جدیدترن مطالب :

پایان نامه

مدیتیشن

بی هیچ شکی می توانم بگم در ده سالی که سعی کردم عادت هایی رو در خود بسازم، مدیتیشن تبدیل به مهم ترین عادت من شده. مراقبه واسه شکل دادن به بقیه عادت ها هم بیشتر بخوانید...

پایان نامه

معنی عقل- قسمت 7

تربیت چند بار به کار رفته مثل : الف) «و تَرَى جزَرضَ هامِدَه فَاِذا اَنزَلنا عَلَیهَا الماءَ اهتَزَّت وَ رَبَت» (حج، آیه 5) . زمین رو خشک و بى حاصل مى‏بینى، پس هنگامى که باران بیشتر بخوانید...

پایان نامه

معنی عقل- قسمت 4

و … است ( قائمی، 1386 ، پیوند ، شماره 339) .فاطمه حاج بابایی درباره تقسیم بندی احساسات اینجور مینویسه : تقسیمات و شماره های مختلفی واسه احساسات دیده میشه ولی بیشتر این تقسیمات با بیشتر بخوانید...

پایان نامه

معنی عقل

واژه ها در وسعت تاریخ علوم دستخوش تغییر و تغییر میشن . یک واژه در زمانای جور واجور و علوم متفاوت دارای معانی زیادی میشه . علم منطق پیشنهاد میکنه ، در هر موضوع علمیبه بیشتر بخوانید...

پایان نامه

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی- قسمت 2

مورد تحلیل قرار گرفتهاند.       -3نتایج     جدول -1-4بررسی وضعیت جمعیت شناختی در پنج شرکت کننده مورد مطالعه                       آزمودنی 1 آزمودنی بیشتر بخوانید...