ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ دسته‌بندی نشده  حد زنا ابهام و تعارض

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ

    ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ     The Effectiveness of Solution-Focused Counseling in Decreasing Different Dimensions of Marital Conflict of Dual-Career Couples       دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﺮیM. Ghamari, Ph.D.   اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺑﻬﺮ   دانلود ادامه مطلب…

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده  حد زنا پایان نامه پرخاشگری

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان ۱-۷- تعاریف مفاهیم ۱-۷-۱- تعاریف نظری: رضایتمندی زناشویی: احساس ذهنی از خوشنودی ،رضایت ولذت تجربه شده زناشویی است، هنگامی که همه جنبه های ازدواجشان را ادامه مطلب…

پایان نامه در مورد:رضایتمندی زناشویی دسته‌بندی نشده  حد زنا

پایان نامه در مورد:رضایتمندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان سن کارلسون می گوید : چون شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سنین متفاوت هستند ، در فرهنگ ادامه مطلب…

ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان :دانلود پایان نامه دسته‌بندی نشده  حد زنا

ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان :دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان عوامل محیطی آلودگی هوا : کاپلان ( ۱۹۸۳ )  گزارش شده است که قرار گرفتن در معرض بوهای مضر ، نظیر بوهایی که از کارخانه ادامه مطلب…