پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

فرم الف

فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

این قسمت توسط سازمان مرکزی تکمیل می شود

     
نام واحد دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد  
عنوان پایان نامه‌ کارشناسی ارشد یا دکتر حرفه ای: مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون  
نام و نام خانوادگی دانشجو : عباس رژه

شماره دانشجویی : 920144800

سال اخذ پایان نامه : 1395 – 1394

نیمسال اخذ پایان نامه : دوم

تعداد واحد پایان نامه : 6

 

گروه تحصیلی :  هنر      علوم پایه    علوم انسانی  علوم پزشکی   □     کشاورزی □    فنی و مهندسی □

رشته تحصیلی : تربیت بدنی وعلوم ورزشی      گرایش : رفتار حرکتی

 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :                                              مرتبه علمی :  

کد شناسایی استاد راهنما :                                                    رشته تحصیلی :

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند :

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند :.                                                                      امضای استاد راهنما:

 
نام و نام خانوادگی استاد مشاور  :.                                             مرتبه علمی :

کد شناسایی استاد مشاور:                                                       رشته تحصیلی :

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند :

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد واحد که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاری دارند :.                                                                      امضای استاد راهنما:

 

امضای مدیر گروه مربوطه                                          امضای معاون پژوهشی واحد

                    دکتر                                                                                                               دکتر

   

بسمعه تعالی

 

 

 

 

 

 
فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

 

 

 

عنوان تحقیق :

مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

 

 

 

رشته :

تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش رفتار حرکتی )

 

 

مقطع :

کارشناسی ارشد

 

 

 
  بسمه تعالی

این قسمت توسط حوزه معاونت

پژوهشی دانشگاه پر می شود.

شماره :

تاریخ :

پیوست :

 
 

 

فرم طرح تحقیق

کارشناسی ارشد □                  دکترای حرفه ای □

ج

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدودکترای حرفه ای

توجه : این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

عنوان تحقیق به فارسی: مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

عنوان تحقیق به انگلیسی:

1-   اطلاعات مربوط به دانشجو

نام :  عباس        نام خانوادگی : رژه          شماره دانشجویی : 920144800

رشتهتحصیلی:  تربیت بدنی و علوم ورزشی                    گرایش : رفتار حرکتی

مقطع : کارشناسی ارشد            .                                دانشکده :  تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دوره: 95-94                                                   تاریخ و سال ورود : مهر93

نشانی پستی : کرمانشاه-خیابان نوبهار کوچه116غربی ساختمان انیس .

 تلفن:  09187178454                                             تلفن:8369560-0833

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :             نام خانوادگی:                   تخصص اصلی :

تخصص جنبی :                                                     آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی: دکتری

رتبه دانشگاهی :                                                سمت: هیئت علمی

سنوات تدریس کارشناسی ارشد :        نحوه همکاری : تمام وقت  q         نیمه وقت o           مدعو

نشانی :                                     تلفن:

 

 

 

2- اطلاعات مربوط به اساتید راهنما :

 
 

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده :

دانشگاه آزاد اسلامی :

سایر دانشگاه ها :

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته :

دانشگاه آزاد اسلامی :

سایر دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی :

دانشگاه آزاد اسلامی :

سایر دانشگاه ها :

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی  :

دانشگاه آزاد اسلامی :

سایر دانشگاه ها :

 

 

تعداد رساله های راهنمایی شده دکترا در یک سال گذشته :

دانشگاه آزاد اسلامی :            

سایر دانشگاه ها :

نام رساله های راهنمای شده دکترا :

دانشگاه آزاد اسلامی :

سایر دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

تعداد رساله های دکترا در دست راهنمایی :

دانشگاه آزاد اسلامی :                                           

سایر دانشگاه ها :

نام رساله های دکترا در دست راهنمایی :

 سایر دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 
3ـ اطلاعات مربوط به استادان مشاور

