دسته‌بندی نشده

خودمونی – مهم – serch replace در مرحله آخر

چگونهه-چگونه هستش تو واقع-در واقع می‌بشن تو مقابل-درمقابل می بده گرفتهه خوردهه کردهه دادهه شدهه گذاشتهه می بشن-میشن تو حال-درحال شدهه-شده تو مورد-درباره خود رو-خودتون رو شدهه-شده هستش تو حقیقت-حقیقت اینه که می بشن-می شن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل