بایگانی برچسب: s

دانلود رایگان پایان‌نامه برق گرایش قدرت با فرمت ورد


منبع:

سایت هما تز

5-2- پیشنهادات برای آینده:

در این قسمت پیشنهاداتی برای آینده داده شده است:

 • می‌توان مدار طراحی شده در این پایان‌نامه را به طور عملی پیاده‌سازی نمود و خروجی بدست آمده از آن را با نتایج شبیه‌سازی مقایسه کرد.
 • در بررسی‌های آینده می‌توان به طراحی فضای حالت پرداخت که به مقایسه بین SoC با مبدل‌های یکپارچه شده DC-DC و بدون آنها پرداخت. این امر منجر به شناسایی اثراتی می‌شود که به طور بالقوه‌ای در غیاب مبدل‌های DC-DC سبب افت IR در خطوط فشار قوی می‌شود.
 • بعد از انجام طراحی‌های لازم می‌توان مدار معادل آن را به طور عملی پیاده‌سازی کرده و نتایج بدست آمده از آن را به طور عملی مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
 • همچنین مدل بدست آمده از آن را می‌توان در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.


 

منابع و مأخذ:

 

 

[1] S. E. Abo-shady  "Analysis of self-dual excited synchronous machine" IEEE Trans. on Energy Conv.,  vol. 3,  no. 2,  pp.305 -322 1988.

[2] P. Kundur  "Power System Stability and Control",  pp.315 -340 1993 :McGraw-Hill, Inc.

[3] "ANSI/IEEE Std. 421.1 1986", An American National Standard/IEEE Standard Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines,  1985

[4] Jianxin Tang “PID controller using the TMS320C31 DSK with on-line parameter adjustment for real time dc , motor speed  and  position  control”IEEE-ISIE-2001 pp-  786-791.

[5] Sahbani, A., Ben Saad, K. & Benrejeb, M. (2008), "Design procedure of a distance based Fuzzy Sliding Mode Control for Buck converter," International Conference on Signals,   Circuits & Systems, SCS 08, Hammemet, 2008.

[6] H. Akagi, “Control strategy and site selection of a shunt active filter for damping of Harmonic propagation in power distribution systems,” IEEE Trans. Power Delivery, vol.12, pp. 354 – 363, Jan.1997.

[7] Peter Butros,”Simulations of Rotating Brushless AC ExcitationSystem with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators” Examensarbete 30 hp December 2011.

[8] "General Electric Power System Stability", Lecture Note of 1979/1980, Power System Engineering Course.

[9] "421.5 1992IEEE recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies",  IEEE Std, 1992.

[10] Chan-Ki Kim ; Korea Electr. Power Res. Inst., Daejon, South Korea Hong-Woo Rhew ; Yoon Ho Kim ;" Stability performance of new static excitation system with boost-buck converter" IEEE 1998.

[11] Hong-Woo Rhew, Seung-Ki Sul, Park, M.-H " A new generator static excitation system using boost-buck chopper" ;  ;Dept. of Electr. Eng., Seoul Nat. Univ., South Korea.

[12] Robert W. Erickson "Fundamentals of Power Electronics. Second Edition. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000. p 241.

[13]M .H . Rashid "power electronics handbook" 2nded Academic press  1998.

[14]N.Mohan, T. M. Undeland, and W. PRobbins, Power Electronics: ConvertersApplications andDesign:Wiley,1989 pp170 to pp172.

[15] Mattavelli P., Rossetto L., Spiazzi G. and Tenti P General-purpose sliding-mode  controller for DC/DC converter applications,"  in Power Electronics Specialists Conference, PESC'93 Record., 24th Annual IEEE, 609 615(1993).

[16] He Y. and Luo F.L., Sliding-mode control for dc-dc converters with constant switching frequency, Control Theory and Applications, IEE Proceedings, 153, 37-45(2006).

[17] S.C.Tan, Y.M.Lai, M.K.H, Cheung, and C.K.Tse, "On the practical design of a sliding mode voltage controlled buck converter "IEEE Trans.Power Electron, vol.20, no.2, pp.425-437Mar 2005.

[18] G. Spiazzi and P. Mattavelli, "Sliding-mode control of switchedmode power supplies in The Power Electronics  Handbook . Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 2002, ch. 8. "

[19] Hao-Ran Wang; Guo-Rong Zhu; Dong-Hua Zhang; Wei Chen; Yu Chen"On The Practical Design of a Single-Stage Single-Switch Isolated PFC Regulator Based on Sliding Mode Control" IEEE conf.Power Electron, vol.1, pp.719-724, 2012.

[20] S.B.Guo, X.F.Lin-Shi, B.Allard, Y.X.Gao, and Y.Ruan, "Digital  Sliding mode controller for high-frequency DC/DC SMPS, "IEEE Trans.Power Electron., vol.25, no.5 pp.1120-1123, May 2010.

[21] V. M. Nguyen and C. Q. Lee, “Indirect implementations Of sliding mode control law in buck-type converters,” in Proc. IEEE Applied Power Electronics Conf. Expo (APEC), vol. 1,  Mar. 1996 pp. 111–115.

[22] Yu Chen and Yong Kang, "The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the -PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron., vol.26, no.10 ", pp.2727-2734,Oct 2011.

[23] P. Mattavelli, L. Rossetto, G. Spiazzi, and P. Tenti, “Generalpurpose sliding-mode controller for dc/dc converter applications in Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC), Jun 1993, pp. 609–615

[24] Yu Chen and Yong Kang, "The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the-PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron. 2011", vol.26, no.10, pp.2727-2734,Oct.

[25] Paul C.Krause, Oleg Wasynczuk, "Analysis of Electric machinery and Drive Systems''.

[26] Reza Kazemi, Mohammad Tavakoli Bina, "A Complete Excitation-Shaft-Bearing Model to Overcome The Shaft Induced Voltage And Bearing Current", 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference.

]27[. محسن فنودی "طراحی و شبیه سازی مبدل باک" وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی سجاد.

[28]. Bengt Johansson, "DC-DC Converters -Dynamic Model Design and Experimental Verification" Doctoral Dissertation in Industrial Automation Department of Industrial Electrical Engineering and Automation.

[29]. B. Umesh Rai (2012). S-Function Library for Bond Graph Modeling, Technology and Engineering Applications of Simulink, Prof. Subhas Chakravarty (Ed.), ISBN: 978-953-51-0635-7, InTech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل، مدلسازی و شبیه ­سازی مقیاس­پذیری در شبکه­های حسگر بدون­ سیم با معیار ظرفیت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

دانلود پایان نامه:برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی

دانلود پایان نامه: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جریان

دانلود پایان نامه: طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با استفاده ازبهینه سازی گرادیان کاهشی

دانلود پایان نامه:بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

متن کامل در سایت امید فایل 

دانلود پایان نامه: کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با استفاده از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی

پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

دانلود رایگان پایان‌نامه برق

منبع:

سایت هما تز

تغییر نسبت بازدهی ton/TS می‌توان VO را کنترل کرد. مساله مهم دیگر این است که تغییرات VO نسبت به ولتاژ کنترل خطی است (همانند تقویت‌کننده‌های خطی) مدار ارائه شده در کاربردهای واقعی دو اشکال دارد ]13[: 1- در عمل بار سلفی است. حتی در بار مقاومتی همواره جریان سرگردان سلفی وجود دارد. به این ترتیب سوییچ انرژی القایی را جذب یا پراکنده می‌کند و ممکن است دچار خرابی شود. 2-ولتاژ خروجی بین صفر و Vd نوسان می‌کند که در اغلب کاربردها این نوسان قابل قبول نیست. برای رفع مشکل انرژی سلفی ذخیره شده می‌توان مانند شکل (2-2-a) از یک دیود استفاده کرد. برای حذف بخش زیادی از نوسانات ولتاژ خروجی نیز می‌توان یک فیلتر پایین گذر شامل یک سلف و یک خازن به کار برد.

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر (در واقع همان ولتاژ خروجی شکل            (2-1-b) بدون فیلتر پایین گذر) را نشان می‌دهد که دارای مولفه dc برابر با VO و هارمونیک‌هایی در فرکانس سوییچینگ fs و مضارب آن باشد. مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R در شکل (2-2-c) دیده می‌شود. فرکانس گوشه‌ای fc در این فیلتر بسیار پایین‌تر از فرکانس سوییچینگ در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل ریپل فرکانس سوییچینگ در ولتاژ خروجی گرفته می‌شود. در طول زمانی که سوییچ وصل است دیود شکل (2-2-a) بایاس معکوس است و ورودی انرژی را برای بار و سلف تامین می‌کند. در طول زمانی که سوئیچ قطع است. جریان سلف وارد دیود شده و بخشی از انرژی خود را به بار می‌دهد.

در تحلیل حالت ماندگار خازن فیلتر در خروجی بسیار بزرگ فرض می‌شود. این فرض در اغلب کاربردهایی که نیازمند ولتاژ لحظه‌ای نسبتاً ثابت هستند VO)= (t)VO) برقرار می‌باشد. مقدار ریپل ولتاژ خازن (ولتاژ خروجی) بعدا محاسبه می‌شود. با توجه به شکل (2-2-a) می‌توان گفت در مبدل کاهنده جریان متوسط سلف برابر با جریان متوسط خروجی io است زیرا جریان متوسط خازن در حالت ماندگار صفر است

متن کامل در سایت امید فایل 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

مدیریت پسماند – دانلود تحقیق رایگان

مدیریت پسماند

یعنی فراهم نمودن امکانات :

کاهش تولید پسماندها ازطریق الگوی صحیح مصرف و تفکیک پسماندها در مبدأ از طریق آموزش

مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها

بازیافت پسماندهای بازیافتی ( پسماندهای آلی و پسماندهای خشک بازیافتی )

پردازش (بی خطر نمودن ) پسماندهای غیر بازیافتی

برای انواع پسماندها

پسماندهای آلی ( غذایی ـ باغچه ای )

پسماندهای خشک بازیافتی ( کاغذ ، شیشه ، فلز ، پلاستیک )

پسماندهای ویژه : خطر ناک صنعتی ، بیمارستانی

پسماندهای دفنی ( غیر بازیافتی )

نخاله های ساختمانی

براساس شرایط و موقعیت جغرافیایی ، اجتماعی و اکولوژی هر منطقه هماهنگ وهمزمان،زیرا تحقق توسعه پایدار درصورتی امکان پذیر خواهد بود که تمامی اجزای سیستم با هم هماهنگ باشند .

تعاریف بخش های مدیریت پسماند

آموزش

اجرای طرح آموزش با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در بین تمامی اقشار شهروندان جهت :

کاهش تولید پسماندها از طریق الگوی صحیح مصرف

همکاری و جذب مشارکت عمومی در اجرای طرح تفکیک پسماندها در مبدا

تفکیک پسماندها

در جوامع پیشرفته تفکیک پسماندها درمبدا جزء قوانین اصلی مدیریت پسماند می باشد ، زیرا پردازش پسماندها به وسیله ماشین آلات یا پردازش پسماندهابه روش دفن اصولی یا پسماند سوز ( زباله سوز ) بسیار پرهزینه و زمین محل های دفن محدود می باشد . بنابراین تفکیک پسماندها به بخش های بازیافتی
و غیربازیافتی هم توجیه اقتصادی داشته و هم توجیه اکولوژی
( استفاده مجددمواد،صرفه جویی هزینه های محل دفن و … )
واین درصورتی ممکن خواهد بود که برنامه آموزش عمومی
به صورت جامع و مرتبط به شهروندان ارائه شود .

مکانیزه نمودن جمع آوری پسماندها

مدیریت جمع آوری پسماندها بر اساس نوع پسماندهای تفکیک شده ازاصول مهم مدیریت پسماند است ، زیرا درصورتی آموزش و تفکیـک نتیجه بخش خواهد بود که جمع آوری پسماندهـا طبق برنامه زمانبنـدی و منظـم بر اسـاس شرایط منطقـه و نوع پسماند صورت گیرد .

 

بازیافت

بازیافت پسماندها یا استفاده مجدد پسماندها ( یا تبدیل آن به مواد دیگر ) هم به لحاظ کاهش حجم پسماندها و آلاینده های محل دفن و در نتیجه کاهش هزینه های مربوط به آن و هم به عنوان مواد اولیه یکی از شاخص ترین فاکتورهای مدیریت پسماند است. بنابراین ضرورت دارد واحدهای بیوکمپوست
و دیگر واحدهای بازیافت ( کاغذ ، فلز ، پلاستیک ، شیشه ) در منطقه احداث باشد تا طرح‌های آموزش ، تفکیک و جمع آوری پسماندها به طور جامع اجرا شود .

تعریف بیوکمپوست

کمپوست حاصل از فرآیند بیولوژیکی پسماندهای آلی تفکیک شده در مبدأ را بیوکمپوست می نامند .

پردازش پسماندها به روش کاهش حجم
فیزیکی ـ بیولوژیکیدر جوامع پیشرفته جهت پیشگیری از آلودگی های ناشی از محل دفن و همچنین جلوگیری از هد رفتن زمین برای محل دفن ، سیستم ها و روش هایی اجرا و قانونمند شده است به طوری که تا آنجا کـه ممکن است پسماندهای بازیافتی تفکیک و سپس پسماندهـای غیـربازیـافـتی یا دفنی را ( به سیستم کاهش حجم فـیزیـکی- بیولوژیکی) پردازش و سیستم نگهداری خشک به عنوان مواد قابل سوخت جهت تولید انرژی استفاده می شود . به این طریق نه فقط زمین برای محل دفن از بین نخواهد رفت بلکه از آلودگی های ناشی از پسماند هم جلوگیری می شود .

اهداف مدیریت پسماند

حفاظت محیط زیست منطقه ( آب ، خاک و هوا )در جهت توسعه پایدار به طوری که انگیزه شخصی شهروندان شود .

ایجاد راه حل مناسب برای بازیافت مواد به طوری که تا آنجا که ممکن است توجیه اقتصادی داشته باشد ، یعنی با هزینه کم ، مواد با کیفیت و با ارزش تولید شود .

ایجاد اشتغال با محیط کار سالم و حقوق کافی در منطقه .

استفاده بهینه با برنامه ریزی اصولی از امکانات فنی تکنیک منطقه ای .

تعریف کمپوست

کمپوست که در زبان لاتین به معنی مواد مخلوط در هم به طور طبیعی گفته می شود ، حاصل یک فرآیند بیولوژیکی است ، که طی آن پسماندهایی که منشاءآلی دارند(پسماندهای غذایی و باغچه ای وشاخ و برگ و درختان و ضایعات سلولزی ـ کاغذی ) بر اثر فعالیت یک سری میکروارگانیسم های موجود در پسماندهای آلی ( قارچ ها و باکتری های گرمادوست ) به سرعت تغییر ترکیب داده و به حالت ثابت در می آید . این عمل را تخمیر مواد آلی هم می نامند .

دسته بندی کمپوست براساس منشاء

کمپوست معمولی یا کمپوست پسماند مخلوط :

کمپوست حاصل از فرآیند بیولوژیکی تفکیک پسماندهای آلی در محل طرح را ، کمپوست معمولی یا کمپوست پسماند می نامند .

اولین سیـستم های کمپوسـت براساس تفکـیک پسماندها در محل واحد طـرح اجرا گردیـد .

در این سیستم تمامی پسماندهای یک شهر به محل واحد تولیدکمپوست انتقال یافته
با صرف هزینه بسیار و مصرف انرژی فراوان جداسازی می گردد . یعنی پسماندها به وسیله سرند ( قطر منفذ 50 الی80 میلیمتر ) به دو دسته ریز و درشت تفکیک می گردد و آهنربا فلزات را جداسازی می کند و بعـد از ایـن مرحله نیـز پسماندهای ریزتر به وسیله کارگـران جداسـازی می شـود .

موادآلوده وخطرناک مثل فلزات سنگین ( سرب ، جیوه و ... ) و مواد شیمی ارگانیک (رنگ ها،حشره کش ها و ضایعات صنعتی) که همراه پسماندهاواردمحل تولید می شود،قابل جداسازی نیست و مشـکلات زیـادی را ایجـاد می کنـد .

در ایـن سیـستم باز هم درصد ناخالصـی های فیـزیکی (شیشه ، سنگ و غیره ) موجود درکمپوست بسیار بالا است .

امـروزه در زبان علمی به سیستم هایی که تفکیک پسماندها را در محل طرح انجـام می دهنـد دیگر واحد کمپوست نمی گویند ، بلکه واحـد پـردازش پسماندها به روش کاهش حجم فیزیکی ـ بیولوژیکی نامیده می شوند .

ورمـی کمـپوسـت ...

86/07/06

موارد کاربرد کرم ها

الف –  توسعه خاک های زراعی ، تجدید خاک ، تفکیک مواد آلی گیاهان ، هوادهی و زهکشی خاک

ب -  تولید محصولات مفید از قبیل کود حاصل از فعالیت کرم ها ، استفاده از بافتهای بدن کرم ها برای تغذیه حیوانات.

ج-  حفظ کیفیت محیط زیست و پایش محیط زیست برای حاصلخیزی موادآلی و فلزات سنگین خاک ، آلودگی مواد سمی غیرقابل تجزیه زیستی و...

تبدیل زباله به بهره اقتصادی

پتانسیل تولید پول از پرورش کرم آنقدر جذاب است که به سرعت به یک صنعت مترقی تبدیل شده است. سه مولفه کلیدی از پرورش کرم بصورت تجاری وجود دارد که جاذبه کنونی و پتانسیل آتی این کار را نشان می دهد

الف) کرم ها قادرند مقادیر زیادی از زائدات را که ناشی از توسعه جامعه هستند به کود تبدیل نمایند.

ب) جمعیت کرم ها در عرض دو تا چهار ماه 2 برابر می شود. بنابراین در صورت اخذ سفارش برای پرورش کرم ها، فروش و تحویل انها در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه امکان پذیر می باشد.

ج ) محصول فعالیت کرم تولید کننده کمپوست، بسیار با ارزش است که توسط باغبان ها ،گلخانه داران و کشاورزان درخواست می شود .مطالعات بر روی ورمی کمپوست غنی از مواد غذایی، برتری آن را به کمپوست و کود های مصنوعی نشان می دهد.

کود حاصله ، حاوی مواد مغذی برای گیاهان است که با غشاهای مخاطی که توسط کرم ترشح می شود پوشانده میگردد . این غشاها به آرامی حل شده و از شدت شسته شدن مواد غذایی اصلی جلوگیری به عمل می آورند . محصول بدست آمده ، ریشه گیاهان را از گرمای شدید محافظت نموده ، فرسایش را کاهش داده و علف های هرز را کنترل می نمایند.

ترکیب شیمیایی ورمی کمپوست

اغلب مواد زائد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی می توانند به کود تبدیل شوند. حدود ( 10% - 5 ) موادی که توسط کرم بلعیده می شوند در بافت های بدن کرم به منظور رشد و فعالیتهای متابولیک جذب و بقیه مواد به صورت کودهای گرانولی ( CAST  ) دفع می شوند. فرآیند تجزیه حتی پس از خروج (CAST) با استقرار میکرو ارگانیسم ها ادامه پیدا می کند.

سطوح مواد مغذی موجود در ورمی کمپوست بسته به مواد خام مورد استفاده کرم بسیار متفاوت خواهد بود. اضافه شدن مواد معدنی به خاک ، به منابع مواد زائد و دیگر خصوصیات خاک بستگی دارد. علاوه بر درشت مغذی های عادی ، ورمی کمپوست اغلب ریز مغذی های ضروری را برای رشد گیاهان فراهم می کند.

 

متن کامل در سایت امید فایل 

پارامترورمی کمپوستکمپوست معمولی
PH80/680/7
EC(mmhos/cm)70/1160/3
کل نیتروژن کجلدال (%)94/18/0
 نیتروژن نیتراته ( (ppm2/9025/156
فسفر47/035/0
پتاسیم7/048/0
کلسیم40/427/2
سدیم02/001/0<
منیزیم46/057/0
آهن756311690
روی278128
منگنز475414
مس2717
بور3425
آلومینیوم70127380

 

جدول 1- مقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست با کمپوست معمولی

جدول زیر وضعیت مواد غذایی موجود در ورمی کمپوست را با استفاده از مواد زائد آلی مختلف بعنوان منبع غذایی نشان می دهد :

ماده آلیمقدار موجود در ورمی کمپوست
کربن آلی15/9%  تا 98/17%
نیتروژن کل5/0 %  تا 15/1 %
فسفر1/0 %  تا 3/0%
سدیم06/0 %  تا 3/0%
کلسیم و منیزیم67/22 %  تا gr 100/meq 70%
مس2  تا ppm 5/9%
آهن2  تا ppm  9/3%
روی7/5  تا ppm  5/11%
گوگرد128   تا ppm  548

جدول 2- وضعیت مواد غذایی موجود در ورمی کمپوست

مواد مورد نیاز برای تولید کود توسط کرم ها

کرم های خاکی نقش مهمی در اکولوژی خاک بازی می کنند. در واقع خاک از طریق نرم کردن دائمی ، به هم زدن و هوادهی توسط فعالیت کرم های خاکی حاصلخیز تر می شود. کرم ها می توانند از تمامی اشکال زائدات غذایی، زائدات کشاورزی ، کاغذ ، مقوا و خارو خاشاک حیاط و باغچه تغذیه کنند.زائدات حیاط و باغچه از قبیل برگ ها ، علف های چیده شده ، کاه و پوشال و زائدات غیر چوبی گیاهان می توانند به کمپوست تبدیل گردند. اگر علف های چیده شده (چمن) برای تولید کمپوست بکار روند توصیه می شود که آنها را  برای جلوگیری از محدود شدن جریان هوا با دیگر زائدات حیاط مخلوط کنیم. زائدات آشپزخانه مانند ضایعات سبزیجات ، تفاله چای و قهوه و پوسته تخم مرغ نیز می بایست به آن افزود شوند.

روزنامه های سیاه و سفید معمولی نیز می توانند کمپوست شوند هرچند ظرفیت نیتروژن آنها پائین است و در نتیجه سرعت تجزیه را کاهش می دهند . اگر کاغذ کمپوست شود نباید بیش از (15%) وزن کل مواد توده کمپوست باشد.

زائدات کشاورزی شامل باقیمانده محصولات و محصولات جانبی آنها مانند زائدات غلات ، دانه های روغنی ، نیشکر ساقه ذرت ، کتان ، کنف ، محصولات فرعی کارخانجات روغن ، کارخانجات چای و شکر و صنایع مرتبط با میوه و سبزیجات دارای قابلیت تبدیل به ورمی کمپوست هستند.

کیفیت محصول تولید شده با بکار بردن کود آلی افزایش می یابد . این ماده ظرفیت آمیلاز را در برنج ، محتوای روغن را در دانه های روغنی و میزان پروتئین را در ذرت افزایش می دهد.

زائدات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی که معمولا به عنوان ماده اولیه در پرورش کرم و تولید کمپوست از کرم ها استفاده شوند به قرار زیر می باشند:

<!--[if !supportLists]-->1-    <!--[endif]-->زائدات کشاورزی از قبیل باقیمانده محصولات ، زائدات سبزیجات ، تفاله نیشکر و ...

<!--[if !supportLists]-->2-    <!--[endif]-->لجن باقیمانده از تولید بیوگاز

<!--[if !supportLists]-->3-    <!--[endif]-->فضولات احشام ( فضولات گاو ، گوسفند و ... )

<!--[if !supportLists]-->4-    <!--[endif]-->زائدات شهری ( زباله شهری)

<!--[if !supportLists]-->5-    <!--[endif]-->زباله های صنعتی

<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]-->زائدات گیاهان از قبیل برگ و خاک اره و ...

تغذیه کرم های خاکی

توجه به این نکته ضروریست که کرم ها با فلزات ، فویل ، پلاستیک ، مواد شیمیایی ، روغن ، حلال ها ، حشره کش ، صابون ، رنگ و ... تغذیه نشوند . همچنین بایداز تمامی انواع مرکبات (پرتقال ، لیمو شیرین و گریپ فروت ) ، پیاز ، سیر ، میخک ، غذاهای پرادویه و خیلی تند و غذاهای اسیدی اجتناب نموده همینطور نباید از خرزهره و دیگر گیاهان سمی ، گوشت ، مرغ ، لبنیات ، فضولات سگ و گربه برای تغذیه کرم ها استفاده گردد. گیاهان که با آفت کش یا علف کش سمپاشی شده اند نباید در فرآیند کمپوست سازی استفاده شوند.

 

مواد شیمیاییمبنا (%)مبنا (در 100% ماده خشک)
رطوبت7/7--
پروتئین خام27/5695/60
خاکستر کل49/1036/11
فیبر خام01/109/1
فسفر25/136/1
چربی05/655/6
سیلیس76/307/4

 

جدول 3- ترکیب شیمیایی غذای کرم های کمپوست

برخی مواد به این علت که سلامتی انسان را به خطر می اندازد و یا مایه رنجش انسان می شوند، نباید برای تولید کود استفاده شوند . افزودن مدفوع انسان و حیوانات خانگی مانند سگ توصیه نمی شود ، زیرا باعث انتقال بیماری می شوند . گوشت ، استخوان ، تخم مرغ و محصولات لبنی نباید اضافه شود، چرا که باعث جلب جوندگان (موش) به محل می شوند. اغلب ارگانیسم های بیماریزای گیاهی و بذر علف های هرز در طی فرآیند کمپوست سازی ، زمانی که دما در مرکز توده به ( 160- 150 ) درجه فارنهایت می رسد از بین می روند. کرم ها در صورت ایجاد شرایط کاملا ایده آل از لحاظ رطوبت و غذا ، روزانه به اندازه وزن خودشان زائدات را مصرف می کنند. اگر مواد غذایی خرد شوند، خوردن مواد برای کرم ها راحت تر خواهد بود.

تولید ورمی کمپوست خود به دو صورت زیر انجام می شود :

الف ) ورمی کمپوست خانگی

ب) ورمی کمپوست در هوای آزاد

ورمی کمپوست خانگی خاص مناطق سرپوشیده است که از کود در برابر تغییرات شدید رطوبت و دما محافظت می کند.

تولید ورمی کمپوست در هوای آزاد خود به دو روش انجام می گیرد:

ب-1 ) پرورش کرم خاکی در محل :

در حقیقت فعالیت کرم در مزارع شخم زده شده پس از برداشت محصول و یا پرورش کرم خـــاکی در باغ و باغچه می باشد.

ب-2 ) ورمی کمپوست در توده های روباز :

چنانچه در شرایطی سایبان و یا فضای سرپوشیده در دسترس نباشد ، واحد ورمی کمپوست ممکن است بصورت توده روباز مستقر شود. محلی که برای توده روباز انتخاب می شود به منظور جلوگیری از جمع شدن آب باران در طی فصل بارندگی ، نمی بایست در جای گود باشد ، زیرا اثرات زیانباری بر فعالیت کرم ها خواهد داشت . اندازه مناسب توده ها ( 10 × 3 × 5/1) فوت می باشد.

کرم های تولید کننده کمپوست

دو نوع کرم که استفاده از آنها برای تولید کرم رایج تر است Eisenia Foetida   و Lambericus Rubellus  هستند . این کرم ها به دلیل توانایی در سازگاری با شرایط محیطی، غالبا متداولترین انواع موجود هستند که کاملا برای زندگی در شرایط خانگی و یا سرپوشیده و آزاد مناسب هستند.

*تولید ورمی کمپوست در توده های روباز

تجهیزات مورد نیاز برای تولید کود توسط کرم

الف) هوادهی :

معمولا با افزودن برخی از انواع عناصر حجیم ( کاه ، علف های هرز بدون بذر) با ایجاد خلل و فرج باعث انجام عمل هوادهی  به صورت طبیعی می شود . اگر توده کود در اثر وزن خودش نشست کرده و فشرده شود ، می توان با زیر رو کردن توده ، عمل هوادهی را انجام داد.تقریبا هر 2 یا 3 هفته یکبار ، چند اینچ بالایی بستر می بایست به آرامی به هم زده شود تا گازهای انبار شده ، اجازه فرار یابند.  این کار باعث جلوگیری از متراکم شدن بیش از اندازه بستر نیز می شود.

ب) رطوبت :محتویات توده باید مرطوب نگه داشته شوند ولی نباید اشباع شود ، چرا که باعث خفگی کرم ها می گردد . در مناطق گرم در فصل تابستان برای جلوگیری از خشک شدن توده ، استفاده از پوشش های حصیری مفید است.

ج)  دما :دمای مورد نیاز برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در فرآیند کمپوست سازی ( 30-20) درجه سانتیگراد می باشد. هرچند بقای کرم های خاکی در دماهای پائین تر از این مقدار و بالاتر از 48 درجه نیز امکان پذیر است با وجود آنکه افزایش دما ، موحب بالا رفتن سرعت تجزیه می شود گرما دادن توده ها برای تجزیه بیشتر، درست  نیست . کرم ها در برابر تغییرات شدید دمایی در یک فاصله زمانی کوتاه ، مقاومت چندانی از خود نشان نمی دهند.

د ) ظرف :شکل و اندازه ظرف ورمی کمپوست، بسته به شرایط به مقدار زائداتی که به کمپوست تبدیل می شوند و تعداد کرمهایی که کشت می دهیم ارتباط دارد. به طور متوسط 2000 کرم بالغ می توانند در ظرفی با ابعاد یک متر نگهداری شوند و قادر خواهند بود تقریبا 200 کیلوگرم  زائدات را در هر ماه به ورمی کمپوست تبدیل نمایند. جنس ظرف ها می تواند از جنس چوب پرداخت نشده غیر آروماتیک یا پلاستیک باشد . اگر محیط پرورش کرم بیرون از خانه باشد ، استفاده از ظرف های چوبی جهت حفظ درجه حرارت مناسب بهتر است .

ه) مواد بستر ( Bedding Material ) : گاهی اوقات جهت تغذیه بهتر کرم ها از یک لایه قابل تجزیه زیستی استفاده می شود . مراد بستر  ممکن است از روزنامه غیر براق پاره شده ، کاغذ کامپیوتر ،مقوا ، برگهای خرد شده ، کاه ، علف خشک یا گیاهان مرده ، خاک اره خزه پوسیده یا کمپوست تشکیل شده باشد

 

تولید برق از زباله در نیروگاه بیوگاز در شیراز ...

86/07/05

استفاده از زباله برای تولید برق و راه اندازی نیروگاه‌هایی موسوم به بیوگاز به عنوان طرحی نو و حرکتی نو اندیشانه در شیراز در حال شکل‌گیری و اجرا است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، توسعه زندگی شهری ، تولید ویرانگر زباله‌های شهری در کلان شهرها و نیاز بیشتر به انرژی پاک برای زیستن از جمله مولفه‌هایی است که استفاده از این نوع نیروگاه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. در حقیقت راه اندازی نیروگاه‌های بیو گاز با یک تیر دو هدف زدن است به طوری که از یک سو فرایند امحای زباله‌های شهری انجام می‌شودو از سوی دیگر از این نوع زباله‌ها در تولید انرژی پاک بهره‌گیری می‌شود.

طرح احداث نیروگاه‌بیوگاز درشیراز و استفاده از زباله‌های شهری در تولید انرژی در این کلان شهر از سال‌ها پیش در حال مطالعه بود و اکنون به مرحله اجرا و سرانجام رسیده است. مدیر عامل سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز در این‌باره گفت: برای اولین بار در کشور نیروگاه برق بیوگاز در شیراز احداث می‌شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی رمضان امینی سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: استان فارس به‌عنوان اولین استان پیگیر در تاسیس این نیروگاه از سال ‪ ۷۸در این زمینه فعال بوده است و طرح آن را به اجرا گذاشته است.

وی افزود: اولین نیروگاه بیوگاز کشور هفته جاری با حضور وزیر کشور و مسوولان استانی در شیراز راه اندازی می‌شود. وی گفت: نیروگاه برق بیوگاز با ظرفیت یک هزارو ‪ ۶۵کیلو وات ساعت توسط سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز و با مشارکت بخش خصوصی در محل سایت پسمانده‌های شیراز واقع در برم شور احداث شده است. امینی افزود:تاقبل ازسال ‪ ۷۶تمام پس مانده‌هادر محل کیان آباد پایین تر از شهرک میانرود در جنوب شیراز دفن می‌شد که به علت همجواری این سایت با شهر و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و بهداشتی از سال ‪ ۷۶محل دفن پسمانده هابه محل فعلی انتقال داده شد و این محل در زمینی به مساحت دو هزارو ‪ ۱۷۹هکتار است.

وی گفت:‪ ۴۰هکتار از این زمین مختص سایت دفن زباله‌ها و ‪ ۳۰هکتار هم مختص مجتمع صنعتی بازیافت و مابقی حریم جانبی و فضای سبز شهرداری شیراز است و از این مساحت تا به حال بیش از هزار و‪۲۰۰ه کتار زیتون کاری شده و نزدیک به ‪ ۳۰تن زیتون امسال از این محل برداشت می‌شود. مدیر عامل سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز گفت: در اثر دفن زباله‌ها به خصوص موادآلی تجدید پذیر و فعل و انفعالات بی‌هوازی مواد گازهای متان، اکسیژن، دی اکسید کربن و نیتروژن تولید می‌شود که نزدیک به ‪ ۶۰درصد گاز متصاعد از آن متان و ‪ ۳۰درصد دی اکسید کربن و مابقی گازهای دیگر است. امینی افزود: این گازها هم برای آلوده کردن آب‌های زیرزمینی و انفجارات درون زمین و هم برای افزایش گازهای گلخانه‌ای و ایجاد اشتعال و آتش سوزی و آثار زیانبار آن برای محیط زیست فوق‌العاده زیانبار است بنابراین برای اولین بار در سال ‪ ۷۸در کشور شهرداری شیراز چاهکی به ابعاد ‪ ۲/۵در ‪ ۲/۵و به عمق شش متراحداث کرد ودر همان سال بحث جمع آوری، هدایت و سوزاندن این گازها به صورت آزمایشی انجام گرفت.

وی بیان کرد: به دنبال آن شهرداری شیراز و سازمان تنظیف مواد جمع آوری و سوزاندن گازهای حاصل از دفن بی‌هوازی زباله‌های شیراز را در دستور کار خود قرار داد که از سال ‪ ۸۰اقدام به لوله‌گذاری و هدایت گازهای حاصل از دفن پسمانده‌های زباله‌های شیراز کرد و امسال هم نزدیک به پنج هزارو ‪۴۰۰ متر طول لوله‌گذاری در محل سایت دفن برای استحصال گاز انجام شده است. امینی ادامه داد: بدنبال این اقدام خیلی از کلان شهرها کارشناسان خود را به شیراز اعزام نمودندو از کارشناسان سازمان تنظیف و مواد شهر شیراز این طرح‌ها را اخذ و پس از شیراز در برخی از شهرها پروژه‌احداث نیروگاه بیو گاز آغاز شد. مدیرعامل سازمان تنظیف مواد شهرداری شیراز گفت: اثرات جمع آوری و هدایت این گازها قابل بررسی است، اینک درهر ساعت ‪ ۷۰۰متر مکعب گاز در سایت دفن زباله شیراز تولید می‌شود، سازمان تنظیف و مواد شهرداری شیراز از طریق سازمان انرژی‌های نو احداث نیروگاه برق را در دستور کار خود قرار داده است. امینی‌افزود:احداث‌این نیروگاه‌دارای تاثیرات زیست محیطی وجمع‌آوری و هدایت این گازها که به عنوان سوخت نیروگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و جریان الکتریسیته و برق هم تولید می‌کند،برق تولیدی به شبکه برق سراسری به طور متوسط هر کیلو وات ساعت ‪ ۵۵هزار تومان فروخته می‌شود که قرارداد آن منعقد شده و سازمان انرژی نو متعهد شده به مدت ‪ ۱۳سال برق تولیدی این نیروگاه را خریداری کند.

وی گفت:زباله‌هایی که دفن می‌شود از بین دوتاشش ماه این زباله‌ها تولید گاز می‌کنند و عواملی که بر تولید گاز این زباله‌ها موثراست می‌توان به خود موادآلی تجدیدپذیر در زباله‌ها،رطوبت آنها و نحوه توزیع و دفن آنها و میزان آبی که به سایت دفن نفوذ می‌کند اشاره کرد. امینی گفت: با توجه به اینکه روزانه به طور متوسط ‪ ۹۰۰تن زباله در سایت دفن می‌شود یقینا با افزایش گازهای استحصالی این امکان وجود دارد که به فکر توسعه نیروگاه باشیم. امینی اعتبار نیروگاه را ‪ ۱۴میلیارد ریال و مدت اجرایی آن را شش ماه ذکر کرد و افزود: ‪ ۴۰درصد این پروژه متعلق به یک شرکت چینی است

ورمـی کمـپوسـت ...

86/07/06

موارد کاربرد کرم ها

الف –  توسعه خاک های زراعی ، تجدید خاک ، تفکیک مواد آلی گیاهان ، هوادهی و زهکشی خاک

ب -  تولید محصولات مفید از قبیل کود حاصل از فعالیت کرم ها ، استفاده از بافتهای بدن کرم ها برای تغذیه حیوانات.

ج-  حفظ کیفیت محیط زیست و پایش محیط زیست برای حاصلخیزی موادآلی و فلزات سنگین خاک ، آلودگی مواد سمی غیرقابل تجزیه زیستی و...

تبدیل زباله به بهره اقتصادی

پتانسیل تولید پول از پرورش کرم آنقدر جذاب است که به سرعت به یک صنعت مترقی تبدیل شده است. سه مولفه کلیدی از پرورش کرم بصورت تجاری وجود دارد که جاذبه کنونی و پتانسیل آتی این کار را نشان می دهد

الف) کرم ها قادرند مقادیر زیادی از زائدات را که ناشی از توسعه جامعه هستند به کود تبدیل نمایند.

ب) جمعیت کرم ها در عرض دو تا چهار ماه 2 برابر می شود. بنابراین در صورت اخذ سفارش برای پرورش کرم ها، فروش و تحویل انها در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه امکان پذیر می باشد.

ج ) محصول فعالیت کرم تولید کننده کمپوست، بسیار با ارزش است که توسط باغبان ها ،گلخانه داران و کشاورزان درخواست می شود .مطالعات بر روی ورمی کمپوست غنی از مواد غذایی، برتری آن را به کمپوست و کود های مصنوعی نشان می دهد.

کود حاصله ، حاوی مواد مغذی برای گیاهان است که با غشاهای مخاطی که توسط کرم ترشح می شود پوشانده میگردد . این غشاها به آرامی حل شده و از شدت شسته شدن مواد غذایی اصلی جلوگیری به عمل می آورند . محصول بدست آمده ، ریشه گیاهان را از گرمای شدید محافظت نموده ، فرسایش را کاهش داده و علف های هرز را کنترل می نمایند.

ترکیب شیمیایی ورمی کمپوست

اغلب مواد زائد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی می توانند به کود تبدیل شوند. حدود ( 10% - 5 ) موادی که توسط کرم بلعیده می شوند در بافت های بدن کرم به منظور رشد و فعالیتهای متابولیک جذب و بقیه مواد به صورت کودهای گرانولی ( CAST  ) دفع می شوند. فرآیند تجزیه حتی پس از خروج (CAST) با استقرار میکرو ارگانیسم ها ادامه پیدا می کند.

سطوح مواد مغذی موجود در ورمی کمپوست بسته به مواد خام مورد استفاده کرم بسیار متفاوت خواهد بود. اضافه شدن مواد معدنی به خاک ، به منابع مواد زائد و دیگر خصوصیات خاک بستگی دارد. علاوه بر درشت مغذی های عادی ، ورمی کمپوست اغلب ریز مغذی های ضروری را برای رشد گیاهان فراهم می کند.

 

پارامترورمی کمپوستکمپوست معمولی
PH80/680/7
EC(mmhos/cm)70/1160/3
کل نیتروژن کجلدال (%)94/18/0
 نیتروژن نیتراته ( (ppm2/9025/156
فسفر47/035/0
پتاسیم7/048/0
کلسیم40/427/2
سدیم02/001/0<
منیزیم46/057/0
آهن756311690
روی278128
منگنز475414
مس2717
بور3425
آلومینیوم70127380

 

جدول 1- مقایسه خصوصیات شیمیایی ورمی کمپوست با کمپوست معمولی

جدول زیر وضعیت مواد غذایی موجود در ورمی کمپوست را با استفاده از مواد زائد آلی مختلف بعنوان منبع غذایی نشان می دهد :

ماده آلیمقدار موجود در ورمی کمپوست
کربن آلی15/9%  تا 98/17%
نیتروژن کل5/0 %  تا 15/1 %
فسفر1/0 %  تا 3/0%
سدیم06/0 %  تا 3/0%
کلسیم و منیزیم67/22 %  تا gr 100/meq 70%
مس2  تا ppm 5/9%
آهن2  تا ppm  9/3%
روی7/5  تا ppm  5/11%
گوگرد128   تا ppm  548

جدول 2- وضعیت مواد غذایی موجود در ورمی کمپوست

مواد مورد نیاز برای تولید کود توسط کرم ها

کرم های خاکی نقش مهمی در اکولوژی خاک بازی می کنند. در واقع خاک از طریق نرم کردن دائمی ، به هم زدن و هوادهی توسط فعالیت کرم های خاکی حاصلخیز تر می شود. کرم ها می توانند از تمامی اشکال زائدات غذایی، زائدات کشاورزی ، کاغذ ، مقوا و خارو خاشاک حیاط و باغچه تغذیه کنند.زائدات حیاط و باغچه از قبیل برگ ها ، علف های چیده شده ، کاه و پوشال و زائدات غیر چوبی گیاهان می توانند به کمپوست تبدیل گردند. اگر علف های چیده شده (چمن) برای تولید کمپوست بکار روند توصیه می شود که آنها را  برای جلوگیری از محدود شدن جریان هوا با دیگر زائدات حیاط مخلوط کنیم. زائدات آشپزخانه مانند ضایعات سبزیجات ، تفاله چای و قهوه و پوسته تخم مرغ نیز می بایست به آن افزود شوند.

روزنامه های سیاه و سفید معمولی نیز می توانند کمپوست شوند هرچند ظرفیت نیتروژن آنها پائین است و در نتیجه سرعت تجزیه را کاهش می دهند . اگر کاغذ کمپوست شود نباید بیش از (15%) وزن کل مواد توده کمپوست باشد.

زائدات کشاورزی شامل باقیمانده محصولات و محصولات جانبی آنها مانند زائدات غلات ، دانه های روغنی ، نیشکر ساقه ذرت ، کتان ، کنف ، محصولات فرعی کارخانجات روغن ، کارخانجات چای و شکر و صنایع مرتبط با میوه و سبزیجات دارای قابلیت تبدیل به ورمی کمپوست هستند.

کیفیت محصول تولید شده با بکار بردن کود آلی افزایش می یابد . این ماده ظرفیت آمیلاز را در برنج ، محتوای روغن را در دانه های روغنی و میزان پروتئین را در ذرت افزایش می دهد.

زائدات آلی قابل تجزیه بیولوژیکی که معمولا به عنوان ماده اولیه در پرورش کرم و تولید کمپوست از کرم ها استفاده شوند به قرار زیر می باشند:

<!--[if !supportLists]-->1-    <!--[endif]-->زائدات کشاورزی از قبیل باقیمانده محصولات ، زائدات سبزیجات ، تفاله نیشکر و ...

<!--[if !supportLists]-->2-    <!--[endif]-->لجن باقیمانده از تولید بیوگاز

<!--[if !supportLists]-->3-    <!--[endif]-->فضولات احشام ( فضولات گاو ، گوسفند و ... )

<!--[if !supportLists]-->4-    <!--[endif]-->زائدات شهری ( زباله شهری)

<!--[if !supportLists]-->5-    <!--[endif]-->زباله های صنعتی

<!--[if !supportLists]-->6-     <!--[endif]-->زائدات گیاهان از قبیل برگ و خاک اره و ...

تغذیه کرم های خاکی

توجه به این نکته ضروریست که کرم ها با فلزات ، فویل ، پلاستیک ، مواد شیمیایی ، روغن ، حلال ها ، حشره کش ، صابون ، رنگ و ... تغذیه نشوند . همچنین بایداز تمامی انواع مرکبات (پرتقال ، لیمو شیرین و گریپ فروت ) ، پیاز ، سیر ، میخک ، غذاهای پرادویه و خیلی تند و غذاهای اسیدی اجتناب نموده همینطور نباید از خرزهره و دیگر گیاهان سمی ، گوشت ، مرغ ، لبنیات ، فضولات سگ و گربه برای تغذیه کرم ها استفاده گردد. گیاهان که با آفت کش یا علف کش سمپاشی شده اند نباید در فرآیند کمپوست سازی استفاده شوند.

 

مواد شیمیاییمبنا (%)مبنا (در 100% ماده خشک)
رطوبت7/7--
پروتئین خام27/5695/60
خاکستر کل49/1036/11
فیبر خام01/109/1
فسفر25/136/1
چربی05/655/6
سیلیس76/307/4

 

جدول 3- ترکیب شیمیایی غذای کرم های کمپوست

برخی مواد به این علت که سلامتی انسان را به خطر می اندازد و یا مایه رنجش انسان می شوند، نباید برای تولید کود استفاده شوند . افزودن مدفوع انسان و حیوانات خانگی مانند سگ توصیه نمی شود ، زیرا باعث انتقال بیماری می شوند . گوشت ، استخوان ، تخم مرغ و محصولات لبنی نباید اضافه شود، چرا که باعث جلب جوندگان (موش) به محل می شوند. اغلب ارگانیسم های بیماریزای گیاهی و بذر علف های هرز در طی فرآیند کمپوست سازی ، زمانی که دما در مرکز توده به ( 160- 150 ) درجه فارنهایت می رسد از بین می روند. کرم ها در صورت ایجاد شرایط کاملا ایده آل از لحاظ رطوبت و غذا ، روزانه به اندازه وزن خودشان زائدات را مصرف می کنند. اگر مواد غذایی خرد شوند، خوردن مواد برای کرم ها راحت تر خواهد بود.

تولید ورمی کمپوست خود به دو صورت زیر انجام می شود :

الف ) ورمی کمپوست خانگی

ب) ورمی کمپوست در هوای آزاد

ورمی کمپوست خانگی خاص مناطق سرپوشیده است که از کود در برابر تغییرات شدید رطوبت و دما محافظت می کند.

تولید ورمی کمپوست در هوای آزاد خود به دو روش انجام می گیرد:

ب-1 ) پرورش کرم خاکی در محل :

در حقیقت فعالیت کرم در مزارع شخم زده شده پس از برداشت محصول و یا پرورش کرم خـــاکی در باغ و باغچه می باشد.

ب-2 ) ورمی کمپوست در توده های روباز :

چنانچه در شرایطی سایبان و یا فضای سرپوشیده در دسترس نباشد ، واحد ورمی کمپوست ممکن است بصورت توده روباز مستقر شود. محلی که برای توده روباز انتخاب می شود به منظور جلوگیری از جمع شدن آب باران در طی فصل بارندگی ، نمی بایست در جای گود باشد ، زیرا اثرات زیانباری بر فعالیت کرم ها خواهد داشت . اندازه مناسب توده ها ( 10 × 3 × 5/1) فوت می باشد.

کرم های تولید کننده کمپوست

دو نوع کرم که استفاده از آنها برای تولید کرم رایج تر است Eisenia Foetida   و Lambericus Rubellus  هستند . این کرم ها به دلیل توانایی در سازگاری با شرایط محیطی، غالبا متداولترین انواع موجود هستند که کاملا برای زندگی در شرایط خانگی و یا سرپوشیده و آزاد مناسب هستند.

*تولید ورمی کمپوست در توده های روباز

تجهیزات مورد نیاز برای تولید کود توسط کرم

الف) هوادهی :

معمولا با افزودن برخی از انواع عناصر حجیم ( کاه ، علف های هرز بدون بذر) با ایجاد خلل و فرج باعث انجام عمل هوادهی  به صورت طبیعی می شود . اگر توده کود در اثر وزن خودش نشست کرده و فشرده شود ، می توان با زیر رو کردن توده ، عمل هوادهی را انجام داد.تقریبا هر 2 یا 3 هفته یکبار ، چند اینچ بالایی بستر می بایست به آرامی به هم زده شود تا گازهای انبار شده ، اجازه فرار یابند.  این کار باعث جلوگیری از متراکم شدن بیش از اندازه بستر نیز می شود.

ب) رطوبت :محتویات توده باید مرطوب نگه داشته شوند ولی نباید اشباع شود ، چرا که باعث خفگی کرم ها می گردد . در مناطق گرم در فصل تابستان برای جلوگیری از خشک شدن توده ، استفاده از پوشش های حصیری مفید است.

ج)  دما :دمای مورد نیاز برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در فرآیند کمپوست سازی ( 30-20) درجه سانتیگراد می باشد. هرچند بقای کرم های خاکی در دماهای پائین تر از این مقدار و بالاتر از 48 درجه نیز امکان پذیر است با وجود آنکه افزایش دما ، موحب بالا رفتن سرعت تجزیه می شود گرما دادن توده ها برای تجزیه بیشتر، درست  نیست . کرم ها در برابر تغییرات شدید دمایی در یک فاصله زمانی کوتاه ، مقاومت چندانی از خود نشان نمی دهند.

د ) ظرف :شکل و اندازه ظرف ورمی کمپوست، بسته به شرایط به مقدار زائداتی که به کمپوست تبدیل می شوند و تعداد کرمهایی که کشت می دهیم ارتباط دارد. به طور متوسط 2000 کرم بالغ می توانند در ظرفی با ابعاد یک متر نگهداری شوند و قادر خواهند بود تقریبا 200 کیلوگرم  زائدات را در هر ماه به ورمی کمپوست تبدیل نمایند. جنس ظرف ها می تواند از جنس چوب پرداخت نشده غیر آروماتیک یا پلاستیک باشد . اگر محیط پرورش کرم بیرون از خانه باشد ، استفاده از ظرف های چوبی جهت حفظ درجه حرارت مناسب بهتر است .

ه) مواد بستر ( Bedding Material ) : گاهی اوقات جهت تغذیه بهتر کرم ها از یک لایه قابل تجزیه زیستی استفاده می شود . مراد بستر  ممکن است از روزنامه غیر براق پاره شده ، کاغذ کامپیوتر ،مقوا ، برگهای خرد شده ، کاه ، علف خشک یا گیاهان مرده ، خاک اره خزه پوسیده یا کمپوست تشکیل شده باشد

 

 

 

دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

مقدمه

همانطور که می دانیم هرگونه تصمیم گیری نیازمند به اطلاعات است و هرگونه از اطلاعات نیازمند به داده است. پس باید داده داشت تا تصمیم گرفت. برای این منظور بایستی داده ها را ثبت کرد. داده ها چیزی فراتر از اعداد و ارقام هستند ، داده ها برای تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات مختلف فرآیند ، مورد استفاده قرار میگیرند .آنچه که مهم و مفید است اطلاعات است ، اطلاعات همان داده های پردازش شده اند .

یکی از مهمترین بحثهای که در شرکتها به آن توجه خاصی می شود، بحث مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک می باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود  که امروزه شرکتها باید در فضای بین المللی فعالیت کنند و دیگر نمی توانند صرفاً به صورت به صورت شرکتهایی چند محلی فعالیت داشته باشند. امرزوه بحث پیوستن به WTO نیز در کشورمان به صورت جدی مطرح شده است و سازمانها و شرکتها بیش از پیش به ضوررت و اهمیت بحثهای استراتژیک پی برده اند و می دانند که سلامتی بلند مدت سازمان در گرو مدیریت استراتژیک است.

مجتمعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت،مجتمع کوشا پلاستیک می باشد و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و ما نیز آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صنعت لوله و اتصالات پلی اتلین می باشد. در ابتدای این تحقیق در مورد محصولات پلی اتیلن مطالبی ذکر خواهد شد. سپس به معرفی مجتمع کوشا پلاستیک به صورت اجمالی خواهیم پرداخت. شناسایی محیط خارجی ، محیط داخلی و گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطی، تدوین استراتژی کسب و کار نیز از مراحل بعدی این تحقیق خواهد بود، که از نظر شما خواهد گذشت.


 

معرفی کارخانه و محصول:

مجتمع تولیدی صنعتی کوشا پلاستیک واقع در شهرک صنعتی ملایر که لوله های پلی اتیلن در ابعاد مختلف تولید می کند نوع مالکیت این شرکت خصوصی بوده ودر سال1386تاسیس و در سال 1390 به دست معاون اول رئیس جمهور استارت خورد .

این شرکت نیز تولید کننده ی انواع قالب های پلیمری – ساخت انواع کالیبرها و ساخت انواع ماشین های پلیمری می باشد .

مواد اولیه این شرکت پلی اتیلن و دوده ی کربن است که از پتروشیمی های داخلی و از کشور کره تامین می شود . اگر مواد اولیه تغییر کند آزمایش کنترل کیفیت بر روی محصول جدید انجام می شود .

هر ساله دستگاه های این شرکت به روز می شود و سالیانه مقدار دو هزار تن تولید دارد .

جدول مشخصات لوله های پلی اتیلن و ساخت برای استاندارد 20-14427 می باشد .

انواع دستگاه های مورد استفاده در کارخانه :

 • موتور گیربکس
 • سیلندر ماردون
 • المنت
 • قالب به اتفاق سایزبندی
 • وکیوم شکل دهی ( خلاء)
 • وان خنک کننده
 • دستگاه مارک زن و متراژ زن
 • دستگاه کشش و کلاف جمع کن

تشریح سیستم کارخانه وبهبود کارخانه

در این کارخانه سیستم کنترل کیفیت به صورتی است که محصول را از چند لحاظ که در زیر آورده شده بررسی و آزمایش می کنند و با توجه به نتیجه این آزمایشات تصمیم به بعبود کیفیت یا ادامه همان روند گرفته میشود استانداردی ک در این شرکت وجود دارد استاندارد 2-14427لوله های پلی اتیلن است.

آزمایشات کنترل کیفیت کارخانه

1-ازمایش تست فشار هیدرو استاتیک:در این مرحله لوله را ب طول یک متر بریده و دو طرف ان بسته شده و داخل وان ابی که دمای ان 20-23 درجه سانتی گراد است قرار میگیرد و بسته به نوع لوله در فشار مشخصی قرار میدهیم مثلا قطر63 باید فشاری برابر 19.1 اتمسفر تحمل کند.

2-فشار ترکیدگی :به این صورت است که بعداز تست فشار هیدرو استاتیکی فشار را تا جای که لوله بترکد بالا می برند  وبعداز ترکیدت لوله درجهی فشار خوانده شده ویاد داشت می شود

3-تست دوده(مستربچ) :در این ازمون تکه ی ازلوله را بریده و وزن کشی می شود سپس در درون شیشه ی قرار داده و به کوره ای که 600 درجه ی سانتی گراد حرارت دارد هدایت می شود برای جلو گیری از اشتعال به درون شدشه گاز نیتروزن دمیده می شود و بعداز اتمام ازمایش مجداد وزن مواد درون شیشه را اندازه گیری می کنند واز وزن مواد اولیه کم می کنند

مستربچ=وزن اولیه_وزن بعداز ازمایش

4-تست چگالی :در این مرحله تله ای از لوله بریده شده و وزن کشی میشود سچس ان را توسط نخی به درون بشری که حاوی اتانول است قرار میدهند به صورتی که باید مغلق باشد و بعد از 15دقیقه خارج میکنیم ودوباره وزن کشی می کنیم سپس وزن اولیه را ازوزن بعداز ازمایش کم می کنیم تا چگالی بدست بیاید.

5-اندازه گیری:در این قسمت توسط کولیس قطر خارجی –داخلی وضخامت جداره اندازه گیری شده و یاداشت میشود .برای ضخامت لوله چون ممکن است ضخامت در دور تا دور لوله یکسان نباشد از چهار قسمت اندازه گیری شده و سپس میانگین گرفته میشود.

6-تست مشخصات ظاهری:در این مرحله لوله از لحاظ صافی سطح –حباب داربودن و وجود ترک مورد بازرسی قرار میگیرد.

آشنایی با صنعت لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله ها عموماً یک محصول صنعتی بوده که طیف گسترده ای از کاربردها را تحت پوشش قرار می دهند. انتقال انواع مایعات، گازها، سوسپانسیونها و جامدات پودری و ذره ای و همچنین کاربردهای پزشکی و کشاورزی ازجمله مواردی هستند که خطوط لوله را بعنوان یکی از سیستمهای مهم انتقال مطرح مینمایند. جنس لوله ها با توجه به شرایط ویژه مصرف می تواند از انواع الومینوم و آلیاژهای آن، فولاد و آلیاژهای آن نظیر مولیبدن و کروم، سیمان، بتن، بتن تقویت شده، سمیان و آریست، شیشه، انواع ترموستها و ترموپلاستها و حتی در مواردی چوب باشد که در این میان حدود 10% از کل لوله های مصرفی به لوله های پلاستیکی اختصاص دارد. حدود 80% مصرف جهانی لوله های پلاستیکی را لوله های پی وی سی تشکیل میدهند که پلی اتلین بادارا بودن 16% بازار پس از آن قرار می گیرد.

انجام مطالعات بازار و بررسی ماهیت محصول از جهت مصارف داخلی و پتانسیل صادراتی نیز می تواند راهگشای مطمئنی برای انجام مطالعات دقیق تر و در نهایت احداث چنین واحدهایی باشد که بدلیل مستقل بودن طرح از زمان و مکان معین، تنها ملاحظات کلی مربوط به آنها مدنظر خواهد بود.

تاریخچه پلی اتیلن

پلی اتیلن بطور اتفاقی در سال 1933 در شرکت ICI انگلستان کشف و بلافاصله پس از کسب امتیازات برجسته بازرگانی بطور همگانی در سراسر دنیا تا به امروز بکار گرفته شد. 60% تولیدات امروز به مصرف پلی اتیلن های بسته بندی (Film packaging) میرسد. لیکن از آنجاییکه موارد مصرف برای تولیداتی که بایستی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند، (نظر باک بنزین، روکش و عایقهای کابلی، بشکه های مواد شیمیایی و لوله های تحت فشار) وسیعتر بوده و نتیجه عدم رعایت کیفیت مناسب ، ضررهای جبرانناپیذری را بجای خواهد گذاشت، بایستی از استانداردها و مشخصه هایی استفاده نمود که سلامت و کیفیت و بهره دهی آن را تضمینا مثلا لوله پلی اتیلن بتواند در زیر زمین حدود 100 سال عمر نماید.

لذا مواد مخصوص لوله پلی اتیلن و سیستمهای تولید در طول سالیان گذشته مرتباً توسعه و بهبود یافته و نتیجه اینکه بکار گیری این ماده در صنایع آب و گاز بصورت وسیعی در حال حاضر، معمول گردیده است.

چرا پلی اتیلن را برای لوله (pipe) استفاده می نمایید؟

موفقیت در بکار گیری لوله پلی اتیلن فشار قوی براحتی و اتفاقی بدست نیامده، بلکه سیستم بدلیل داشتن فواید و مزایای فراوان در مقابل سیستمهای سنتی آهنی، فولادی و سیمانی نظیر عدم پوسیدگی تحت هر شرایطی داشتن انعطاف در مقابل حرکتهای خاک و نشست ناپذیری از محل جوشها، پدیده هایی که در سایر انواع لوله باعث از بین رفتن آنها حتی قبل از رسیدن عمر پیش بینش شده برای آنها می گردند، بدست آورده است.

از آنجاییکه پلی اتیلن ماده ای بی روح (inert) می باشد، بر خلاف آهن و سیمان در مقابل خاکهای اسیدی و با سایر شرایط فاسد کننده قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی مقاوم بوده و هرگز اسیب نخواهد دید. هیچگونه نیاز به روکش مجدد بمنظور مقاوم نمودن آنها در مقابل شرایط محیطی نداشته و در نتیجه هزینه اضافی در بر ندارد.

خاصیت انعطاف پذیری این لوله ها در مقابل رانش زمین، زلزله و یا تغییرات دما، فوق العاده بوده و تنها لوله های انتقال آب و گاز پلی اتیلن در زلزله 1995 کوبه ژاپن سالم باقی ماندند.

چون لوله پلی اتیلن اغلب بوسیله جوش بهم پیوند داده می شود، لذا فاقد ریسک نشت از محل جوشها بوده، در صورتیکه سیستمهای دیگر از محل اتصالات و درزهای انجام شده بکرات آسیب دیده اند.

بررسی محیط خارجی شرکت:

ویژگیها و مشخصات فنی محصول:

لوله های پلاستیکی (پلی اتیلن) بعنوان یک محصول با خصوصیات شناخته شده ، قابل پیش بینی و شکل ظاهری قابل تجدید از زمینه های مصرفی روبه روشده برخوردار می باشد. این محصولات از نقطه نظر مشخصات فیزیکی و کاربرداری انواع بسیار متنوع و متفاوتی بوده که برای هر کدام از این انواع، استانداردهای خاصی نیز تدوین گردیده است. مباحث ارائه شده در ذیل  خلاصه ای از این تقسیم بندی را ارائه مینماید.

طبقه بندی انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن:

تقسیم بندی انجام شده برای این محصول عمدتاً بر مبنای خصوصیات فیزیکی و کاربرد آنها می باشد که در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) طبقه بندی محصول براساس مشخصات فیزیکی:

از جمله خصوصیات اصلی لوله های پلی اتیلن می توان به ضربه پذیری، سختی کم (که اجازه پیچش با قطر کم را می دهد) ذوب حرارتی، مقاومت در مقابل خوردگی و سایش، سهولت دسترسی به قطرهای بالاتر و سهولت و حمل و نقل  اشاره نمود که هر یک از این موارد می توانند موجب بهبود شرایط پذیرش یک محصول گردند. عمده ترین وجه تمایز  لوله های پلی اتیلن عرضه شده به بازار را می توان در اختلاف دانسیته های آنها دانست.

پلی اتیلن سبک با وزن مخصوص در حدود  925/0 – 91/0 گرم بر سانتی متر مکعب از انعطاف پذیری و سهولت حمل و نقل بالائی برخوردار می باشد.

پلی اتیلن متوسط با وزن مخصوصی در حدود 946/0-94/0 گرم بر سانتیمتر مکعب از انعطاف پذیری کمتری نسبت به نوع سبک برخوردار می باشد.

پلی اتیلن سنگین با وزن مخصوصی در حدود 965/0-941/0 گرم بر سانتیمتر مکعب مقاومت بسیار مطلوبی در مقابل ترکیدگی داشته و در انتقال هوایا مایعات پرفشار از آن استفاده می گردد. رزین های مورد استفاد در این لوله ها می بایست در مقابل مکانیزم رشد ترکهائی که منجر به شکست لوله میگردند از مقاومت مطلوبی برخوردار می باشند.

قطر خارجی هر یک از این لوله ها بترتیب ذیل بوده که متناسب با این قطر و شار عملکرد آن می توان ضخامت مورد نظر برای ساخت را تعیین نمود.

نوع محصولقطر خارجی (ملیمتر)
لوله های پلیت اتیلنی نرم (سبک)200- 10
لوله های پلی اتیلنی متوسط500- 10
لوله های پلی اتیلنی سخت(سنگین)1000-10

از جمله خصوصیات مهم لوله های پلی اتیلن می توان به مقاومت در برابر فشار هیدروستاتیکی کشش و همچنین شکنندگی آنها اشاره نمود که مشخصات مربوط به این موارد در استاندارد تدوین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (استاندارد شماره 1331) ارائه شده است.

بسته بندی این محصولات نیز بصورت حلقه ای یا دسته هائی از قطعات بریده شده 6، 9 یا 12 متری انجام گردیده و به بازار مصرف عرضه می شود.

ب) طبقه بندی محصول براساس کاربرد:

کاربردهای مختلف انواع لوله های پلاستیکی (دربر گیرنده لوله های پلی اتیلن نیز میباشد) را می توان به سه دسته صنعتی، خدماتی و ویژه تقسیم نمود که این تقسیم بندی بشرح جدول  میباشد.

هر یک از این لوله ها با توجه به کاربرد منظور و منظور نمودن استحکام، عمر مصرف و بطور کلی خصوصیات مورد نظر در سرویس از جنس ویژه ای ساخته می شود که برای لوله های پلی اتیلن این مورد به دانستیه های مختلف و احتمالا مواد افزودنی دیگر محدود می گیرد.

 

 

جدول جمع بندی کاربردهای انواع لوله های پلاستیکی

نوع کاربردموارد مصرف
صنعتیانتقال مواد شیمیایی

فاضلابهای صنعتی و خانگی

خدماتیکانالهای برق و تلفن

سیستمهای اب پاش مزرعه

لوله های چاه، ناودانهای آب

ویژهمصارف پزشکی: سوزنهای زیر جلدی، لوله های خلاء دندانپزشکی و جراحی

مصارف خوراکی، نی های آشامیدنی

 

متن کامل در سایت امید فایل 

از میان کاربردای ذکر شده در جدول فوق، لوله های پلی اتیلن ساخته شده برای استفاده های صنعتی و خدماتی عمدتاً از نوع سنگین بوده تا حداکثر سختی، قدرت کششی و مقاومت در برابر درجه حرارتهای بالا را نشان دهند. این در حالیست که لوله های مورد استفاده در مصارف ویژه پزشکی معمولاً از نوع سبک می باشند.

استانداردهای ملی و جهانی لوله و اتصالات پلی اتیلن:

جهت عرضه هر کالای مصرفی در بازار، دارا بودن کیفیتی مطلوب از مهمترین وظایف تولید کنندگان می باشد. در این راستا رعایت استانداردهای ملی جهت مصارف داخلی و استانداردهای جهانی که جهت صادرات امری الزامی خواهد بود. در این میان موفقیت در بالا بردن میزان فروش محصول همراه با کاهش قیمت تمام شده و از موارد حائز اهمیتی است که در صحنه رقابت با سایر تولید کنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.

اولین مرجع در این زمینه، استانداردهای تدوین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده که فهرست استانداردهای مربوط به لوله و  اتصالات پلی اتیلن در جدول  ارائه شده است.

از جمله متداولترین استانداردهای جهانی می توان به ASTM اشاره نمود که در آن بیش از 10 مورد برای روشهای آزمایش و ارزیابی خصوصیات پلی اتیلن مصرفی در لوله و تعدادی استاندارد پیشنهادی دیگر جهت اتصالات ونصب لوله های پلی اتیلن مبنای عمل قرار گرفته است. دیگر استانداردهای متداول بین المللی DIN , BSI میباشند که پیرامون پلی اتیلن و اتصالات مربوطه مطالبی را منتشر نموده اند.

.دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

دانلود پروپوزال رایگان :شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

Science and Research Branch, Islamic Azad University

 

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

 

عنوان تحقیق به فارسی:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

 

نام دانشجو:                                  دانشگاه:

نام خانوادگی دانشجو:                  گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:                          گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:          نیمسال شروع به تحصیل : اول   

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                          1-     

2-                                                                                          2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی                                                    تاریخ ارسال به امور پژوهشی واحد           

 

تاریخ بررسی و تایید امور پژوهشی واحد                                                   تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه                                                 

 

 

 

    تائید کارشناس پژوهش                                                                               تائید مدیر پزوهش

 

 

 

 

     تأیید معاون پژوهشی                                                                                          تأیید رئیس واحد

 

 

 

 

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

 

 

 • اطلاعات مربوط به دانشجو:

 

نام:         نام‏خانوادگی:                   شماره دانشجویی:

مقطع:     رشته تحصیلی:     گروه تخصصی:

گرایش: روانشناسی عمومی  نام‌دانشکده:علوم و تحقیقات واحد کرمانشاه .سال ورود به مقطع جاری:

نیمسال ورودی:اول

آدرس پستی   :

تلفن ثابت محل سکونت:                   تلفن همراه:                    پست الکترونیک:.........................

 

 

 • اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

 • دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.
 • در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو،  راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه  گردد.
 • اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشگاه و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی خواهد بود.

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دکترای تخصصی روانشناسی شناختی

نام و نام خانوادگی:                                  آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار   تلفن همراه:

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دکترای تخصصی روانشناسی کودکان

نام و نام خانوادگی:                              آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): استادیار   تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

 

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

 

تخصص اصلی:...........................  رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

 

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

 

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه:

 

تمام وقت     نیمه وقت     مدعو

4-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

 

 

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در جامعۀ ما شاید کمتر شغلی را بتوان یافت که از نظر امکانات مانند شغل معلمی باشد زیرا در مشاغل دیگر امتیازهای زیادی مانند دادن وام و تسهیلات برای خرید خانه، اتومبیل، دادن بورسیه برای ادامۀ تحصیل و کمک مادی به افراد و همچنین دادن پاداش به آنها و حتی افراد خانوادۀ آنها، وجود دارد ولی در شغل معلمی این امکانات یا وجود ندارد یا اگر هست برای عدۀ معدودی وجود دارد. (رضایی ، 1376، ص 96).

اگر سطح زندگی معلمان بالا باشد معلمین در زندگی و در شغلشان با دغدغۀ کمتری مواجهه
می شوند و می توانند در تدریس، موفق تر عمل کنند. اگر دولت و آموزش و پرورش از نظر مسکن، اولویت هایی را برای معلمین در نظر بگیرد یا منازل سازمانی را با هزینۀ کمتر در اختیار آنان بگذارد آنها با آرامش فکری و بدون اضطراب در کلاس درس حاضر می شوند.

یکی دیگر از عواملی که بر سطح زندگی معمان تأثیر گذار است احترام به شخصیت آنها چه در ادارۀ آموزش و پرورش و چه در مدرسه و کلاس می باشد. اگر از معلم هایی که از نظر علمی و از نظیرشیوۀ تدریس و طرح درسی و رعایت قوانین و انضباط کاری و از نظر اخلاق و رفتار به عنوان معلم نمونه انتخاب می شوند تقدیر شود در آنها تأثیر مثبت خواهد گذاشت و این امر باعث مضاعف شدن و تقویت و دلبستگی دو چندان به کار درآنها می شود ( رودکی ، 1387، ص 50).

در مدرسه، نیز مدیر و معاونین و سایر عوامل اجرایی با رعایت روابط انسانی و احترام به شخصیت معلم، باعث می شوند که معلّمها با دلسوزی بیشتری تدریس کرده و با دانش آموزان بهتر رفتار نمایند. اگر مدیر با در نظر گرفتن قوانین مدرسه وبا چشم پوشی از بعضی ضعفهای معلم
و راهنمایی های لازم و درست به معلمین، به شخصیت آنها احترام بگذارد قدمی است در جهت ارتقاء و احترام به شخصیت معلم.

هم چنین سازمان آموزش و پرورش نیز، موظف است برای بالا بردن سطح علمی معلمین در رشتۀ آنها متناسب با علم روز، کلاسها و دوره های آموزشی ضمن خدمت را برای آنان برنامه ریزی کند تا آنها از نظر علمی ارتقاء یابند و این خود نیز عاملی است، که بر روی تدریس آنها تأثیرگذار است. هم چنین آموزش و پرورش موظف است که در کتاب های درسی هر چند وقت یکبار، تغییراتی انجام دهد. این امر باعث می شود که انگیزۀ تدریس در معلمین و انگیزۀ یادگیری در
دانش آموزان افزایش یابد. (میر کمالی، 1371، ص 21).

به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی کاری در معلمان، یعنی امکان ارضای بیشتر نیازهای شخصی و وجود امنیت به نحوی که آنها بتوانند با خیال راحت و بدون استرس و اضطراب، در کنار دیگران به زندگی خود ادامه داده و احساس مفید بودن نمایند و مقبول دیگران واقع شوند و در نهایت برای افزایش مهارت و دانش خود فرصت داشته باشند. (رودکی،1387، ص 44). لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که چه عواملی بر میزان سطح زندگی معلّمان مؤثر است و این عوامل چه نقشی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:

نیروی انسانی با انگیزه و مرفّه و دارای رضایت شغلی، بزرگترین سرمایه و پویاترین بخش هر سازمان را تشکیل می دهد و مهرۀ اصلی به ثمر رساندن اهداف هر سازمان است. (میرکمالی، 1371، ص 17) اهمیت این موضوع، تا بدان درجه است که موجب افزایش بهره وری، افزایش روحیه، تعهد سازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی، رضایت از زندگی، سرعت در یادگیری و مهارت های جدید شغلی شده و هر اندازه درجۀ رضایت معلمین در کارشان بیشتر باشد این امر سبب افزایش تلاش آنها می شود. وقتی معلم از نظر مادی در رفاه باشد این امر باعث می شود که او احساس مسئولیت کرده و از سلامت روحی و روانی نیز برخوردار شود.

شناخت عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان، سبب می شود که از پیامدهای منفی ناشی از عدم وجود عوامل مهمی چون غیبت، تأخیر، شکایت، کم کاری، کاهش عملکرد و غیره جلوگیری نموده و در جهت بهبود رفتار و کردار معلمان و در نتیجه بهبود کیفی سطح تعلیم و تربیت دانش آموزان قدم برداشته شود. (عمادزاده، 1370، ص 44).

بررسی ارتباط بین این دو مقوله ونتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش باشد. از آنجا که یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است. هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر دانش آموزان، آگاهی ها و توان مندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند
می توانند در رشد و اعتلای جامعۀ خود مؤثر باشند و این مسأله از مهم ترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزشی دنیا، به خصوص نظام آموزشی کشور ما می باشد.( محسنی، 1368، ص 214).

با توجه به اینکه در مقولات مربوط به توسعۀ اقتصادی سه عامل، منابع کار، سرمایه و منابع انسانی دارای اهمیت ویژه ای هستند و استقاده از دو عامل اول و دوم، مستلزم پرورش صحیح عامل سوم است. پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهدۀ نظام آموزشی کشور یعنی سازمان آموزش و پرورش می باشد. این نهاد دارای اهداف و کارکردهایی از قبیل اجتماعی کردن، تأمین نیروی انسانی، انتخاب و واگذاری مشاغل، نوآوری، ایجاد همبستگی اجتماعی، رشد شخصیت فرد و ایجاد فرهنگ در بین افراد جامعه می باشد. (معیری، 1371، ص 51).

دورکهایم[1] جامعه شناس فرانسوی وظیفۀ آموزش و پرورش را انتقال هنجارها و ارزشهای اجتماعی و تنظیم آنها می داند و معتقد است در صورت عدم تنظیم و انتقال این مفاهیم، توسعه آموزش و پرورش، افراد و جامعه دچار ناهنجاری می شود، ضمن آنکه آموزشِ مهارت های ویژه برای حرفه آموزی آموزش و اشتغال ضرورت دارد.تالکوت پارسونز[2] جامعه شناس آمریکایی در مورد اهمیت آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلم می نویسد: «پس از اجتماعی شدن اولیۀ کودک توسط خانواده، نهاد مدرسه و معلم اجتماعی کردن او را به عهده می گیرد و در واقع مدرسه به عنوان پلی بین خانواده و اجتماع عمل می کند و کودک را برای زندگی اجتماعی آماده می سازد».

ایوان ایلیچ[3] که از پیشگامان تئوری آموزش و پرورش است در مورد تأثیر تعلیم و تربیت و نقش معلم در خلاقیت دانش آموزان و شکوفا نمودن استعدادهای آنها و ایجاد تحول در تفکر آنها و حل مسائل علمی جامعه به وسیله آنها می نویسد :«تعلیم و تربیت باید استعدادهای بالقوه افراد جامعه را به گونه ای شکوفا سازد که فرد بتواند کشف کند، خلاقیت داشته باشد، قدرت ابتکار و تشخیص او تقویت شود و آزادانه توانایی های خویش را اعتلابخشد.» (عسگریان، 1375، ص14). به این ترتیب مشاهده می شود که در واقع کار و وظیفۀ اصلی آموزش و پرورش، تکمیل کار و وظیفه ای است که پایه هایش از خانواده شروع شده است و آن آماده کردن افراد بشر برای ایجاد یک جامعۀ مطلوب انسانی است و به طور کلی نقش آموزش و پرورش در جامعه، مانند نقش مغز و قلب در بدن می باشد. (معیری، 1370، ص 48).

اهمیت موضوع پژوهش نه تنها به توسعه اقتصادی، اجتماعی کمک می کند، بلکه به وسیلۀ ارج نهادن به مقام معلم و تلاش در زمینه ارتقاء سطح زندگی او، سطح علمی دانش آموزان ارتقاء یافته و سبب تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق شده و موجب اعتلای کشور می گردد. ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش از طریق ارتقاء کیفیت در مدارس صورت می گیرد. نهاد مدرسه می تواند تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد و از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهادهای اجتماعی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه ایجاد نماید.

در این زمان چون معلمین دارای مشکلات مادی فراوانی می باشند واز مزایا و امکاناتی که در سایر سازمان ها وجود دارد بی بهره هستند، در نتیجه پژوهشگر که خود نیز معلم می باشد و از درد معلمین آگاه است تصمیم به انجام این پژوهش در این زمان گرفته است. انجام این پژوهش تأثیر به سزایی در حل مسائل علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دارد. اگر معلمین از امکاناتی نظیر مسکن، اتومبیل، حقوق کافی، بورسیۀ تحصیلی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، تفریحی، بهره مند باشند، با روحیه و نشاط بیشتری تدریس می کنند، و در نتیجه سطح علمی دانش آموزان نیز بالا می رود.

هرچه میزان توانایی معلمان در تأمین نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده اند، بیشتر باشد میزان بازدهی و کارآیی آنها نیز بیشتر خواهد بود. (شفیع آبادی، 1375،ص 82). تأکیدی که به وسیله صاحب نظران و متخصصان در این مورد ارائه شده است می تواند بر اهمیت مسأله پژوهش بیفزاید و تأثیر انجام این پژوهش در کمک به شکل گیری جامعه دانش بنیان و ایجاد تحول در آن و نیز تأثیر آن در حل مسائل حوزه های دولتی، صنعتی، بازرگانی، علمی، نشانگر اهمیت این موضوع می باشد. بررسی عوامل پیشرفت و ترقی در جوامع مختلف نشان می دهد که همۀ این جوامع از آموزش و پرورش توانمندی برخوردار بوده اند و تبلور کار معلم و سازمان آموزش و پرورش، تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر بوده است. (محبعلی،1375، ص 776).

دولان وشولر[4]، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار دادند و بر این باور بودند که، برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارآیی بلند مدت در سازمان منجر خواهد شد. (دولان، شولر، ترجمۀ محمدعلی طوسی، 1376،
ص 351).

افزایش بهره­وری در آموزش و پرورش ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقاء استانداردهای زندگی را فراهم
می سازد و این دو، از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند. (عمادزاده، 1370، ص 46).

از بررسی های انجام شده، نتیجه گیری می شود که بهترین وسیله برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم، به ویژه افزایش ارتقاء سطح زندگی معلمان و ایجاد ثروت ملی، افزایش بهره وری در آموزش و پرورش می باشد. (همان منبع، 1370، ص 47).

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت که ارتقاء سطح زندگی معلمان و افزایش بهره وری در آموزش و پرورش موجب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.(معیری، 1371، ص48).

برای تحقق اهداف و برنامه های کشور در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و علمی، شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن، در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

پیشینه ی پژوهش

خلاصه پژوهش های پیشین در جدول شماره (1-2) نشان داده شده است.

جدول شماره(1-2):

ردیفنویسندهسالعنوان پژوهشنتایج پیشینه
1

 

 

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

 

 

 

1378

 

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت.

 

 

 

نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی (1378)، در نظام های تعلیم و تربیت آگاهی از امکانات رفاهی معلمین یکی از راهبردهای ضروری و اساسی محسوب می شود، با آگاهی از کمبودهای مادی و معنوی معلمین و اهتمام در جهت رفع آنها سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین می شوند.
2

 

عزت رضایی

 

1376

 

بررسی نقش برخی عوامل، رفاهی در رضایت شغلی کارکنان.

 

عزت رضایی (1376)، به طور کلی هرچه امکانات رفاهی در آموزش و پرورش به خصوص برای معلمین بیشتر باشد این امر سبب ارتقاء سطح زندگی معلمین و در نتیجه بازدهی بالای آنها خواهد شد.

 

3

 

نعمت سلطانیان

 

1379

 

وضعیت سلامت روان معلمان.

 

نتیجه پژوهش های نعمت سلطانیان (1379)، زمانیکه معلمین از نظر حقوق و سایر امکانات رفاهی رضایت کافی داشته باشند و در محیط کاری دغدغه کمتری داشته باشند از نظر سلامتی روحی و روانی در آرامش به سر
می برند و اگر فاقد این امکانات باشند این امر برروی آنها تأثیر منفی گذاشته و سبب می شود که انگیزه کافی برای تدریس نداشته باشند و در نتیجه، دانش آموزان اُفت تحصیلی پیدا
می کنند.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیفنویسندهسالعنوان پژوهشنتایج پیشینه
4اسد یگانه و معصومه والیزاده1380

 

شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اُفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه و معصومه والیزده (1380)، چنانچه معلمین از نظر وضع مادی و امکاناتی مانند حقوق کافی، مسکن، بورسیه تحصیلی و غیره در رفاه نباشند این امبر سبب ایجاد عاملی تنش زا در زندگی آنها
می شود و کم کم اضطراب و استرس، روان آنها را مختل می نماید.این استرسها برروی شغل و هم چنین رفتار و برخورد آنها با
دانش آموزان تأثیر گذاشته و سبب اُفت تحصیلی و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان می گردد.
5یحیی صفری1385بررسی رابطه بین رضایت شغلی و انگیزه پیشرفت معلمان در آموزش و پرورش.نتیجه پژوهش های یحیی صفری (1385)، برخی از پژوهش ها نشان می دهد که معلّم با انگیزه و با تلاش می تواند جایگزین کمبود امکانات آموزشی شود. معلّمی که بیشتر وقت خود را صرف علم و پژوهش و مطالعه نماید نسبت به معلّمی که برای این کار وقت کمتری صرف می کند متفاوت است. او سعی می کند دانش آموزان را طوری آموزش دهد که از نظر علمی احساس وظیفه نمایند.
6

 

 

 

 

فرهاد طهماسبی

 

 

 

1378

 

 

 

 

بررسی مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت.نتیجه پژوهش های فرهاد طهماسبی(1378)، آگاهی از امکانات رفاهی معلین و اهتمام در جهت رفع کمبودهای مالی سبب ارتقاء سطح زندگی آنها می شود.

 

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیفنویسندهسالعنوان پژوهشنتایج پیشینه
7

 

 

 

بهجت سجادیان

 

 

1376

 

 

 

مقایسه آموزش و پرورش و عوامل رفاهی معلمان با سایر کارکنان دولتی.بهجت سجادیان(1376)، مقایسه امکانات رفاهی کارکنان آموزش و پرورش به خصوص معلمین با سایر کارکنان دولت را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند و تلاش در جهت هماهنگ کردن این امکانات.
8مهدی رودکی1378تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری.مهدی رودکی (1378)، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه را، رضایتمندی شغلی معلمان می داند و مسائل روان شناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارکنان و فرصت های رشد را از راهکارهای مؤثر در این زمینه می داند.
9اسد یگانه و معصومه والیزاده1380شناسایی استرس های شغلی معلمان و تأثیر آن در اٌفت تحصیلی
دانش آموزان.
نتیجه پژوهش های اسد یگانه، معصومه والیزاده (1380)، علاوه بر علاقه و انگیزه دانش آموزان به تحصیل و علم و علاقه معلمان نسبت به انتخاب شغلشان، اگر معلمان در جامعه از نظر مالی و از نظر احترام به شخصیت آنها در وضعیت مناسبی نباشند، دچار استرس و اضطراب شده در نتیجه این اضطراب و استرس در کلاس درس به دانش آموزان منتقل شده و سبب اٌفت تحصیلی آنها و بالطبع کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان کاهش
می یابد. پس باید سعی شود که عوامل تنش زا را از محیط زندگی معلمان خارج نمایند.

 

 

 

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیفنویسندهسالعنوان پژوهشنتایج پیشینه
10برنادت وچازمیر

 

 

 

 

استیرز و پورتر

 

 

 

اسپنسر و استیرز

1992

 

 

 

 

1987

 

 

 

1980

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

 

 

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهش های برنادت وچازمیر (1992)، در آمریکا، آنها نتیجه گرفتند که بین انگیزه پیشرفت معلمان و رضایت شغلی آنها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

 

استیرز وپورتر(1987)، نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

اسپنسر و استیرز(1980)، دریافتند که بین انگیزه پیشرفت و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

11لاک و لاتام

 

 

 

 

 

استیرز و برون آستین

1990

 

 

 

 

 

1976

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

 

 

 

بررسی رابطه بین انگیزهپیشرفت و عملکرد و رضایت شغلی.

نتیجه پژوهشهای لاک و لاتام(1990)، آنها در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در محیطهای شغلی، چنانچه انگیزه پیشرفت فرد بالا باشد، عملکرد وی بالا می رودو عملکرد بالا اگر با پاداش همراه باشد، به رضایت شغلی فرد منجر می شود.

نتیجه پژوهشهای استیرز و برون آستین(1976)، آنها در پژوهشی که انجام دادند نتیجه گرفتند که انگیزه پیشرفت، رابطه بین عملکرد و خشنودی را تحت تأثیر قرار می دهد و همبستگی بین عملکرد و رضایت شغلی در کسانی که انگیزه پیشرفت در آنها شدید است بسیار بالا می باشد.

12آستین1995بررسی شناسایی ویژگی های مدارس نمونه.نتیجه پژوهش های آستین(1995)، او در این پژوهش به این نتیجه رسید که دو عامل اساسی که موجب شده بود این مدارس با عنوان مدارس نمونه شناخته شوند، رهبری قوی مدیر مدرسه و دیگری احساس رضایت شغلی معلمان از داشتن زندگی مرفه و برخورداری از امکانات کافی از طریق سازمان آموزش و پرورش بوده است.

ادامه جدول شماره(1-2):

ردیفنویسندهسالعنوان پژوهشنتایج پیشینه
13کالین1992بررسی رابطه بین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها.نتیجه پژوهشهای کالین (1992)، او اظهار داشت که چهار عامل مستقل، مبین رضایت معلمین و ارتقاء سطح زندگی آنها می باشد و این عوامل عبارتند از: رضایت از کار، رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصصان و رهبران، رضایت از سازمان و شرایط کار، رضایت از ارزش مادی شغل.
14کوپر و همکاران1993بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان با بهداشت جسمانی و بهداشت روانی آنها.نتیجه پژوهشهای کوپر و همکاران(1993)، آنها دریافتند که رضایت شغلی معلمان یا بهداشت جسمانی و روانی آنها ارتباط مستقیم دارد.
15سریواستوا و همکاران1994بررسی رابطه بین  اضطراب شغلی معلمان با رضایت شغلی آنها.نتیجه پژوهشهای سریواستوا و همکاران (1994)، آنها نتیجه گرفتند که اضطراب شغلی، در رضایت شغلی معلمین تأثیر دارد یعنی هرچه اضطراب شغلی کمتر باشد رضایت شغلی بیشتر است.
16اسکات و همکاران2001بررسی ارتباط بین طاقت(بنیه) و رضایت شغلی معلمان.نتیجه پژوهشهای اسکات و همکاران (2001)، آنها دریافتند که بین طاقت (بنیه)، بعنوان یک ساخت شخصیتی و رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد. امّا ارتباط مهمی بین سن و سال معلمان با رضایت شغلی آنها وجود ندارد.
17اتوناسیوس و همکاران2001بررسی ویژکیهای شخصیتی و رضایت شغلی و نقش آن در ارتقاء سطح زندگی معلمان یونانی.نتیجه پژوهشهای اتوناسیوس و همکاران(2001)، آنها دریافتند که معلمان از شغل مدیریت در کارشان راضی هستند امّا از دستمزد و فرصتهای پیشرفت راضی نیستند و نتیجه این پژوهش ارتباط بین این ویژگی ها و جنبه های خاصی از رضایت شغلی و تأثیر آن بر ارتقاء سطح زندگی معلمان را نشان
می دهد.

 

 

 

 

 

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

نگارنده در این رهگذر پس از تدوین اهداف پژوهش به منظور رسیدن به این هدف ها با طرح سؤالاتی در قالب اهداف مذکور به نتیجه گیری از داده های گردآوری شده پرداخته است.

اهداف پژوهش:

هدف کلی: شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان.

اهداف ویژه:

1- بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان.

2- بررسی ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
دانش آموزان.

3- بررسی ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت                                                      تحصیلی دانش آموزان.

4- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان.

5- بررسی راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش
­       دانش آموزان.

 

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

 

ط-  سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: عوامل مؤثر بر ارتقاء زندگی معلمان چیست؟ واین عوامل چه تأثیری در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان دارد؟

سؤالات ویژه:

1- عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

2- ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست؟

3- ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان چیست؟

4- راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟

5- راهکارها و پیشنهادهای مرتبط در زمینۀ ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان   چیست؟

 

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

تعریف مفهومی واژه ها :

تعریف مفهومی ارتقاء: ارتقاء به معنی برآمدن، بلند شدن، صعود، بالا رفتن می باشد. (فرهنگ معین،1388، ج1، ص 193).

 

تعریف عملیاتی ارتقاء: ارتقاء یعنی رشد و بالا رفتن، و از نظر سطح زندگی، یعنی بالا رفتن سطح امکانات و افزایش درآمد و حقوق و مزایا و داشتن شغل مناسب و رفع کمبودهای مالی زندگی و در کل از نظر روحی و روانی در آرامش بودن. (سجادیان، 1376، ص 49).

 

تعریف مفهومی سطح زندگی: سطح زندگی واژه ای است که از ترکیب دو واژه «سطح» و «زندگی» با دو معنای متفاوت تشکیل شده است. سطح یعنی بام، روی هرچیز که همواره و پهن باشد. (فرهنگ معین، 1388، ج2، ص1883).

متن کامل در سایت امید فایل 

 

زندگی : حیات، وجود، هستی (همان منبع، 1388، ج2، ص1753).

 

سطح زندگی: وضع مالی، مال و منال (همان منبع، 1388، ج2، ص1890).

 

تعریف عملیاتی سطح زندگی: توسعه و برخورداری انسان از امکانات و نعمت هایی در زندگی، به گونه ای که فرد از نظر مالی و غیرمالی در آرامش و آسایش مطلوبی باشد و بتواند تمام امور مربوط به نیازهای جسمی و روحی خود و عائله تحت تکفلش را برآورده سازد.

 

تعریف مفهومی معلم: تعلیم دهنده، آموزنده، تعلیم کننده. (همان منبع، 1388، ج3، ص4239).

 

تعریف عملیاتی معلم: معلم فردی است که با عشق و علاقه و دلسوزی آنچه را که خود بلد است به دانش آموزان یاد می دهد و علاوه بردرس، تربیت و پرورش دانش آموز را نیز بر عهده دارد در این پژوهش منظور ازمعلّمان، دبیران مقطع متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی دانش آموز: آنکه علم آموزد، شاگرد مدرسه. (همان منبع، 1388، ج2،
ص 1490).

 

تعریف عملیاتی دانش آموز: کودک یا نوجوانی که در مقطع دبستان، یا راهنمایی و یا دبیرستان در حال آموختن و یاد گیری دانش و تحصیل علم است و در این پژوهش منظور از
دانش آموزان، نوجوانان دوره متوسطه می باشند.

تعریف مفهومی آموزش و پرورش: آموزش: آموزیدن، آموختن، یاددادن، تعلیم (همان منبع، 1388، ج1، ص92). پرورش: تربیت، تعلیم، تأدیب، فرهنگ، تمدن، پرستیدن، پرستش، خوراک، غذا، طعام. (همان منبع، 1388، ج1، ص 764).

 

تعریف عملیاتی آموزش و پرورش: نهاد یا سازمانی که وظیفۀ تعلیم و تربیت افراد را در جامعه برعهده دارد و یکی از زیر بنایی ترین نهادهای جوامع بشری پس از خانواده می باشد و به طور کلی پرورش و ساختن منابع انسانی بر عهدۀ نظام آموزشی کشور یعنی سازمان آموزش و پرورش می باشد. (محسنی، 1368، ص 214).

 

تعریف مفهومی کیفیت: واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت می باشد. در فلسفه منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است، چونی، چگونگی، صفت و حالت و چگونگی چیزی. (فرهنگ معین، 1381، ج سوم ، ص 2235).

 

تعریف عملیاتی کیفیت : یعنی تغییرات کیفی در سطح آموزش و پرورش که شامل، تغییرات درفرهنگ حاکم بر جامعه و تحول در رفتار مردم و تقویت و تحکیم سرمایه های مادی و انسانی
می باشد. (عمادزاده ، 1370، ص 43).

 

 

 

 

 

 

 

5-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

روش پژوهش کیفی است و از نظر هدف، کاربردی بوده، ولی از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد. با توجه به آثار نوشتاری موجود در خصوص (شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن درارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان) نگاشته شده است بدین منظور از کتاب های روان شناسی، تربیتی، اجتماعی، کتاب های درسی دانشگاه، مجلات رشد، پیوند، ماهنامه های تربیتی آموزشی و رشد و مقالات موجود در سایت های اینترنتی استفاده شده است و به سؤالات پژوهش، پاسخ لازم داده شده است.

 

جامعه نمونه و روش نمونه برداری:

از آنجا که پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده است، از کتاب ها و مقالات، فیش برداری لازم صورت گرفته است و کار پژوهش، به شیوه مطالعه کتابخانه صورت گرفته است، روش نمونه برداری نیز به صورت هدفمند گزینشی صورت گرفته است.

 

ابزار و روش اندازه گیری داده ها:

در این پژوهش روش تدوین و گرد آوری داده ها، با استفاده از فیش برداری از منابع و اسنادی، همچون مقالات، پایان نامه ها، مجلات و سایتهای اینترنتی و منابع معتبر داخلی و خارجی بوده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی می باشد و با استفاده از فیش برداری از مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های صورت گرفته داده ها، جمع آوری و تلخیص و عرضه گردیده است. پس ازآن از داده ها، نتیجه گیری به عمل آمده، ودر پایان، نتایج به دست آمده از پژوهش با نتایج پژوهش ها، تطبیق داده شده است.

 

 

یعنی فعالیت های انجام شده در تحلیل داده ها به صورتی بوده است که، داده ها، گردآوری و ارائه شده و نتیجه گیری از آنها به عمل آمده و برای تأیید نهایی از نتایج پژوهش های گذشته، استفاده شده است.

منابع :

6- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:

آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی می‌باشد؟                            بلی   خیر

در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

 

نوع آزمایشگاهتجهیزات مورد نیازمواد و وسایلمقدار مورد نیاز
  

 

  

 

امضاء استاد راهنما:                           امضاء مدیرگروه تخصصی:

 

 • زمان بندی انجام تحقیق:

 

 

الف- تاریخ شروع:................................. ب- مدت زمان انجام تحقیق:..........................ج- تاریخ اتمام:.......................

 

تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.


پیش‏بینی زمان‏بندی فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

ردیفشرح فعالیت زمان کل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
123456789101112
1

 

              
2

 

              
3

 

              
4

 

              
5

 

              
6

 

              
7

 

              
8

 

              
9

 

              
10

 

              
11

 

              
12

 

              

توجه: 1- زمان و نوع فعالیت‌های اجرایی پایان‏نامه، حتی‏الامکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.

  2- حداقل زمان قابل قبول برای پیش‏بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان‏نامه کارشناسی ارشد 6 ماه و حداکثر 12 ماه می‏باشد.

 


8- صورتجلسه گروه تخصصی

 

نام ‏و نام‏خانوادگی دانشجو: پرستو صادقی              امضاء            تاریخ

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان راهنما    کیوان یزدانبخش            امضاء               تاریخ

1-

2-

 

نام و نام‏خانوادگی استاد یا استادان مشاور     کیوان کاکابرایی                امضاء               تاریخ

1-

2-

نام و نام‏خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیق             امضاء               تاریخ

1-

 

شورای گروه تخصصی .........................................در تاریخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضای مربوطه

خانم

تشکیل و موضوع پایان‌نامه   ـــــــــــــــپرستو صادقی  با عنوان

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت در رغبت ها و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان اسلام آباد غرب »

بررسی و به تصویب رسید.

 

نام و نام‏خانوادگی اعضای شورا                      امضاء                    تاریخ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

 

نام و نام‏خانوادگی مدیرگروه:                                                  مهر و امضاء              تاریخ

 

 

 

 

 

 

                        

9- صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه:

 

خانم

موضوع و طرح تحقیق پایان‏نامه ـــــــــــــ                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

آقای

گرایش عمومی که به تصویب کمیته گروه تخصصی مربوطه رسیده است، در جلسه مورخ ............................  شورای پژوهشی دانشگاه طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت.

 

 

ردیفنام و نام‏خانوادگینوع رأی (موافق

یا مخالف)

محل امضاءتوضیحات
1

 

    
2

 

    
3

 

    
4

 

    
5

 

    
6

 

    
7

 

    

 

 

مدیر پژوهشی واحد:                                                                     امضاء               تاریخ

 

 

معاون پژوهشی واحد:                                                                                         امضاء               تاریخ

 

 

ریاست واحد :                                                    امضاء               تاریخ

 

 

 

 

 

این فرم باید توسط دانشجو تکمیل شود

 

 

فرم سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فرم الف- فرم اطلاعات پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

نام واحد دانشگاهی: واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان

 

نام و نام‏خانوادگی دانشجو:                          نیمسال تحصیلی: اول

شماره‏دانشجویی:                                         تعداد واحد پایان‌نامه: 6

رشته تحصیلی:  روانشناسی                               گرایش: عمومی                                        کد رشته:

فنی و مهندسی                  علوم انسانی                            علوم پایه                          هنر

 

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 1:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد راهنما 2:                                                         رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 1:                                                                       رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

نام و نام‏خانوادگی استاد مشاور 2:                                                                      رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:  مربی       استادیار       دانشیار         استاد                  کد شناسایی استاد راهنما:

 


فرم شماره 1

 

فرم تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه / رساله، خانم/آقای               دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان  » متعهد می‌شویم در تمامی تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله نسبت به انتشار نتایج حاصل از تحقیق مذکور (در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و ...) با رعایت موارد ذیل اقدام نمائیم.

الف) نشانی نویسنده اول مقاله باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ب) نشانی عهده‌دار مکاتبات (Corresponding Author) باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

ج) نشانی دانشجو باید به عنوان تنها آدرس به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه باشد.

د) نشانی اساتید خارج از واحد در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات نباشند می‌تواند با هر آدرسی باشد.

هـ) فقط اسامی افراد مرتبط با پایان‌نامه یا رساله در مستخرجات ذکر شود.

و) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن باید به صورت زیر آورده شود:

به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

به فارسی:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ...........، کرمانشاه، ایران.

 

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:                                                   نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:                                          نام و نام‌خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء                                                                   تاریخ و امضاء

 

درتاریخ ...................فرم مزبور که به امضاء اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده‌است، دریافت گردید.

 

                                                               امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

تذکر: لازم است اساتید راهنما و مشاور انتخابی پس از مطالعه فرم مذکور، نسبت به تکمیل مشخصات و توشیح آن شخصاً اقدام نمایند تا از هرگونه تخلفات احتمالی جلوگیری گردد. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمائیم.


فرم شماره 2

 

 

فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان » در شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متعهدمی‌گردم الف) کلیه مطالب و مندرجات پایان‌نامه/ رساله‌ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتایج تحقیقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد.

ب) در صورتیکه از نتایج تحقیقاتم علاوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراع، اکتشاف و هر گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج) در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق اینجانب مراتب را کتباً به دانشگاه اطلاع دهم در غیر اینصورت دانشگاه مجاز به تغییر عنوان پایان‌نامه یا سایر اقدامات حقوقی می‌باشد.

د) آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس در تولیدات علمی مستخرج از پایان‌نامه/رساله باید به صورت زیر آورده شود:

 

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه روانشناسی  کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

Department of نام گروه تخصصی , Science and Research branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام‌خانوادگی دانشجو

تاریخ و امضاء                                                                  

 

تذکر: بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم.

 

در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط آقای/ خانم                    به امضاء رسیده است، دریافت گردید.

 

                                                                                  امضاء مدیر پژوهش دانشگاه

فرم شماره 5

 

اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان نامه خانم                   دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی متعهد می­شویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این پایان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، اختراع و ....) که به منظور استفاده از تسهیلات تشویقی، سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و امتیاز ارتقاء علمی (اعضاء هیات علمی واحد و ....) ارائه می­گردد، نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی است چنانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می­نمائیم.

تبصره: تکمیل این فرم برای اساتید تمام وقت واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه الزامی است. و ضمناً اساتید نیمه‌وقت یا مدعو در صورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده اول و عهده‌دار مکاتبات در تولیدات علمی مستخرج از رساله قید نشود ملزم به امضاء این فرم نمی‌باشند.

آدرس دانشگاه و واحد به فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، گروه ……، کرمانشاه، ایران.

آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

 

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                          نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

تاریخ و امضاء:                                                  تاریخ و امضاء:

 

 

 

اینجانب            دانشجوی ورودی 1390 مقطع کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی گرایش عمومی  که موضوع پایان‌نامه‌ام تحت عنوان: « شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان »به منظور تسویه حساب و یا استفاده از تسهیلات تشویقی و سفرهای علمی و ..... نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر شرایطی و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

Department of ……, Kermanshah Science and Research branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:

 

[1]- Durk hiem

[2] -Talkoth parsons

[3] Ivan Ilich

[4] -Delong & Schuler

دانلود تحقیق رایگان :سازمان تجارت جهانی(WTO)

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

 

موضوع:

سازمان تجارت جهانی(WTO)

 

مربوط به درس:

اقتصاد ایران

 

استاد :  

خانم دکتر سلاطین

 

تهیه کنندگان:

ثریا صادقی

غزال السادات خوش چشم

 

 

 

دانلود تحقیق رایگان :سازمان تجارت جهانی(WTO) 

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی:
GATT (General Agreement on Tariff and Trade):
هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود. طرح کامل آن ابتدا با استقبال 50 کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) به عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب و کار محدودکننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خدمات می‌شد.
بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثراً پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات معروف گردید که از سال 1948 به اجرا درآمد. پیمان گات به خاطر تحقق اهدافی منعقد گردید که از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، تولید، درآمد واقعی و ارتقاء سطح زندگی در کشورهای عضو اشاره کرد. از دیدگاه گات این اهداف جز با توسعه تجارت جهانی محقق نمی‌شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی‌یابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی که البته استثنائات متعددی نیز داشت که مبتنی بر ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بود. از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود.
نحوه فعالیت گات تاکنون انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریکه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاکرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین کشورهای عضو بعمل آمده است.
دورهای تجاری گات:

سالمحلموفقیتکشورها
1947ژنوگات قدرت اجرایی یافت.23
1949آنسی فرانسهکاهش تعرفه ها13
1951تورکوئی( انگلستان)کاهش تعرفه ها38
1956ژنوکاهش تعرفه ها26
1961-1960ژنو(دور دیلون)کاهش تعرفه ها26
1967-1964ژنو( دور کندی)قوانین ضد دامپینگ62
1979-1973دور توکیوکاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای102
1994-1986دور اروگوئهتشکیل سازمان جهانی 
2005-2000دور دوحهرفع موانع غیر تعرفه ای کشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ147

 

تاریخچه WTO

نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94-1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.

تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی:

1.گات در واقع مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی برخوردار نبود و طور موقت شکل گرفته بود. در حالی که WTO یک نهاد بین‌‌المللی با ساختار سازمان دائمی است.

2.مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری را نیز در بر می‌گیرد.

3.نظام حل و فصل اختلافات WTO از سرعت بیشتری نسبت به گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام‌خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در WTO وجود دارد.

تعریف WTO (World Trade Organization ):

سازمان تجارت جهانی تنها سازمانی است که در جهت روان سازی قوانین تجارت بین المللی بین کشورها حرکت می کند این سازمان در تاریخ یکم ژانویه 1995 تاسیس شد و مقر آن در ژنو است تا تاریخ 11دسامبر 2005 تعداد 149 کشور به عضویت این سازمان درآمدند و بودجه فعلی آن معادل ۱۷۵ میلیون فرانک سوئیس ، تعداد کارکنان این سازمان ۶۳۵ نفر و مدیر فعلی آن پاسکال‌لامی است.

 

تعریف سازمان ملل متحد در باره WTO :

اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل می‌کنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار ـ تخصیص مهارتها( اما باز بودن تجارت جهانی موجب می‌شود تا از ذخایر دانش جهانی بیشتر استفاده شود و موجب بهبود و بهره‌وری کامل از منابع تولید به نحو کاملتری می‌شود و در سال 1994 م سازمان تجارت جهانی WTO به عنوان یکی از سه سازمان اقتصادی تجاری سازمان ملل متحد تأسیس و شروع به فعالیت نمود.

اهداف سازمان تجارت جهانی:

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌ است بدین شرح می‌باشد:

 • ارتقای سطح زندگی
 • تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
 • توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
 • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
 • حفظ محیط زیست
 • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی

اصول سازمان تجارت جهانی:
این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشور اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از :

1 . اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد( Most Favord Nation (MFN)) :

طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است.
2 . استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است.
3 - کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4 - برقراری نظام تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 - هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده(دامپینگ) داشته باشد ممنوع است؛
6 - هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 - انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

 

 

 

 ارکان سازمان تجارت جهانی:

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

 

 

 1. کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضا را دربر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضاست. کنفرانس وزیران حداقل یک بار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد. نخستین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دسامبر سال 1996 در سنگاپور، دومین دور آن در مه 1998 در ژنو و سومین دور در نوامبر 1999 در سیاتل ایالات متحده برگزار شد. چهارمین و پنجمین دور نیز در سالهای 2001 و 2003 به ترتیب در دوحه قطر و کنکان مکزیک برگزار شد و دور ششم در دسامبر 2005 در هنگ کنگ برگزار شد.
 2. شورای عمومی: شورای عمومی سازمان تجارت جهانی، بالاترین سطح در تصمیم گیریهای سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و در این جلسات، که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد، از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیماً به این کنفرانس گزارش می دهد. محل این شورا در ژنو بوده و نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) در آن شرکت می کنند.
 3. رکن حل و فصل اختلافات: شورای عمومی گاه به عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می دهد. یک مباحثه معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که یک دولت عضو سازمان گمان می برد که عضو دیگری معاهده یا تعهدی برخلاف مصالح دولت اول به وجود آورده است. تنظیم کنندگان این معاهدات، دولتهای عضو سازمان بوده و این معاهدات نتایج مذاکرات بین دولتهاست. لذا مسئولیت نهایی توافق در این معاهدات به عهده رکن حل اختلاف است.
 4. رکن بررسی خط مشی تجاری: شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدیدنظر در سیاستهای تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می گردند.

- شوراها:

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایـف خود مبادرت به تشکیل شوراهایـی می کند که به طور کلی زیرنظر شورای عمومی فعالیت می کنند:

 1. شورای تجارت کالا : شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چندجانبه دایر بر تجارت کالا را برعهده دارد. این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوطه و 12 موافقتنامه دیگر است. این شورا شامل 10 کمیته بوده که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
 2. شورای تجارت خدمات : شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را برعهده دارد. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
 3. شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق اموال ذهنی، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه هایشان داده می شود. این شورا سرپرستی بر کارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شوند را برعهده دارد.

    -کمیته ها و سایر بدنه های متمم:

سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:
1. کمیته تجارت و توسعه؛
2. کمیته محدودیتهای تراز پرداختها؛
3. کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی.
این کمیته ها وظایف خود را طبق موافقتنامه های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی مقرر می کند، تعیین کرده است و عضویت در این کمیته ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. شورای عمومی نیز دو کمیته زیر نظر خود دارد:
1. کمیته تجارت

 1. محیط زیست

مهمترین عملکردهای سازمان تجارت جهانی:

_  اجرای موافقتنامه‌های تجاری سازمان
ــ عمل کردن به عنوان مجمعی که مذاکرات تجارت جهانی در آن صورت می پذیرد
ــ حل و فصل مناقشات تجاری بین دولتها و بین کشورها

ــ نظارت بر سیاستهای تجاری
ــ ارائه کمکهای فنی و آموزشی برای کشورهای در حال توسعه و000

مهمترین مزایای سیستم تجاری سازمان تجارت جهانی:

- سیستم تجارت جهانی باعث ارتقای صلح در سطح جهان می گردد

- با استناد به قوانین موجود در این سیستم، مناقشات به نحو سازنده ای حل وفصل می گردد

- قوانین موجود در این سیستم باعث ایجاد رفاه بیشتر در زندگی افراد می گردد

- تجارت آزاد باعث کاهش هزینه های معاش می شود

- سیستم تجارت جهانی باعث ایجاد گستردگی در انتخاب وارتقای کیفیت محصولات می گردد

- افزایش سطح مراودات تجاری باعث افزایش درآمد ها می گردد

- تجارت باعث ارتقای در رشد اقتصادی جوامع می شود

-اصول اساسی این سیستم باعث ایجاد بهره وری وکارایی بالاتر در زندگی افراد می شود

-ایجاد این سیستم مانع از اعمال نفوذ برخی از کشور ها در امور سایر کشور ها می گردد

- وجود این سیستم باعث انتخاب صحیح مسیر تجاری دولتها می شود

مهمترین انتقادات وارد بر سازمان تجارت جهانی:

با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای مزایای زیادی است اما از انتقادات و سوء تفاهمات نیز خالی نیست . در زیر به برخی از سوء تفاهم های رایج در مورد سازمان تجارت جهانی اشاره می شود:

- سازمان تجارت جهانی سیاستها وخط مشهای خود را به اعضای این سازمان تحمیل می کند.

- سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قیمتی است .

- سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی وتجاری را بر ایجاد توسعه رجحان می دهد.

- سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی وتجاری را برحفاظت از محیط زیست برتری می دهد.

- سازمان تجارت جهانی باعث از بین رفتن مشاغل وتعمیق فقر در جوامع می گردد.

- کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی از هیچ قدرتی برخوردار نیستند.

- سازمان تجارت جهانی ابزاری در دست کارتل های قدرتمند در سطح جهان می باشد.

    عضویت ومراحل عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی:

مطابق مفاد موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، طرفهای متعاهد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامه حاضر و موافقتنامه های تجاری چندجانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در اداره روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چندجانبه خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار مــــی گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیرکل، صورت می گیرد.

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولانی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیرکل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد.
همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد.
سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواد و بندهای این قرارداد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیـار گروه کاری قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

نتیجه تلاشهای گروههای کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.
مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویـب به شورای عمومی تسلیم می شود؛ رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آراست. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید.

هم اکنون سازمان تجارت جهانی 153 عضو دارد و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام میشود و کاهش تعرفه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است.

 

وضعیت عضویت در سازمان تجارت جهانی :

             اعضای اصلی ( شامل نمایندگان دوگانه اتحادیه اروپا      مشغول تهیه   گزارشات برای سازمان و یا تامین شرایط تطبیق                                                                        اعضایی که کالاها و یا خدماتشان پذیرفته شده      در حال بررسی نظامنامه یا رژیم تجاری      اعضای فعلاً ناظر      توقف    مذاکرات و یا هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته      مناطق بی میل

 

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی:

کشور ایران یکی از کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی است. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ جولای ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵  به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد . گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. از 21 مردادماه 1386 نیز با اینکه تشکیل رژیم تجاری در دستور کار قرار گرفته است ولی هنوز با گذشت روزها هیچ خبری از ارائه این گزارش که قرار است پیشنویسی به منظور تشکیل مقدمات شروع رعایت هفت بند , شرایط سازمان تجارت جهانی باشد , وجود ندارد و این در حالی است که تا این تاریخ 3سال و نیم از عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت می‌گذرد و متاسفانه هنوز گام‌های ابتدایی برای شروع مذاکرات الحاق از سوی ایران برداشته نشده است، در حالی که به گفته مقامات مسوول، مذاکرات ایران از تشکیل گروه کاری گرفته تا تعیین رییس و سایر مراحل 7 سال به طول می‌انجامد و ایران هنوز در ابتدای این راه 7 ساله نیز قرار نگرفته است.ایران در حالی نسبت به ارائه گزارش رژیم تجاری خود به سازمان جهانی تجاری تعلل می‌کند که هدف قدرت برتر شدن در منطقه را مطابق سند چشم انداز بیست ساله دنبال می کند.

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :

 الف )منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی :

1-دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی.

2- افزایش قدرت چانه زنی ، اخذ امتیاز و قدرت مانور در دهکده جهانی.

3- جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و انتفاع از آثار مثبت آن.

4- امکان استفاده از مشاوره ها ، کمکها، خدمات فنی و سیستمهای سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری.

5- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران.

6- توسعه صادرات ایران بخصوص در محصولاتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود دارد ـ همچون کالاهای کشاورزی، منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و ... ـ حفظ موقعیت صادراتی کشور در تولید این قبیل محصولات سنتی مانند فرش و بهره گیری از تسهیلاتی که برای بعضی از صنایع و محصولات کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

7- ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخلی به سبب لزوم رعایت استانداردهای بین المللی به دلیل وجود و افزایش رقیبان در بازار.

متن کامل در سایت امید فایل 

8- امکان افزایش در آمدهای مالیاتی کشور با حذف موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آنها به موانع تعرفه ای .

9- اصلاح و به هنگام شدن قوانین توسعه صادرات و جلوگیری از تغییر مکرر این قوانین و در نتیجه نظم یافتن امور گمرکی و تشویق صادرات.

10- اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و جدیت بیشتر در خصوصی‌سازی و در نتیجه دستیابی به اثرات مثبت حاصل از آن.

11- اصلاح و بهبود سیستمهای حمایتی در کشور ـ که یکی از نقاط ضعف در زمینه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی می‌باشد ـ و لزوم پایبندی دولت به این سیستمها.

     ب ) مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی:

1-افزایش واردات ناشی از برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی و زیان حاصل از آن با توجه به کمبود منابع ارزی.

2 –امکـان کسری زیـاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات بیش از افزایش صادرات و به دلیل عدم امکان استفاده مؤثر از کنترل واردات و مهار نرخ ارز در هنگام بی ثباتی اقتصادی و سنتی ماندن ساختار تولید و صادرات کشور در کوتاه مدت و میان مدت.

3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و پیامدهای ناشی از آن؛ از قبیل افزایش میزان بیکاری در نتیجه کاهش تولید صنایع و کارخانجاتی که دارای محصولات قابل رقابت نیستند، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه‌های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حقوق مالکیت.

نتیجه:

ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستن او همراه با موفقیت باشد، باید تدابیری اتخاذ نماید. از جمله این تدابیر و شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه، بانکداری ، گمرک، مالیات، و ... و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

2- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیتهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

3- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی ـ حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی ـ حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی  توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روشن نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت مؤثر اقدام شود.

4-توانایی بنگاهها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

5- وجود ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.

6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.

7- هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات و با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و خبره .

9- برخورداری از نظام گمرکی کار آمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آماری آنها.

10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعهایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح

می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای .

11- برخورداری از کارشناسانی که بخوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند، بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را بر بخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.

12- برخورداری از نظام آماری دقیق و روزآمد به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ:

 1. اسفندیاری، امیر. " ساختار سازمان تجارت جهانی" ، تدبیر. تیر ۱۳۸۴. شماره۱۵۸.
 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی. سند نهایی دور اروگوئه. آذر 1373.
 3. دژپسند، فرهاد. عبدیان، مسعود. "منافع و مضار پیوستن به سازمان تجارت جهانی" ، مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه. شماره 13 و 14. اردیبهشت و خرداد 1376.
 4. بیدآباد، بیژن . طبری، فتحیه. سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران.
 5. سایت سازمان تجارت جهانی: wto.org

 

 

 

 

دانلود پایان نامه میزان اثربخشی رسانه های مختلف در تبلیغات بانک های تجارت و سپه

ارتباطات بازاریابی جامع

ارتباطات بازاریابی جامع به عنوان یک اصل راهنما ، سازمان ها را به دنبال کردن ارتباطشان با بازار هدف یاری می رساند. ارتباطات بازاریابی جامع تلاش می کند تا عناصر متنوعی از آمیخته ترفیع – تبلیغات، فروشندگی شخصی، روابط عمومی و آوازه سازی، بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش را هماهنگ و کنترل کند و از این طریق یک پیام متحدالشکل که تمرکز آن بر روی مشتری است را تولید نماید و همچینین به اهداف گوناگون سازمانی نایل شود ( مانگولد و فولد[۱] ، ۲۰۰۹ )

 

۲-۴-۱ عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی

 • تبلیغات: در مورد مبحث تبلیغات در بخش جداگانه ای، توضیحات بیشتری ارائه می گردد.
 • پیشبرد فروش: پیشبرد فروش بعنوان تاٌمین کننده اطلاعات برای ترغیب تعریف شده است ( کیم و هیون[۲] ، ۲۰۱۰). پیشبرد فروش ابزارها و رویدادهایی هستند که به منظور تحریک بیشتر و خرید افزون تر برای یک دوره محدود زمانی طراحی شده اند ( گیزانی و مرونکا[۳] ، ۲۰۰۹ )
 • روابط عمومی: بهترین تعریف برای یک روابط عمومی مدرن را پروفسور لورنس دابلیو لانگ و پروفسور وینسنت هیزلتون[۴] . این دو روابط عمومی را بعنوان ” یک وظیفه ارتباطی مدیریت که به وسیله آن سازمان خود را با محیط اطراف وفق می دهد، یا آن را تغییر می دهد، یا آن را حفظ می کند تا به هدف خود دست یابد ” تعریف کرده اند ( ویلکاکس و دیگران[۵] ، ۱۳۸۶ )
 • فروش حضوری: شامل فروشندگی از طریق فرایند ارتباطات فرد به فرد است. تاٌکید بر فروشندگی حضوری از شرکتی به شرکت دیگر بسته به مجموعه عوامل مختلفی چون ماهیت محصول یا خدمتی که بازاریابی می شود، اندازه سازمان و نوع صنعت متفاوت است. فروشندگی حضوری اغلب نقش برجسته ای در شرکت های صنعتی ایفا می کند، در حالیکه در دیگر شرکت ها مانند سازندگان کالاهای کم دوام با قیمت پایین، نقش آن کمرنگ تر می شود. در بیشتر صنایع، این نقش ها در حال تغییر به سمت تعادلی است که در آن از دیگر عناصر برنامه های ترفیعی بیشتر استفاده می شود. دریک برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه، فروشندگی حضوری یک برنامه همراه و تکمیلی با دیگر عناصر آمیخته ترفیعی است و به عنوان جایگزین استفاده نمی شود. ( بلچ و بلچ[۶] ، ۲۰۰۳)
 • بازاریابی مستقیم: بازاریابی مستقیم به عنوان به کار گیری کانال های مستقیم ارتباط با مصرف کننده و به منظور یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت به مشتری، بدون نیاز به استفاده از واسطه های بازاریابی تعریف شده است. بازاریابی مستقیم به بازاریاب اجازه می دهد که پاسخ های مستقیم بیشتری را از مشتریان دریافت کرده، بازار هدف را به گونه ای بهتری نشانه گیری کند و محصول را بدون قرار گرفتن در فرآیند عریض و طویل و پرهزینه کانال های سنتی به فروش رساند ( ملایی ، ۱۳۸۷)
 • بسته بندی / نقطه فروش: تهیه و طراحی تابلو و ویترین ها ( استندها[۷] ) و قفسه های زیبا برای معرفی کالا، همان مفهوم نقطه فروش است . بسته بندی به سبب ارتباطی که از راه رنگ، اندازه و ابعاد خود با مشتری ایجاد می کند، از عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی به شمار می رود ( بیرانوند،۱۳۹۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱-۲– عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی ( بیرانوند ، ۱۳۹۲ )

تبلیغاتپیشبرد فروشروابط عمومیفروش حضوریبازاریابی مستقیمنقطه فروش / بسته بندی
آگهی های کتبی و شفاهیبسته بندی

کاتالوگ ها ، فیلم و نوار

مجله های تخصصی و بروشور و کتابچه

پوستر و نقشه ها

راهنماها

تابلوهای خیابانی و بین راه

نصب آگهی روی اتوبوس ها

آگهی در ورزشگاه

مسابقه و سرگرمیقرعه کشی

جوایز و هدایا

نمونه های رایگان

نمایشگاه ها و نمایش ها

کوپن های خرید

تخفیف های تشویقی

اعتبارهای با بهره کم

برنامه های تفریحی

مواد آموزشی

میهمانیجراید و رسانه ها

سخنرانی ها

گزارش های سالیانه

انجام امور خیریه و اجتماعی

انتشارات

روابط عمومی

نمایش حضورینمایش حضور محصول

ملاقات های فروش

مذاکره های تجاری

بازاریابی

تلویزیونی

برنامه های تشویقی

حضور در نمایشگاه

سمینارها

فروش با کاتالوگفروش با پست

فروش با فکس

فروش با پست الکترونیک

پست صوتی

بسته بندیتابلوها و ویترین ها

استندهای تبلیغاتی

 

جدول ۲-۲ عناصر مختلف ارتباطات بازاریابی از لحاظ اثر موردانتظار ، چگونگی تماس با مشتری و زمان تاثیرگذاری ( همان منبع )

زمان تاثیرگذاریتماس با مشتریاثر مورد انتظارعناصر ارتباطات بازاریابی
کوتاه مدتمستقیمفروشفروش حضوری
میان مدت یا کوتاه مدتغیرمستقیمتغییر نگرش و تغییر رفتار و سرانجام فروشتبلیغات
کوتاه مدتنیمه مستقیمفروشترفیع فروش
کوتاه مدتنیمه مستقیمتغییر رفتاربازاریابی مستقیم
بلند مدتنیمه مستقیمتغییر نگرشروابط عمومی
کوتاه مدتنیمه مستقیمفروشبسته بندی / نقطه فروش

 

 

۲-۴-۲ مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی

همچون دیگر عملکردهای کسب و کار، برنامه ریزی نقش اساسی و موثری در توسعه و پیاده سازی برنامه های ترفیعی دارد. اولین قدم در فرآیند برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی[۸] بررسی طرح بازاریابی و اهداف می باشد. پیش از توسعه طرح ترفیعی بازاریابان باید دریابند که جایگاه شرکت (و یا برند) کجا بوده، موقعیت کنونی آن در بازار چگونه است، به کجا قصد دارد برسد، و چگونه برنامه هایش آن را بدان مقصد می رساند. بیشتر این اطلاعات باید در محتوای برنامه بازاریابی، اسناد مکتوب مربوط به رویکرد کلی استراتژی بازاریابی و برنامه ها توسعه یافته شرکت، خط تولید ویژه ، و یا برند گنجانده شود. برنامه ریزی بازاریابی می تواند در چندین شکل متفاوت اجرا شود ولی عموماً شامل پنج عنصر پایه ایست:

 • تحلیل دقیق شامل ممیزی بازاریابی داخلی و تحلیل بیرونی رقابتی بازار و عوامل محیطی.
 • اهداف بازاریابی ویژه ای که بتواند امکان هدایت، ایجاد یک چارچوب زمانی برای فعالیت های بازاریابی، مکانیزمی برای اندازه گیری عملکرد را فراهم نماید.
 • استراتژی بازاریابی و برنامه ای که شامل انتخاب بازار(های ) هدف و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عناصر آمیخته بازاریابی باشد.
 • یک برنامه برای پیاده سازی استراتژی بازاریابی که شامل تعیین مسئولیت ها و وظایف ویژه قابل اجرا باشد.
 • فرآیندی برای نظارت و ارزیابی عملکرد و ایجاد بازخورد به شکلی که نظارت مناسب بر آن حفظ شود و هرگونه تغییرات لازم در تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی بتواند به اجرا درآید ( بلچ و بلچ، ۲۰۰۳ )

 

 

 

 

 

شکل ۴-۲- مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ( بلچ و بلچ ، ۲۰۰۳ )

بررسی برنامه بازاریابی

تحلیل وضعیت برنامه ترفیعی

تحلیل فرآیند ارتباطاتی

توسعه برنامه جامع بازاریابی

تعیین بودجه

بازاریابی مستقیم

بازاریابی اینترنتی / تعاملی

ترفیع و پیشبرد

آوازه سازی

فروشندگی شخصی

تبلیغات

استراتژی آوازه سازی

پیام آوازه سازی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای

اهداف ترفیع و پیشبرد فروش

استراتژی پیام فروش و تکنیک های فروش

اهداف آوازه سازی

متن کامل در سایت امید فایل 

استراتژی فروشندگی شخصی

اهداف فروشندگی شخصی

اهداف بازاریابی تعاملی / اینترنتی

اهداف بازاریابی مستقیم

اهداف تبلیغات

استراتژی ترفیع و پیشبرد فروش

استراتژی بازاریابی اینترنتی / تعاملی

پیام های ترفیع و پیشبرد و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای

پیام های بازاریابی اینترنتی / تعاملی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای

استراتژی بازاریابی مستقیم

پیام بازاریابی مستقیم و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای

استراتژی تبلیغات

پیام تبلیغات و استراتژِ و تکنیکهای رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکپارچه سازی و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی ارتباطاتی

 

نظارت ، ارزیابی و کنترل برنامه جامع ارتباطات بازاریابی

 

[۱] Mangold & Fold

[۲] Kim and Hyun

[۳] Guizani And Merunka

[۴] Lawrence W. Long , Vicent Hazelton

[۵] Denis L.Wilcox;et.al

[۶]Belch & Belch

[۷] Stands

[۸] Integrated Marketing Communication

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

دانلود پایان نامه : بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک

عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

مقدمه

وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.

متن کامل در سایت امید فایل 

 

مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک

گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک

بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱]

اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود”.

برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی[۲] سال ۱۹۲۶ ارائه شد. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند”. بند ۲ ماده ۱ تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند ۲ ماده ۱ ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود”.

هر چند ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده ۴ بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده ۴ منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد. [۳]

ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:

الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.

ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.

در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.[۴]

همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین[۵] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.[۶]

برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی ۱۵ میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.[۷]

سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی [۸]بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.[۹]

کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.[۱۰]

تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده ۲۶ در رابطه با آموزش کودکان است. در بند ۲ ماده ۲۵ به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند ۲ ماده ۲۵  ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند”.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک ۱۹۲۴ میلادی می باشد. [۱۱]

همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.

به موجب ماده ۲۶ این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند”.

تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان   می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.

با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه تلاش می­گردد تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

 1. در حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
 2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
 3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده است و از جمله چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد

امکان دریافت رایگان پایان نامه های ارشد

امکان دریافت رایگان پایان نامه (معاوضه با فایل شما)

دانلود متن کامل با فرمت ورد  پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت  کامپیوتر زبان و ادبیات فارسی و عربی تاریخ روانشناسی علوم تربیتی )nv l,q,uhjd kzdv :مهارت ارتباطی-سبک یادگیری-پیشرفت تحصیلی-انگیزش-طرحواره-سرسختی روانشناختی-الگوی رفتاری-سبک فرزندپروری-مهارت زندگی-افزایش صمیمیت-رضایت زناشوئی-آموزش مدارا-سلامت روان-مشاوره گروهی-هویت یابی-مقابله با استرس-مقابله با اضطراب-انتظارات جنسی-بهبود نگرش ها-شادکامی زنان-سبک عشق ورزی-تحول شناختی-هوش معنوی-عزت نفس-مدیریت استرس-جهت گیری مذهبی-کمال گرایی-سازگاری زناشویی-اضطراب اجتماعی-حافظه کوتاه مدت-) فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی و منابع طبیعی -  تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار طراحی صنعتی عکاسی نقاشی -طراحی لباس معارف اسلامی - حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی – جغرافیای سیاسی – کتابداری -ریاضی آمار – علوم کامپیوتر – دامپزشکی – پایان نامه ها و رساله های مقطع دکتری Phd

پایان نامه تحلیل سیستم ها – پایان نامه مهندسی نفت – زیست شناسی – گیاه شناسی – زمین شناسی

در مقاطع مختلف :

پایان نامه کاردانی

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه کارشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه دکتری

ارتباط :

info@arshadha.ir

09124404335

02177139748

 

برای ورود به سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه

 

استاد راهنما:

دکتر آزاده اربابی

زمستان 1393

1 مقدمه:

امروزه گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت جهان معرفی شده و در عین حال به عنوان یکی از منابع اصلی مبادله و کسب درآمد ارزی و اشتغال در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود. رشد و توسعه گردشگری پیامدی دو جانبه دارد. این صنعت به دلیل قابلیت ذاتی خود، هم می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی جامعه گشته و هم اینکه رشد سریع و غیر قابل مهار آن می تواند منجر به تخریب محیط زیست واز بین رفتن هویت بومی و فرهنگ سنتی گردد. اکوتوریسم گرایش نسبتا تازه در صنعت گردشگری است .محیط طبیعی، معیشت و شیوه های زیست سنتی، چم اندازها و مناظر زیبای طبیعت، هدف های اصلی وجاذبه های گردشگر پذیر این نوع از گردشگری هستند به منظور پایداری و توسعه این صنعت، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از فرهنگ سنتی در اولویت قرار دارد. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند تجارت سودمندی به دست خواهند آورد. آنان با زمینه های فرهنگی – زیست محیطی ، طبیعت هر منطقه و کشور آشنا شده و به دوستداران وحافظان طبیعت می پیوندند.

طبیعت گردی معمولا دارای یک مفهوم و محتوای فرهنگی ومحلی با اهمیت است و انسان را به جامعه باز می گرداند و احساس تعهد به منظور حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگ سنتی را در انسان بر می انگیزد. سازمان جهانی گردشگری پیش بینی نموده است در سال 2020 بالغ بر 50 درصد از گردشگران را اکوتوریست ها تشکیل خواهند داد. گردشگری پایدار و بیوتوریسم واژه های متنوعی هستند که برای گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم به کار برده می شوند.

اکوتوریسم نوعی از گردشگری است که بر اساس مسافرت به مناطق طبیعی به نسبت بودن آسیب مانده می باشد( سجادیان، مهیار و ناهید، 1388) . این صنعت ابزار قدرتمندی در جهت توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته به شمار می رود . برای نمونه در فاصله سال های 2000-1990 ، درآمد خالص برخی از این کشورها از محل گردشگری ، سالانه 154 درصد رشد داشته که بیش از دو برابر رشد آن در کشورهای توسعه یافته است.(  هیقام،2007)

معمولا از گردشگری طبیعی به عنوان توسعه پایدار، گردشگری پاک و دوستدار محیط زیست یاد و تفسیر می شود. از نظر انجمن بین المللی اکوتوریسم، طبیعت گردی سفری مسئولانه به نواحی طبیعی است. که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می انجامد. در ایران نیز بر پایه رویکرد کنش گرایانه اکوتوریسم مبنی بر کاهش آثار منفی گردشگری طبیعت و توجه جدی به افزایش بار مثبت آن، ضرورتا باید به «اکوتوریسم جامعه محور» به عنوان یک راهبرد اساسی در توسعه و ترویج گردشگری طبیعی پرداخته و فرآیند سیاستگذاری ها، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت طرح ها و پروژه های گردشگری طبیعی طوری سازماندهی وهدایت شوند تا از یک طرف رشد و بالندگی این بخش از صنعت گردشگری همراه با حفظ و ارتقای شاخص های پایداری زیست محیطی در مناطق و محورهای گردشگری طبیعی همراه باشد و از طرف دیگر علی الاصول بایستی کلیه امور اجرا و بهره برداری از جاذبه های گردشگری بر پایه حضور و با محوریت مشارکت فعال جمعیت و جوامع انجام گیرد.

متن کامل در سایت امید فایل 

بدون تردید کشور ایران با جاذبه های فراوان طبیعی، گونه های مختلف فرهنگی، تنوع زیستی و اقلیم متناوت و داشتن چهار فصل، درآینده یکی از مقاصد طبیعت گردان خواهد بود، گر چه طبیعت گردی در کشور ایران در آستانه راه است، اما تجارب ارزشمند جامعه جهانی، قوانین ومقررات ، توصیه ها و الزامات بین الملل و دستاوردهای ناشی از تجارب مجموعه ممالک فعال و پیشرو در این حوزه به رایگان در اختیار ماست، این فرصت را باید مغتنم شمرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید