پایان نامه

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 2

اﺑﺮاز؛ 7ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌﺪ وﻓﺎداری؛ و 7 ﺳﺌﻮال ﺑﺮای ﺑﻌـﺪ ﻣـﺴﺎﻣﺤﻪ   ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روزﻟﺖ و ﻫﻤﻜﺎران (1986) در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎ ﺑـﺮای؛ ﺑﻌـﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن (0/91)، ﺑﻌﺪ اﺑﺮاز (0/76)، وﻓﺎداری (0/63) و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

روﻳﻜﺮد ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت راهﺣﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق- قسمت 3

– fault divorce. Journal of Marriage and the Family, 61, 800-802. – Gong, M. (2007). Does status in consistency matter for marital quality. Journal of family Issues,28, 152-161. – Hotlist. C. S, Miller,. B. (2005). بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 2

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی روﻳﻜﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ درج آﮔﻬﻲ در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ادارات و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮای ارﺟﺎع ﻣﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﺮﻳﺎن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 3

ﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.   ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت درﻣﺎن راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 4

غالب نظریات درمانی معاصر مملو از فرضیات و اهدافی است که تداعی کننده ی فرهنگ غربی است و به نظر می رسد جهت کاربرد در فرهنگ های غیر غربی نامناسب است . به عنوان مثال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 2

2004).همچنین مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است که با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع می شود و مرحله ای از زندگی است که مستلزم جدایی و استقلال بیشتر نوجوانان  از والدین بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 3

  متوسط،3              زیاد،4                   خیلی زیاد ،5 نمرات بالا در این مقیاس نشانه تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای مطروحه به منظور کاهش تعارضات می باشد(ثنایی ،1379) . دامنه نمرات برای هر مقیاس بین 5 تا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2

. 1905-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2

کارکنان                                                                                                                             111جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2

کارکنان                                                                                                                             111جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل