اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی

 

 

 

 

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن

 

و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی

 

 

 

 

محسن رمضانپور، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر مطالعه تک موردی می باشد . نمونه گیری به طور ساده و در دسترس با حجم نمونه 5 بیمار ) خانم ( بود که در سال 29 در کلنیک روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد . تعداد جلسات برای تمامی بیماران 92 جلسه ) دو بار در هفته ( بود. . جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی بود . میانگین سنی کل آزمودنیها با دامنه 92 تا 02 سال بود . برای تحلیل فرضیه پژوهش که بصورت کلی می باشد از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید . در پایان درمان و پیگیری مشخص گردید که نتایج پرسشنامه ها حاکی از معناداری بالینی بود . درصد بهبودی در تمام مراجعان باالی 52% بود و در دوره پیگیری این نتایج ضمن حفظ در اغلب موارد افزایش نیز یافتند. نهایتا بر اساس نتایج به دست آمده روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت روشی کارا و موثر برای درمان اختالل افسردگی می تواند در نظر گرفته شود . همچنین این درمان می تواند موجب کاهش استفاده غیر انطباقی در مکانیزم های دفاعی نسبت به مالک بهنجار و افزایش سبک دلبستگی ایمن در مبتالیان به اختالل افسردگی شود.

 

واژههای کلیدی: روان درمانی پویشی کوتاه مدت، افسردگی، مکانیزمهای دفاعی غیرانطباقی،سبک های دلبستگی ناایمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

افسررردگی1 برره عنرروان سرررماخوردگی شررای بهداشررت روان نامیررده شررده اسررت، طرروری کرره پرریش بینرری مرریشررود تررا سررال 9292 مرریالدی ایررن اخررتالل برره دومررین بیمرراری مهررم از بعررد ایجرراد خسررارت خسررارتهررای اقتصررادی و انسررانی تبرردیل شررود )الکدوآال9، هانکین0 و مرملشتاین4، .)9212

 

افسررردگی اهررارمین عامررل عمررده بررار بیمرراریهررا در جهرران اسررت کرره برره تنهررایی بزرگترررین سررهم بررار بیمرراریهررای غیرکشررنده را برره خررود اختصررا مرریدهررد )جررراره ، .)1031 مطالعررات همرره گیررر شررناختی نشرران مرریدهنررد کرره اخررتالل افسردگی یکی از پرهزینره تررین بیمراریهرای نیرروی کرار مریباشرد، مبتالیران بره ایرن اخرتالل تًریبرا 91 برار بیشرتر از افرراد سالم با نًص و ناتوانی در انجام وظایف مواجه میشوند )همان(.

 

حبیررب دوانلررو 5روانکرراو ایرانرری و مبتکررر ISTDP 6 ، یررک مشرراهدهگررر بررالینی دقیرر و از پیشررگامان پررژوهش در روان درمانی اسرت. برر پایره ایرن نظریره گسریختگی در دلبسرتگی ایمرن بره زنجیررهای از درد، غریظ )خشرم مرگبرار( ، گنراه، و انردوه بر اثر عش ناکام شرده مریانجامرد، و شرکل گیرری مجموعره پیچیردهای از دفرا هرا بره محصورسرازی ایرن هیجرانهرای هسرته ای پویا می پردازند که بیمار تاب آنها را نردارد. ایرن سیسرتم پیچیرده دفراعی برا پرهیرز از هرر نرو ارتبراص انسرانی اصریل، هرد دار، و گرانبررار از احسرراس، تیبیررت و تًویررت مرریشررود. آنچرره برره صررورت بنرردی ایررن نظریرره منتهرری شررده، مشرراهدات وی بررا اسررتفاده از فنررون درمررانی ابررداعیش جهررت آشکارسررازی عینرری و تجربررهای پردازشررهای هیجررانی ناهشرریار7 بررود.اگر تفسرریر

 

 

 

 

1– depression 2– Lakdawalla 3– Hankin 4– Mermeleshtein 5– Dvanloo

 

6 -Intensive short-term dynamic psychotherapy 7– unconscious

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

رویرا8 ، براسراس نظرر فرویررد، شراهراه ورود بره ایررن سیسرتم پرردازس هیجرانی اسررت، تروالی پویشری 9محرروری کره دوانلرو ابرردا

 

کرد بزرگ راه مدرنی است کره بره هشریاری10 مریرسرد. فنرون روان درمرانی پویشری فشررده و کوتراه مردت پایرانی برر انرین

 

تصرویری از روان درمررانی اسرت کرره در آن روس بلندمردت، کررم اثررر، سرازمان نایافترره، و نامشرخص تحلیررل روانری برره یررک روس

 

کوترراه مرردت، اثررربخش، سررازمان یافترره و روشررن تبرردیل شررده اسررت. محورهررای ایررن روس درمررانی برره نررو رابطرره درمررانی و
ماهیرت افشرا11 اسررتوار اسرت. موضر  فعررال درمرانگر و بره کررارگیری صرحیم فنرون سرربب مریشرود تررا مراجر در کوتراه ترررین

 

زمرران عمرر احساسررات و افکررار خررود را شناسررایی و لمرری نمایررد )قربررانی، .)1039 ایررن درمرران بررر پایرره تکنیررک بازگشررایی ناهشریار12 در طری یررک جلسره مصرراحبه منفررد قرررار دارد و نشران داده شررده برر طیررف وسریعی از بیمرراران کره از گسررترهای از اختاللهررای نشررانه ای، اخررتاللهررای منشرری13 و سرراختار منشرری شررکننده14 بیمرراران مرروثر اسررت )سررعید15، راسرری، اویررن و وینررت، .)1223 هنگررامی کرره مشررکل در پررردازسهررای ناهوشرریار پویررا و هیجررانی نهفترره اسررت، و هررد انسررجام ایررن پردازشررها با پردازشهای هشریار بره واسرطه سرطول عرالی ترر پرردازس باشرد فراینرد لحظره بره لحظره ارتبراص و آنچره در فکرر، احسراس، و عمل بیمار متجلی میشرود اهمیرت مرییابرد. برر ایرن مبنرا، عمر ناهشریاری نره خراطره رویردادهای گکشرته، بلکره احساسرات کنونی بیمرار و نحروه مًابلره برا آنهرا اسرت کره از گکشرتههرای دور و نزدیرک شرکل گرفتره انرد و در حرال اثرگرکاری برر تجربره فعلی بیمارند. در این تکنیک مراحل هفتگانره اجررای مرداخالت و پاسر هرای آن کره تروالی پویشری16 نامیرده مریشرود ابتردا برا برا پرسرش دربرراره مشرکل بیمررار آغراز مریشررود. دردنراک بررودن انرین کاوشرری سربب مریشررود اغلرب بیمرراران در برابرر فشررار

 

17درمانگر )مرحلره دوم( بررای پاسر هرای مشرخصترر و شرناخت ماهیرت واقعری احساسرات تجربره شرده مًاومرت نشران مری دهند. در مرحله سوم توالی پویشی همچنران کره دفرا هرای تراکتیکی و اصرلی فعرال مریشروند درمرانگر ماهیرت و پیامرد آنهرا

8– interpretation of dreams 9– dynamic sequence 10– consciousness 11– disclosure

 

12– unlocking the unconscious 13 -secretary of disorder 14– fragile character structure

15– Said and et. al. 16– dynamic sequence 17– stress

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

را برای بیمار روشن میکند و با ایجاد تردید در دفرا هرا، مًابلره کرردن، و سرد کرردن بره ارالش برا آنهرا برمری خیرزد. از آنجرا که تبلور18 مًاومرت احساسرات پیچیرده انتًرالی را برمری انگیرزد، بنرابراین مًاومرت بیمرار برر احساسرات انتًرالی متمرکرز مری شود و ایرن سررآغاز مرحلره اهرارم تروالی پویشری اسرت درمرانگر در ایرن مرحلره نیرز برا اسرتفاده از روشرن سرازی و ارالش در شکسرتن سیسرتمهررای دفراعی وابسررته بره انتًررال مریکوشررد. در ایرن فراینرد تررنش درونری بررین مًاومرت و پیمرران درمرانی برره حداکیر خود میرسد. درمانگر آن قدر بره روشرن سرازی و ارالش برا دفرا هرا ادامره مریدهرد ترا پیمران درمرانی19 بره مًاومرت غلبرره کنررد و امکرران رخنرره در مررواد آسرریب شررناختی ناهشرریار بیمررار فررراهم گررردد. در مرحلرره پررنجم ترروالی پویشرری بیمررار احساسات انتًالی خود را بره طرور واقعری لمری مریکنرد. احساسرات انتًرالی عمروال در اثرر ترداعیهرای خودانگیختره بیمرار، از

 

درمررانگر برره منرراب  اصررلی آن، کرره عمرردتا  اعضررای خررانواده و تعاملهررای دوران کررودکی اسررت، منتًررل مرریشررود و در نتیجرره

 

درمانگر و بیمرار هرر دو مری تواننرد نیروهرای پویشری آسریب شرناختی ناهشریار را بره طرور مسرتًیم مشراهده کننرد. در مرحلره ششررم، درمررانگر برره شررباهتهررا و تمایزهررای سرربک بیمررار را در دفررا از احساسررات دردنرراک و اضررطراب آور در روابر کنررونی و انتًالی وی تحلیرل مریکنرد. در مرحلره هفرتم، بره سربب تسرل پیمران درمرانی رویردادهای آسریبزای سربب اخرتالل بیمرار و احساسررات ناهشرریار خشررم، گنرراه، انرردوه و عشرر افشررا و تجربرره مرریشرروند. در ایررن مرحلرره درمررانگر فراینررد ترروالی پویشرری را تحلیل و تلخیص مری کنرد و از ایرن طریر بینشری را کره بیمرار از ایرن فراینرد بره دسرت آورده اسرت، مسرتحکم مریسرازد. برر ایررن اسرراس، مراحررل هفتگانرره ترروالی پویشرری عبارتنررد از پرسررش در مررورد مشررکل بیمررار، فشررار، اررالش برره مًاومررت، تجلرری مًاومررت انتًررالی و اررالش بررا آن، غلبرره پیمرران درمررانی بررر مًاومررت و بازگشررایی ناهشرریار، تحلیررل انتًررال، و کرراوس پویشرری ناهشیار )قربرانی، .) 1039 برا توجره بره تروالی پویشری یکری از پیامردهای مهرم ایرن فنرون درگیرری مسرتًیم برا مًاومرت بیمرار است که ایرن ارالش منجرر بره متبلرور شردن و تشردید20 انتًرال مریگردد.ارتبراص متًابرل برین دفرا هرا و ارالش برا آنهرا و بروز انتًال یکی از مفروضههرای زیربنرایی تکنیرک درمرانی دوانلرو اسرت و بره نرام عامرل دوگانره21 نامیرده مریشرود )نروروزی، .)1031

 

 

 

18– crystalization 19– therapeutic alliance 20– intensification 21– twinfactor

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

از طر دیگر در سالهرای اخیرر نظریره دلبسرتگی اراراوب مفهرومی برا اهمیتری بررای فهرم راههرای کرم و بریش انطبراقی یا غیرانطبراقی فرراهم آورده اسرت کره افرراد ممکرن اسرت در ارالشهرای تحرولی گسرترههرای مختلرف زنردگی بره کرار گیرنرد )لیدن99 و شری90، .)9221

 

ایده عمده در بسریاری از رویکردهرای تحرولی ایرن اسرت کره تجربیرات شرکل دهنرده برا مراقبران اولیره و افرراد مهرم دیگرر، نه تنها بنیران اسراس زیربنرایی از خرود را فرراهم مریکنرد بلکره شریوه پیشربرد ارالشهرا و مسرایل تحرولی طرول زنردگی او را نیز تعیین میکند )همان(.

 

برره عًیررده لیرردن و شررری )9221( نظریرره دلبسررتگی24 برره عنرروان نظریررهای بررا پایرره و اسرراس تحررولی از شررکل گیررری شخصیت، یک ااراوب عملری بررای فهرم تحرول و ترداوم اخرتاللهرای شخصریت25 فرراهم مریکنرد. براسراس نظریرات مربروص به دلبستگی یک ظرفیرت فطرری بررای شرکل دهری صرمیمیت26 و دلبسرتگی هیجرانی 27بره والردین یرا جانشرینان آنران وجرود دارد )قربانی، .)1039

 

دوانلررو(1231( 28 برره نًررل از قربررانی، )1039 نیررز معتًررد اسررت تنهررا ظرفیررت پیونرردهای مطرررل بررا والرردین فطررری29 اسررت. تالسهای کرودک بررای دلبسرتگی بره طررز گریزناپرکیری ناکرام مریشرود. ایرن ناکرامی زمینره سراز درد و انردوهی درونری مری شود و خشرمی واکنشری نسربت بره طبر ناکرام کننرده نیراز بره دلبسرتگی ایجراد مریکنرد کره معمروال والردین هسرتند. در دو خشررم ایجرراد شررده گرراهی آن قرردر شرردید و غیرقابررل تحمررل اسررت کرره در اثررر آن فرررد ناهشرریارانه و برره شرریوههررای مختلررف تصمیم مری گیررد از نزدیرک شردن اساسری بره دیگرران بگریرزد. زیررا نزدیکری دیگرران و روابر صرمیمی ممکرن اسرت براز هرم انین دردی را در او ایجاد کند. انرین پدیردهای منجرر بره بنرا شردن الیرههرای دفراعی جهرت حفاظرت سیسرتم درونری روانری

22– Leiden 23– Sherry 24– attachment theory

25– personality disorders 26– intimacy 27– emotional attachment 28– Davanlv 29– innate

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

می شود. ایرن الیره دفراعی حفراظتی، هرر دو منبر بیرونری و درونری درد واقعری و یرا پریش بینری احتمرال برروز آن را دفر مری کند. دوانلو )1222( این امر را دفرا برر ضرد نزدیکری هیجرانی30 مری نامرد. ایرن الیره حفراظتی در بیمراران در قالرب یرک دیروار نرامریی31 برررای پیشررگیری از ارتباطررات صررمیمی و رضررایت بخرش انسررانی منجررر مرریشررود. انررین بیمررارانی کرره شخصرریت یررا منش مرضی32 دارند، اغلب نسبت به هر نو درمانی مًاومت33 نشان میدهند.

 

 

-2 روش تحقیق

 

نمونهی مورد مطالعه افرادی هستند که از روس نمونه گیری در دسترس انتخاب شده ودر این پژوهش شرکت کردند. پی از جلب مشارکت آزمودنیها، فرم فارسی مًیاس افسردگی بک )BDI( و پرسشنامه سبکهای دفاعی))DSQ ، مًیاس دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید))RAAS در مورد دانشجویان به صورت فردی در کلنیک اجرا شد. میانگین سنی کل آزمودنیها با دامنه 92 تا 02 سال بود. در مورد ماهیت پژوهش و روس درمانی مورد نظر، اطالعات الزم به آزمودنیها داده شد. از بابت محرمانه بودن اطالعات مربوص به آنها اطمینان داده شد و اجازهی کتبی از آنها جهت مشارکت در پژوهش کسب شد. تعداد جلسات درمانی برای هریک از افراد نمونه 92 جلسه برآورد شد به طوری که هفته ای 1 جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 52 دقیًه برگزار گردید. در پژوهش حاضر، دادههای حاصل از مصاحبه با افراد نمونه و مشاهدهی رفتارها و تغییرهای حاصل از جلسههای درمانی، مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

 

 

 

-3نتایج

 

  جدول -1-4بررسی وضعیت جمعیت شناختی در پنج شرکت کننده مورد مطالعه    
               
  آزمودنی 1 آزمودنی 9 آزمودنی 0   آزمودنی 4 آزمودنی 5  
               
سن 90 92 93 90 92  
               
تحصیل کارشناسی کارشناسی ارشد   کارشناسی ارشد  
               
تاهل مجرد متاهل متاهل   مجرد متاهل  
               
اقدام به خودکشی بله خیر خیر   بله خیر  
               
               

 

30– defense against emotional closeness 31– invisible wall 32– character pathology 33– resistance

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

اقدارم به درمان دارو درمانی مشاوره مشاوره دارمانی
           
شغل دانشجو دانشجو کارمند کارمند کارمند
           

 

 

 

 

-4 نتیجهگیری

 

در این پژوهش به بیمار کمک میشود تا مشکالتش را بر اساس روان پویشی کوتاه مدت حل کند که اگونره برا هیجانرات یرا تعارضها روبرو شود. این تعارضات و هیجانها محصول فًدانها و آسیبهای اولیه در زندگی هستند. وقتی که این هیجانات توس یرک رویداد استرسزای کنونی فعال میشوند، اضطراب و دفا هرا بسریج مریشروند. نتیجره نهرایی، ترکیرب اضرطراب، جسرمانی سرازی، افسردگی، اجتناب، الگوهای خود شکست دهنده و مشکالت برین فرردی و انروا دلبسرتگی نراایمن اسرت. اهردا پرژوهش حاضرر اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی در مبتالیان به افسردگی میباشد.

 

 

فهرست منابع

 

-1قربانی، نیما )1039( روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت، تهران، نشر سمت.

 

 

2دکتر نوروزی، دکتر عابدین، دکتر عاطف وحید، دکتر قربانی502 فصلنامه روان شناسی کاربردی/سال / 9شماره 9 و / 0 بهار و تابستان

 

3– Abbass A A, Hancock J T, Henderson J, Kisely S. Short-term

 

psychodynamic psychotherapies for common mental disorders (Review). The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons Ltd;

 

2007, p: 210. 4-Perry, J. C., & Bond, M. (2000). Empirical studies of psychotherapy for personality

 

Davanloo, H. (1990). Unlocking the unconscious. Chichester: Wiley.

 

Lyddon, W. J., & Sherry, A. (2001). Developmental personality styles: Anattachment.

 

5-Said, T., Rossi. J., Oyen, M., & Wint, S. (1998) The treatment of hyperventilation and panic disorder with Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy:

 

Part I. First breakthrough into the unconscious. International Journal of Intensive

 

Short -Term Dynamic Psychotherapy., 3-25. Lakdawalla, Z., Hankin, B.L., & Mermelstein, R. (2010). Cognitive Theories of Depression in Children

 

 

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محسن رمضان پور،دانشگاه فردوسی،واحد بین الملل،گروه روانشناسی،مشهد،ایران

 

Mn.ramazanpour@gmail.com

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *