دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشیپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))رشته مدیریت ، گرایش آموزشیعنوانبررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشیپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))رشته مدیریت ، گرایش آموزشیعنوانبررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی للأدب تألیف محمد عزام نقد ودلالت ، به سوی تحلیل نشانه شناختی ادبیات

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد ترجمه ی کتاب النقد والدلاله ، نحو تحلیل سیمیائی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمناندانشکدۀ علوم انسانیگروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامهبرای دریافت درجۀ http://docs.full-thesis.netی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی عنوان:تصحیح انتقادی آثار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمناندانشکدۀ علوم انسانیگروه زبان و ادبیات فارسی پایان نامهبرای دریافت درجۀ http://docs.full-thesis.netی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی عنوان:تصحیح انتقادی آثار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرود شتگروه آموزشی علوم تربیتیپایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)رشته مدیریت آموزشیعنوانبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیران مقطع متوسطه شهرستان اقلید

دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرود شتگروه آموزشی علوم تربیتیپایان نامه برای دریا فت درجه کارشنا سی ارشد (M-A)رشته مدیریت آموزشیعنوانبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی درون  گرایی – برون گرایی با تعهد سازمانی ورضایت شغلی د بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد_شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی دانشکده مکانیک بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تز و پایان نامه

پایان نامه بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد_شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی دانشکده مکانیک بررسی فرم پذیری فولادهای کم کربن تجاری و تاثیر آن بر شکل پذیری قطعه تودری پژو بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل