گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13 دسته‌بندی نشده  صندوق ضمانت حقوق چک حق استرداد جرم جعل مهر پایان نامه صندوق ضمانت اشتباه در حقوق

شناسنامه پرونده

پرونده 3 ماه هفتم کار آموزی

تاریخ  24 /1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد

موضوع : سرقت و جعل

نتیجه : حکم به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 998 2124

گزارش :

مقارن ساعت 30/10 مورخه 1/4/84 برابر تماس تلفنی از بانک کشاورزی بلوار سروش توسط نگهبان داخل بانک و ریاست محترم بانک کشاورزی توسط گروهبان حسینی مبنی بر یک مورد نگهداری متهم در داخل بانک به نام محمد رضا عربی ف   عبداله 17 ساله  اینجانب استوار یکم شریفی نژاد  در کارمند منصوریان به محل اعزام و مشخص شد که محمد رضا عربی و عبداله یک جلد دفترچه مربوط به بانک را به شماره حساب 40163 به نامه یداله عربی توسط پسرش جعل امضا شده و مبلغ یک میلیون ریال تا کنون توسط پسرش جعل امضا شده است جهت بررسی به همراه دفترچه به دایره تجسس دلالت شدند .

اظهارات عبداله عربی    ف : علی اصغر     1/ 4/ 84

شرح شکایت  خود را بیان کنید :

فرزندم محمد رضا عربی 17 ساله که به حرفم گوش نمی کرد ومی گفت می روم کار کنم و حتی از مادرش پرسیدم گفت می رود سرکار  و شبها هم به خانه می آمد و می خوابید صبح هم منزل را ترک می کرد و حال متوجه شدم که ایشان سه جلد دفترچه متعلق به خواهرش و دو جلد متعلق به خودم را بدوم اجازه برداشته و با جعل امضاء اینجانب مبلغ شصت هزار تومان برداشته و بعد کارمندان بانک متوجه شده و به من اطلاع دادند .

که فورا به بانک رفتم و مامورین 110 آمدند و نامبرده را دستگیر کردند .

اظهارات متهم 1 / 4/ 84 محمد رضا عربی

س : اظهارات پدرتان بعنوان شاکی که برایتان قرائت شد مبنی بر اینکه امضاء نامبرده را جعل کردید دفترچه پس انداز را برداشته و مبلغ شصت هزار تومان برداشت کردیه اید چه می گویید ؟

ج: بله قبول دارم مبلغ را از حساب برداشته ام و الان هم مبلغ را در خدمت ندارم و آن را خرج نمودم .

س: چند مرتبه اقدام به خارج نمودن پول از حساب کردید ؟ دو مرتبه من از حساب پدرم اقدام به خارج نمودن پول کرده ام .

شاکی و متهم مجددا اظهارات خود را در صورتجلسات شعبه 19 بازرسی به تاریخ 2/4/84 بیان نموده اند شعبه 19 بازرسی وجه الکفاله به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر نموده که آقای محمد رضا عربی با ارائه جواز کسب شماره 7210 کفالت و ضمانت نموده است .

جلسه دادرسی :    8/ 4/ 84

جلسه شعبه 19 بازپرسی مشهد دروقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است کارمند بانک جهت اخذ وام بابت نحوه پرداخت وجهاز دفترچه به متهم  خود را معرفی کنید : سید عبدالکریم سجادی ف   جعفر 44 ساله کارمند بانک بلوار آزادی 45 پلاک 85 من حسابدار هستم چون کارمند کم است  من را در سمت صندوق دار گذاشته اند حالا اینشکل ایجاد شده چون امضاء او مطابقت می کرد من هم بدونتوجه و دقت به مشخصات وجه را پرداخت کردم حالا تابع قانون هستم دفترچه را هم ایشان بعد از اتمام تعویض کرده است.

قرار دادسرا :

بازپرسی با بررسی محتویات پرونده  به شرح زیر اقدام به صدور قرار می کند :

قرار دادسرا :       4080 -254 /30 /4/84

در خصوص اتهام آقای عربی  و ارائه جعل و استفاده از سند مجعول  و اینکه با عنوان مشخصات پدرش با تغییر تاریخ تولد مبادرت به برداشتن پول از حساب پدرش نموده و بازپرسی با عنایت به محتویات پرونده شکایت پدر نامبرده را قرار صریح متهم در بازپرسی بزهکاریش محرز و مسلم بوده و اعتقاد به مجزمیت نامبرده دارم و قرار صادره قطعی است .

عبداله عربی ف   علی اصغر در کلاسه 84 / 510 / 19 گذشت خود را منحصرا اعلام نموده و از دادگاه تقاضای موقوفی تعقیب را نموده دادگاه شعبه 124 وقت رسیدگی به تاریخ 26 / 6/ 84 ساعت 12 ظهر را به عربی و همسرش و محمدرضا عربی ابلاغ کرده سپس در تاریخ 26 / 6  در وقت صورتجلسه شعبه 124 عربی به تصدی امضا کننده  آن تشکیل و پرونده تحت نظر بوده و شاکی و متهم  دعوت لیکن طرفین حاضر نشده اند لذا رسیدگی مقدور نیست .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 24 / 1 / 85 در وقت مقرر فوق العاده شعبه 124 به تصدی امضاکنندگان  تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی حاضر نیست  و متهم نیز حضور ندارد و لایحه ارسال نداشته نماینده دادستان اظهار می دارد که وفق کیفر خواست تقاضای مجازات دارم .

رای دادگاه :

درخصوص اتهام محمد رضا عربی ف عبداله دایر بر جعل امضا پدرش و استفاده از سند مجعول  و پرداخت ششصد هزار تومان وجه نقد از حساب بانکی پدرش در بانک کشاورزی با توجه به شکایت شاکی و اقرار صریح متهم مقرر است با توجه بهمواد 25 و 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تعلیقی محکوم می گردد رای غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر ماده 523 از قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق و … عصر روانی جعل عبارت است از سوء نیت مرتکب مبنی بر عهد در فصل به معنی علم بر اینکه می داند حنیقی را قلب می کند و علم به اینکه این قلب حقیقت ممن است به شخص ثابت یا به جامعه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد آورد. در این خصوص می توان به رای شماره 292-31/1/1320، 1555-29/5/1320 شعبه دو و شماره 671 7/3/1321 شعبه پنجم دیوانعالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است در سوء نیت از عناصر لازم جرم جعل به شمار می رود.

همچنین برابر رای شماره 780- 10/4//1316: کسی که به دستور دیگری و حسن نیت مهرمجعولی می سازد و اطلاعی از جعل ندارد جاعل محسوب نمی شود و دستور دهنده جاعل است. همچنین در جعل سوء نیت خاص شرط نیست یعنی اگر نتیجه بزه جعل ضرر یا مرز محتمل است خواست اصرار به غیر، ضرورت ندارد یعنی سوء نیت خاص در سوء نیت عام تغییرات و نیاز به اثبات جداگانه ندارد.

عنصر مادی عمل مرتکب و در ارتکاب جعل و تزویر از انواع فعل مثبت خواهد بود و ترک فعل نمی تواند از اجزا تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد با این حال به نظر برخی از حقوقدانان ترک فعل می تواند عنصر مادی جعل مادی یا معنوی باشد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 1 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ 10 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : تحویل مبیع

نتیجه  : قرار ابطال دادخواست صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 1538 40

خواهان : مهدی حسین زاده    ف : ناصر آزاد

خوانده : احمد حاتمی      علی اصغر

خواسته : تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل اجناس مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف حسب نظر کارشناس فعلا از حیث صلاحیت حکم و هزینه دادرسی مقوم به 000 /000/1 ریال و خسارت دادرسی

دلائل و منضمات : تصویر مصدق رای صادره به شماره 364 – 26 / 3 / 84 موضوع پرونده کلاسه 630 – 83 صادره از سوی شعبه سی ام دادگاه عمومی مشهد . مبایعه نامه جلب نطر کارشناس

