نویسنده: yazoa

پایان نامه با واژگان کلیدی علائم جسمانی، مبتنی بر ذهن، یافته های پژوهش، شناخت درمانی

نمونه برای آزمایش این فرضیه کافی بوده است. نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه در شکل 4-3 ارائه شده است. شکل 4-3- نمودار ستونی مقایسه میانگین نمرات علائم جسمانی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه همان گونه که در شکل […]

Continue Reading

پایان نامه با واژگان کلیدی اوقات فراغت، مصرف کننده

استفاده مکرر از مستعدکنندههای برونشی استنشاقی باشد، عدم استفاده از درمان با کورتیکواستروئید و مراجعه قبلی به بیمارستان به خاطر آسم شبه کشنده.125 (هریسون ، 2012 .م).2-1-1-2-محرک های آسم محرکهای آسم متعددی موجب تنگ شدن مجاری هوایی، ویزینگ و تنگی نفس در بیماران مبتلا به آسم میشوند در حالی که دیدگاه قبلی بر اساس اجتناب […]

Continue Reading

پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، حضور ذهن، مبتنی بر ذهن، کاهش استرس

پلتیسموگرافی139 کل بدن، افزایش مقاوم مجاری هوایی را نشان می دهد و ممکن است افزایش ظرفیت کلی ریه و حجم باقی مانده را نمایش دهد. انتشار گاز معمولاً نرمال است، اما ممکن است افزایش اندکی در تبادل گاز در بعضی بیماران دیده شود. (هریسون ، 2012 .م). 2-1-1-4-2-پاسخ دهی مجاری هوایی AHR افزایش یافته معمولاً […]

Continue Reading

پایان نامه با واژگان کلیدی ذهن آگاهی، مبتنی بر ذهن، شناخت درمانی، یافته های پژوهش

Abstract: In this research have been study the effectiveness of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic symptoms in asthma patients. Asthma is a psychosomatic disorder that depression and anxiety were considered as a trigger or exacerbation factor for it. According to this matter MBCT was used for reducing depression and anxiety […]

Continue Reading

منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، آداب و رسوم، طبقات اجتماعی، میزان استفاده

مولفه های سبک زندگی از جهت فرم ومحتوا و روابط بین مقوله ها، از میان 8759مورد آگهی که در طول سالهای 1377تا 1379 که در تلویزیون پخش شده است به صورت تصادفی و از تکنیک تحلیل محتوا 370 آگهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سه نوع سبک زندگی در […]

Continue Reading

منابع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، طبقه اجتماعی، جامعه آماری، سرمایه فرهنگی

ای: تعریف نظری:محتوای برنامه های است که تماشا می شود.تعریف عملیاتی:محتوای برنامه ها به هفت دسته تقسیم می شود:1-مستند 2- ورزشی 3- آموزش و یادگیری 4- موسیقی 5- آشپزی 6- اخبار 7- فیلم (3-4-4) سطوح طبقه اجتماعی28 :تعریف نظری : طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه گفته می شود که از نظر ارزش های […]

Continue Reading

منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، روش پیمایش

به سبک زندگی می شود. نظام کرد و کارهای طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده یعنی نشانه های متمایز(جنکیز،215:1385). بوردیو معتقد بود که انسان در درجه نخست به وسیله نیاز به باز تولید و سپس با یک الگوی جمعی از ترجیحهای که براساس تمایز طبقاتی است، تحریک شوند، تمایزی که بوردیو مطرح می کند، […]

Continue Reading

منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، علوم اجتماعی، طبقه اجتماعی، ایدئولوژی

عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجار ها مطرح هستند.نسل فعلی هر آنچه را که از رسانه می خواند و می شنود و می بیند ملاک نگرش و عمل و رفتار خود قرار می دهد. در دوران کنونی نقش نهاد های اجتماعی مثل خانواده, همسالان و مدرسه در اجتماعی کردن نسل ها […]

Continue Reading

منابع تحقیق درمورد سبک زندگی، طبقه اجتماعی، انتقال اطلاعات، تاثیر رسانه ها

تقدیم به: جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛و استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر علی رحمانی فیروزجاه، که زحمت مشاوره این رساله را […]

Continue Reading

پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، انحراف معیار، کیفیت خدمات، توزیع فراوانی

جدول (4-4) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس شغل تعدادسوادفراوانی مشاهده شدهدرصد فراوان مشاهده شده یآزاد18045. 9کارمند11729. 8سایر8922. 7پاسخ نداده61. 5جمع392100 نمودار (4-4) : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر اساس شغل بر اساس جدول و نمودار، از تعداد392 نفر کل نمونه، تعداد 180 نفر معادل (45. 9 درصد) دارای شغل آزاد، تعداد […]

Continue Reading