اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی دسته‌بندی نشده  ماهیت ضرر

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی

        اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن   و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی         محسن رمضانپور، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف                       چکیده   پژوهش حاضر مطالعه تک موردی می ادامه مطلب…