نام:                       نام خانوادگی :                        تخصص اصلی:

رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی :.               شغل:              محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

تعداد پایان نامه و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا :

تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :

نام:                    نام خانوادگی :                          تخصص اصلی:

رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی :                             شغل :                     محل خدمت :

تعداد پایان نامه و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا :

تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :

نام:                               نام خانوادگی :                                         تخصص اصلی:

رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی :                             شغل :                            محل خدمت :

تعداد پایان نامه و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا :

تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ـ اطلاعات مربوط به پایان نامه

الف : عنوان پایان نامه : مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

فارسی                     غیر فارسی □

ب : نوع کار تحقیقاتی :

بنیادی  1 □              نظری2  □            کاربردی 3          عملی 4

پ : تعداد واحد پایان نامه : 6

ت : پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق) :

آیا تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان تاثیر معنا داری دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دد

د

 

 

 

د

د

 

 

 

 

 

د

 

د

دددددد

 

دددد

ذذذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشمندان عصب شناس، کارکرد مغز را با اصطلا فعال سازی  توصیف می کنند. مغزی که آرام  و هوشیار است و کارایی مناسبی در پردازش دارد، مغزی فعال نامیده می شود. هنگامی که مغز نظم یافته و توان خودتنظیمی پیدا می کند، نشانه هایی که ظاهراً منشاء و خاستگاه هایی مجزا دارند، بهبود پیدا می کنند. رفتار بهتر می شود، تمرکز و توجه افزایش می یابد،خواب طبیعی می شود و خُلق ثبات پیدا می کند. این اتفاقات حاصل انعطاف پذیری و قابلیت تغییر در مغز انسان هستند. این قابلیت های ذاتی را می توان از طریق آموزش بیوفیدبک فعال نمود،(1)یکی از روشهای ورزش درمانی که در سالهای اخیر مورد توجه متخصصان ورزشی و توانبخشی قرار گرفته و به طور وسیعی در حال گسترش است، ورزش پیلاتس است (2) این ورزش مجموعه ای از تمرینات تخصصی است که بدن و مغز را به گونه های درگیر میکند که قدرت، استقامت و انعطاف پذیری را تحت تأثیر قرار میدهد. این روش تمرینی در وضعیتهای ایستا خوابیده، نشسته و ایستاده و بدون طی مساقت، پرش و جهش انجام میگیرد. بنابراین مزیت آن کاهش خطر بروز آسیبهای ناشی از صدمات مفصلی و عضلانی در اثر انجام حرکت های پرتابی است .(3) ورزش پیلاتس، روشی مناسب برای تمرین آگاهی ذهنبدن و کنترل حرکات   پوسچرال با درخواستهای عصبیعضلانی بالاست.(4)نوروفیدبک از سال 1970 برای درمان اضطراب استفاده می شد کارهای اولیه توسط کلیترمن و کامیوا  و با آمورش آلفا- همراه بود. امواج آلفا امواج با ولتاژ بالا و صاف 8 تا12 هرتز است که این امواج باعث آرامش می شود.هدف ازنوروفیدبک آموزش تغییر نوار مغز است که برای رسیدن به عملکرد شناختی مناسب و ایجاد آرامش و برای درمان اضطراب و افسردگی و اختلال خواب و درد و الکلیسم و سایر اعتیاد ها استفاده می شود.(5)نوروفیدبک،شکلی از بیوفیدبک است که فرد باز خوردی از سیگنال های مغزی خود را دریافت می کند که این امواج مربوط به فعالیت های عصبی زیر سطح هوشیاری می باشد. عموماً انسان به دلیل عدم آگاهی ازالگوهای امواج مغزی خویش قادر به شناخت و تغییر آن ها نمی باشد اما با مشاهده نمایش این امواج پس از مدتی فرد توانایی تغییر و تأثیر بر آن ها را کسب می کند، به این فرایند خودتنظیمی نیز گفته می شود و در نهایت فرد قادر خواهد بود تا پاسخ های فیزیولوژیک نادرست را در فعالیت های روزانه درک کرده و پاسخ های صحیح تری را جایگزین آن ها سازد(6)سندروم داون  را به طور کلینیکی اولین بار جان لانگدون  در سال 1866 کشف کرد. سندروم داون متداولترین بیماری ژنتیکی با شیوع 1 در 800 تا 1000 تولد زنده است که به علت تغییرات کروموزومی ایجاد میشود(7) ناکارامدی حرکتی داینامیک در مبتلایان به سندروم داون شامل واکنش و حرکت آهسته تر، اختلالهای تعادل و پاسچر و انقباض همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست است(8)

این اختلالها موجب تأخیر در رشد حرکتی و کسب  مهارتهای پایه میشود. تأخیر در رشد حرکتی افراد مبتلابه سندروم داون در ارتباط با کاهش تونیسیتۀ عضلانی وشلی لیگامنتی است. (9) یکی از حیط ههایی که ممکن است نوروفیدبک بتواند به عملکرد ورزشی کمک کند، تعادل فیزیکی است. تعادل یکی از عوامل آمادگی حرکتی است که در فعالیت های روزانه و ورزشی اهمیت حیاتی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- بیان مسأله (تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر‌های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد ورزشی مطلوب نتیجه تمرینات جسمانی و روانی است. نوروفیدبک فرصت هایی را در زمینه های مختلف برای ورزشکاران فراهم می کند تا بتوانند از آن نوروفیدبک برای ارتقای عملکرد ورزشی استفاده کنند. ورزش های مختلف به کارکرد بخش های متفاوتی از مغز نیاز دارند. افزایش روزافزون تحقیقات دراین زمینه با هدف تعیین آثار الگوی امواج مغزی مرتبط با اوج عملکرد در رشته های مختلف ورزشی آغاز شد. نتایج این تحقیقات اطلاعات مهمی را برای استفاده از نوروفیدبک برای افزایش عملکرد رشته های مختلف ورزشی فراهم کرد. در این پژوه شها برخی محققان متوجه شدند فعالیت موج آلفا در لب گیجگاهی نیمکره چپ در دوره آمادگی برای اجرای مهارت به صورت معناداری افزایش می یابد(10).

تعادل یکی از تواناییها در افراد مبتلابه سندروم داون است که اختلالهای بیشتری دارد. برای مثال تعداد افراد مبتلابه سندروم داون که میتوانند تعادل در یک پا را فقط به مدت چند ثانیه حفظ کنند، بسیار اندک است و با چشمان بسته تقریباً هیچیک نمیتوانند تعادل خود را حفظ کنند. به هرحال نتایج برخی از تحقیقات نشان میدهدکه افراد مبتلابه سندروم داون نسبت به دیگر گروههای عقبماندۀ ذهنی، توانایی بهبود  کاراملی و همکاران ، تعادل را با شرکت در برنامههای تمرینی سیستماتیک و خوب دارند (17).

در چند ده هی اخیر، برای کاهش اضطراب از شیوه هایی متعددی استفاده می شود، نظیر شیوه ی شناختی رفتاری و تکنیک هایی مانند، تن آرامی، حساسی تزدایی منظم، ایمن سازی در مقابل استرس، مقابله با باورهای غیرعقلانی و غیرمنطقی به شیوه الیس یا بک که هر یک از شیوه ها و تکنیک ها سعی در کاهش این هیجان منفی داشته اند .(11) به عبارتی می توان روش های مقابله با اضطراب را به دو گروه درمان های دارویی ودرمان های شناختی و رفتاری تقسیم کرد. از جمله روش های رفتاردرمانی که به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده می شود می توان از مدیتیشن، یوگا، آرا مسازی عضلانی، بیوفیدبک و نوروفیدبک نام برد.(12) . در این پژوهش از روش نوروفیدبک در درمان اضطراب استفاده شده است.از سوی دیگر،ناشناخته بودن تمرینات توانبخشی  برا فیزیوتراپیستها و کارشناسان ومتخصصان حوزه تربیت بدنی جهت بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سندروم داون ضرورت واهمیت انجام پژوهش هایی در این زمینه راتبیین می سازد. این پژوهش کوششی برای آزمایش در بهبود اضطراب و تعادل پویا کودکان مبتلا به این سندروم است.تعادل پویا توانایی تقابل با نیروهای عمل کننده بر یک جسم متحرک است. با توجه به تحقیقات اندک ارائه شده داخل کشور در زمینه تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون و با توجه به عدم وجود مشاهده ی تحقیقی در مورد تاثیر این نوع تمرینات بر روی افراد مبتلا به این بیماری، محقق را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازد که آیا  تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون تاثیر دارد؟

 

  6ـ سوابق مربوط (بیان منحصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)

 

با توجه به تحقیقات Dichter و همکاران در سال 1993 ضعف در قدرت و استقامت در افراد سندرم داون نیز میتواند از علل احتمالی برای تفاوت معنی- دار بین ناهنجاریها باشد(13)

 

Morton و همکاران در سال 2005 ، دریافتند که انجام تمرینات مقاومتی پیشرونده بر عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزی مناسب است. آنها در این تحقیق عضلات همسترینگ و5 ساله را با تمرینات مقاومتی – کوادریسپس 8 کودک 12 پیشرونده (به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه) تقویت کردند، آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که با افزایش قدرت عضلات، سرعت راه رفتن، توانایی دویدن و پریدن نیز بهبود یافته است(14).

Carmeli و همکاران در سال 2001 ، قدرت ایزوکاینتیک عضلات فلکسور و اکستانسور زانو و تعادل دینامیک سالمندان مبتلا به سندرم داون قبل و بعد از مداخله با تردمیل مقایسه کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که قدرت و تعادل افراد پس از مداخله افزایش پیدا کرده است.(15) 

 

Dimiano و همکاران در سال 1998،11 کودک فلج مغزی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که طی 6 هفته تمرینات افزایش قدرت، عملکرد حرکتی با افزایش قدرت همه گروه های عضلانی اندام تحتانی افزایش می یابد(16)

ویک و همکاران در سال(2000) واکنش تأخیری و ناکارامد تعادل در مبتلایان به سندروم داون را به شکل متداول

مشاهده کردند. پاسخ نرمال به تحریکات ورودی برای حفظ تعادل با جابهجایی در طول حرکت از تنه و سپس از

اندامهاست.(18)

 

راست و هاریس (19850)به اهمیت واکنش اولیۀ پاسچر برای  رشد استراتژی تعادل تأکید کردند که از سر، تنه و اندامها به دست میآید و در ایجاد حرکات طبیعی و انتقال وزن مهم است.(19)

 

هاموند(2005) اولین گزارش تحقیق در زمینه استفاده از نوروفیدبک را در تقویت تعادل منتشر کرد. او از پروتکل ویژ های برای درمان چهاربیمار که با علل متفاوتی مشکل تعادل داشتند ، استفاده کرد. بعد از هشت تا ده جلسه پیشرفت چشمگیری در همه موارد مشاهده شد(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7ـ فرضیه ها یا پرسش ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود)

 

1ـ  تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان دارای سندروم داون اثر معنا داری دارد.

2ـ تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان اثر معنا داری دارد.

3- بین تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان دارای سندروم داون رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8ـ  اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی1 کاربردی2 و ضرورت های3 خاص انجام تحقیق)

 

1ـ بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان

2ـ‌بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان

3- بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9ـ در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره) :

با توجه به اینکه در خصوص پژوهش اینجانب با این عنوان در مدارس و موئسسات عالی در این منطقه کار پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است لذا میتوان در کلیه مبتلایان به ناهنجاریهای دیگر ،سازمان بهزیستی، مراکز توانبخشی،موسسات آموزش عالی،مدارس از تحقیق استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 
10ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ ( این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)

 

 

 

 

 

 

 

  امضاء استاد راهنما:          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ روش کار

الف- نوع روش تحقیق:

از نوع نیمه تجربی می باشد و مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون را بررسی میکند. جامعۀ آماری شامل کودکان مرکز استثنایی شهر کرمانشاه می باشد. آزمودنی ها شامل 45 نفر می باشند که به سه گروه  15نفری تقسیم می شوند.این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده اند که درابتدا پرسشنامه مشخصات فردی شامل:سن,وزن ,قد،و…در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار داده می شود.

معیارهای ورود: 1- بهره هوشی 50 تا 70 ( بر اساس پرونده های پزشکی)، 2- توانایی ایستادن و- راه رفتن، 3- کسب حداقل نمره 25 در آزمون تعادلی برگ، 4- عدم شرکت آزمودنی در تمرینات مقاومتی در 3 ماه گذشته، 5- عدم مصرف داروهایی که بر قدرت عضلات تأثیر داشته باشد، 6- داشتن بینایی و شنوایی طبیعی با/ بدون وسایل کمکی، 7 =نداشتن بیماری قلبی-عروقی، 8- نداشتن هرگونه اختلال نورولوژی. معیار خروج: عدم همکاری والدین و کودک در طول مدت مطالعه ارزیابیها و مداخله توسط محقق انجام شد. جهت ارزیابی تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک استفاده شد. جهت محاسبه قدرت ایزومتریک گروههای عضلانی ابداکتور و فلکسور هیپ، اکستانسور و فلکسور زانوی هر دو اندام تحتانی، از دینامومتر دستی نیکلاس استفاده شد. جهت ارزیابی عضلات ابداکتور، آزمودنی در حالت خوابیده به پهلو روی تخت قرار می گرفت و پایش را به ابداکشن میبرد. برای عضلات فلکسور ران، آزمودنی لبه تخت مینشست و ران خود را بالا میبرد. برای عضلات اکستانسور زانو، آزمودنی لبه تخت مینشست و زانویش را در جهت اکستنشن بالا میبرد. برای عضلات فلکسور زانو، آزمودنی به صورت دمر روی تخت قرار میگرفت و زانو را در جهت فلکشن خم میکرد.

گروه اول تمرینات پیلاتس را انجام میدهند گروه دوم تمرینات نوروفیدبک را انجام میدهند وگروه سوم که کنترل می باشد در طول این مدت هیچگونه فعالیت خاصی را انجام نمی دهند که  با اعمال یک برنامه ی دقیق از تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک به مدت 8 هفته ودر هر هفته 3جلسه تمرین بر روی کودکان اول ودوم و گرفتن پس آزمون از تمام آزمودنی ها نتایج تاثیر این تمرینات بروی اضطراب حالتی و تعادل کودکان بررسی خواهد شد.

 

 

 

 
 
پ : ابزار گردآوری اطلاعات

پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات  آزمودنی ها شامل: سن، وزن،قد،–برای ثبت امواج مغزی از دستگاه نوروفیدبک ده کاناله برای تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک.تست ایستاوپویا

 

 

 

 

 

 

 

ت : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

برای توصیف تمرینات  از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی  استفاده شد.همچنین از طریق آزمون تی زوجی و آزمون Anova با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

تاریخ تصویب از تاریخ تا تاریخ
مطالعات کتابخانه ای    
جمع آوری اطلاعات    
تجزیه و تحلیل داده ها    
نتیجه گیری و نگارش پایان نامه    
تاریخ دفاع نهایی    
طول مدت اجرای تحقیق :

 

ب : روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) :

 

از روش کتابخانه ای و اسنادی ( کتابها و مجلات معتبر لاتین و فارسی)-مشاهده  و هم چنین  سایتهای اینترنتی و…)مربوط به موضوع تحقیق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ـ جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی

 

 
 
3. عطری، ب. شفیعی، م(1386). “تمرینات وررزشی پیلاتس (مبنای علم کنترولوژی)”. انتشارات تالیا،

.10چاپ اول. ص 2

 

1-Steinberg M, Othmer S. The 20 hour solution: training minds to concentrate and self-regulate naturally without medication. 3th ed. Robert D Reed; 2004.P.48-92.

 

 

2. Rydeard R, Leger A, Smith D. (2006). “Pilates – based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability”. J orthop sports Phys Ther, 36(7): PP: 472-84

.

4. Anderson BD, Spector A. (2000). “Introduction to Pilates – based rehabilitation”. Ortho Phys ther clin North . 9. PP: 395-410

 

5. Jacobs EH. Neurofeedback Treatment of Two Children with Learning, Attention, Mood, Social, and Developmental Deficits. J Neurotherapy 2006; 9(4):55-70.

 

6-Hammond D. Cowpat is neurofeedback? J Neurotherapy 2006;10:25-36.

 

7. Meneghetti, CHZ. Blascovi- Assis SM, Deloroso, FT. Rodrigues GM. (2009). “Static balance assessment among children and adolescents with Down syndrome. Rev”. Bras Fisioter. 13 (3). PP: 230-5.

 

8. Polastri, PF. Barela, JA. (2005). “Perception – action coupling in infants with Down syndrome: effects of experience and practice”. Adapt Phys. Activ Q. 22 (1). PP: 39-58.

 

9. Gali, M. Rigoldi, Ch. Mainardi, L. Tenore N, Onorati, P. Alebrtini, G. (2008). “Postural control in patients with Down syndrome”. Disability and Rehabilitation. 30 (17). PP: 1274-1278.

 

10. Moore NC.(2000) “A review of EEG biofeedback treatment of anxiety

disorders”.ClinElectroencephalogr ; 31(1), pp: 1-6.

 

11. Zalipour M. The effect of systematic motivational counseling on reduce of exam anxiety among student, [MAThesis in Persian]. Iran, Tehran: Allame Tatabatabei University; 2005.

 

12. Najafian J, Akhavan Tabib A .Comparison of the effect of relaxation and biofeedback- assisted relaxation on stress and anxiety score in patient with mild hypertention. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(17): 8-12. [In Persian]

 

13. Agiovlasitis S, McCubbin J.A, Joonkoo Y, Mpitsos G, Pavol M.J. Effects of Down syndrome on three-dimensional motion during walking at different speeds. Gait & Posture 2009; 30:345–350.

13ـ فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی) مورد استفاده در پایان نامه به‎ شرح زیر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Morton J, Brownlee M, McFadyen A. The effects of progressive resistance training for children with cerebral palsy.Clinical Rehabilitation 2005; 19: 283_289

 

15. Carmeli E, Kessel Sh, Coleman R and Ayalon M . Effects of a treadmill walking program on muscle strength and balance in elderly people with Down syndrome. The Journals of Gerontology.2001; 57(2): 106-110.

 

16. Damiano DL, Abel MF. Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil1998; 79: 119–25.

 

17. Carmeli, E. Merrick, J. Kessel, S. Bar – Chad, S. (2004). “A comparison between older persons with Down syndrome and a control group: clinical characteristics, funtional status and sensorimotor function”. Down syndrome research and practice. 9. PP: 17-24

 

18. Weeks, DJ. Chua, R. Elliott, D. (2000). “Perceptual – motor behavior in Down syndrome”. Champaign. Illinois: Human Kinetics Ed.

 

19. Rast MM, Harris SR. (1985). “Motor control in infants with Down syndrome. Developmental Medicine and child neurology”. 27 (5). PP: 682-685.

