گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2 دسته‌بندی نشده  شهادت شهود حقوق چک جریان نقدی آزاد پایان نامه جریان نقدی آزاد بطلان رأی

شناسنامه پرونده

پرونده 4

ماه اول کارآموزی

تاریخ 21/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 135 دادگاه جزائی

کلاسه پرونده 84/1766/135

موضوع : سرقت و اعتیاد

نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق

صورت جلسه : 8/7/84

 مقارن ساعت 14 در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر  یک فقره سرقت در خیابان شقایق 10 – شیرازی 5 که بلافاصله اینجانب استوار 2 خانی با خودرو به رانندگی گ مرادی به محل مراجعت و بنا به اظهارات فردی به نام علی اکبر هاشمی ف : حسین در یک ساعت قبل فردی از دیوار این منزل روبروی ما به داخل پریده که پس از تحقیق و بررسی مشخص گردید فردی داخل منزل است و نامبرده را دستگیر و به کلانتری هدایت که شخص مدعی گردید فردی به هویت مسعود رمضانی است که وارد منزل شده و توسط یکعدد رویه قصد داشته که وارد منزل شود.

صورت جلسه : 8/7/84 کلانتری

س : گزارش مأمورین حاکیست شما را به اتهام سرقت داخل منزلی دستگیر نموده چه دفاعی دارید؟

ج : در خانه کسی نبودم از بالای دیوار وارد منزل شدم و مأمورین منزلی که به متعلق به خودم می باشد من را دستگیر نمودند.

س : چند فقره سابقه دارید؟                      ج : ندارم

س : چند فقره سابقه اعتیاد دارید؟              ج : 5 فقره

اظهارات حمیده نوری : همسر مسعود رمضانی

س : جریان مراجعه به کلانتری را بیان نمائید ؟

ج : شوهرم مسعود رمضانی که معتاد به مواد مخدر می باشد و دارای چند فقره سابقه کیفری سرقت و اعتیاد دارد بدون اجازه وسایل منزلم را سرقت و به فروش رسانیده از وی به اتهام سرقت وسایل و اعتیاد به مواد مخدر شکایت دارم.

اظهارات مسعود رمضانی 8/7/84 دادیاری (کشیک 1)

س : حسب محتویات پرونده و گزارش مأمورین و وضعیت ظاهریتان که گیج هستید و نمی توانید درست پاسخ دهید متهم هستید به اعتیاد به مواد مخدر چه دفاعی دارید؟

ج : قبول ندارم ـ قبلا تریاک می کشیدم الان هم خوابم می آید.

در حق نامبرده قرار کفالت به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده است.

جلسه شعبه 52 دادیاری :

به تاریخ 10/7/84 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 84/1113/52 تحت نظر است خطاب به متهم هویت محرز است مفاد ماده 12 ق.ا.د.ک و تبصره آن به شما تفهیم می گردد ، مواظب اظهارات باشید شما متهم به اعتیاد مواد مخدر و سرقت هستید و با توجه به شهادت شهود چه می گوید :

ج : قبول ندارم من از سر کار بر می گردم در خانه زنگ زدم کسی درب را باز نکرد از بالای دیوار رفتم داخل و توی حیاط مرا گرفتند. دیگر حرفی ندارم ـ اعتیاد ندارم.

قرار مجرمیت 11/7/84 ـ 657-12/7/84

در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دارای سابقه کیفری دائر به سرقت از منزل و اعتیاد به مواد مخدر و گزارش مأمورین نیروی انتظامی اوراق و محتویات پرونده تحقیقات انجام شده و گزارش مأمورین شکایت و شهادت شهود و دفاعیات بدو وجه و سایر قرائن بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علی هذا قرا مجرمیت وی صادر مراتب را در اجرای بند ز و ک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد.

رأی دادگاه :

کلاسه پرونده : 1766-84 – شعبه 135

شماره دادنامه : 2231/140- 21/7/84

شاکی: حمیده نوری ف : عبدالله ساکن مشهد آب و برق شقایق 10 شیرازی 5 پ 6

مشتکی عنه : مسعود رمضانی ـ ف : علی اکبر ـ ساکن فعلا زندان مرکزی مشهد.

