ماه: مهر 1395

پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم

    تکه هایی از پایان نامه : چکیده : اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ  نظم عمومی و استحکام […]

Continue Reading

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی

        اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن   و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی         محسن رمضانپور، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف                       چکیده   پژوهش حاضر مطالعه تک موردی می باشد . نمونه گیری به […]

Continue Reading