ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار عمران گرایش سازه :

 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

تکه های  از متن :

روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ:

 

اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ؛ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﺟﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤــﺖ ﺑﺎرﻫــﺎی وارده، ﭘﺎﺳــﺦ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﺟﺰء اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣــﯽ ﺗﻮان از رواﺑﻂ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻣﻨﺤﻨــﯽ ﻧﯿﺮو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﺟﺰاء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪارک آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. در روش اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ، ﺑﻪ ﻋﻮض اﺳﺘـﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾـﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻧﯿﺮو-ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 8-8 ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ a، b (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﻤﯿﺮی) و c (ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ) ﮐﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺟﺪاول ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﺬﯾـﺮش در روش ﻫــﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ- اﺟﺰای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ارﺿﺎ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻗﺎب ﻫﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﺛﺮات ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺒﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ %3 ﺷﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠــﺎم آزﻣﺎﯾــﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺗﺼﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ رخ دﻫﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﯿﺐ %6 ﺑﺮای ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﺸﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﺷﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *