دسته‌بندی نشده

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ

    ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ     The Effectiveness of Solution-Focused Counseling in Decreasing Different Dimensions of Marital Conflict of Dual-Career Couples   بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان ۱-۷- تعاریف مفاهیم ۱-۷-۱- تعاریف نظری: رضایتمندی زناشویی: احساس ذهنی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه در مورد:رضایتمندی زناشویی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان سن کارلسون می گوید : چون شیوه نگرش اشخاص در بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان :دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان عوامل محیطی آلودگی هوا : کاپلان ( ۱۹۸۳ )  گزارش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل