دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان- قسمت 4 پایان نامه

دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان- قسمت 4

و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای               دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان  » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از ادامه مطلب…

پروپوزال رایگان :شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه- قسمت 2 پایان نامه

پروپوزال رایگان :شکل گیری دولت مدرن و گرایش به استقلال در سیاست خارجی ایران در دوران رضا شاه- قسمت 2

این فرم و یا در نوبت قرار دادن آن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.   8– صورتجلسه گروه تخصصی   نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: صفورا ادامه مطلب…

پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 3 پایان نامه

پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 3

dy>   نوع مسئولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع                               جمع           ردیف نام مؤسسه بودجه ریالی بودجه ارزی تجهیزات و تسهیلات       ادامه مطلب…

دانلود تحقیق رایگان :سازمان تجارت جهانی(WTO)- قسمت 2 پایان نامه  پایان نامه تصمیم گیری مسیر – مبنا

دانلود تحقیق رایگان :سازمان تجارت جهانی(WTO)- قسمت 2

امور سایر کشور ها می گردد – وجود این سیستم باعث انتخاب صحیح مسیر تجاری دولتها می شود مهمترین انتقادات وارد بر سازمان تجارت جهانی: با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای مزایای زیادی است اما از انتقادات و سوء تفاهمات نیز خالی نیست . در زیر به برخی ادامه مطلب…

پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی- قسمت 2 پایان نامه

پروپوزال رایگان :مقامات و احوال عرفانی بر اساس تحلیل دیوان اشعار فخرالدین عراقی ، خواجوی کرمانی و سلمان ساوجی- قسمت 2

ساوجی و خواجوی کرمانی وبررسی کتب و منابع و مأخذی است که در این زمینه موجود می باشد .   ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:   پ–ابزار گردآوری داده‌ها:(مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و نرم افزار و ادامه مطلب…

پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 2 پایان نامه

پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 2

trongجمله روش های رفتاردرمانی که به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده می شود می توان از مدیتیشن، یوگا، آرا مسازی عضلانی، بیوفیدبک و نوروفیدبک نام برد.(12) . در این پژوهش از روش نوروفیدبک در درمان اضطراب استفاده شده است.از سوی دیگر،ناشناخته بودن تمرینات توانبخشی  برا فیزیوتراپیستها و کارشناسان ادامه مطلب…

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 2 پایان نامه

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 2

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎنو ﻣﺮدانﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ. روشﮐﺎر   اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﺗﺤﺖ ادامه مطلب…

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 3 پایان نامه

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 3

د آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و از روﯾﮑﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از ﺳﺎل 1985 ﺗﺎ 2006 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎ روﯾﮑﺮد راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادامه مطلب…

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 2 پایان نامه

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 2

اﺑﺮاز؛ 7ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری؛ و 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ   ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روزﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران (1986) در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮای؛ ﺑﻌـﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن (0/91)، ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز (0/76)، وﻓﺎداری (0/63) و ﺑﻌﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ (0/86) ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ ادامه مطلب…