گل و گیاهان زینتی، تسهیلات بانکی پایان نامه ها و مقالات

۲۰سال و بیشتر
۱۵
۱۴.۴
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۱ میزان سابقه کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ مشاوره گرفتن درانجام فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی
تعداد ۲۲ نفر معادل ۲۱.۲ در انجام فعالیت های مربوط به تولیدگل وگیاهان زینتی، از راهنمایی گلکاران خبره بیشتر بهره مند می شوند و تعداد ۲۱ نفر هم از جهاد کشاورزی و تعداد ۵ نفر از ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی مشاوره می گیرند.

جدول ۴-۲۲ : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی

فراوانی
درصد

گلکاران خبره
۲۲
۲۱.۲

جهادکشاورزی
۲۱
۲۰.۲

ایستگاه تحقیقات
۵
۴.۸

تعاونی گل و گیاه
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۲ : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۴ دلایل اشتغال تولید گل و گیاهان زینتی
تعداد ۲۴ نفر معادل ۲۳.۱ درصد مهمترین دلیل اشتغال خود را به تولید گل و گیاهان زینتی تامین هزینه زندگی ذکر کردند وتعداد ۱۳ نفر کسب در آمد مناسب و ۹ نفر ادامه حرفه اجدادی خود را دلایل اشتغال به تولید گل و گیاهان زینتی ذکر کردند.

جدول ۴-۲۳ : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه
فراوانی
درصد
فراوانی

کسب درآمد مناسب
۱۳
۱۲.۵

داشتن تخصص
۲
۱.۹

تامین هزینه زندگی
۲۴
۲۳.۱

عشق و علاقه به گلکاری
۱
۱.۰

ادامه حرفه اجدادی
۹
۸.۷
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۳ : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ آشنایی با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی
تعداد ۲۵ نفر از تولید کنندگان معادل ۲۴.۰ درصد آشنایی کمی با استانداردهای بهداشتی گل وگیاهان زینتی داشتند و تعداد ۱۰ نفر معادل ۹.۶ درصد هیچ آشنایی با استانداردهای بهداشتی نداشتند.

جدول ۴-۲۴ : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی

فراوانی
درصد

زیاد
۵
۴.۸

متوسط
۱۰
۹.۶

کم
۲۵
۲۴.۰

هیچ
۱۰
۹.۶
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۴ : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۶ زمان صادرات محصول خود
از نظر تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی بهترین زمان صادرات محصولات خود را با توجه یه قیمت بیشتر خود می دانند تعداد ۱۳ نفر معادل ۲۹.۸ درصد و تعداد ۱۱ نفر معادل ۱۰.۶ درصد با توجه به بازارهای بین المللی محصول خود را اماده صادرات می کنند.

جدول ۴-۲۵ : زمان صادرات محصول گل و گیاه

فراوانی
درصد

قیمت بیشتر
۳۱
۲۹.۸

اشباع بازار داخلی
۷
۶.۷

بازارهای بین المللی
۱۱
۱۰.۶

نمی دانم
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۵ : زمان صادرات محصول گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۷ مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی
یکی از مشکلات تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی استفاده از کودها و سموم تخصصی است تعداد ۳۵ نفر از آنها معتقدند که مهمترین عامل گرانی قیمت کودها و سموم تخصصی است و تعداد ۱۵ نفر معادل ۱۴.۴ درصد نبودن در بازار به حد کافی را عامل این مشکل می دانند.
جدول ۴-۲۶ : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی

فراوانی
درصد

گرانی قیمت
۳۵
۳۳.۷

نبودن در بازار به حد کافی
۱۵
۱۴.۴
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۶ : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۸ بازدید کارشناسان ومتخصصین مدیریت جهاد کشاوری از مزرعه یا گلخانه
یکی از عوامل بهبود روش های تولید بازدید کارشناسان ومتخصصان مدیریت جهاد کشاورزی از مزراع و گلخانه های تولید کنندگان هست که این امر باعث افزایش آگاهی تولید کنندگان و جلوگیری از ضرر و زیان به آنها می شود. تعداد ۴۵ نفر معادل ۴۳.۳ درصد از مزارع و گلخانه هایشان بازدید می شد و تعداد ۴ نفر هم جواب منفی داده بودند. در بین کسانی که جوابشان مثبت بود تعداد ۲۸ نفر معادل ۲۶.۹ درصد اظهار داشتند که کارشناسان ۵ الی ۱۰ بار از مزارع آنها بازدید شده است.
جدول ۴-۲۷ : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها

فراوانی
درصد

بله
۴۵
۴۳.۳

خیر
۴
۳.۸
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰
جدول ۴-۲۸ : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها

فراوانی
درصد

۰-۵بار
۱۲
۱۱.۵

۵-۱۰بار
۲۸
۲۶.۹

۱۰-۱۵بار
۶
۵.۸

بیشتر از ۱۵ بار
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۷ : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها

نمودار ۴-۲۷ : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۹ اطلاع از تحقیقات در زمینه گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی
تعداد ۳۸ نفر معادل ۳۶.۵ درصد هیچ گونه اطلاعی از تحقیقاتی که در زمینه گل و گیاهان زینتی که دراستان مرکزی انجام و ثبت شده است اطلاعی نداشتند و فقط تعداد ۱۲ نفر معادل ۱۱.۵ درصد اطلاعی از تحقیقات داشتند. بالا بردن سطح آگاهی تولید ک
نندگان در زمینه تحقیقات گل وگیاهان زینتی باعث رونق پرورش گل و گیاه در شهر محلات خواهد شد.
جدول ۴-۲۹ : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی

فراوانی
درصد

بله
۱۲
۱۱.۵

خیر
۳۸
۳۶.۵
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۲۹ : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۰ نتیجه فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تاثیر آن در توسعه کمی و کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی استان مرکزی
تعداد ۲۷ نفر معادل ۲۶.۶ درصد معتقدند فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تاثیر در آن در توسعه کمی و کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی متوسط است و تعداد ۱۴ نفر هم نظر مثبت بیشتری داشتند و تاثیر آن را زیاد دانسته اند.
جدول ۴-۳۰ : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه

فراوانی
درصد

زیاد
۱۴
۱۳.۵

متوسط
۲۷
۲۶.۰

کم
۶
۵.۸

هیچ
۳
۲.۹
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۰ : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۱ مشکلات در دریافت وام بانکی
یکی از راه های افزایش تولید گل و گیاه اعطای تسهیلات بانکی به تولید کنندگان است . تعداد ۳۷ نفر از تولید کنندگان مشکلات در دریافت وام وام بانکی را زیاد و تعداد ۶ نفر آن را متوسط دانسته اند.
جدول ۴-۳۱ : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی

فراوانی
درصد

زیاد
۳۷
۳۵.۶

متوسط
۶
۵.۸

کم
۱
۱.۰

هیچ
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۱ : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۲ میزان توجه برنامه ریزان کشور به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی
۲۶ نفر از تولید کنندگان گل و گیاه معادل ۲۵.۰ درصد معتقدند میزان توجه برنامه ریزان به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی متوسط و تعداد ۱۹ نفر معادل ۱۸.۳ درصد آنها میزان توجه را کم دانسته اند.

جدول ۴-۳۲ : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه

فراوانی
درصد

زیاد
۴
۳.۸

متوسط
۲۶
۲۵.۰

کم
۱۹
۱۸.۳

هیچ
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۲ : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۳ میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت گلها
یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش تولید گل و گیاهان زینتی میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت گلها می باشد که تعداد ۲۹ نفر این میزان دسترسی را متوسط و ۱۷نفر آن را کم دانسته اند .
جدول ۴-۳۳ : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل

فراوانی
درصد

زیاد
۳
۲.۹

متوسط
۲۹
۲۷.۹

کم
۱۷
۱۶.۳

هیچ
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۳ : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۴ استفاده از سیستمهای جدید برای تجهیز گلخانه
۲۶ نفر از تولید کنندگان استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه را متوسط و ۲۱ نفر از آنها کمترین تمایل را برای استفاده از این سیستم ها داشتند. مهمترین علت آن هم عدم اطلاع از سیستم های جدید با تعداد ۱۶ نفر معادل ۱۵.۴ درصد و نداشتن توان اقتصادی با ۷ نفر ومعادل ۶.۷ درصد مهمترین دلایل استفاده نکردن از این سیستم ها می باشد.
جدول ۴-۳۴ : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه

فراوانی
درصد

زیاد
۳
۲.۹

متوسط
۲۶
۲۵.۰

کم
۲۱
۲۰.۲
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۴ : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه

جدول ۴-۳۵ : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر

فراوانی
درصد

نداشتن توان اقتصادی
۷
۶.۷

عدم اطلاع از سیستم های جدید
۱۶
۱۵.۴

عدم دسترسی به اعتبارات
۶
۵.۸

نبود امکانات و تجهیزات
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۵ : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۵ مشکلات تولید گل وگیاهان زینتی از نظر گلکاران و تولید کنندگان
مهمترین مشکلات تولید گل ۱۷ نفر معادل ۱۶.۳ درصد عدم بازدید مروجین از مزارع گلکاران و ۱۶ نفر عدم دسترسی به وسایل کشاورزی و ۱۴ نفر گرانی نهاده های موردنیاز دانسته اند.
جدول ۴-۳۶ : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان

فراوانی
درصد

عدم دسترسی به وسایل
۱۶
۱۵.۴

گرانی نهاده ‌‌های ‌مورد نیاز
۱۴
۱۳.۵

عدم بازدید مروجین
۱۷
۱۶.۳

تقاضای کم
۱
۱.۰

پایین بودن دانش فنی
۱
۱.۰

کمبود کارشناسان فنی
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۶ : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۶ تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان شغل اصلی
تعداد ۳۸ نفر شغل اصلی آنها تولید گل وگیاه است و تعداد ۱۱ نفر علاوه بر تولید گل و گیاه به شغل
دیگری هم مشغول هستند.

جدول ۴-۳۷ : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی

فراوانی
درصد

بله
۳۸
۳۶.۵

خیر
۱۱
۱۰.۶
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۷ : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی
از این ۱۱ نفر ۴ نفر کارمند شرکت خصوصی و ۲ نفر مشغول خرید و فروش گل و ۲ نفر دیگر کارگری و دامپروری هستند .

جدول ۴-۳۸ : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه

فراوانی
درصد

دامپروری
۲
۱.۹

کارگری
۲
۱.۹

کارمنددولت
۱
۱.۰

مغازه دار
۱
۱.۰

کارمندشرکت خصوصی
۴
۳.۸

خرید و فروش گل
۲
۱.۹
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

نمودار ۴-۳۸ : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه
۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱۷ وضعیت مالکیت اراضی
وضیت مالکیت اراضی در۲۰ نفر از تولیدکنندگان بصورت شخصی ، ۲۱ نفر مالکیت اجاره ایی ، ۶ نفر مالکیت سهم بری و ۱ نفر مالکیت وقفی بوده است .
جدول ۴-۳۹ وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان

فراوانی
درصد

شخصی
۲۰
۱۹.۲

اجاره ای
۲۱
۲۰.۲

سهم بری
۶
۵.۸

وقفی
۱
۱.۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰.۰

گل و گیاهان زینتی، تسهیلات بانکی پایان نامه ها و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید