دانلود پایان نامه درمورد
سازمان جهانی تجارت، قانون اساسی، تجارت جهانی، عام و خاص No category

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی ۲
۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- اهمیت و ارزش تحقیق ۷
۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق ۷
۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۸
۱-۸- روش تحقیق ۸
۱-۹- ابزار تجزیه و تحقیق ۸
فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰
۲-۲-۱- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰
۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۳
۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۴
۲-۳-۱- تعریف خدمات و خصوصیات آن ۱۴
۲-۳-۲- طبقه بندی خدمات ۱۸
۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه ۱۹
۲-۳-۴- حوزه پوشش ۲۴
۲-۴- بازار خدمات ۲۵
۲-۴-۱- ساختار بازار ۲۵
۲-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات ۲۶
عنوان صفحه
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
۳-۱- مقدمه ۳۲
۳-۲- تعهدات و نظامات کلی ۳۳
۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد ۳۳
۳-۲-۲- شفافیت ۳۸
۳-۲-۳- افشای اطلاعات محرمانه ۴۴
۳-۲-۴- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات ۴۷
۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی ۴۸
۳-۲-۶- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها ۴۸
۳-۲-۷- استثنائات کلی ۵۳
۳-۲-۸- استثنائات امنیتی ۵۶
۳-۲-۹- شناسایی ۵۷
۳-۳- تعهدات خاص ۵۹
۳-۳-۱- دسترسی به بازار ۶۰
۳-۳-۲- رفتار ملی ۶۴
۳-۳-۳- تعهدات اضافی ۶۶
فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- خدمات مالی ۶۹
۴-۲-۱- خدمات بانکی ۷۱
۴-۲-۱-۱- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۲-۱-۲- شیوه های عرضه خدمات بانکی …………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۲-۲- خدمات بیمه ۷۴
عنوان صفحه
۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه …………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲-۲-۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………………………۷۸
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۰
۴-۳-۱- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۱
۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی ۸۲
۴-۴- خدمات حمل و نقل ۸۲
۴-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل ۸۳
۴-۵- خدمات گردشگری ۸۴
۴-۵-۱- گردشگری الکترونیک ۸۶
۴-۵-۲- شیوه های عرضه خدمات گردشگری ۸۷
۴-۶- خدمات ارتباطات ۸۸
۴-۶-۱- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک ۸۹
۴-۶-۲- خصوصی سازی مخابرات ۹۰
۴-۶-۳- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات ۹۳
۴-۶-۴- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور ۹۴
۴-۷- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵
۴-۷-۱- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵
۴-۷-۲- خبرگزاری ۹۵
۴-۷-۲- موزه ۹۶
۴-۷-۳- کتابخانه ۹۶
عنوان صفحه
۴-۸- خدمات زیست محیطی ۹۷
۴-۸-۱- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی ۹۷
۴-۹- خدمات توزیع ۹۸
۴-۹-۱- شیوه های عرضه خدمات توزیع ۹۹
۴-۱۰- خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰
۴-۱۰-۱- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰
۴-۱۱- خدمات بازرگانی ۱۰۱
۴-۱۱-۱- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی ۱۰۱
۴-۱۲- خدمات آموزشی ۱۰۳
۴-۱۲-۱- شیوه های عرضه خدمات آموزشی ۱۰۴
فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
۵-۱- مقدمه ۱۰۵
۵-۲- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰۶
۵-۲-۱- اصل ۸۱ قانون اساسی ۱۰۶
۵-۲-۲- اصل ۸۲ قانون اساسی ۱۱۰
۵-۳- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری ۱۱۲
۵-۳-۱- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ۱۱۲
۵-۳-۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱۱۳
۵-۳-۳- محدودیت تملک اموال غیر منقول ۱۱۵
۵-۳-۴- محدودیت ارزی ۱۱۵
۵-۳-۵- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب ۱/۵/۱۳۸۵ ۱۱۶
۵-۳-۶- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ ۱۱۶
۵-۴- حل و فصل اختلافات ۱۱۷
عنوان صفحه
۵-۵- مناقصات ۱۱۷
۵-۶- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور ۱۱۸
۵-۷- قانون شرکت های تعاونی ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۳
پی نوشت ۱۲۹
منابع ۱۳۱
پیشگفتار
۲۰ درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بینالملل را تجارت خدمات تشکیل میدهد. این درصد به تدریج در حال افزایش است. نخستین بار دولت ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پیش از آن چیزی به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهای که خدمات ایجاد میکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بیشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادی آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نیاز دارد تا با پدیدههای نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولی بدست آورد تا بتواند به قانونگذاری و تنظیم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان یک موضوع جدید ضروری مینماید. البته، پیش از شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که میتوان آن را مهمترین سند بینالمللی مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. در این پایاننامه تلاش میشود تا به این سوال که منظور از تجارت خدمات چیست و چه حقوقی بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که به اختصار گاتس۱ نامیده میشود، موضوع دیگری است که به آن توجه خواهد شد. این موافقتنامه حاوی مجموعه تعهدات عام و خاصی است که بر روابط تجاری میان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر میگذارد و چارچوب این روابط را مشخص میسازد. سازمان جهانی تجارت که در میانه دهه ۱۹۹۰ مذاکرات تشکیل آن به نتیجه رسید، دارای چند موافقتنامه اصلی است که عضویت در سازمان جهانی، خودبه خود منجر به عضویت در این موافقتنامهها میشود. یکی از این موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. یکی از دغدغههایی که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشی از آزادسازی تجاری بر اقتصاد ملی است. در این تحقیق مسئله تعهدات اعضا و نیز دسترسی به بازار اعضا از طریق آزادسازی تجاری مورد توجه قرار میگیرد. گاتس در خصوص کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی حساس و شکنندهای که دارند، مقررات و تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است که میتواند نگرانیها در مورد آثار عضویت کشورهای در حال توسعه به سازمان جهانی تجارت را کاهش دهد.
مهمترین بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهای از تعهدات عمومی است که بدون در نظر گرفتن شرایط اعضا، به آنان تکلیف میشود. این دسته از تعهدات در تمامی بخشهای خدماتی باید اجرا شوند. دسته دیگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت، طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی، سطح تعهدات خود در خصوص میزان دسترسی عرضهکنندگان خارجی به بازار، تعهد رفتار ملی و نیز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص میکند. ایران حدود ۱۵ سال قبل برای الحاق به سازمان جهانی تجارت درخواست داده است. در سال ۸۴ ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانین داخلی مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترین سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از این رو در این پایاننامه، مواردی از تعارض میان قوانین داخلی با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود ۱۵۳ کشور در آن عضو شده اند. حدود ۳۰ کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.
سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، ۱۳۸۸: ۶ ).
امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامهها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند

دانلود پایان نامه درمورد
سازمان جهانی تجارت، قانون اساسی، تجارت جهانی، عام و خاص No category
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید