پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2 پایان نامه

. 190
5-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192
پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2 پایان نامه
دسته‌ها: پایان نامه