرونده : 84-44-28 موضوع : تسلیم و تحویل مبیع خواهان : جواد رجبیان غریب       ف : غلامحسین خواندگان : زهرا تقوی        ف : ابوالقاسم مشهد –بلوار امامت – امامت 31 راحله افشاریان      […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -3

شناسنامه پرونده پرونده 6 ماه اول کارآموزی تاریخ 25 /7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی کلاسه پرونده 84- 1135 – 124 موضوع : تحصیل مال از طریق نامشروع ـ رشوه نتیجه پرونده : پرداخت جزای نقدی و رد مال اخذ شده از طریق رشوه اظهارات مهری مقدم  ف : محمد علی […]

Continue Reading