ریاست محترم دادگاه :

احتراما به استحضار می رساند حکم صادره پیوست مبایعه نامه فی ما بین فسخ گردیده است و خوانده متعاقب حکم فسخ استرداد ثمن را نیز مطالبه نموده است در صورتی که از زمان صدور حکم فسخ تا لحظه تقدیم دادخواست از مسترد نمودن اجناس موضوع بیع ممانعت نموده و اظهار میدارد کلیه وسایل و ماشین آلات در کارگاه است وچه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن همچنان از ادوات مورد مبایعه کار کشیده شده است و در حالت فعالیت بوده لذا صدور حکم مقتضی مستندا به مواد 198 – 515 و 519 مورد درخواست است .

دادنامه استنادی :

شماره دادنامه : 364     26 / 3 / 84    در کلاسه پرونده 630 – 83 30

خواهان : احمد حاتمی

خوانده : مهدی حسین زاده

در خصوص دعوی آقای احمد حاتمی به طرفیت مهدی حسین زاده ف ناصر با وکالت آقای علی قوی بازو به خواسته صدور حکم مورخ 27 / 3/ 83 به لحاظ وجود غبن مربوط به یک دستکاه کوره رنگ با متعلقات مربوط با ارزش ده میلیون و یکصد هزار ریال  و مزالبه هزینه  دادرسی در پرونده تامین لذا دادگاه دعوی خواهان را دارد و ثابت بر صحت تشخیص در اجرای مواد 198 و 519 و 520 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 416 و 417 و 421 و 422 قانون مدنی ضمن صدور حکم به فسخ مبایعه نامه حکم بر محکومیت خوانده و پرداخت 500 هزار ریال بایت هزینه کارشناسی هزینه را در طی فیش شماره 180215 واریز گردد و وقت استرداد به تاریخ 10/2/85 ساعت 30/9 به علی اصغر  حاتمی به پدر وی ابلاغ و به آقای مهدی حسین زاده برابر ماده 99 به ناصر حسین زاده پدرش ابلاغ شده پرداخت 153 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت مقرر قابل تجدید نظر است .

جلسه دادگاه :

در تاریخ 10 /2 / 85 شعبه 30 محاکم حقوقی به تصدی و دادرسی امضا کننده تشکیل شد  خواهان اظهار می کند بابت طلبی که خوانده زامن دارد اجناس تقدیمی می گردد و مبلغ آن 14 میلیون ریال است و من 10 میلیون ریال ذدیگر بدهکارم درخواست خود را مسترد می دارم . خوانده اظهار میدارد  اجناس را به مبلغ 14 میلیون ریال بابت طلب خودم برداشت نمودم و مبلغ 10 میلیون ریال از ایشان طلب دارم .

رای دادگاه :

با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انا رای می نماید و در خصوص دعوی آقای مهدی نژاد ف ناصر به طرفیت احدی حاتمی پرداخت مبلغ 000/000/11ریال و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان دادخواست خود را مسترد کرده و اجرای بند الف ماده 107 ق. آ. د. م قرار ابطال درخواست صادر می گردد . قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .

تمایل حقوقی کارآموز:

در پرونده فوق خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر الزام خوانده به تحویل اجناس مبیع و مطالبه اجرت المثل داده و در دادخواست خود به دادنامه شماره 364 صادره از شعبه 30 موضوع فسخ قرارداد اشاره نموده است که بعد از تشکیل اولین جلسه دادگاه دادخواست خود را که برابر الف ماده 107 دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است. ولی با توجه در رای دادگاه و پرونده و به نظر اینجانب صدور قرار ابطال دادخواست ضرف مقررر است چرا که بند الف ماده 107 این مطلب را بیان میدارد که خوهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند در این صورت قمار ابطال دادخواست صادر می شود با تفاسیری که در توضیحات اساتید دیده می شود نظر اکثریت بر این موضوع است که غایت داخل در سفیا می باشد یعنی اینکه بند الف شامل اولین جلسه دادگاه هم می شود (ولی تا قبل از رسیدگی دادگاه به موضوع) از زمانی که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی گردید و اولین جلسه دادگاه تشکیل شد تا قبل از ختم رسیدگی هر گونه اقدام خواهان در جهت اسرار دعوی مشمول بند ب ماده 107 می گردد که دادگاه می بایستی دار رو دعوی را صادر می نمود، لذا بنا به نظریه شماه 332/17-22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه مسترد کننده دعوی قانونی حق الاسترداد داشته و استرداد هم مبنی بر اشتباه یا اکراه نباشد، عدول از آن ممکن نیست زیرا استرداد دعوی یک نوع اسقاط حق است و اسقاط حق هم عمل حقوقی یک جانبه که با اعلام ذیحق تحقق می یابد و اطلاع یا عدم اطلاع طرف مقابل و اتخاذ یا عدم اتخاذ دادگاه تاثیری در آن ندارد و آن طرف از اسقاط موجب ایجاد حق ساقط شده نمی گردد بلکه احیاء و ایجاد آن به مجوز قانونی جدید دارد.


 پرونده 25 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ : 14 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده ک شعبه 31 دادگاه حقوقیمشهد

موضوع : تخلیه یک باب مغازه

نتیجه : صدور حکم به نفع خوهان

دادخواست :

خواهان : محمد فهمیده    جمالیان ف محمد حسن شغل آزاد

خوانده :حمیذد رضا باطنی  ف اسماعیل    مجهول المکان

خواسته : صدورحکم به تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان مطهری شمالی 25 به علت تخلف خوانده از شر.ط مندرج در قرار داد اجاره خط و عدم پرداخت اجاره بها از تاریخ 16 / 12 / 84 لغایت صدورحکم به قرار  ماهی 000 /700/1 ریال با جبران خسارت

دلائل :

تصویر مصدق  قرارداد اجاره مورخه 3 / 7/ 84 فتوکپییک فقره چک به شماره 876661 و گواهی عدم پرداخت آن و محتویات کلاسه پرونده 1588 – 84 / 35

ریاست محترم دادگاه :

احتراما خوانده دعوی به موجب قرارداد اجاره  خط مورخه 3/7/84 یک باب مغازه متعلق به اینجانب را از تاریخ 5 / 7/ 84 به مدت یک سال لغایت 5 / 7/ 85  به اجاره ماهی 170 هزار تومان اجاره نموده و برابر شرایط متعهد گردیده که چکهایی را که بابت اجاره بهای در صورت عدم پرداخت اجاره برگشت نماید عقد فسخ می شود و خوانده باید مغازه را بدون هیچگونه شرطی تخلیه و اجاره عقب افتاده را پرداخت نماید لازم به ذکر است که یک فقره چک اجاره بهای اسفندماه به تعویقافتاده و خوانده هم دیون زیادی دارد متواری گشته و بدین منظور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده را میتندا به ماده 10 ق م و 198 و 519 ائین دادرسی مدنی دارم .

شرط ضمن العقد اجاره

برابر اجاره شرط شده است که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار مولی الموحدین وصول نشد بدون هیچ قید و ظرطی موظف لست مغازه را تخلیه و اجاره را بدهد .

همچنین یک چک به شماره 876661 مورخه 6 / 12 / 84 از شماره حساب 1742 برابر گواهی عدم پرداخت به شماره 508727  تحویل شده است.

رای دادگاه :

خواهان دادخواستی که به خواسته فوق به طرفیت خوانده با لا تقدیم داشته پس از ارجاع به این شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و مبادرت به انشا رای می کند

در خصوص دعوی آقای محمد فهمیده بطرفیت  آقای حمید رضا باطنی  بخواسته فسخ و تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان سعدی و تخلف از شروط مندرج در قرارداد اجاره خط 3 / 7/ 84 و مطالبه اجور معوقه از 6 / 12 84  لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه  صدو هفتاد هزار تومان  به شرح متن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف اابلااغ در روزنامه در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی مستند است مصون از تعریض و تکذیب مانده و با عنایت به اینکه با برگشت خوردن چکهای اجاره به شرط ضمن عقد محقق گردیده است لذاضمن صدور حکم بر فسخ قرارداد خوانده را به تخلیه  عین مستاجر و بپرداخت ماهیانه 170 میلیون ریال بابت اجاره از 6 / 12 / 84  در حق خوهان محکوم می کند و رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز  :

در پرونده فوق خواهان در خواستی به طرفیت خوانده مبنی بر تخلیه یکباب مغازه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و صدور حکم مبتنی بر مطالبه اجور معوقه را درخواست نموده و دئر شروط ضمن العقد قرارداد شخص مستاجر متعهد گردیده که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار وصول نشد  مغازه را تخلیه و تحویل موجر دهد .

با برگشت خوردن یک فقره چک به شماره 876661 مورخه 6/12/84  موضوع قولنامه فوق از حساب 1742 شرط ضمن العقد و حق فسخ برای موجر ایجاد کشته که این شرط را می توان مستفاد از ماده 10 قانون مدنی بر شمرد . برابر ماده 496 از قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف فسخ می شود اگر پس از آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد واگر با اجاره مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل را بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده کند . اگر در هنگام فسخ معامله مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را ماذون به حساب آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است . در اینجا رای صادره از سوی شعبه 31 حقوقی مطابق قوانین صادر و ایرادی بر آن وارد نیست .

 

پرونده 3 ماه هشتم کارآموزی

تاریخ : 18 / 2 / 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : روابط نامشروع و زنا

نتیجه ک محکومیت به پرداخت جزای نقدی

کلاسه پرونده : 84 –  2861 124

به تاریخ 21 / 10 / 84 ساعت 13 خانمی به هویت ناهید شاهرخی سن 21 سال محصل اهل و ساکن مشهد ( الهیه سامان یک کبود 20 ) در کلانتری به اتفاق خواهرش فاطمه نیکوئی ف حسین ده سال و دختر خانم دیگری بنام افسانه نورانی 12 ساله در کلانتری حاضر بیان داشتند دیروز ساعت 12 و نیم با همکاری دوستم فاطمه به درب منزل ما مراجعه کرده گفت مادرم شماره تلفن خاله ام را داده که من بروم زنگ بزنم ولی شماره تلفن راگم کرده ام حتما به من دروغ گفت که منزل آنها در آپارتمانهای    است .

اعلام مفقودی :

احتراما به استحضار می رساند افسانه نورانی دوازده ساله از مشهد امروز صبح به قصد مدرسه ازمنزل خارج شده و لکن در مسیر منزل به مدرسه آقای نوقانی راننده سرویس پیش دبستانی همان مدرسه دخترم را سوار کرده است و به گفته خودش درجاهد شهر پیاده نموده و فرزندم به مدرسه نرفته و از او اصلاعی ندارم اظهارات محمد رضا نورانی

اینجانب از آقای مصطفی نوغانی شکایت دارک به خاطر اینکه صبح سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 7 صبح دخترم برایمدرسه از خانه بیرون می رود و در مسیر مدرسه اش آقای نوغانی که سرویس بچه است وی را سوار ماشین کرده و به گفته خودش او را در جاهد شهر پیاده کرده و  با اطلاع مدرسه متوجه شدیم به مدرسه نرفته  و تاکنون هم خبری نداریم .

 اظهارات نوغانی

س: برابر اظهارات آقای نورانی افسانه نورانی را در 7 صبح در آدرس فاطمیه 10 سوار خودروی خود کرده اید و از آن ساعت به بعد از او خبرینیست چه می گویید

ج: نامبرده ساعت هفت و نیم در خیابان فاطمیه 10 سوارخودروی من شد و تا ساعت 30/8 با من جاهد شهر پیاده شد و حتی گفتم به مدرسه نمی روی گفت نه .

اظهارات افسانه نورانی 21/10/84

س: برابر اعلام شما از ساعت 55/6 صبح دیروز 20 / 10 / 84 از منزل خارج و تا امروز مراجعت نکرده اید برای چه ؟

ج: دیروز ساعت  30/7 سوار اتومبیل تاکسی به رانندگی نوغانی شدم  وقتی در جاهد شهر پیاده شدم گفت منتظر بمانم تاسرویس مهدکودک را انجام دهد سپس مرا سوار کند پس از  حدود 30 دقیقه بر گشت و  سپس به منزل مراجعه کردیم .

س: نامبرده با شما چه اعمالی انجام داد : لباسهای من و خودش را در آورد و با اعضای بدن من ملالبه نمود .

اظهارات نوغانی : 21/10/84

س: اظهارات افسانه نورانی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟

اظهارات دختر را قبول کردم و اشتباه کردم و درخواست تخفیف مجازات دارم

جلسه شعبه 19 بازرسی

به تاریخ 22/11/84 شعبه 19 بازپرسی مشهد در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است  طرفین پرونده حضور دارند و خطاب به افسانه نورانی مفاد ماده 129  و تبصره آن قرائت و تفهیم شد مواظب اظهارات خود باشید افسانه نورانی 12 ساله محصل و باسواد و فاقد سابقه کیفری هستم .

س: نحوه مفقودی را بیان کنید : آقای نوغانی گفت در ایستگاه باش می آیم دنبالت و بعد از 20 دقیقه من را به منزل خودش برد و لباسهایمان را درآورد و با اندام من ملالبه کرد و بعد زنگ در خانه را زدند مدیر مدرسه به داخل خانه آمد و من را در انبار مخفی کرد و کفشهایم را پنهان کرد و مدیر نتوانست من را پیدا کند و از منزل بیرون رفتند و به خاطر ترس آقای نوغانی گفت بگویم که من را در جاهد شهر پیاده کرده است .خطاب به متهم چه می گویند:

نوغانی : قبول دارم متاهل هستم اشتباه کرده ام .

نامبردگان هر یک به مبلغ ده میلیون ریال به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع و زنا وجهه الکفاله صادر شده است .

 قرار دادسرا : 1733 65 23 / 11 / 84

در خصوص اتهام افسانه نورانی ف   محمدرضا و 2- مصطفی نوغانی  معرف به محمد ف حسن دائر به ارتکاب رابطه نامشروع بغیر از زنا بدین توضیح که متهم ردیف اول به اتفاق متهم ردیف دوم به منزل ایشان رفته و در منزل با یکدیگر خلوت نموده پس از جستجوی مدرسه متهم ردیف اول در انباری منزل متهم ردیف دوم را مخفی نهایتا از منزل خارج و شب را در منزل احد از دوستانش خوابیده که با دوستش به کلانتری رفته همچنین متهم ردیف اول با متهم ردیف سوم طرح دوستی ریخته و با همدیگر در خیابان با گرفتن دست هم قدم زده اند بازپرسی با رعایت محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهمان بزهکاری ایشان مسلم بوده عقیده به مجدیت نامبردگان دارم و در خصوص اعلام محمدرضا نورانی دائر به مفقودی با عنایت به محتویات پرونده نظر به پیدایش  نامبرده بزهکاری محقق نگردیده مستندا به ماده 177 ق.آ.و.ک قرار منع پیک صادر می شود.

جلسه دادگاه:

در وقت تعیین شده جلسه شعبه 124 دادگاه مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. متهمین 1- مصطفی نوغانی  ف محمدحسن 2- رحیم میرزایی ف حسین و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند، متهم خانم افسانه نورانی در دادگاه حاضر نیست. خطاب به متهمین حاضر از شما به عنوان متهم تحقیق می گردد و مواظب اظهارات خود باشید اتهام شما رابطه نامشروع با افسانه نورانی است. تبصره ماده 129 آ.د.ک برای شما تفهیم گردید چه دفاعی دارید:

ج:مصطفی نوغانی ف محمد حسن متولد 57 شغل راننده تاکسی اهل و ساکن مشهد، قاسم آباد، بلوار الهیه، من پشیمان هستم و اتهام را متوجه شدم و شیطان من را گول زد و ایشان خودش وارد منزل من شد.

رای دادگاه:

در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 84/2861/124 تحت نظرات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شماره 328-148-

به شرح کیفرخواست شماره 6606 مورخه 27/11/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد 1- خانم افسانه نورانی ف محمدرضا 12 ساله مجرد شغل محصل ساکن مشهد فاقد سابقه کیفری 2- مصطفی نوغانی ف محمدحسن 29 ساله  3- رحیم میرزایی ف حسن 21 ساله فاقد سابقه کیفری و یک متهم هستند به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مامورین و اقرار متهمین ردیف دوم و سوم در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده با توجه به اینکه متهم ردیف اول طفل می باشد  و اطفال از مسئولیت جزائی مبرا هستند به استناد ماده 49 ق.م اسلامی نامبرده را از بزه انتسابی مبرا و مشارالیها را جهت تربیت و مواظبت در اختیار ولی قرار داده و در خصوص متهم ردیف دوم و سوم مستندا به ماده 637 ق فوق الذکر چون متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری هستند با رعایت ماده 22 همان قانون هر یک را به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

تمایل حقوقی کارآموز

تمایل حقوقی کارآموز:

برابر ماده 637 از قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه و زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. مقصود از علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به اینکه زن و مردی درعلقه زوجیت دائم یا منتقع یکدیگر باشد نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده زیرا ثبت واقعه نکاح جز ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت کند. که این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و آثار شرعی نکاح نیست. با عنایت به پلاک متضاد از ماده 66 قانون مجازات با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند محوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. در نظریه شماره 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضاییه اثبات اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست البته مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته (سلسله اینابیع الفقیه، جلد 2، ص 34) همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 2452 /7-16/ 1378 اداره حقوق قوه قضاییه اعمال ماده 637 تنها در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی، و اینترنتی مشمول مقررات مندرج در این ماده نیست و همچنین برابر نظریه فوق صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع نیست حال این نکته مهم مورد توجه می باشد که چنانکه مرد یا زنی که مرکب عمل منافی عفت مذکور در این ماده شده اند در ارتکاب عمل مشتبه باشند نمی توان مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی در مورد آنان اعمال نمود از این رو چنانچه زن و مردی با عقدی فاسد به علقه زوجیت یکدیگر در آمده باشند و بدون اطلاع از فساد و بطلان عقد مرتکب چنین روابطی گردند مشول مفاد ماده 637 نخواهد بود مگر آن یکی از آن دو بر فساد و بطلان عقد آگاه باشند که در این صورت مفاد ای ماده صرفا در خصوص ولی اعمال می گردد همچنین مرد یا زنی که طرف مقابل را با همسر خود اشتباه نموده و با وی مضاجعه یا اعمالی از این قبیل انجام داده مشمول ماده نیست حکم این ماده نخواهد بود از سوی دیگر چنانچه مرتکبین جرم مدعی احراب صیغه موقت شده باشند ثبوت جرم با مشکل مواجه خواهد شد به موجب یکی از آرا دادگاههای عمومی تهران با توجه به اینکه طرفین مدعی اجرای صیغه موقت زوجیت یکساله بین همدیگر شده علیهذا رابطه نامشروع متهمان احراز نمی شود.

(دادنامه شماره 1075-9/11/76)

در پرونده فوق نیز دادگاه با توجه به شرایط خاص متهمین مجازات را به جزای نقدی تبدیل که رای صادره کاملا مطابق موازین جزایی و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم صادر گردیده است.

 

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13 دسته‌بندی نشده  صندوق ضمانت حقوق چک حق استرداد جرم جعل مهر پایان نامه صندوق ضمانت اشتباه در حقوق

دیدگاهتان را بنویسید