پایان نامه

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -8- قسمت 2

ل داد، قرارهایی مانند سقوط دعوا و قرار رد دعوی  به استناد مرور زمان اعتبار امر مختومه دارد اما سایر قرارها چنین اعتباری را ندارد .( نظریه شماره 5776/2 -20/11/62-الف.ه.ق). تصمیمات دادگاه در امور حسبی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل