منابع و ماخذ مقاله فناوری اطلاعات، ویژگی های سازمانی، مدیریت شهری، ساختار شهر

حاکم، موجبات تزلزل و بی ثباتی را برای سازمان به ارمغان می آورد، چرا که الگوهای اجرائی از جایگاه مطل وبی برخوردار نبوده است، در این جاست که بدون در نظر گرفتن ابعاد گسترده و مطالعات بازار دقیق از نیارمندیها وانتظارات مشتریان ، مدیریت نمیتواند از جایگاه خوب و ایده ال برخوردار باشد. (سعیدی، 1382: 78)
در مدیریت شهری نیز در صورت عدم انطباق بین نیاز ها و خدمات ارائه شده مدیرمرکز خدماتی یا شهرداران نمیتوانند از جایگاه مطلوب در بین شهروندان برخوردار باشند .
نکته مهمی که شاید در این مرحله براحتی نمی توان از آن گذشت، آن است که شهروند در صورت رضایتمندی از نوع خدماتی که به او ارائه شده و تسهیلاتی که در ارائه کالا و تحویل برای او صورت پذیرفته است، خود تبدیل به یک رسانه بدون هزینه جهت انعکاس مدیریت کارا و تبلیغات کاری میگردد. (سعیدی، 1382: 79)
توجه به این مطلب زمانی بیشتر ملاحظه میگردد که در اکثر موارد اینگونه پیامها تاثیری بیش از تبلیغات دیگر را دارا میباشد و شاید امروزه تمامی برنامه هایی را که در جهت ارتباط بین مشتریان به منظور جذب و فعال کردن آنان در سرلوحه برنامه های کاری با صنعت و از طرق مختلف و با استفاده از تکنولوژی روز و بکار گیری فناوری اطلاعات طراحی و بنحو صحیح مدیریت میشود در جهت نیل به اهداف مذکور میباشد. و سامانه مدیریت شهری 137بعنوان نمونه اجرائی این طرح در صورت اجرای دقیق و کسب رضایمندی شهروندان میتواند در این خصوص، مطرح شود. (سعیدی، 1382: 79)
2-15-تصمیم گیری فناوری در شهرداری
هر سازمانی در رویاروئی با این عوامل، نگرش و تصمیم گیری خود را بی تاثیر از تکنولوژی و فرایند آن ندانسته و نمیداند و شاید به نظر برسد که تکنولوژی حرف اول و آخر را میزند .
در ساختار مدیریت شهری نیز با ارائه خدمات به شهروندان برای بالا بردن سهم خود، نیازمند اجرای ساختارهای مناسب، مبتنی بر مطالعات و انطباق با انتظارات جامعه شهری میباشد، نقاطی در جهان وجود دارد که رشدشان از نقاط دیگر کندتراست، ولی در نهایت جائی وجود ندارد که به خدمات شهری نیازمند نباشد که با توجه به گفته تایلر و آنچه ذکر گردید در اینجا شاید سوالی که به ذهن میرسد آن است که آیا IT ، تکنولوژی و دانش الکترونیکی میتواند به پویائی ساختار مدیریت شهری کمک کند و یا بهترین زمانی که IT (Information Technology) به پویائی این بخش پاسخ میدهد، چه هنگام است؟! (رضایی، 1383: 110)
فن آوری اطلاعات که از تلاقی الکترونیک ، پردازش داده ها ، ارتباطات ومخابرات حاصل شده است، باعث از میان رفتن فاصله ها و در کنار هم قرار گرفتن کامپیوترها و کاربران و همچنین مکانیزه شدن سیستمهای ارتباطی و افزایش ظرفیتهای انتقال داده ، شده است.
این امر، تمرکززدایی و ایجاد ابر شاهراه اطلاعاتی و افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری، مدیریت کارا را فراهم ساخته است و بکار گیری آن درساختارهای کنترلی کلان شهرها تغییرات اساسی را در کلیه زمینه ها دربرخواهد داشت. در جهان امروز فن آوری اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. (رضایی، 1383: 110)
بکارگیری فن آوری اطلاعات ، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم‌های اطلاعاتی صنعت ایجاد می کند، به طوریکه امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم ‌ می گردد، از سوی دیگر سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می‌شود. یکی از نتایج عمده فن آوری اطلاعات همانطور که مطرح شد تمرکز زدایی در عین تمرکزگرایی است. (torres,2012:39)
بدین معنی که می‌توان کارها را ازراه دور انجام داد بدون آنکه لازم باشد تا در محل حضور فیزیکی و مستمر داشته باشیم که این ویژگی بر کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک ابر شاهراه تاکید دارد، برهمین اصل و با توجه به تاثیرات فناوری و گستردگی ابعاد آن در سازمان به بررسی تاثیرات بکار گیری فناوری در مدیریت شهری می پردازیم که برای این منظور در مرحله نخست به بررسی و نقش فناوری در مدیریت شهری و سپس آثار بکارگیری آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم. (torres,2012:39)

2-16-ویژگی های سازمانی شهرداری
هر ساختار سازمانی ویژگیهای مخصوص به خود را دارد نگرش ما باید با این ویژگیها منطبق شود، همانطور که ذکر شد در عصر فرا صنعتی و مجازی، نحوه مبادلات و سیاست حاکم بر سازمانها و عملکرد آنان بدون دخالت و بی تاثیر از تکنولوژی و دانش روز نمیباشد ولیکن مدیریتها و ساختارهائی در این میان میتوانند دارای پویائی و رشد موثر باشند که از اصول خاص خود تبعیت نمایند که در این میان در مورد ساختار مدیریت شهری میتوان اصول ذیل را متذکر شد: (صرامی زاده، 1380: 10)
الف : نیازهای شهروندان را شناسائی کرده و همواره در پی کشف این نیازها باشند .
ب: سازمان و خروجی (OUT PUT) خود را مطابق با انتظارات شهروندان همسو و همجهت نموده و بدنبال هماهنگی آن باشند .
ج : آفتها را در ساختار مدیریت شهری شناسائی و در جهت رفع آن اقدام نمایند.
د : دانش را چه در مرحله یادگیری و چه در مرحله اجرا نهادینه نمایند.
و: از تکنولوزی بعنوان یک اهرم مناسب در جهت نیل به اهداف طراحی شده در مدیریت شهری و در جهت ارائه خدمات متناسب و انطباق صحیح با سیاستهای ساختاری و نه بعنوان ابزار لوکس مدیریتی و صرفا برای عقب نماندن از قافله و فقط در حد تعریف، بلکه به معنای واقعی استفاده گردد که در غیر اینصورت،
نه تنها این ابزار موثر در رسیدن به اهداف نمیباشد بلکه خود به مثابه یک هزینه اقتصادی مطرح، و بار مالی سنگینی را نیز بر پیکره ساختار مدیریتی ایجاد مینماید که چه بسا با حذف آن و عمل نمودن با همان ساختار و شیوه سنتی، فواید اقتصادی بسیاری را میتوان دنبال نمود و از لحاظ اقتصادی نیز با در نظر گرفتن مفهوم اقتصادی صرفه به مقیاس، این امر قابل بررسی و اثبات است. (صرامی زاده، 1380: 10)
ه: مقایسه نگری در نحوه تخصیص راهها و روشها و انطباق بین مراحل تولید و هرمهای سازمان و اثر بخشی صنعت و سازمان در اعمال صحیح مدیریت IT با شرایط ویژه اشاره شده و قیاس با سازمانها و صنایع دیگر و رتبه بندی و امتیاز دهی مناسب، که می بایست سرلوحه اقدامات اولیه در ارائه خدمات شهری قرار گیرد. (صرامی زاده، 1380: 12)
که مجموع این عوامل مطرح شده، میتواند راهکار مناسب در جهت پویائی و رشد، در نحوه ارائه خدمات شهری بوده و موثر واقع گردد و نکته ای را که شاید بیش از این باید توجه نمائیم آن است که تغییر اساسی، زمانی محقق میشود که ما در حال دگرگونی و حرکت به حرفه ارائه خدمات، پس از نهادینه نمودن و اصلاح ساختار مدیریتی و هدفمند نمودن و مقرون به صرفه بودن و در زمان و مکان متغیر به منظور گشایش مشکلات و کسب مطلوبیت شهروندان در ساختار شهرداریها باشیم . (صرامی زاده، 1380: 12)
پس همانطور که ذکر شد میتوان ، مدیریت کارامد منابع انسانی و فناوری اطلاعات را دو بازوی قدرتمند و پیشبرنده برای مدیریت شهری یاد نمود که پویائی موثردر ترکیب و تخصیص بهینه این دو عامل در بالا بردن ساختار مدیریتی و فرایند آن سهم بسزائی را ایفا مینماید ، شهروندان میخواهند براحتی از امکانات شهری استفاده نمایند و دسترسی آسان برای استفاده از این امکانات برای آنان مهیا باشد، و برای این منظور، مدیریت شهری برای آنها باید ارزش واقعی ایجاد کند ، و جایگاه آنان را در محاسبات خود منظور نماید.
(رشد واژه ای است که در تقابل بین کنشها و واکنشها ی بعمل آمده صورت میپذیرد) آنچه را که اشاره نمودیم شدت و تاثیر پذیری ساختار کلان مدیریت شهری از این رویه میباشد.
از سوی دیگر ارتقاء ابزار آلات رفاهی و بالا رفتن توقعات جامعه شهری و استفاده از نرم افزارها (SOFT WARE ) و سخت افزارهای (HARD WARES) نظام مند، در کاهش بروز خسارت و حفظ امنیت و محافظت از اطلاعات و برنامه ها و همچنین عدم بروز ریسک، نقش بسزائی را ایفا میکند که از لحاظ ارائه خدمات مطلوب شهری ، در نحوه مدیریت شهری تاثیرات بسیاری ایجاد می نماید . (صرامی زاده، 1380: 12)
ولیکن دسترسی به فایلهای اطلاعاتی (DATA FILE) و نفوذ نمودن به فایروالهای امنیتی (FIREVAIL SECURITY) و از طرف دیگر نبود تعهد و وجدان حرفه ای، در برخی از متخصصین، خود زمینه را جهت بروز ریسکها و حوادث آتی در شکلهای امروزی بوجود آورده و می آورد و تاثیرات آن را میتوان بر سایر حوزه های مرتبط شهری نیز بطور مشهود مشاهد بود. (صرامی زاده، 1380: 14)
از سوی دیگر این عوامل مطرح شده، شرایط بروز ریسکهای جدید را بوجود می آورد که پرداختن به آنها میتواند زمینه ساز حرکت و نوع آوری در مجموعه و تامین بهینه و بسیج امکانات و حرکت به سوی اهداف، با توجه به منابع و وضعیت موجود در رسیدن به سطح مطلوب باشد. (صرامی زاده، 1380: 14)
بعبارت دیگر میتوان اینگونه مطرح نمود که نوع ریسک، راه شناسائی ریسک، و اعمال مدیریت ریسک و همچنین ارائه خدمات شهری به واسطه پیشرفت تکنولوژی وسعت یافته و این فرایند ،تاثیر بسزائی را بر مدیریت شهری میتواند داشته باشد، از اینرو نقش و جایگاه فناوری در مدیریت شهری بیش از پیش نمایان میگردد. (صرامی زاده، 1380: 14)

2-17-تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها
با توجه به موارد مطرح شده پیرامون نقش و جایگاه فناوری در مدیریت شهری همانطور که ذکر شد، تنوع ریسکهای بوجود آمده در حوزه های مرتبط شهری، شیوه های مدیریتی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد. (صالح، 1393: 75)
هر ریسک یا خدمت با توجه به منشاء آن میتواند به انواع گوناگون طبقه بندی شود، ریسک بوجود آمده از تکنولوژی نیازمند مطالعه دقیق و دانش کافی است، ارائه خدمات متناسب با ریسک و و نیاز جامعه شهری و نوع آن بستگی به وسعت جامعه شهری و نوع برنامه ریزی شهری آن داشته که در نحوه مدیریت بر آن نیز، شناسائی و ارزیابی ریسک و نوع خدمات طراحی شده، نقش بسزائی را ایفا مینماید که مدیریت فناوری در سطح مطلوب به متناسب شدن این فعل و انفعالات در مدیریت شهری ، پاسخ منطقی میدهد. (رضایی، 1383: 75)
علاوه بر آن در اثر بکارگیری همانطور که مطرح می نمائیم تمرکز از کالا به خدمات، از محصول به اطلاعات و از تبلیغات جمعی به گفتگوی دو طرفه منتقل میشود و در مورد شهرداریها و مراکز ارائه دهنده خدمات شهری، تنوع خدمات و سهل الوصول بودن خدمات که همان افزایش خدمات مناسب و حفظ رضایت شهروندان است، در حال دگرگونی و تغییر شکل است. (صالح، 1393: 76)
پس با نگرشی کلی به ساختار حاکم بر مدیریت شهری از یک سو و پیشرفت و بسط تکنولوژی از طرف دیگر و همچنین نگاهی جامع میتوان، تقسیم بندی زیر را در ارتباط با این دو مقوله به شکل زیر مطرح نمود.
تکنولوژی و تاثیر آن بر مدیریت شهری.
پیشرفت تکنولوژی و گستردگی دامنه مفاهیم اقتصادی جدید در عمران شهری.
ارتباط بین ساختار مدیریت شهری و تکنولوژی.
ارتباط بین اقتصاد شهری و نحوه مدیریت بر خواسته از فناوری.
عنصری که در نگاه اول در این رابطه توجه ما ر
ا به خود جلب مینماید ویژگیهای مدیریت شهری میباشد.
در ساختار مدیریت شهری نیز همانند دیگر ساختارهای خدماتی و سازمانها ،با توجه به تقسیمات ارائه شده که خود شامل قوانین و مقررات و آئین نامه های خاص و در جای خود دارای اهمیت و الویت بوده و شامل نکات تکنیکی قوی و در عین حال پیچیده که بر گرفته از این علم وفن میباشد، پیچیدگیهای بسیار مشاهده میشود. (صالح، 1393: 77)
بنابراین در جهت تبیین استراتژیها و خط مشی مدیریتی آن، خارج از چهارچوب فنی نمیتوان اقدام نمود، و از اینرو تاثیرات فناوری و بروز خدمات نوین شهری برخواسته از فناوری را میتوان با توجه به بخشهای مرتبط با حوزه های شهری، مورد تحلیل قرار داد و تاثیرات آن را متاثر از عوامل ذیل معرفی نمود. (صالح، 1393: 77)
2-18- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات‌‌رسانی شهرداری‌ها
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اطلاعات و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *