فاینانس و صکوک


شرکت بورس اوراق بهادار تهران
معاونت ناشران و اعضا
مدیریت امور ناشران
دانلود فایل اصلی با فرمت پاورپوینت

آشنایی با صکوک

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

معاونت ناشران و اعضا

مدیریت امور ناشران

فاینانس چیست؟

صکوک یکی از ابزارهای فاینانس است.فاینانس معنای تامین مالی می دهد. تامین مالی یا فاینانس ، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی .تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه ، اوراق مشارکت ، صکوک و وام و اعتبار صورت می گیرد.

تامین مالی پروژه ها دغدغه بسیاری از مدیران میباشد. تامین مالی یا توسط دارایی های موسسه صورت میگیرد و یا از طریق دریافت وام بانکی و همکاری با شرکت های فعال در زمینه فاینانس صورت میپذیرد که معمولا مدیران موفق ترکیبی از هردو راه را انتخاب میکنند.

تامین مالی به دو دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت وجود دارد.

مقایسه نظام مالی اسلامی و غیر اسلامی

              üتفاوت اصلی بین نظام مالی اسلامی و غیراسلامی از دید مدیریت ریسک است.

              üتامین مالی بر مبنای مفاهیم اسلامی، ماهیت ریسکی که نهادهای مالی اسلامی با آن مواجهند را تغییر می دهد. برای مثال بانکهای غیر اسلامی پرداخت نرخ بهره ثابتی را تضمین می کنند علیرغم اینکه ممکن است بانک سود یا زیان کند، در حالیکه بانکهای اسلامی چنین تضمینی نمی کنند.

              üریسک و بازده در سیستم مالی اسلامی مشارکتی است. البته توزیع ریسک و بازده با توجه به عواملی مانند تجربه صرفا به تناسب میزان مالکیت صورت نمی گیرد.

              üسیستم مالی اسلامی مبتنی بر دارایی و سیستم مالی غیراسلامی مبتنی بر اعتبار است.

صکوک

          •صکوک عموما به ابزارهای مالی اسلامی گفته می شود که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی منتشر می شود.

          •سود مربوط به این ابزار مالی می تواند ثابت یا متغیر باشد.

          •صکوک به عنوان یک ابزار مالی اسلامی قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت می باشد.

انواع طبقه بندی صکوک

      Øبر اساس نوع عقد اصلی که صکوک بر اساس آن منتشر می شود:

      üاجاره

      üمشارکت

      üسفارش ساخت

      üخرید دین( اوراق رهنی)

      üمراحبه

      üسلف

      üجعاله

      üمساقات

      üمضاربه

      üمزارعه

      üوقف

      üقرض الحسنه

انواع طبقه بندی صکوک

    Øاز نظر بازدهی:

    üصکوک با بازدهی ثابت

    üصکوک با بازدهی متغیر

    üصکوک قابل تبدیل

تقسیم بندی ابزارهای مالی اسلامی

اوراق اجاره( صکوک اجاره)- ارکان

    Øاوراق اجاره: اوراق بهادار بانام قابل نقل و انتقالی است  که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره می باشد.

    Øبانی: شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی، اقدام به انتشار اوراق اجاره می کند.

    Øنهاد واسط: یک شرکت با مسئولیت محدود می باشد که شرکت مدیریت دارایی مرکزی به منظور بکارگیری آن در امر انتشار اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان، اقدام به تاسیس آن می کند.

اوراق اجاره( صکوک اجاره)-ارکان

    Øفروشنده: شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می کند. فروشنده               می تواند بانی یا شخص حقوقی دیگری باشد.

    Øضامن: شخص حقوقی است که پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره توسط بانی به نهاد واسط را تضمین می نماید.

          •ضامن توسط بانی معرفی و صرفا از میان بانکها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه ها و شرکت های تامین سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری یا نهادهای عمومی مورد تایید سازمان تایید می شود.

          •ضامن باید مستقل از بانی بوده و استقلال آن توسط حسابرس بانی تایید گردد.

          •در صورتی که اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود.

اوراق اجاره (صکوک اجاره)-ارکان

    Øعامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه اوراق اجاره از طرف ناشر برای فروش اقدام می نماید.

    Øعامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران اقدام می نماید.

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 1:

    üعقد قرارداد مشاوره عرضه

    üتهیه گزارش توجیهی تامین مالی از طریق اوراق اجاره توسط مشاور عرضه بر اساس فرم های تعیین شده توسط سازمان

    üبررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس بانی جهت اعلام نظر در خصوص مواردی چون رعایت مقررات، شرایط دارایی، اطلاعات مالی آتی

    üمذاکره با ضامن، عامل فروش، متعهد پذیره نویسی، بازارگردان

    üمذاکره با فروشنده دارایی و دریافت اعلام موافقت فروشنده  با فروش دارایی مطابق فرم های سازمان( در صورت جدایی فروشنده و بانی)

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 2:

    üارائه مستندات لازم جهت دریافت موافقت اصولی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به سازمان

    üرسیدگی درخواست از طرف سازمان و پاسخ به درخواست ظرف مدت 30روز

    üانجام اقدامات بعدی توسط مشاور عرضه به عنوان نماینده بانی در صورت موافقت سازمان

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله3:

          •مشاور عرضه پس از دریافت موافقت اصولی جهت تعیین ناشر و انجام امور لازم به شرکت مدیریت دارایی مرکزی مراجعه می کند:

      üتعیین و معرفی ناشر توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بر اساس نامه موافقت اصولی سازمان به مشاور عرضه

      üعقد قرارداد مشاور عرضه با ناشر

      üمشاور عرضه قرارداد اختیار خرید دارایی از فروشنده توسط ناشر را مطابق فرم های سازمان تهیه و اقدامات لازم جهت انعقاد این قرارداد توسط فروشنده و ناشر را فراهم می کند.

      üمشاور عرضه قرارداد تعهد به اجاره دارایی توسط بانی را مطابق فرم های سازمان تهیه و اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد توسط فروشنده و ناشر را فراهم می کند.

      üپس از انعقاد قراردادهای فوق مشاور عرضه قرارداد با عاملیت فروش میان ناشر و عامل فروش، قرارداد عاملیت پرداخت میان ناشر و عامل پرداخت، قرارداد تعهد پذیره نویسی میان ناشر و متعهد پذیره نویس و قرارداد بازارگردانی میان ناشر و بازارگردان را مطابق فرم های سازمان تهیه و به امضای طرفین می رساند.

      üمشاور عرضه باید قرارداد ضمانت را مطابق فرم های سازمان تهیه و به امضای بانی و ضامن برساند.

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله4:

          •مشاور عرضه پس از امضای قراردادهای لازم، به نمایندگی از طرف ناشر جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه می کند:

    üارائه مستندات لازم جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان

    üدر صورت مطابقت مستندات ارائه شده با موافقت اصولی صادره و فرم های تعیین شده سازمان ظرف مدت 5 روز کاری اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اجاره می نماید.

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 5:

          •پس از دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره، ناشر با همکاری مشاور عرضه در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق اجاره، با رعایت مقررات نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام می نماید:

    üصدور اطلاعیه فروش اوراق اجاره بر اساس شرایط تعیین شده

    üعرضه اوراق اجاره از طریق عامل فروش در مهلت تعیین شده

    üارائه درخواست تمدید مهلت فروش اوراق اجاره در صورت لزوم از طریق مشاور عرضه با رعایت مقررات

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

     üدر صورت عدم فروش کامل اوراق اجاره در نظرگرفته شده در مهلت مقرر و دوره تمدید احتمالی، متعهد پذیره نویسی ظرف مهلت 5 روز باید اقدام به واریز وجوه لازم و خرید اوراق باقی مانده نماید.

     üنتایج عرضه و فروش اوراق اجاره باید حداکثر ظرف مدت 15 روز با استفاده از فرم های تعیین شده توسط مشاور عرضه به سازمان اعلام شود.

     üسازمان نتایج عرضه را ظرف 2 روز کاری بررسی نموده و در صورت صحت، تاییدیه تکمیل فرایند را صادر می نماید.

     üدر صورت عدم تایید عرضه، ناشر از طریق عامل فروش ملزم به عودت وجوه سرمایه گذاران حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام سازمان می باشد.

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

          •مرحله 6:

          •پس از صدور تاییدیه تکمیل فرایند توسط سازمان، مشاور عرضه باید اقدامات زیر را انجام دهد:

     üقرارداد فروش دارایی توسط فروشنده به ناشر را که مطابق فرم های سازمان تهیه شده، به امضای طرفین رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

     üسازمان قرارداد فروش دارایی را جهت مطابقت با نمونه تعیین شده بررسی نموده و نتیجه را ظرف مدت 2 روز کاری به مشاور عرضه اعلام می نماید.

     üهمزمان با انجام مراحل انتقال دارایی به ناشر مطابق مفاد قرارداد و مقررات مربوطه سازمان تاییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر و پرداخت به فروشنده را صادر می نماید.

     üپس از انتقال دارایی به ناشر، مشاور عرضه باید قرارداد اجاره دارایی توسط بانی را که مطابق فرم های سازمان تهیه شده به امضای ناشر و بانی رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *