ماه: ژوئن 2018

مدیریت پسماند – دانلود تحقیق رایگان- قسمت 3

ه کمپوست باشد. زائدات کشاورزی شامل باقیمانده محصولات و محصولات جانبی آنها مانند زائدات غلات ، دانه های روغنی ، نیشکر ساقه ذرت ، کتان ، کنف ، محصولات فرعی کارخانجات روغن ، کارخانجات چای و شکر و صنایع مرتبط با میوه و سبزیجات دارای قابلیت تبدیل به ورمی کمپوست هستند. کیفیت محصول تولید شده […]

Continue Reading

مدیریت پسماند – دانلود تحقیق رایگان- قسمت 2

برابر تغییرات شدید رطوبت و دما محافظت می کند. تولید ورمی کمپوست در هوای آزاد خود به دو روش انجام می گیرد: ب-1 ) پرورش کرم خاکی در محل : در حقیقت فعالیت کرم در مزارع شخم زده شده پس از برداشت محصول و یا پرورش کرم خـــاکی در باغ و باغچه می باشد. ب-2 […]

Continue Reading

اثربخشی رواندرمانی پویشی کوتاهمدت بر سبکهای دلبستگی ناایمن و و مکانیزمهای دفاعی غیر انطباقی در مبتالیان به افسردگی- قسمت 2

مورد تحلیل قرار گرفتهاند.       -3نتایج     جدول -1-4بررسی وضعیت جمعیت شناختی در پنج شرکت کننده مورد مطالعه                       آزمودنی 1 آزمودنی 9 آزمودنی 0   آزمودنی 4 آزمودنی 5                   سن 90 92 […]

Continue Reading

دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد- قسمت 2

مصرفی در لوله و تعدادی استاندارد پیشنهادی دیگر جهت اتصالات ونصب لوله های پلی اتیلن مبنای عمل قرار گرفته است. دیگر استانداردهای متداول بین المللی DIN , BSI میباشند که پیرامون پلی اتیلن و اتصالات مربوطه مطالبی را منتشر نموده اند. .دانلود رایگان پروژه درباره کنترل کیفیت با فرمت ورد

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -7- قسمت 2

می گوید : اولا دعوی مطروحه می باید به اینجانب ابلاغ می شد که برابر تبصره 47 ق . آ.د. م این امر انجام نشده است  ثانیا دعوی  واخواهی می باید 20 روز پس از ابلاغ انجام شود . اگر به فرض محال واخواه محترم در هیچ یک از مراحل دادرسی از دعوی مطلع نشده […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6- قسمت 3

ب 22/8/1357  املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -6- قسمت 2

خصوص دعوی آقای حسین عبادی ، محمد محاضر نیا و عصمت عبادی باوکالت آقای توسلی بطرفیت آقای ابوالفضل محمودی با وکالت آقای حسنی به خواسته مطالبه اجرت المثل اجاره برای یکباب دکان و هزینه شارژ مغازه به شرح و متن دادخواست خواهان و مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات وکلای طرفین و اینکه […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5- قسمت 3

ر خواست دادسرا و اقرار صریح متهمین در جلسه دادگاه اتهام آنان به شرح کیفر خواست صادره محرز و مسلم است دادگاه به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ اینکه متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری می باشند متهم ردیف اول را به پرداخت یک میلیون ریال […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -5- قسمت 2

مقرر در قوانین می گردد ولی جعل در اسناد عادی حق الناس بوده و قابل گذشت می باشد (نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری از سال 58 تا 71 جلد اول). در حال حاضر با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی کلیه مصادیق موارد مختلف جعل و تزویر اعم از جعل در […]

Continue Reading

گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -4- قسمت 2

که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد […]

Continue Reading