روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق

 

زﻫﺮا داودی*، ﻋﺬرا اﻋﺘﻤﺎدی**، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ**

 

دانلود مقاله های پیوست :

13429613890302

75913870905

20120329111606-2108-123

shahsiah

46113860406

Yektaweb_Journals-v11n43p121

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻃﻼق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع درﻣﺎنﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﺸﺎور ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد.

 

روش: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ و در آن از ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳـﺘﻪ از زوﺟـﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﻌـﺮف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 32 زوج اﺳﺖ ﻛﻪ از زوﺟﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻼق روزﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران(.(1386

 

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺑﺤﺚ: روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ((p<0/001

 

ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ: روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق، ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق

 

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 89/07/08       ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 90/06/18

 

 

 

 

 

 

 

  • ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن <[email protected]>
  • دﻛﺘﺮ ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

 

 

121

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از ازدواجﻫﺎ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ آن ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. درک اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ازدواجﻫﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راهﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ زوﺟﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ

ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارﻧﺪ. ﮔﺎﺗﻤﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ »ازدواج ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ دﭼـﺎر ﺗﻌـﺎرض ﻣـﻲﺷـﻮد،

 

ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻲﺧﻮرد، ﺑﻠﻜﻪ ازدواج زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲﺧﻮرد ﻛﻪ ﻓﻘﺪان راه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض وﺟـﻮد دارد« (ﮔﺎﺗﻤﻦ1، .(1999

 

ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﮔﺎﺗﻤﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫـﺎ ﭘـﻴﺶﮔـﻮﻳﻲ ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﺮای آﺷـﻔﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﻃﻼق2 اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وی ﻧﺸﺎن داد زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲﺗـﺮی ﺑـﺎ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ دارای ازدواج ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻮده ﻳﺎ آﺷﻔﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در آﻳﻨﺪه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ داد. وی درﻳﺎﻓـﺖ زوجﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ درﺻـﺪد ﻃـﻼق ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻌـﺎﻣﻼت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺧـﻮد از ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﮔـﺎﺗﻤﻦ، .(1994 اﮔـﺮ زوﺟـﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻞ

ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪﻧﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﺟﻮدﺟﻴﺎدس3، .(2008

ﻃﻼق ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼل و آﺷﻔﺘﮕﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﻃـﻼق در

اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﻫﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻫـﻢ ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن) ﻳـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻓـﺮدی

 

ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در درﺟﺔ اول ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در اﺛـﺮ ﻃـﻼق آﺳـﻴﺐ دﻳﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ (ﺳﺎن و ﻟﻲ4، .(2009

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺸﺎر دروﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻫﻤـﺴﺮان وارد

ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮآورده ﻧـﺸﺪن ﻧﻴﺎزﻫـﺎ ﻳـﺎ اﻫـﺪاف، ﺷـﻴﻮهﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪای ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮادث زﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﻫﻤـﺴﺮ ﺑﺎﺷـﺪ (ﻳﺎﻧـﮓ و ﻻﻧﮓ5، .(1998

 

 

1- Gotman   2- divorce    3- Georgiades    4- Sun & Li  5- Yong &Long

 

 

122

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق …

 

 

ﻣﺴﻠﻤﺎً، ﻃﻼق ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زوج درﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﭼـﺮا ﻛـﻪ در درﻣـﺎن ﺑـﺮای زوﺟـﻴﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد. ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣـﻲﺷـﻮد زوﺟـﻴﻦ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺑـﻪ

 

ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ، ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺪاﻳﻲ، ﺗﻌﺎرض ﺷﺪﻳﺪ و روﻳﺪادﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴـﺰ داﺋﻤﻲ. ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮه ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﻲ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜـﻞ اﻓـﺸﺎء ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، و ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﺴﺮان ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (اﻣﺮی و اﺳﭙﺎراو1، .(2000 ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از اﺳﺘﺮس آورﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻛـﺮده و آﻧـﺎن را در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﮔﺮداﻧﺪ (ﭘﻴﺮﻟﻨﺪ و اﺳﻜﻮﻟﺮ2، 1978؛ ﺑـﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﻔﺎرﻳﺎن، .(1386

 

