ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 3 پایان نامه

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 3

ﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.   ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت درﻣﺎن راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﻛﺴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺳﻮدﻣﻨﺪ در درﻣﺎن راهﺣﻞﻣﺤﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ادامه مطلب…

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 4 پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 4

غالب نظریات درمانی معاصر مملو از فرضیات و اهدافی است که تداعی کننده ی فرهنگ غربی است و به نظر می رسد جهت کاربرد در فرهنگ های غیر غربی نامناسب است . به عنوان مثال : انتخاب ،بی همتایی افراد ،ابراز وجود و تقویت خود ،در فرهنگ های غربی مورد ادامه مطلب…

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 2 پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 2

2004).همچنین مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است که با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع می شود و مرحله ای از زندگی است که مستلزم جدایی و استقلال بیشتر نوجوانان  از والدین است(ونگ، ویست و کوسیک[5]، 2002). از عوامل خطرساز این دوره، تعارض بین والدین و نوجوان ادامه مطلب…

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 3 پایان نامه

تاثیر مشاوره راه حل محور بر خود کارآمدی دانش آموزان- قسمت 3

  متوسط،3              زیاد،4                   خیلی زیاد ،5 نمرات بالا در این مقیاس نشانه تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای مطروحه به منظور کاهش تعارضات می باشد(ثنایی ،1379) . دامنه نمرات برای هر مقیاس بین 5 تا 25 می باشد. نمره 5 نشان می دهد که تعارضی در رابطه در آن خرده ادامه مطلب…

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2

. 1905-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2

کارکنان                                                                                                                             111جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها ادامه مطلب…

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت 2

کارکنان                                                                                                                             111جدول16-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                    112جدول 17-4 : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک واقع گرایی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان                                                                                                                         115جدول 18- 4 :  تحلیل داده ها ادامه مطلب…

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان- قسمت 2

. 1905-6 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………. 192پیوست : (پرسشنامه های تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی)……………………………. 193منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 197 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه  بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار- قسمت 2

گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین ادامه مطلب…

پایان نامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران- قسمت 2 پایان نامه

پایان نامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران- قسمت 2

                                                                                                                       119جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیر بر حسب جنسیت               120جدول 21 ـ4 : آزمون   tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121جدول 22 ـ 4: ‌تحلیل واریانس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هریک از مولفه­های ادامه مطلب…