دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان- قسمت 4

و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای               دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان  » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و …) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Corresponding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ………..، کرمانشاه، ایران.

 

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:                                                   نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:                                          نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ……………….فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

 

                                                               امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

تذکر: لازم است اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذکور، نسبت به تکمیل مشخصات و توشیح آن شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیری گردد. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمائیم.


فرم شماره 2

 

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان » در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشگاه اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشگاه مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه روانشناسی  کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء                                                                  

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

در تاریخ ……………….. فرم مزبور که توسط آقای/ خانم                    به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

 

                                                                                  امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

فرم شماره 5

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه خانم                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی متعهد می­شویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ….) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و ….) ارائه می­گردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می­نمائیم.

تبصره: تکمیل این فرم برای اساتید تمام وقت واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه الزامی است. و ضمناً اساتید نیمه‌وقت یا مدعو در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات در تولیدات علمی مستخرج از رساله قید نشود ملزم به امضاء این فرم نمی‌باشند.

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ……، کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

 

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان »به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و ….. نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:

 

[1]– Durk hiem

[2] -Talkoth parsons

[3] Ivan Ilich

[4] -Delong & Schuler