اتهام : سرقت و اعتیاد

در خصوص اتهام آقای مسعود رمضانی ف : علی اکبر دائر به سرقت لوازم منزل همسرش خانم حمیده نوری از قبیل آبمیوه گیری ـ قابلمه با توجه به اینکه شاکیه همسر متهم می باشد و ایشان وارد منزل مسکونی خودش شده و با همسرش در حال گذراندن زندگی مشترک می باشند دادگاه بر فرض صحت فروش بعضی از لوازم منزل آن را سرقت ندانسته و مستندا به ماده 177 ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب کیفری ایشان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر اعتیاد به مواد مخدر از نوع تریاک با توجه به اقاریر صریح متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص داده و نامبرده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و نیز تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره در خصوص اعتیاد قطعی و در خصوص سرقت ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان می باشد.

تمایل حقوق کارآموز :

در بحث عنصر قانونی سرقت بر اساس ماهیت و نوع مجازات و میزان آن به ترتیب شامل مواد 212 و 218 قانون حدود قصاص و تبصره های مربوطه مصوب سال 1361 و همچنین مواد 108 الی 111 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و مواد 197 الی 200 قانون حدود و قصاص و همچنین موادی از مقررات قانون مجازات عمومی سابق من جمله مواد 223 و 225 در مورد سرقتهای مقرون به آزاد و تهدید و سرقتهای مسلحانه و ماده واحد قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها مصوب سال 1338 و ماده واحد قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل اشخاص می شوند مصوب سال 1333 می باشد مطابق قانون هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد سارق به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. در صورت حدوث و اثبات سرقت موضوع این پرونده مشمول حد نبوده و جزء سرقتهای حقریری است.

از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت باید به ربودن مال منقول، موضوع سرقت و ارزش اقتصادی آن توجه نمود بنابراین تحقق عنصر مادی سرقت مشروط به آن است که سارق مال منقول مورد نظر را از محل سرقت خارج کند ولی اگر وسایل را جمع و آماده بردن باشد حین اندازه اقدام  و عمل خارجی و مثبت او شروع به جرم سرقت تلقی خواهد شد (رأی شماره 1190 مورخه 25/8/24 و 18/1642 مورخه ی 29/12/1328 شعبه دوم دیوان عالی کشور). همچنین مال مسروقه باید از لحاظ اقتصادی دارای ارزش باشد و برابر یکی از آراء دیوان عالی کشور حتی سرقت یکی از شرکاء از اموال شرکت را مشمول سرقت ندانسته در پرونده فوق نیز شخص متهم اولا وارد منزل شخص خود گردیده و در فرض فروش وسایل منزل مورد مشمول جرم سرقت نبوده است. اما در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و با توجه به صلاحیت دادگاه انقلاب به نظر من می بایست در این پرونده جهت رسیدگی به موضوع به دادگاه انقلاب عدم صلاحیت می خورد و آن دادگاه به موضوع رسیدگی می نمود.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 5

ماه اول کارآموزی

تاریخ 23 /7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده 84-412-31

موضوع : توقیف و بطلان عملیات اجرائی

نتیجه پرونده : دادخواست حکم بر بطلان عملیات اجرائی

خواهان : مسعود رضا برادران حسینی ف : محسن

خوانده : آقای محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون ـ اداره محترم اسناد و مدارک ناحیه یک مشهد

خواسته : تقاضای توقیف و بطلان عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاکهای 12070-1207 فرعی از 1011 فرعی از پلاک 5 اصلی بخش 9 مشهد از کلاسه پرونده 5218/82 شعبه 31

ضمائم : فتوکپی مصدق صلح نامه مورخه ی 6/8/69 ـ فتوکپی مصدق صلحنامه عادی مورخه ی 18/12/81 ـ فتوکپی مصدق صلحنامه 25/2/82

موضوع :

ریاست محترم دادگاه احتراما به استحضار می رساند :

اینجانب خواهان به موجب صلحنامه عادی مورخ 25/2/84 دو واحد آپارتمان طبق مفاد صلحنامه از آقای اسماعیل برادران حسینی خریداری نموده و نامبرده طی صلحنامه عادی مورخ 18/12/81 طبق مفاد مندرج صلحنامه از آقای سید عباس فکور یحیائی خریداری نموده است و مشارالیه طی صلح نامه عادی مورخ 6/8/69 طبق مفاد مندرج در صلحنامه از مرحوم آقای مهدی اخلاقی خریداری نموده است و با عنایت به مطالب موصوف خوانده ردیف اول آقای محمود برومند علیزاده برابر نامه شماره ی 11040/1 مورخه ی 15/12/71 دایره اول اجرای ثبت مشهد از کلاسه پرونده 266/28 در قبال یکصد میلیون ریال و دو عشر اضافی و خوانده ردیف دوم، نرگس خاتون پور اصفهانی برابر نامه ی شماره ی 12507/1 مورخ 10/9/72 دایره اول اجراء ثبت مشهد از کلاسه پرونده 279/63 در قبال مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو عشر اضافی اقدام به توقیف دو واحد آپارتمان از پلاک های ثبتی 12070 و12071  فرعی از پلاک 15 اصلی بخش 9 مشهد را نمودند که با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول دارم در تاریخهای 15/12/71 و 10/9/72 نسبت به طلب خود از آقای مهدی اخلاقی پلاک های ثبتی مذکور را توقیف نموده اند ولی آقای مهدی اخلاقی در تاریخ 6/8/69 طبق سند عادی آپارتمان های موصوف را به آقای سید عباس یحیائی انتقال قانونی داده اند و مشارالیه هم نسبت به پرداخت ثمن مورد معامله اقدام نموده است که با عنایت به صلحنامه مذکور که تصویر آن پیوست می باشد توقیفات مشارالیه نسبت به 2 واحد آپارتمان مورد اشاره غیر قانونی بوده و این امراز مصادیق توقیف اموال غیر می باشد و لاغیر. لذا آقای مهدی اخلاقی در تاریخ 6/8/69  دیگر مالکیتی نسبت به آپارتمان های اشاره شده ندارد. لذا با عنایت به مطالب مذکور از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی و صدور حکم بر رفع توقیف دارم.

رأی دادگاه

به تاریخ 25/2/84 جلسه رسیدگی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است . دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

کلاسه پرونده : 167/84 شعبه 31 دادگاه حقوقی

شماره دادنامه 175-7-5/2/84

خواهان : مسعود رضا برادران

خوانده : محمود برومند زاده ـ نرگس خاتون اصفهانی ـ اداره محترم ثبت اسناد و مدارک.

خواسته : توقیف عملیات اجرائی

در خصوص دعوی خواهان آقای مسعود رضا برادران حسینی  ف: محسن به طرفیت خواندگان 1- آقای محمود برومند علیزاده 2- نرگس خاتون صرفی  3- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک مشهد موضوع خواسته تقاضای توقیف عملیات اجرائی ثبت از دو واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 12070 و 12071 فرعی از 1011 فرعی از پلاک 5 اصلی بخش 9 مشهد از کلاسه پرونده 5218/82 به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اینکه خواهان خسارات احتمالی را به موجب قبض سپرده شماره 707860 در پرونده تودیع شده است لذا به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 و توقیف عملیات اجرائی ثبت برابر نامه ی شماره ی 1-1104/1و2-1257/1 مورخ 15/12/71 و 10/9/72 دایره اول ثبت اجرا و ثبت مشهد از کلاسه پرونده 1-266/28 و 2-379/63 صادر می گردد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر می باشد.

ریاست محترم شعبه 31 :

احتراما عطف به اخطاریه 412/84/31 به استحضار می رساند به موجب پرونده کلاسه 266/28 اجرائیه رأی به مبلغ یک صد میلیون ریال به موجب چک شماره ی62624 شبه طوس مشهد بانک ملت از آقای محمود برومند علیزاده و آقای مهدی اخلاقی در این شعبه تشکیل که در تاریخ 4/12/71 به مدیون ابلاغ گردیده و حسب در خواست بستانکار تمامیت 6 دانگ پلاکهای 1207 فرعی از 12074 فرعی و 12077 و 12076 فرعی از 1011 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده است همچنین به موجب پرونده کلاسه 279/83 اجرائیه ای به مبلغ بیست میلیون ریال به موجب چک شماره 142911 صادرات شعبه گنبد سبز از خانم نرگس خاتون حصی پور در این شعبه تشکیل که در تاریخ 24/8/72 به مدیون ابلاغ گردیده و حسب درخواست بستانکار مازاد سوم ششدانگ متعلق به آقای مهدی اخلاقی بازداشت گردیده در ضمن دادنامه 175/7-5/2/82 آن شعبه دستور توقیف عملیات اجرائی صادر گردیده است.

رأی دادگاه :

به تاریخ 23/7/84 کلاسه پرونده 412/84 شماره دادنامه 1114/34

مرجع رسیدگی شعبه 31

خواهان : مسعود رضا برادران

خواندگان : محمود برومند علیزاده ـ نرگس خاتون صرفی ـ اداره ثبت

در خصوص دعوی آقای مسعود رضا برادران حسینی به طرفیت آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون معرفی و اداره ثبت ناحیه یک مشهد به خواسته بطلان عملیات اجرائی پرونده 279/63 ردیف 26554 و پرونده 266/28 ردیف 25219 به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان در دادگاه و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نگردیده اندو دفاعی به عمل نیاورده اند و در نتیجه دعوی و مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده و محتویات و مستندات پرونده حکایت از این دارد که آقای مهدی اخلاقی آپارتمانهای مورد نظر را در 6/8/69 و ایشان در 18/12/81 به اسماعیل حسینی و نامبرده در 25/12/82 به خواهان صلح نموده است در حالیکه توقیف در 15/12/71 و 10/9/72 به عمل آمده است لذا به لحاظ اینکه آقای مهدی اخلاقی در تاریخ های توقیف 15/12/71 و 10/9/72 مالکیتی در آپارتمانهای مورد بحث نداشته است لذا توقیف ملک غیر وجاهت قانونی نداشته و به استناد ماده 504  قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1332 حکم بر بطلان عملیات اجرائی پرونده های مورد خواسته را صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی قابل واخواهی است.

تمایل حقوقی کارآموز :

شرح پرونده : به موجب پرونده کلاسه 266/28 و همچنین 279/83 شخص آقای محمود برومند علیزاده و خانم نرگس خاتون حصی پور به موجب طلب خود از آقای مهدی اخلاقی نسبت به توقیف فنی تمامیت دانگ پلاک های 1207 فرعی از 12074 و 12077 و 12076 فرعی از 1011 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد اقدام که سپس شخص آقای مسعود رضا برادران با طرح دعوی علیه آقای محمود برومند زاده و خانم نرگس اصفهانی درخواست توقیف عملیات اجرائی و سپس بطلان عملیات اجرائی را می نماید که دادگاه با توجه به مستندات ارائه شده طی دو فقره دادنامه شماره های 175-7 و 1114/34 دستور توقیف و ابطال عملیات اجرائی را صادر می نماید. برابر قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی را داشته باشد می تواند در دادگاه چنانچه طرح دعوی نموده که مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و در این گونه دعاوی مقررات دادرسی اختصاری و خارج از نوبت رسیدگی می شود اقامه دعوی از سوی ذی نفع به هیچ وجه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را کافی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی واقعی خواهد دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد. لذا هر گاه مدلل سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می گردد. با تصویب این مقررات ماده 94 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 و مواد 58 – 59 – 60 – 61- 62 – 63 – 64 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 و تبصره اضافی به ماده (64) مصوب مهرماه 1317 و آن قسمت از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26/5/1320 که راجع است به هیأت رفع اختلاف دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف مقررات فوق باشد نسخ گردیده است.

لذا رأی دادگاه خالی از اشکال و مطابق مقررات صادر گردیده است.

 

 

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2 دسته‌بندی نشده  شهادت شهود حقوق چک جریان نقدی آزاد پایان نامه جریان نقدی آزاد بطلان رأی

دیدگاهتان را بنویسید