 

20. Hammond D C. (2005). “Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing”. J.Neurother; 9(1), pp: 27-36.

 

 
 

نام ماده یا وسیله مقدار موردنیاز مصرفی

غیرمصرفی

ساعت داخل

یا خارج

شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی
                 
                 
                 
                 
                 
                 
جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال    

 

نوع مسئولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع
         
         
         
جمع        

 

ردیف نام مؤسسه بودجه ریالی بودجه ارزی تجهیزات و تسهیلات
         
         
         
جمع        

 

14ـ هزینه های تحقیق پایان نامه

الف. منابع تأمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره)

 

 

 

 

 

 

 

ب. هزینه های پایان نامه

ب1. هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)

 

 

 

 

 

 

 

ب2. هزینه های مواد و وسایل (وسایلی که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شوند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح هزینه ریالی ارزی معادل ریالی بودجه ارزی کل هزینه به ریال
1 هزینه تایپ        
2 هزینه تکثیر        
3 هزینه صحافی        
4 هزینه عکس و اسلاید        
5 هزینه طراحی، خطاطی،        
  نقاشی،کارتوگرافی        
6 هزینه خدمات کامپیوتری        
7 هزینه های دیگر        
جمع        

 

ب3. هزینه های متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال
1 پرسنلی      
2 مواد و وسایل      
3 مسافرت      
5 متفرقه      
جمع کل      

 

 
جمع کل هزینه

 

 

 

 

 

 

15ـ تأییدات

 

الف :
نام نام خانوادگی استاد راهنما: تاریخ امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور : تاریخ امضاء

 

 
ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو :

    ارتباط دارد        ارتباط فرعی دارد      ارتباط ندارد

     جدید بودن موضوع :

        بلی           در ایران بلی                خیر

     اهداف بنیادی و کاربردی :

       قابل دسترسی است ¨       قابل دسترسی نیست    مطلوب نیست

تعریف مسأله :

1.    رسااست                رسا نیست

فرضیات :

درست تدوین شده است       درست تدوین نشده و ناقص است

      روش تحقیق دانشجو :

      مناسب است                          مناسب نیست

      عنوان وچارچوب طرح :

     از انسجام برخورداراست          از انسجام برخوردار نیست

 

 

 

      ب. نظریه کمیته تخصصی گروه درباره :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       پ : تأیید نهایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت و تخصص نوع رأی امضاء
1 دکتر رضا صابونچی هیئت علمی    
2        
3        

 

 

 

 

 

 

 
موضوع تحقیق  پایان نامه خانم/ آقای :عباس رژه                

دانشجوی مقطع : کارشناسی ارشد □                   دکترای حرفه ای □

رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

تحت عنوان : مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

 

درجلسه مورخ              کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا یا با تعداد  رأی از رأی مورد تصویب اعضاء

قرار گرفت   قرارنگرفت     .

مدیر گروه : دکتر رضا صابونچی                          تاریخ :                 امضاء:

 

ت. نظریه شورای پژوهشی دانشگاه : آزاداسلامی واحد بروجرد

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای: عباس رژه

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد :. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ :

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد    نفر)

قرار گرفت / نگرفت.

 

    

                 

 

 

 

                                مدیر گروه                                                                                                                                   

                                 تاریخ               

                                 امضاء      

 

 

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد تاریخ امضاء
     
شماره ثبت در امور پژوهشی واحد تاریخ ثبت
 

 

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگ نوع رأی

(موافق یا مخالف)

امضاء توضیحات

 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
1        

 

 

 

 

 

 

 
 

باسمه تعالی

 

مدیر محترم گروه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

با سلام و احترام

اینجانب : عباس رژه دانشجوی کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با شماره دانشجویی   920144800   متعهد می‌شوم در صورتیکه در هر جلسه تکراری بودن پایان نامه اینجانب مشخص گردید، کلیه مسئولیت‌ها و عواقب بعدی را برعهده بگیرم.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عباس رژه

امضاء:

تاریخ:

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:, , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *