گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12 دسته‌بندی نشده  وقف پول شهادت شهود شرط تملیک دادگاه صالح جریان نقدی آزاد پایان نامه نسبتهای مالی پایان نامه جریان نقدی آزاد

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -12

شناسنامه پرونده : پرونده  2 ماه ششم کار آموزی  تاریخ : 24/12/84 شعبه رسیدگی کننده :شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد موضوع : ابطال مبایعه نامه نتیجه پرونده : کلاسه پرونده : 84 – 757 – 30 دادخواست : خواهان : حسی رجبی  ف   قربانعلی خوانده : غلامحسین افضلی     ف حسین ادامه مطلب…

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6 دسته‌بندی نشده  هیأت مدیره شهادت شهود دادرسی در دعاوی اذن پدر اجاره به شرط تملیک

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6

شناسنامه پرونده پرونده  5 ماه دوم کارآموزی تاریخ : 29/8/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 28 دادگاه حقوقی کلاسه پرونده : 84/908/28 موضوع : تخلیه مغازه به دلیل انتقال به غیر نتیجه پرونده : حکم به تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه تجارت. دادخواست : خواهان : مرجان ادامه مطلب…

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4 دسته‌بندی نشده  موت فرضی معاملات چند گانه قیمت معاملاتی علم قاضی شهادت شهود دادرسی غیابی پایان نامه معاملات چند گانه

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4

  شناسنامه پرونده پرونده  8 ماه اول کارآموزی تاریخ  30/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 124 جزائی کلاسه پرونده 84-840-124 موضوع : تصادف منجر به فوت نتیجه پرونده : پرداخت دیه ـ 6 ماه حبس اظهارات مرتضی غیث پور لطف آبادی س : مشروح جریان تصادف را با عابر پیاده ادامه مطلب…

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2 دسته‌بندی نشده  شهادت شهود حقوق چک جریان نقدی آزاد پایان نامه جریان نقدی آزاد بطلان رأی

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -2

شناسنامه پرونده پرونده 4 ماه اول کارآموزی تاریخ 21/7/84 دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 135 دادگاه جزائی کلاسه پرونده 84/1766/135 موضوع : سرقت و اعتیاد نتیجه پرونده : برائت ـ پرداخت جزائی نقدی ـ شلاق صورت جلسه : 8/7/84  مقارن ساعت 14 در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر  یک ادامه مطلب…