برچسب: شهادت شهود

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12

شناسنامه پرونده : پرونده  2 ماه ششم کار آموزی  تاریخ : 24/12/84 شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد موضوع : ابطال مبایعه نامه نتیجه پرونده : کلاسه پرونده : 84 – 757 – 30 دادخواست : خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین وکیل : داریوش وثوقی       ف […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6

شناسنامه پرونده پرونده  5 ماه دوم کارآموزی تاریخ : 29/8/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه حقوقی کلاسه پرونده : 84/908/28 موضوع : تخلیه مغازه به دلیل انتقال به غیر نتیجه پرونده : حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تجارت. دادخواست : خواهان : مرجان توتونچی   ف : رحیم       آدرس […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4

  شناسنامه پرونده پرونده  8 ماه اول کارآموزی تاریخ  30/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 جزائی کلاسه پرونده 84-840-124 موضوع : تصادف منجر به فوت نتیجه پرونده : پرداخت دیه ـ 6 ماه حبس اظهارات مرتضی غیث پور لطف آبادی س : مشروح جریان تصادف را با عابر پیاده بیان فرمائید : ج : […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2

شناسنامه پرونده پرونده 4 ماه اول کارآموزی تاریخ 21/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 135 دادگاه جزائی کلاسه پرونده 84/1766/135 موضوع : سرقت و اعتیاد نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق صورت جلسه : 8/7/84  مقارن ساعت 14 در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر  یک فقره سرقت در خیابان شقایق […]

Continue Reading