ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن- قسمت 2

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎنو ﻣﺮدانﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.

روشﮐﺎر

 

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﻤﻪﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻃﻼق ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1388 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮدﻣﻌﺮف در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان (ﻃﻼق) ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪی آنﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری اﯾﻦ ﻃﺮح، اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ، ﻗﺘﻞ و ﺧﯿﺎﻧﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ. اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ 2 ﺳﺎل از ازدواجﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد. ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع، رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ از ﺗﺎرﯾﺦ 88/2/1 ﺗﺎ 88/3/31 در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و از زوﺟﯿﻦ ﺧﻮدﻣﻌﺮف، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی اوﻟﯿﻪ و ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. از ﺑﯿﻦ 45 زوج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه، 32 زوج ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪی ورود ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ را داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ 32 زوج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه، ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای روش ﻣﺸﺎورهای و ﭘﺲآزﻣﻮن، دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﺑﺮای ﮔﺮوه آزﻣﻮن، روﯾﮑﺮد راه ﺣﻞﻣﺤﻮر در 6 ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در دورهی ﺑﻌﺪی ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

194 ﻣﺠﻠﻪی اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل (3) 14، ﭘﺎﯾﯿﺰ 1391                                                               ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎهﺳﯿﺎه و ﻫﻤﮑﺎران

 

 

ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺠﺰا در ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ(ﻫﺮﻫﻔﺘﻪﯾﮏﺟﻠﺴﻪ)ﮐﻪدرﻣﺠﻤﻮع6ﺟﻠﺴﻪی90 دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺧﺎﻧﻮادهدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ (ﺑﯿﺴﺘﻮن) و ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ. راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد. دﯾﺪﮔﺎه راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮﺷﺎن از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ، راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ اﻧﻮاع ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻧﮕﯿﺰهی آنﻫﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ. ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎنﺟﻮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، وﻇﯿﻔﻪی درﻣﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای داﻧﺶ از ﭘﯿﺶآﻣﻮﺧﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺎزد. ﭘﺲ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎنﺟﻮ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﺮﯾﺎن راه ﺣﻞﻣﺪار از 3 ﺟﺰء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻞ، ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی آﯾﻨﺪه و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرهی راﻫﮑﺎرﻫﺎ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه و راﻫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را از ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد. ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺟﺪول 1 آﻣﺪه اﺳﺖ .(15)

 

اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎزﮔﺎری زوﺟﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه: ﻓﺮم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ

 

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻟﯿﻮاﯾﺰ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ١ (19) در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .(20) ﻓﯿﻨﭽﺎم، ﺑﺮادﺑﻮری٢ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .(21) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی 14 ﺳﺌﻮاﻟﯽ از روی ﻓﺮم اﺻﻠﯽ 32 ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺮ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﯿﻒ 6 ﺗﺎﯾﯽ از 0 ﺗﺎ 5 ﻧﻤﺮه-ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ، ﻧﻤﺮهی 5 و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻧﻤﺮهی ﺻﻔﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﺑﺰار از ﺳﻪ ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎس ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﺗﻮاﻓﻖ، اﻧﺴﺠﺎم و رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮهی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ(.(22

ﺟﺪول -1 ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﻮادهدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر

ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت
ﺟﻠﺴﻪی اول ﺗﻌﺮﯾﻒﻣﺸﮑﻞ
دﻋﻮتازﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻪﻣﺸﮑﻞرادر ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و آن
ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪاﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس
ﺑﺤﺚ وﻣﻨﺎﻇﺮهدرﺑﺎرهی ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﻠﺴﻪی دوم ﺑﺮرﺳﯽﺗﮑﺎﻟﯿﻒﻫﻔﺘﻪی ﻗﺒﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ راهﺣﻞﻫﺎی ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪیﺣﻠﻘﻪﻫﺎی راهﺣﻞ- ﻣﺸﮑﻼت
ﺟﻠﺴﻪی ﺳﻮم ﺧﻼﺻﻪای ازﺟﻠﺴﻪی ﻗﺒﻞو ﺑﺮرﺳﯽﻣﺸﮑﻞ
ﺣﺮف زدن در ﺑﺎرهی آﯾﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻓﻦاﺳﺘﺜﻨﺎءﻫﺎ وﺳﺌﻮاﻻتﻣﻌﺠﺰهای
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏداﺳﺘﺎنﻣﺜﺒﺖ
ﺟﻠﺴﻪی ﭼﻬﺎرم ﺑﺮرﺳﯽﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وﺧﻼﺻﻪای ازﺟﻠﺴﻪی ﻗﺒﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻦﺷﺎهﮐﻠﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن
اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻓﻦﺳﺌﻮاﻻتﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻠﺴﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮرﺳﯽﺗﮑﺎﻟﯿﻒﻫﻔﺘﻪی ﻗﺒﻞ
اداﻣﻪی ﻓﻦﺷﺎهﮐﻠﯿﺪﻫﻔﺘﻪیﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻓﻦﺗﮑﺎﻟﯿﻒواﻧﻤﻮدی
اﺳﺘﻔﺎدهازﺳﺌﻮاﻻت راهﺣﻞﻣﺪار
اﺳﺘﻔﺎدهازﺑﺮﻫﺎنﺧﻠﻒ وﺷﺮطﺑﻨﺪیﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺟﻠﺴﻪی ﺷﺸﻢ ﺧﻼﺻﻪای ازﺟﻠﺴﺎتﻗﺒﻞ وﺑﺮرﺳﯽﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﺠﺎمﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎدهازﺳﺌﻮاﻻت درﺟﻪدار
ﺗﻌﯿﯿﻦاﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف درﻣﺎندﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و رواﯾﯽ آن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻫﻮﺗﻠﯿﺴﺖ و ﻣﯿﻠﺮ٣ از 0/8 ﺗﺎ 0/9 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .(23) در اﯾﺮان،

 

1Lewis and Spanier 3Hotlist and Miller
2Finchman and Bradbury

 

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ     195 Fundamentals of Mental Health, 14(3), Autumn 2012

 

 

ﻋﯿﺴﯽﻧﮋاد ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه وآﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن 0/90 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .(24)

 

ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽوﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ دادهﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ (ﺟﺪول (2 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮهی اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 3 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وآزﻣﻮن 3 ﻓﺮزﻧﺪﺑﻮد.

 

ﺟﺪول -2 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زوﺟﯿﻦ ﺗﺤﺖ زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻨﺲ زن 50 50
ﻣﺮد 50 50
ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ 5 5
ﺳﯿﮑﻞ 31 30
دﯾﭙﻠﻢ 33 38
ﻋﺎﻟﯽ 31 27
ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﮐﻤﺘﺮ از 5ﺳﺎل 35/72 33/33
5 ﺗﺎ 10ﺳﺎل 30/95 35/72
ﺑﯿﺶ از 10ﺳﺎل 33/33 30/95

ﺟﺪول -3دادهﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐﻧﻤﺮاتﭘﯿﺶآزﻣﻮن وﭘﺲآزﻣﻮندر دو ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ زوجدرﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ

ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن 54/5000 11/20714 45/0625 4/29680
ﭘﺲآزﻣﻮن 65/7500 16/83449 48/8125 9/94799

ﺟﺪول 3 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن در ﺟﺪول 4 اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات زوﺟﯿﻦ در ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن در دو

 

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .(P<0/005) زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ آن درﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن0/25 ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﺪول -4 ﻧﺘﺎﯾﺞﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮایﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﻤﺮهی ﮐﻞﮔﺮوهﻫﺎیﺗﺤﺖزوجدرﻣﺎﻧﯽوﺷﺎﻫﺪدرﻣﺮﺣﻠﻪیﭘﺲآزﻣﻮن

ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮاش df SS MS F η2
ﭘﺲآزﻣﻮن 1 566/597 566/597 9/864 0/859*
ﮔﺮوه 1 177/494 177/494 3/090 0/997 *
ﺧﻄﺎ 29 78088/000 57/441
*p< 0/004

ﺟﺪول 5 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات زوﺟﯿﻦ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺪول 6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﻤﺮهی ﮐﻞ زوﺟﯿﻦ را در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول 6 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات زوﺟﯿﻦ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن در دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و آزﻣﻮن در ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖ، ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺸﺪه اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .(P< 0/002) ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎمﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدهو ﺑﺮﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ورﺿﺎﯾﺖ زوﺟﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد راه ﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن0/28 ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

ﺑﺤﺚ

 

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .(P< 0/001) ﺗﻮﻣﺎس و روت١ از ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی وﺿﻌﯿﺖ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶآزﻣﻮن-ﭘﺲآزﻣﻮنﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻼقزوﺟﯿﻦراﻧﺸﺎنداد(.(25

 

ﺳﻮﭘﺮ٢ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزانوﮐﺎراﯾﯽ آﻧﺎن درﮐﻼسدرس ﮔﺰارش دادﻧﺪ(.(26

1Tomas and Ruth 2 Super

 

196 ﻣﺠﻠﻪی اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل (3) 14، ﭘﺎﯾﯿﺰ 1391                                                               ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﺎهﺳﯿﺎه و ﻫﻤﮑﺎران

 

ﺟﺪول -5 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮات زوﺟﯿﻦ در اﺑﻌﺎد ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺳﺎزﮔﺎری در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﺖ زوجدرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﯿﺶآزﻣﻮن و ﭘﺲآزﻣﻮن

آزﻣﻮن ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﭘﺲآزﻣﻮن ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ﭘﺲآزﻣﻮن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺗﻮاﻓﻖ 16/4 5/4 20/93 3/6 19/5 2/6 11/5 6/4
رﺿﺎﯾﺖ 14/4 3/3 17/67 3/09 13/6 3/3 13/6 3/3
اﻧﺴﺠﺎم 11/5 6/4 14/5 3/2 10/7 2/8 10/7 2/8

ﺟﺪول-6 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﻤﺮهی ﮐﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺤﺖ زوجدرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺲآزﻣﻮن

ﻣﺘﻐﯿﺮ df SS MS P F η2
ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺲآزﻣﻮن 1 69/16 69/16 8/73 0/006 0/81
ﮔﺮوه 1 17/27 17/27 2/18 0/15 0/29
ﺧﻄﺎ 29 229/77 7/923
رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺲآزﻣﻮن 1 14/77 14/77 1/43 0/24 0/21
ﮔﺮوه 1 14/76 14/76 1/41 0/24 0/20
ﺧﻄﺎ 29 299/65 10/33
اﻧﺴﺠﺎم ﭘﺲآزﻣﻮن 1 1068/79 1068/79 192/57 0/001 1
ﮔﺮوه 1 64/32 64/32 11/58 0/002 0/90
ﺧﻄﺎ 29 160/95 5/55

 

 

ﻻﻣﺒﺮت، اوﮐﺸﯽ، ﻓﯿﻨﭻ و ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﻮن١ ﮐﺎراﯾﯽ درﻣﺎن راه ﺣﻞﻣﺤﻮر را ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎزﮔﺎری و ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .(27) ﻟﯽ٢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ روشﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺷﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد .(28) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻨﭽﺎم و ﺑﺮادﺑﻮری (21) و ﻟﯿﻮاﯾﺰ و اﺳﭙﻨﯿﺮ (19) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎری، ﺑﻌﺪی از ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮد ﺑﻌﺪ ﻋﯿﻨﯽ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺠﺎم زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زوج در اﻣﻮر روزﻣﺮهی زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. اﺣﻤﺪی و ﻫﻤﮑﺎران ﯾﮏ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻃﻼق ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﻃﻼق، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی را در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ

 

ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻼق وﺟﻮد دارد و ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم در اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (P< 0/002) ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺴﺠﺎم دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه، زﻣﯿﻨﻪای را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زوجﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دررﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺴﺮ، زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .(29)

ﮔﺎﺗﻤﻦ٣ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زوجﻫﺎی دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راهﺣﻞﻣﺤﻮررا ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮاﯾﺶﺑﻪ ﻃﻼقﻧﺸﺎن دادﮐﻪﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﺧﻮان اﺳﺖ .(10) ﻣﻮد۴ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن راه ﺣﻞﻣﺤﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ

 

 

1 Lamber, Okiisgi, Finch and Johnson 3 Gottmann
2 Lee 4 Mudd

 

ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد زوجدرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ     197 Fundamentals of Mental Health, 14(3), Autumn 2012

 

 

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ درﻣﺎن راه ﺣﻞﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .(30) ووﻟﻮون١ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روﯾﮑﺮد راه ﺣﻞﻣﺤﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮیﺑﺮایراهﺣﻞ دادن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در روشﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮ

Share