Menu

برچسب: پایان نامه رهبری موثق

پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران، به تشکیلات صنفی

تاسیس نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات روز چهارشنبه 9/7/76 تشکیل شد تا در مورد اساسنامه پیشنهادی هیات موسس و نیز انتخاب نخستین هیات مدیره به بحث و بررسی بنشیند. اگر چه برخی مطبوعاتیان به دلایل گوناگون از جمله ترکیب هیات موسس که عبارت باشد از : مدیران 10روزنامه کثیرالانتشار […]

Read More

پایان نامه رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران

چکیده: در شرایط پیچیده، ناپایدار، متغیر، غیرقابل پیش بینی و رقابتی محیط امروزی، رهبر سازمانی نیازمند ایجاد اعتماد افزون تر با کارکنان است. سبک رهبری موثق (اصیل) روش مناسبی برای افزایش اعتماد محسوب می شود. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا میزان اعتماد و موثق بودن رهبری در نزد پیروان بحث کنیم و رابطه این […]

Read More

پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده […]

Read More

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

چکیده : پژوهش حاضر به « بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری کرمانشاه و حوزه ستادی » پرداخته است . این پژوهش از نظر هدف ، از نوع کاربردی و در این تحقیق روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های […]

Read More