پایان نامه

پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی- قسمت 2

ساوجی و خواجوی کرمانی وبررسی کتب و منابع و مأخذی است که در این زمینه موجود می باشد .   ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 2

trongجمله روش های رفتاردرمانی که به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده می شود می توان از مدیتیشن، یوگا، آرا مسازی عضلانی، بیوفیدبک و نوروفیدبک نام برد.(12) . در این پژوهش از روش نوروفیدبک بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 2

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎنو ﻣﺮدانﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ. روشﮐﺎر   اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 3

د آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و از روﯾﮑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺳﺎل 1985 ﺗﺎ 2006 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 2

اﺑﺮاز؛ 7ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری؛ و 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ   ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روزﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران (1986) در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮای؛ ﺑﻌـﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن (0/91)، ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز (0/76)، وﻓﺎداری (0/63) و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 3

– fault divorce. Journal of Marriage and the Family, 61, 800-802. – Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality. Journal of family Issues,28, 152-161. – Hotlist. C. S, Miller,. B. (2005). بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 2

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی روﻳﻜﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ درج آﮔﻬﻲ در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ادارات و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮای ارﺟﺎع ﻣﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﺮﻳﺎن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 3

ﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.   ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت درﻣﺎن راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 4

غالب نظریات درمانی معاصر مملو از فرضیات و اهدافی است که تداعی کننده ی فرهنگ غربی است و به نظر می رسد جهت کاربرد در فرهنگ های غیر غربی نامناسب است . به عنوان مثال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل