ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ -ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ- قسمت 2

ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی روﻳﻜﺮد راهﺣﻞﻣﺤﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ درج آﮔﻬﻲ در ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ادارات و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮای ارﺟﺎع ﻣﻮردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

 

  • از آنﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه اﺑﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮاﺟﻌﺎن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 3 ﻣﺎﻫﻪ، 25 زوج دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد 10 زوج ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل واﮔﺬار ﺷﺪﻧﺪ.

 

ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ راهﺣﻞﻣﺤﻮر را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪای درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺟﺮا و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﺸﻜﻴﻞ و آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮی اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت راهﺣﻞﻣﺤﻮر واﻟﺘﺮ

 

  • ﭘﻠﺮ، 1992؛ زﻳﻤﺮﻣﻦ و وﺗﺰل، 1997؛ ﻣﻮد، 2000؛ ﻣﻠﺴﻮن و ﻛﻠﻲ، 2001؛ ﻧﻈﺮی، 1382؛ ﻟﻴﭙﭽﻴﻚ، :(2002 ﺟﻠﺴﻪ اول: اﻳﺠﺎد آﺷﻨﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف، روﻧﺪ ﻛﺎر ﺟﻠﺴﺎت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﺮوه، اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻨﻴﻚ دور زدن و ﺷﻨﻴﺪن اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺟﻠﺴﻪ دوم: ﺑﻴﺎن اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر، اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره اﻣﻮر و ﺑﺤﺚ آن در ﮔﺮوه و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ راهﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻲ، ﺻﺤﺒﺖ اﻋﻀﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺮ دو، ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ. ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم: ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻘﻴﺎسﺑﻨﺪی ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻬﺪ و اﻣﻴﺪواری ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص درﺟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆاﻻت ﭼﮕﻮﻧﻪ، ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﭼﻪ ﭼﻴﺰی
  • ﺣﻞ آن. ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت و راهﺣﻞﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدک و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادن آن در ﮔﺮوه، ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد راهﺣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻜﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ، ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆال ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آن در ﮔﺮوه، ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ آن. ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ: ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆال ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ و ﺑﺤﺚ

در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در ﮔﺮوه. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ: اﺳﺘﻔﺎده از واژه »ﺑﻪ ﺟﺎی« و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﻜﻞﺳﺎز و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭼﺮﺧﺶ 180

 

355

 

 

 

درﺟﻪای، درﺧﻮاﺳﺖ از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ دو وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن و ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺮدن از آن. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ: ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن ﺟﻠﺴﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ از اﻋﻀﺎ ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺴﺎت، اﺟﺮای ﭘﺲآزﻣﻮن و ﻗﺪرداﻧﻲﺑﺮرﺳﻲاز ﺷﺮﻛﺖاﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺸﺎورهراهﺣﻞﺑﻪﻣﺤﻮرﺧﺎﻃﺮدرﻛﺎﻫﺶﻫﻤﻜﺎریاﺑﻌﺎدﻣﺨﺘﻠﻒوﺣﻀﻮر// در ﺟﻠﺴﺎت.

 

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

 

روش آﻣﺎری ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻜﺮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

ﺟﺪول :1 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻤﺮات ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دو ﮔﺮوه

 

در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی

 

آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ* ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﺗﻌﺪاد  
        اﺳﺘﺎﻧﺪارد    
             
    1 14/50 1/35 10  
             
    2 14/70 1/05 10  
             
    3 23/30 1/88 10  
  راه ﺣﻞ ﻣﺤﻮر          
  4 11/80 1/35 10  
             
    5 17/0 1/28 10  
             
    6 16/60 0/84 10  
             
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن   7 22/90 1/52 10  
           
  1 14/90 1/52 10  
     
             
    2 15/50 1/26 10  
             
    3 24/90 1/72 10  
  ﻛﻨﺘﺮل          
  4 13/40 1/17 10  
             
    5 16/70 1/82 10  
             
    6 16/40 1/43 10  
             
    7 22/30 2/26 10  
             
ﭘﺲآزﻣﻮن   1 12/33 1/35 10  
             
    2 11/80 1/54 10  
             
    3 19/70 2/45 10  
  راهﺣﻞﻣﺤﻮر          
  4 8/70 1/49 10  
             
    5 14/40 2/01 10  
             
    6 12/80 1/92 10  
             
    7 21/90 2/45 10  
             
  ﻛﻨﺘﺮل 1 14/60 1/52 10  
             
    2 15/90 1/44 10  
             
    3 24/60 1/95 10  
             
    4 13/50 1/26 10  
             

 

/ !””/  /    / 356        
                 
        5 16/90 2/02 10  
                 
        6 16/80 2/74 10  
                 
    /   7 22/20 2/15 10  
                 
        1 12/40 0/96 10  
  اداﻣﻪ ﺟﺪول 1              
      2 12/20 1/81 10  
                 
        3 19/90 2/72 10  
    راهﺣﻞﻣﺤﻮر            
      4 9/20 1/39 10  
                 
        5 15/10 2/55 10  
                 
        6 13/30 2/66 10  
                 
  ﭘﻴﮕﻴﺮی     7 22/30 2/66 10  
               
      1 14/30 1/25 10  
         
                 
        2 15/50 1/50 10  
                 
        3 24/50 1/71 10  
    ﻛﻨﺘﺮل            
      4 13/3 0/82 10  
                 
        5 16/60 2/01 10  
                 
        6 16/70 2/54 10  
                 
        7 22 2/62 10  
                 

=1*ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری، =2 ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ، =3 اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، =4 اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، =5 اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد، =6 ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن، =7 ﺟﺪاﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2 ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﮔﺮوه راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.

 

 

 

ﺟﺪول :2 ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻜﺮر ﺑﺮای دو ﮔﺮوه در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ ss df Ms F p
             
  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری 34/20 2 17/10 27/64 0/01
             
  ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ 49/40 2 24/70 18/07 0/01
             
  اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 81/86 2 40/93 20/77 0/01
             
راهﺣﻞﻣﺤﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ 55/40 2 27/70 57/97 0/01
             
  اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد 39/26 2 19/63 13/55 0/01
             
  ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن 85/26 2 42/63 12/36 0/01
             
  ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 14/80 2 7/40 0/486 0/62
             
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری 1/80 2 0/90 1/25 0/308
             
  ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ 1/06 2 0/53 1/94 0/172
             

 

            357
             
  اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 0/867 2 0/433 0/745 0/489
             
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ 0/20 2 0/10 0/310 0/737
             
  اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد 0/467 2 0/233 0/474 0/63
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ…/ /
  ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ 0/86 2 0/43 0/408 0/671
             
  ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ 6/25 2 0/564 0/343 0/848
             

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 2 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری، ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧـﺪ، اﻓـﺰاﻳﺶ راﺑﻄـﻪ ﻓـﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧـﺪان ﺧﻮد، ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن و ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎداری را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی ﭘﻴﺶآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺪام ﺟﻔﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد از آزﻣﻮن t واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 3 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

ﺟﺪول :3 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺑﻪدو در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ

ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت اﻧﺤﺮاف t df p  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  
           
               
  ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 2/40 1/43 5/30 9 0/01  
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری              
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 2/10 1/10 6/03 9 0/01  
               
  ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/30 0/67 1/40 9 0/193  
               
  ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 2/90 1/44 6/32 9 0/01  
ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ              
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 2/50 1/17 6/70 9 0/01  
               
  ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/40 2/17 0/58 9 0/574  
               
  ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 3/60 1/57 7/21 9 0/01  
اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ              
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 3/40 1/50 7/14 9 0/01  
               
  ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/20 2/65 0/238 9 0/817  
               
  ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 3/10 0/87 11/19 9 0/01  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ              
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 2/60 1/17 7/005 9 0/01  
               
  ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/50 0/85 1/86 9 0/096  
               
اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 2/70 1/33 6/38 9 0/01  
             
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 2 1/70 3/72 9 0/01  
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد  
             
ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/70 2/003 1/10 9 0/298  
   
               
ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن 3/80 2/04 5/87 9 0/01  
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن              
ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 3/30 2/94 3/54 9 0/01  
               

 

358   / !””       /          /           /

 

 

  ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی 0/50 2/79 0/56 9 0/58
             

 

در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖF / ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 3 ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻌﻨﺎدارﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﭘﺲآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی در ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﻴﺴﺖ.

 

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 3 ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ رد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ 95 درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﺲآزﻣﻮن و ﭘﻴﺶآزﻣﻮن ـ ﭘﻴﮕﻴﺮی در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻌﻨﺎدارﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ 99 درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راهﺣﻞﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری، ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد و ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻮده، اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺤﺚ

 

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺟﻠﺴﺎت و ﺟﻤﻊآوری

اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ (ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎری، ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ واﻛﻨﺶﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد، ﻛﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و دوﺳﺘﺎن) ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻠﺴﻮن و ﻛﻠﻲ (2001)

 

ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺎن راهﺣﻞﻣﺤﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در ﻣﻮرد زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

 

در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﻌﻨﺎداری در ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻣﻮد (2000) ﻛﺎراﻳﻲ زوجدرﻣﺎﻧﻲ راهﺣﻞﻣﺤﻮر را در ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد

 

ﻛﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺲآزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری را در ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻪ ﺧﺮدهﻣﻘﻴﺎسﻫﺎی

 

359

 

 

 

آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دارد ﻛﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دﻳﺪﮔﺎه راهﺣﻞﻣﺤﻮر را در اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺸﺎوره راهﺣﻞﻣﺤﻮر در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ زوﺟﻴﻦ ﺷﺎﻏﻞﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲﻫﺮدوﻣﺸﺎورهدرآﻣﺪراهﺣﻞﻣﺴﺘﻘﻞﻣﺤﻮردر ﻛﺎﻫﺶداﺷﺘﻪاﺑﻌﺎد وﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻤﻜﻦ /اﺳﺖ/ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺰا و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺷﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﭼﻮن ﺳﺆالﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺰا و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺘﻲ از ﺗﻌﺎرض در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد، در زﻧﺪﮔﻲ زوجﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض ﺑﺮای اﻳﻦ زوجﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮد، ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