اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی- قسمت 2

مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

 

 

 

-3نتایج

 

  جدول -1-4بررسی وضعیت جمعیت شناختی در پنج شرکت کننده مورد مطالعه    
               
  آزمودنی 1 آزمودنی 9 آزمودنی 0   آزمودنی 4 آزمودنی 5  
               
سن 90 92 93 90 92  
               
تحصیل کارشناسی کارشناسی ارشد   کارشناسی ارشد  
               
تاهل مجرد متاهل متاهل   مجرد متاهل  
               
اقدام به خودکشی بله خیر خیر   بله خیر  
               
               

 

30– defense against emotional closeness 31– invisible wall 32– character pathology 33– resistance

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

[email protected]

 

 

اقدارم به درمان دارو درمانی مشاوره مشاوره دارمانی
           
شغل دانشجو دانشجو کارمند کارمند کارمند
           

 

 

 

 

-4 نتیجهگیری

 

در این پژوهش به بیمار کمک میشود تا مشکالتش را بر اساس روان پویشی کوتاه مدت حل کند که اگونره برا هیجانرات یرا تعارضها روبرو شود. این تعارضات و هیجانها محصول فًدانها و آسیبهای اولیه در زندگی هستند. وقتی که این هیجانات توس یرک رویداد استرسزای کنونی فعال میشوند، اضطراب و دفا هرا بسریج مریشروند. نتیجره نهرایی، ترکیرب اضرطراب، جسرمانی سرازی، افسردگی، اجتناب، الگوهای خود شکست دهنده و مشکالت برین فرردی و انروا دلبسرتگی نراایمن اسرت. اهردا پرژوهش حاضرر اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی در مبتالیان به افسردگی میباشد.

 

 

فهرست منابع

 

-1قربانی، نیما )1039( روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت، تهران، نشر سمت.

 

 

2دکتر نوروزی، دکتر عابدین، دکتر عاطف وحید، دکتر قربانی502 فصلنامه روان شناسی کاربردی/سال / 9شماره 9 و / 0 بهار و تابستان

 

3– Abbass A A, Hancock J T, Henderson J, Kisely S. Short-term

 

psychodynamic psychotherapies for common mental disorders (Review). The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons Ltd;

 

2007, p: 210. 4-Perry, J. C., & Bond, M. (2000). Empirical studies of psychotherapy for personality

 

Davanloo, H. (1990). Unlocking the unconscious. Chichester: Wiley.

 

Lyddon, W. J., & Sherry, A. (2001). Developmental personality styles: Anattachment.

 

5-Said, T., Rossi. J., Oyen, M., & Wint, S. (1998) The treatment of hyperventilation and panic disorder with Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy:

 

Part I. First breakthrough into the unconscious. International Journal of Intensive

 

Short -Term Dynamic Psychotherapy., 3-25. Lakdawalla, Z., Hankin, B.L., & Mermelstein, R. (2010). Cognitive Theories of Depression in Children

 

 

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

[email protected]