برچسب: غیر مستوجب

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -1- قسمت 2

عه نامه عادی 29/11/82 2- تصویر مصدق وصیت نامه عادی مورخه 29/11/82  ریاست محترم دادگاه شخص آقای چمنی مورث اینجانب برابر مبایعه نامه عادی به تاریخ 29/11/82 یک واحد آپارتمان از مجتمع 8 واحدی واقع در امامت 44 پ 86 را به اینجانبان و خانمها ملیحه و مینا چمنی فروخته که در قرارداد فوق کلیه […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -1

شناسنامه پرونده پرونده 2 ماه اول کارآموزی تاریخ : 16/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه کیفری جزائی کلاسه پرونده : 84-819-124 موضوع : شرب خمر و جریحه دار نمودن عفت عمومی نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر برائت اعلام گزارش کلانتری ـ صورت جلسه مورخه 12/2/84 احتراما مقارن ساعت 21:50  مورخه فوق […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -1

شناسنامه پرونده : پرونده 1 ماه اول کارآموزی تاریخ : 11/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد کلاسه پرونده : 84-258-31 موضوع : اثبات مالکیت نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی : مشروح گزارش پرونده : دادخواست : خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ […]

Continue Reading