بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای-دانلود پایان نامه ارشد

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیـده……………………………………….. ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………… ۳

۱-۲-بیان مساله­ی تحقیق…………………………… ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………… ۴

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………… ۵

۱-۵-فرضیه­های تحقیق……………………………… ۶

۱-۶-روش­شناسی پژوهش……………………………… ۶

۱-۷-روش جمع­آوری داده­ها…………………………. ۶

۱-۸- جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق…………………. ۷

۱-۹-قلمـرو تحقیق……………………………….. ۷

۱-۹-۱-قلمـرو موضوعی تحقیق……………………….. ۷

۱-۹-۲- قلمـرو زمانی تحقیق……………………….. ۷

۱-۹-۳- قلمـرو مکانی تحقیق……………………….. ۸

۱-۱۰- کاربران نتایج تحقیق……………………….. ۸

۱-۱۱-تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در تحقیق …………. ۸

۱-۱۲-چارچوب کلی تحقیق…………………………… ۹

 

فصـل دوم:پیشینه و موضوع ادبیات  تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………….. ۱۱

۲-۲-تبلیغات…………………………………… ۱۱

۲-۳-تعریف تبلیغات……………………………… ۱۱

۲-۴-اهمیت تبلیغات……………………………… ۱۲

۲-۵- اهـداف تبلیغات……………………………. ۱۳

۲-۵-۱- افزایش نوع مصرف…………………………. ۱۴

۲-۵-۲- افزایش مقدار خرید……………………….. ۱۴

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۵-۳-افزایش مدت مصرف………………………….. ۱۴

۲-۵-۴-افزایش تکرار مصرف………………………… ۱۴

۲-۵-۵- جذب نسل جدید……………………………. ۱۴

۲-۵-۶- نام شرکت یا نام کالا……………………… ۱۴

۲-۵-۷- مبارزه علیه عقاید مخالف………………….. ۱۵

۲-۵-۸- مبارزه با جانشین………………………… ۱۵

۲-۵-۹- فعالیت خاص……………………………… ۱۵

۲-۵-۱۰- خدمت به خلق…………………………….. ۱۵

۲-۵-۱۰-۱-کاهش زمان……………………………… ۱۵

۲-۵-۱۰-۲-کاهش هزینه…………………………….. ۱۵

۲-۵-۱۰-۳-سنجش اثربخشی تبلیغ……………………… ۱۵

۲-۵-۱۰-۴-کمک به ارزیابی راه­حل­های موجود…………… ۱۶

۲-۵-۱۰-۵-تعیین شاخص­های مناسب برای انتخاب رسانه و پیام ۱۶

۲-۶- اثرات تبلیغات…………………………….. ۱۶

۲-۶-۱- ایجاد احتیاج……………………………. ۱۶

۲-۶-۲- افزایش فروش…………………………….. ۱۶

۲-۶-۳-ایجاد واحدهای عظیم……………………….. ۱۷

۲-۷- روش­های اجـرای تبلیغات……………………… ۱۷

۲-۷-۱-آگهی…………………………………….. ۱۷

۲-۷-۲-فروش شخصی………………………………… ۱۸

۲-۷-۳-ارتقای فروش……………………………… ۱۸

۲-۷-۴-روابط عمومی……………………………… ۱۸

۲-۷-۵-تبلیغات تجاری……………………………. ۱۸

۲-۸- تبلیغات بین­المللی و اینتـرنتی………………. ۱۹

۲-۹- تبلیغات فرهنگی……………………………. ۲۰

۲-۱۰- رابطه­ی تبلیغات و ارزش برند محصول…………… ۲۳

۲-۱۰-۱-هدایت انتخاب مصرف­کنندگان…………………. ۲۶

۲-۱۰-۲-افزایش وفاداری مشتریان…………………… ۲۷

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۱۰-۳-امکان ورود به بازار جدید…………………. ۲۷

۲-۱۰-۴-امکان افزایش قیمت محصول………………….. ۲۷

۲-۱۰-۵-افزایش استخدام کارکنان…………………… ۲۷

۲-۱۱-رابطه­ی تبلیغات و فروش……………………… ۲۸

۲-۱۱-۱- فـروش………………………………….. ۲۸

۲-۱۱-۲- مدیریت فروش……………………………. ۲۸

۲-۱۱-۲-۱- برنامه ریزی…………………………… ۲۹

۲-۱۱-۲-۲- سازماندهی…………………………….. ۳۰

۲-۱۱-۲-۳- تامین نیروی انسانی…………………….. ۳۰

۲-۱۱-۲-۴- هدایت………………………………… ۳۰

۲-۱۱-۲-۵-کنترل…………………………………. ۳۱

۲-۱۱-۳-تاثیر تبلیغات بر فروش……………………. ۳۱

۲-۱۲- پیشینه­ی تحقیق­……………………………. ۳۳

۲-۱۳-خلاصه­ی فصل………………………………… ۳۵

 

فصـل سوم:روش تحقیق

۱-۳- مقدمه……………………………………. ۳۷

۳-۲-نوع تحقیق…………………………………. ۳۷

۳-۳- فرضیه­های تحقیق……………………………. ۳۸

۳-۳-۱-تبلیغات…………………………………. ۳۹

۳-۳-۲-درک کیفیت محصول توسط مصرف کننده……………. ۴۰

۳-۴-جامعه­ی آماری و نحوه­ی نمونه گیری از آن………… ۴۰

۳-۴-۱- جامعه­ی آماری تحقیق………………………. ۴۰

۳-۴-۲- نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری……….. ۴۱

۳-۵-روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق……………. ۴۲

۳-۵-۱- تجربه­های آزمایشگاهی……………………… ۴۲

۳-۵-۲- بررسی میدانی……………………………. ۴۲

۳-۵-۳- تحقیق پیمایشی…………………………… ۴۲

عنوان                                                                                             صفحه

۳-۶- متغیرهای تحقیق……………………………. ۴۳

۳-۷- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………….. ۴۳

۳-۸-ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها………………… ۴۴

۳-۸-۱- روایی پرسشنامه………………………….. ۴۴

۳-۸-۲-پایایی پرسشنامه………………………….. ۴۵

۳-۹- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………… ۴۶

۳-۹-۱- ضریب همبستگی……………………………. ۴۶

۳-۹-۲- ضریب تعیین……………………………… ۴۷

۳-۹-۳- آزمون رگـرسیون………………………….. ۴۷

 

فصـل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

۴-۳-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی… ۵۵

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۳-۲- آزمون فرضیه­ی دوم………………………… ۵۷

۴-۳-۳-آزمون فـرضیه­ی سوم………………………… ۵۸

۴-۳-۴-آزمون فرضیه­ی چهارم……………………….. ۶۰

 

فصـل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقـدمه…………………………………… ۶۳

۵-۲- خلاصه­ی پژوهش………………………………. ۶۳

۵-۳- یافته­های تحقیق……………………………. ۶۳

۵-۴- محدودیت­های تحقیق………………………….. ۶۵

۵-۵-پیشنهادهای تحقیق…………………………… ۶۶

۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی………………………. ۶۶

عنوان                                                                                             صفحه

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………… ۶۷

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………… ۶۹

منابع غیرفارسی………………………………… ۷۰

 

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه­ی تحقیق……………………… ۷۲

پیوست ب)آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق…. ۷۴

پیوست ج)آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق…… ۷۵

چکیده انگلیسی…………………………………. ۷۶

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش این است که نقش هزینه­های تبلیغات در رشد فروش محصولات مواد غذایی در شرکت­های صنعت مواد غذایی در سطح شهر اهواز بررسی و آزمون شود. اهداف ویژه­ی تحقیق، ارائه­ی نتایج کاربردی در خصوص تاثیر تبلیغات بر فروش محصولات یاد شده به مدیران، سرمایه­گذاران و کارشناسان بازاریابی به منظور یاری آنان در اتخاذ تصمیم­های مالی به موقع، صحیح و معقول می­باشد.

برچسب‌ها:, ,