ﻧﺮخ ﻃﻼق ﻳﻚ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی ﺟﻬﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳـﺖ، ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﺬﻫﺐ، ﻗﺎﻧﻮن، اﻗﺘﺼﺎد، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و دورهﻫﺎی ﺑـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮدی

رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً، اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪﻫﺎی ﻃﻼق ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠـﻪ

آزادی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﺟﺎزه ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ازدواج و ﻃﻼق (ﮔﻠﻦ3، .(1999 روﻧـﺪ ﻳـﺎ ﺳـﻴﺮ ﻃـﻼق

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺻﻄﻜﺎک و ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ آﻏﺎز ﻣﻲﺷـﻮد و اﻳـﻦ روﻧـﺪ در ﺗﻜﺎﻣـﻞ

ﺧﻮد ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺳﭙﺲ دﺷﻤﻨﻲ ﻋﻠﻨﻲ و واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌـﺪی ﭘﻴـﺪا ﺷﺪن ﻓﻜﺮ ﻃﻼق در ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﺟﺎﻧﺐ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ و روی آوردن ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮم و ﻫﻤﺪل اﺳﺖ(دﻣﺎرﻳﺲ4، .(2000

 

رﻳﻤﻮﻧﺪ5، ﮔﺎج6 و ﻛﺮاﺳﺒﻲ( 1983) 7 ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ، اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻃﻼق را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر را ﻛﻪ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﻧﻜﺎر ﺗـﺎ ﺧـﺸﻢ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ و ﭘﺬﻳﺮش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣـﻞ رﻧﺠـﺶ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻃﻼق ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﺪا از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 

4- Demares 3- Glenn 2- Pearland& Schooler 1- Emery & Sparaw
7- Crasby 6- Gage 5- Raymond

 

 

123

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ، ﺳﻼﻣﺖ اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺤﺮانﻫـﺎی ﻃـﻼق ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮای ﻓﺮد رخ داده اﺳﺖ، ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻓـﺮد

 

در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ازدواج و ﻃﻼق، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی رواﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ، ارزشﻫـﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و وﻗﻮع ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﻃﻼق، ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ در ﺑﻬﺒﻮدی از ﺑﺤﺮانﻫﺎ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ روﻳﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮسزای ﺑﻴﺶﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺑﻊ زوﺟﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ زوﺟﻴﻦ از روﻳﺪادﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷـﻮد (ﻟـﻲ، آﻛـﻦ و اﺳﺒﻮﻟﺪ1؛(2006

 

ﺑﺮک( 1998) 2 ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻃﻼق را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﻛـﺸﻤﻜﺶﻫـﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮدی و ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻮﻳﺖ آﺷﻔﺘﻪ، ﻓﻘﺪان اﻣﻴـﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در

ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی در ﺷﺒﻜﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از

آن ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻃﻼق از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮕﻲ، ﺗﻌﺎرض و از ﻫﻢ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪای از اﺛـﺮات

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺟﻤﻠﻪ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، ﮔﻮﺷـﻪ ﮔﻴـﺮی، ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺿـﻌﻴﻒ و ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﺎ ﺳــﻠﻮک ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ (ﻛــﻮوان و ﻛــﻮوان3، 1987، 1990؛ ﻫﻤﻴﻨــﮓ و ﻣﻴﻠــﺮ4، 1991؛

اﻳﺴﺘﺮﺑﺮوﻛﺰ5، 1987، اﻣﺮی6، 1982، 1988؛ﻫﻮﺗﻠﻴﺴﺖ و ﻣﻴﻠﺮ، .(72005

 

ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﻲ ﻛﻪ در زﻣـﺎن ﻛﻮدﻛﻲ ﻃﻼق را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺶﺗﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ

 

 

3- Cowan& Cowan   4- Heming& Miller 2- Berk 1- Lee , Uken& Seboled
7- Hotlist, Miller 6- Emery 5- Easter brooks

 

 

124

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق …

 

 

(ﮔﻠﻦ و ﻛﺮاﻣﺮ1، 1985؛ ﻛﻮﻟﻜﺎ و وﻳﻦ ﮔﺎرﺗﻦ2، .(1979 در ﻣﻮرد ﭘﺪﻳﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﻃﻼق ﻧﻴﺰ ﺷﻮاﻫﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮات آن ﭼﻨﺪان ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﻴـﺴﺖ (ﭘـﻮپ و

ﻣﻮﻳﻠﺮ3، .(1979

 

اﻳﻨﺴﻮ ﻛﻴﻢ ﺑﺮگ و اﺳﺘﻴﻮ دی ﺷﺎزر (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﻮﻧﮓ4، (2007 در ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﻴﻠﻮاﻛﻲ و وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه درﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدﻧـﺪ.

ﺑﺮگ و دی ﺷﺎزر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎن را ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﻴﺰه آنﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ

ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ (ﭘﺮﻛﻴﻨﺰ5، .(1999

ﻣﺸﺎوره راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر، ﺷﻜﻠﻲ از درﻣﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲزﻧﺪ.

 

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﺪل درﻣﺎﻧﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن و ﺧﻠﻖ راه ﺣﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﺳـﻨﺘﻲ

ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ در اﻛﺜﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳـﻨﺖﻫـﺎی

دﻳﮕﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ(ﭘﺮﺳﻲ .(1970

درﻣﺎﻧﮕﺮان راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ اﻳﺪه را از ﺳﺎزه ﮔﺮاﻫﺎ وام ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫـﻴﭻ ﭼﻴـﺰ ﻣﻄﻠﻘـﻲ

وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮش را درﺑﺎره ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻧﻮاﻗﺺ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺔ اﻛﺜﺮ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ روان درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﻧﻔﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﺪف درﻣﺎن راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧـﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ

را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ، ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ در ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف درﻣـﺎن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺷﺮوع ﺷﺪهاﻧﺪ، آﮔـﺎه ﺷـﻮﻧﺪ و راه ﺣﻞﻫﺎی ﺗﺪاوم ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ (ﺗﻘﻮﻳﺖ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ (اﻛﺎﻧﻞ، .(2001

 

3- Pope & Mueller 2- Kulka & Weingarten 1- Glenn & Kramer
5- Perkins 4-Gong

 

 

125

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

در ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ، ﻫﺪف درﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎً ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ از ﺣـﺮف زدن درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺣﺮف زدن درﺑﺎره راه ﺣﻞﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻼم ﺧﻮﻳﺶ را ﺷـﺮوع ﻛﻨﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ

 

اﻓﺮاد ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ درﺑﺎره آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺆﺛﺮی اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ، ﭼـﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ دارﻧﺪ، در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ، ﺣـﺮف ﺑﺰﻧﻨـﺪ، آن ﮔـﺎه درﻣﺎﻧﮕﺮ راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻫﺪف اوﻟﻴﺔ ﺧﻮﻳﺶ دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ: درﻣـﺎﻧﮕﺮ(1 ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ و ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﻛـﺎرداﻧﻲ ﻣﺮاﺟـﻊ

را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻨﺪ؛ (2 آن دام اﺳﺎرتآور را ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻨﻴﺪه اﺳﺖ، ﺗﺒﻴﻦ ﺳـﺎزد؛ و (3

ﻳﻚ رﻫﻨﻤﻮد ﺷﺒﻪ ﺗﻠﻘﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺑﺪﻳﻬﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﺟﻊ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧـﺪ(دی ﺷﺎزر، .(1985

ﻣﻮد( 2000) 1ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﻣﺎن راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ،

اﻣﺎ اﺛﺮ آن ﺑﺮ روی زن و ﻣﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ. ﻛﻮﻧـﻮﻟﻲ2 و ﻫﻤﻜـﺎران (2003)در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﻪ

ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر را ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻃﺒـﻖ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎرﻛﻤﻦ، ﻫﺎﻟﻮی و ﻓﺘﺪﻣﻮر (1999) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺶ رﻓﺘﺎری دردرﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه

ﻣﺪت، درﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻴﻨﺪ ﻓـﻮرس و ﻣﮕﻨﻮﺳـﻮن (1997)3

 

ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺸﺎوره راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر را در ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﺳـﺘﻜﻬﻠﻢ زﻧـﺪاﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داﻧﺪ. آﻧﻴﻨﻤﻮس( 1996) 4 از درﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای درﻣـﺎن

ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

 

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ روﻳﻜﺮد زوج درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤـﻮر ﺑـﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﺮ زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﻛـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

1- Mudd                       2- Conoley   3- Lindforss& Magnsson           4- Anonymous

 

 

126

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق …

 

 

روش

 

روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺎرﻳﺦ 88/2/1 ﺗﺎ 88/3/31 در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤـﺮان ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﻣـﺎه ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و از زوﺟﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺮف ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ 45 زوﺟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ32 زوج ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﺔ ورود(زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ 2 ﺳـﺎل از ازدواﺟـﺸﺎن ﻣـﻲﮔـﺬرد و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ، اﻋﺘﻴﺎد و ﺧﻴﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑـﻪ ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫـﺸﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ 32 زوج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺮ روی ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﺔ ﻣـﺴﺘﻌﺪ ﻃـﻼق اﺟـﺮا ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ

ﺟﻠﺴﺎت زوج درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 6 ﺟﻠـﺴﻪ

(ﻫﻔﺘﻪای ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ 90 دﻗﻴﻘﻪ) ﺑﺮﮔـﺰار ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﭘﺎﻳـﺎن ﺟﻠـﺴﺔ ﺷـﺸﻢ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪهﻫـﺎ

 

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﺔ ﻣـﺬﻛﻮر را در دو ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. در ﭘﺎﻳـﺎن ﭘـﺲ از ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

 

اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻼق: اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ روزﻟـﺖ1 و ﻫﻤﻜـﺎران

 

(1986)، ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ اﺑﺰار 28 ﺳﺌﻮاﻟﻲ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃـﻼق اﺳﺖ، ﻛﻪ دارای 4 ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ 7 ﺳﺌﻮال را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎرج ﺷﺪن؛ 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز؛ 7ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری؛ و 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ

 

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روزﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران (1986) در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮای؛ ﺑﻌـﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن (0/91)، ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز (0/76)، وﻓﺎداری (0/63) و ﺑﻌﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ (0/86) ﺑـﻪ دﺳـﺖ

آﻣﺪ.

اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا؛ ﺗﻮﺳﻂ 5 ﻣﺘﺨـﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ؛ در ﺑﻬـﺎر 88

1- Rusbult

 

 

127

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

روی 40 زوج اﺟﺮا ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0/89) 0/88

ﺑﺮای زﻧﺎن و 0/87 ﺑﺮای ﻣﺮدان) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑـﺎ آﻟﻔـﺎی ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 0/88 از ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻫـﺎ؛ ﺑـﺮای ﺑﻌـﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن0/89 =، ﺑﺮای ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز0/90 =، ﺑﺮای ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری0/86 =، ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ= 0/72 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

 

روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ

 

ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻄـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، و ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫـﻢ

ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎری ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺮم اﻓﺰار spss-15 ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول 1ـ ﺟﺪول ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر
ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت
.1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﻜﻞ
ﺟﻠﺴﺔ اول .2 دﻋﻮت از ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ را در ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﻳـﺪ و آن ﻛﻠﻤـﻪ را ﺑـﻪ ﻳـﻚ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.
.3 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
.4 ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻞ
.1 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻔﺘﺔ ﻗﺒﻞ
ﺟﻠﺴﺔ دوم .2 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف
.3 ﺑﺮرﺳﻲ راه ﺣﻞﻫﺎی ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی راه ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت
.1 ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ
ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻮم .2 ﺣﺮف زدن درﺑﺎره آﻳﻨﺪه
.3 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ و ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻌﺠﺰه ای
.4 ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ

 

 

128

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق …

 

 

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت
ﺟﻠﺴﺔ ﭼﻬﺎرم .1 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺒﻞ
.2 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻦ ﺷﺎه ﻛﻠﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ
.1 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻔﺘﺔ ﻗﺒﻞ
ﺟﻠﺴﺔ ﭘﻨﺠﻢ .2 اداﻣﺔ ﻓﻦ ﺷﺎه ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻔﺘﺔ ﻗﺒﻞ
.3 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ واﻧﻤﻮدی
.4 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺌﻮاﻻت راه ﺣﻞ ﻣﺪار
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻠﻒ و ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺟﻠﺴﺔ ﺷﺸﻢ .1 ﺧﻼﺻﻪای از ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
.2 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺌﻮاﻻت درﺟﻪ دار
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف درﻣﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

 

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

 

روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق دو ﮔﺮوه ﭘـﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﺟﺪول (2) آﻣﺪه اﺳﺖ.

 

ﺟﺪول 2ـ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق

ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن آزﻣﺎﻳﺶ 137/9375 15/27293
ﮔﻮاه 135/7500 14/36895
ﭘﺲ آزﻣﻮن آزﻣﺎﻳﺶ 98/3125 8/34840
ﮔﻮاه 140/8750 14/94824

 

ﺟﺪول (2) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣـﺔ ﻣـﺴﺘﻌﺪ

ﻃﻼق در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

 

 

129

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

ﺟﺪول 3ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ F ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺬور ﺗﻮان
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺠﺬورات آزادی ﻣﺠﺬورات ﻣﻌﻨﺎداری اﺗﺎ آﻣﺎری
ﭘﺲ آزﻣﻮن 2441/902 1 2441/902 17/047 0/001 0/296 0/979
ﮔﺮوه ﻫﺎ 2140/799 1 2140/799 14/945 0/001 0/454 0/ 962
ﺧﻄﺎ 4154/036 29 143/243

 

ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول (3) ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات زوﺟـﻴﻦ ﻣـﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار اﺳـﺖ

 

.(P< 0/001) ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﺔ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ زوج درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎن در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن0/45 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ 45 درﺻﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﻤـﺮات ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻛﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻠـﺔ درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. ﺗـﻮان آﻣﺎری در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن 0/96 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ

ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.

 

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

 

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد زوج درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت راه ﺣـﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮﺿﻴﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .(P< 0/001) زﻳﻤـﺮﻣﻦ، ﭘﺮﺳـﺘﻮو ﺗـﺰل

(1997) ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را در ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﮔﺰارش دادﻧﺪ؛ ﻛـﺎﭘﻼن

  • ﻛﺎﭘﻼن (1999) ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺧﺘﻼﻻت در ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻃﻼق را اراﺋﻪ دادﻧﺪ؛ ﻛﻮرری

 

  • ﭘﻴﭽﺎﻳﺎن (2009) اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ ﺑـﺮای زوﺟﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ از راه ﻛﺎرﻫـﺎی اﻳـﻦ

 

 

 

130

 

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق …

 

 

روﻳﻜﺮد ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ روشﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ؛ ﻛـﺮوو (1987) ﺗـﺄﺛﻴﺮ 3 زوج درﻣـﺎﻧﻲ (روﻳﻜـﺮد رﻫﻨﻤـﻮدی، روﻳﻜـﺮد ﺗﻔـﺴﻴﺮی و روﻳﻜـﺮد

ﺣﻤﺎﻳﺖ- ﻛﻨﺘﺮل) را ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ درﻣﺎن ﻃﻼق اﻓﺮاد ﻃﻼق آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ

روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻃـﻼق زوﺟـﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0/45 اﺳﺖ؛ ﻧﻈﺮی (1386) اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را ﺑﺮ رﺿـﺎﻳﺖ

زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞ ﮔـﺰارش داد؛ ﻧﻈـﺮی و ﺑﻴﺮاﻣـﻲ (1387) ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد را ﺑـﺮ

 

رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻮدن، ﺗﻮاﻓـﻖ درﺑـﺎره ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺎﻟﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زوﺟﻴﻦ ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ ﮔﺰارش داد، ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاری اﻳـﻦ روﻳﻜﺮد را ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. در ﺗﺒﻴﻦ روﻳﻜﺮد راه ﺣﻞ ﻣﺤـﻮر ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛـﻪ زوﺟﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ

دﻳﺮوز ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﺸﻜﻞ آنﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ و راﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃـﻼق ﻧﺪارﻧـﺪ،

اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت زوج درﻣﺎﻧﻲ اﻣﻴﺪوار ﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی

ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮﻳﺶ را دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﻨﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ زوﺟـﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ

 

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻌﺎرض را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﺻـﻮرت ﻗﺎدرﻧـﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻛﻨﻨﺪ. زوﺟﻴﻦ از راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰی و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ

 

و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ در ﺑﻌﺪ اﺑـﺮاز ﻫﺮ ﻛﺪام از زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮای آﻧـﺎن اﻫﻤﻴـﺖ دارد و آن ﭼـﻪ آﻧـﺎن را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ آنﻫﺎ از راﺑﻄـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و از ﻣﻴـﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق آﻧﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری روﺟﻴﻦ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺴﺮ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارﻧﺪ وﻗﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط زوﺟﻲ وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲﻫـﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ زوﺟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ازدواج ﺧﻮد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ

 

 

131

 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 43

 

 

زوﺟﻴﻦ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﺶﺗـﺮی را اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮﺑﻮز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ زوﺟـﻴﻦ ﮔـﺮاﻳﺶ ﻛـﻢﺗـﺮی ﺑـﻪ

 

ﺟﺪاﻳﻲ و ﻃﻼق دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ زوﺟﻴﻦ ﺑﺮای ﺟﺪاﻳﻲ را ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮔﺮاﻳﺶ زوﺟﻴﻦ ﺑﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدی ﺷـﺎن

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. آﻣﺎر ﻃﻼق ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی روز اﻓﺰوﻧﻲ دارد و ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﺮ اﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺗـﺎ راه ﺣﻠـﻲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و در راﺳﺘﺎی آن وﺟﻮد ﺑﻲﺑﻨﺪوﺑﺎری، ﻓـﺴﺎد اﺧﻼﻗـﻲ، اﻋﺘﻴﺎد و… ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮآن ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ اراﺋـﺔ اﻟﮕـﻮی درﻣـﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮای

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻃﻼق در زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑﺎﻳـﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار داد: ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد

ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤـﺮان و ﮔـﺮدآوری ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودی از زوﺟـﻴﻦ

ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﺴﻴﺎر

ﻛﻢ اﺳﺖ در ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ زوﺟﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻛـﺮد؛

 

از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮد و ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﺟﺮا ﺷـﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در

ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻤﻮد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ                                                      References

 

 

  • ﺣﻔﺎرﻳﺎن، ل. .(1386) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و اﻣﻴﺪ ﺑـﻪ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘـﻪ و ﻏﻴـﺮ ﻣﻄﻠﻘـﻪ ﺷـﻴﺮاز. ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن.

 

  • ﻧﻈﺮی، ع. م.؛ ﺑﻴﺮاﻣﻲ، م. .(1387) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن، ﺗﻮاﻓﻖ درﺑـﺎره ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻣـﺎﻟﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زوجﻫﺎی ﻫﺮدو ﺷﺎﻏﻞ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳـﺰ. .117- 93 :(9) 3

 

  • ﻧﻈﺮی، ع. م. .(1386) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره راه ﺣﻞ- ﻣﺤﻮر ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

زوﺟﻴﻦ ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ، ﺗﺎزهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻣﺸﺎوره، ﺟﻠﺪ5، ﺷﻤﺎره .20

Alan C. Acock, K. Jill Kiecolt(1989 ). Is It Family Structure or
Socioeconomic Status? Family Structure During Adolescence and Adult
Adjustment. Journal article by; Social Forces, Vol. 68.
Anonymous, D. , (1996). Reclaiming Herstory: Erickson Solution-
Foucsed Therapy for Sexual Abuse, Adolescence, Vol31 , Iss122,
Pg,499.
Beck, A. T. (2001). Psychology of self. New York: Guilford Press.
Berg, I. K. (1994). A wolf in disguise is not a grandmother. Journal of
Systemic Therapies. 13: 13-14.
Bradbury, T. , Fincham , F. & Beuch, S. ( 2000). Research on the nature
and determinants of marital satisfaction ; A decade n review. Journal
of Marriage and Family, 62, 964- 980.
Caplan. G & Caplan. R. B . , (1999). Methods of Preventive Intervention
in a Program of Primary Prevention of Psychosocial Disorders in
children of Divorce , The Journal of Prevention , Vol . 20, NO,2.
Conoley, C. W . , graham , J . M. , New , T , craig, M . C . , opry, A. ,
cardin, S . A. , brossart, D. F . & parker , R . D. (2003). Solution-focused
family therapy with three agg ressive and oppositional- acting children:
An=1 empirical atudy . Family Process, 24 (3) , 361-374.
– Correy , s. & Pichian, H. (2009). New N. Y law protects assetsin
divorce. Lawyers USA. Boston. Pg 198. Iss: 19.
Cowan, C. P. , & Cowan, P. A. (1987). A preventive intervention for
couple becoming fathers: The impact of a couple’s intervention. In
P. Bronstein & C. P. Coean(Eds. ), Fatherhood : Men’s changing role
the family. New York: Wiley.
De Shazer. S. ( 1988). Clues : Investigating solutions in brief therapy.
New York: Norton.
Emery, R. E. (1988). Marriage, divorce, and children’ s adjustment.
Beverly Hills: Sage
Georgiades. S. D. , (2008). A Solution- Focued Intervention With a
Youth in a Domestic Violenessituation: Logituadinal Evidence:
Sprigier science Busines Media, LLC.
– Glenn and Kramer , (1985). N. D. Glenn and K. B . Kramer , The
of psychological well-being of adult children of divorce . Journal
via Marriage and the Family 47 (1985 ), pp. 905–912. Full Text

 

 

133

 

References                                                        ﺬﺧĤو ﻊﺑﺎﻨﻣ

 

 

CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (42).

 

– Glenn, N. D. (1999). Further discussion of the effects of no- fault divorce. Journal of Marriage and the Family, 61, 800-802.

– Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality.

Journal of family Issues,28, 152-161.

– Hotlist. C. S, Miller,. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46- 58.

 

– Kaslow, F. W. (1984). Divorce: An evolutionary process of change in family system. Journal of Divorce, 7 (3) , 21- 39.

 

– Lee, M. , Uken, A. , Seboled, J. (2006) . Account ability for change: Solution – Focused Theratment With Domestic Violence Offenders. Journal of Families in Society. Vol,85. Iss4. Pg 463.

– Lindforss, L. , & Magnsson, D. , (1997). Solution- Foucsed in Prision,

Contemporary family Therapy, vol, 19, No. 1.

– Markman, H. J. & et al (1993) . Preventing marital distress through communication and conflict management training. Journal of Clinical Psychology ,61 , 70 -77.

– Miller, J. B. , Anderson, S. , & Keala, D. K. (2005). Is Bowen theory valid? Areviews of basic research? Journal of Marital and Family Therapy, 330, 28-300.

– Miller,J. B. (1987). The development of women’s sense of self. In J. V. Jordan, A. G. Kaplan, J. B. Miller, I. P. Stiver, & J. L. Surrey (Eds), Women’s growth in connection (pp. 11- 26). New York: Guilford.

 

– Mudd, J. (2000). Solution- Focused therapy and communication skills training; An intergrated approach to couple therapy. Thesis submitted to the faculty of the Virgina Polytechhnic institute and state university in partial fulfillment of the requirements of the degree of master of science.

 

– Perkins, J. , Echterling, L. G. , mckee, J. E. , (1999). Supervision for Inner Vision: Solution – Focused Strategies, Counseler Edacation and Supervision, Vol39, Iss2. Pg196.

– Rahim, A. , Gabriel. F. (1999). An empirical study of the stages of moral development and conflict management styles. Journal of Conflict Management, 10, 154-171.

 

– Rice, J. K. (2000). Corss – cultural parsectiveson divorce and family life cycle (invited address). Washington, DC: American Psychological

Association.

– Rusbult, C. , Johnson, D. & Morrow, G. (1986). Determinants and consequences of exit, voice, loyalty, and neglect: Responses to dissatisfaction in adult romantic involvements, Human Relations, 39(1), 45 -63.

 

– Rusbult, C. , Zembrodt, I. , & Iwaniszek, J. (1986). The impact of gender and sex- role orientation on responses to dissatisfaction in close relationships. Sex Roles, 15(1/2), 1-20.

 

– Spanier, G. B. , & Margolis, R. L. (1983). Marital separation and extramarital sexual behavior. Journal of Sex Research, 19, 23-48.

 

– Sun, Y & Li. Y. (2009). Parental divorce, sibshipsize, family resources, and children’s academic performance. Soceial Seience Research. Vol, 38, Iss, 3 ; Pg. 622.

 

– Young, M. E & Long, L. L. (1998) Counseling and Therapy for Couples Pacific Grove, CA: Broous/ Cole publishing Company.

 

 

 

برچسب‌ها:, ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *