منبع تحقیق با موضوع
مدیریت موجودی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت پایان نامه ها

منبع تحقیق با موضوع مدیریت موجودی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت

نهادی و مدیریت موجودیها رابطه ای وجود ندارد . بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. سهامدار عمده و مدیریت موجودیها رابطه معنادار منفی وجود دارد . بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت- مدیریت موجودی ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
ضریب همبستگی، متغیر مستقل، ضریب تعیین پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره ضریب همبستگی، متغیر مستقل، ضریب تعیین

بزرگتر باشد.3-12-2-آزمون خود همبستگیخود همبستگی زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده‌های مقطعی انتظار می‌رود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
مدیریت موجودی، اثرات ثابت، اندازه شرکت پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره مدیریت موجودی، اثرات ثابت، اندازه شرکت

عنوان متغیر وابسته این تحقیق، بر حسب مشخصه‌های گوناگون توضیح داده می‌شود. به دنبال کاری که قبلا در این زمینه انجام شده بود، کارایی مدیریت موجودی با نسبت موجودی‌ها به فروش (IVS) مشخص می‌شود. نسبت موجودی‌ها به فروش با تقسیم متوسط موجودی‌ها به فروش محاسبه می‌شود.(وهب 2013)3-5-6- مالکیت مدیریتیمالکیت مدیریت ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، ساختار مالکیت پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، ساختار مالکیت

بین نسبت مالکیت گروه بیمه‌ها، بانک‌ها وسرمایه‌گذاری‌ها وگروه سایر سهامداران با سطح پرداخت سود نقدی وسهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد ودر سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی وسهمی رابطه معنی داری وجود ندارد. بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

ایا ساختار سرمایه به عنوان یک متغییر برون زا نقشی در تعیین ساختار مالکیت دارد یا نه و نتایج تجربی در شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که ساختار مالکیت تحت تاثیر ساختار سرمایه است نه بر عکس و مطابقت پیش بینی‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که اهرم مثبت با سهام ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، تئوری نمایندگی پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، تئوری نمایندگی

ا طرف‌های ذیربط در یک شرکت.اشباق و همکاران24 (2004) طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران وبهبود بخشیدن به جریان اطلاع رسانی، ریسک نمایندگی را کاهش می‌دهد.مسر25 (2005) مفهومی است که در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت ادامه مطلب…

منابع تحقیق درباره
حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، مدیریت موجودی پایان نامه ها

منابع تحقیق درباره حاکمیت شرکتی، بورس اوراق بهادار، مدیریت موجودی

تکمیل و کنترل اطلاعات استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم‌افزار محاسبه گردیده است. سپس نتایج حاصل از اندازه‌گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار 6EVIEWS گردیده است.1-9- جامعه آماریجامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌های ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
ماوراءالنهر، ناخودآگاه، ظلم و ستم پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد ماوراءالنهر، ناخودآگاه، ظلم و ستم

بعدی فرازمانی داده و جامعه‌ی ایران را از آغاز تا امروز مورد توجه قرار داده است. می‌توان گفت که دانشور در رمان‌هایش می‌کوشد فلسفه‌ی تاریخ ایران را تبیین کند. در این بخش ابتدا به بررسی نمادهایی که به گونه‌ای با تاریخ و اساطیر خویشاوندند می‌پردازیم. نمادهایی که حول محور سیاوش ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
آداب و رسوم پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد آداب و رسوم

کوشیده است از رویدادهای راستین سخن به میان آورد و شخصیت های داستانش را در موقعیت‌هایی حقیقی قرار دهد‏ رمانی رئالیستی به شمار می‌رود. بسیاری از رخدادهای سووشون را می‌توان در تاریخ جست و جو کرد. واقعه‌ی سمیرم‏، حضور انگلیسی‌ها و متفقین در ایران و به خصوص شیراز،‏ شیوع قحطی، ادامه مطلب…

منبع پایان نامه درمورد
یوسف، زری، کاکا پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد یوسف، زری، کاکا

سر برنداشت و یک عمر خانه‌نشین بود.(24) یوسف در فرنگ تحصیل کرده و با حقایق دنیای جدید آشنا شده و دیدگاه‌ها و معیارهایش با افراد هم طبقه و هم طرازش متفاوت است.57 حتی از خانواده‌اش نیز متمایز است. خانواده‌ی یوسف خانواده‌ای سنتی و مذهبی است در حالی که نگاه یوسف ادامه مطلب…