گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -8- قسمت 3

واگذاری سازمان مسکن و شهر سازی جعلی است وملک متعلق به سازمان مسکن است و به هیچ یک واگذار ننموده وعلاوه بر آن مشار الیه در سال 82  همین ملک را به آقای معصومی فروخته در حالی که در اردیبهشت 83 کل ملک رامجددا به من واگذار نموده است .

اظهارات محمد حسین معصومی    15/4/84

من از محمد گل محمدی تحت عنوان فروش مال غیر شکایت دارم یک قطعه زمین طی قولنامه از آقای گل محمدی به مبلغ 000/000/22 تومان خریداری کردم به مساحت 270 متر و کل ثمن معامله را پرداخت و الان به شخص دیگری به نام  آقای فروخته و یک شخص دیگری به نام آتش سخن احداث بنا کرده و ساکن می باشد من در سال 82 و در تاریخ 2/2/ 83 کل زمین را به آقای قاسمی فروخته و الان در زمین شخص دیگری متصرف می باشد لذا از نامبرده به دلیل فروش مال غیر شاکی هستم .

قرار مجرمیت به شماره 710 /54- 1/3/5/84

در خصوص اتهام محمد گل محمدی ف حسن مبنی بر فروش مال غیر توضیح اینکه آقای قاسمی با وکالت مهدی غفوری نژاد و محمد حسین معصومی به وکالت ارادی علیه متهم به عنوان فروش مال غیر شکایت که متهم احضار و مراجعه نکرده و در بازرسی منزل نیز دستگیر نشده با توجه به شکایت شاکیان و اطلاع متهم از تحت تعقیب بودن با توجه به مراتب فوق و عدم مراجعه نامبرده یا شاید اوضاع و احوال عقیده بر مجرمیت دارم .

دستور دادستان به رئیس بازپرسی :

معروض می دارد که حرف عدم حضور متهم و عدم توفیق در دستگیری متهم کفایت بر صدور قرار مجرمیت نمی نماید و لازم است قبل از اقدام احضار و جلب    ادله شاکی یا شاکیان به توجه اتهام به متهم جمع آوری و سپس اقدام به احضار و جلب متهم گردد و ثانیا نیز در صورت احراز ارتکاب بزه با توجه به قرار مجرمیت موافقت می گردد .

شعبه 124 کیفری حوزه قضائی شهید کامیاب به تاریخ 25/8/84 تعیین وقت نموده که وقت رسیدگی به آقای  محمد حسن معصومی طبق ماده 72 ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 25 / 8/ 84 در وقت مقرر فوق پرونده کلاسه 84/1324/124  تحت نظر قرارداد وکیل شاکی آقای ارادتی و غفوری نژاد وکیل آقای قاسمی حضور ندارد ، ارادتی و موکلشان حضور دارند با توجه به اینکه متهم  متواری است لذاابلاغ می بایست از طریق آگهی روزنامه صورت گیرد لذا وفق مقررات وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود .

وقت رسیدگی  به تاریخ 28/10/84 تعیین و از طریق روزنامه به متهم ابلاغ شده است .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 28/10/84 در وقت مقرر شعبه 124 مشهد بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل متهم از طریق آگهی روزنامه دعوت که حاضر نشده است ولایحه ای ارسال نشده است آقای ارادتی به وکالت از آقای معصومی حاضر و اظهار می دارد که شکایت همان است که در  شکایت مقدماتی بیان کردم چون متهم گل محمدی سند یک قطه زمین سه دانگ آن را به موکل فروخته است و هم اکنون شنیده ام که تمام ملک را به آقای علی قاسمی فروخته است و به عنوان فروش مال غیر شکایت دارم .

رای دادگاه : 2239-215-28-10-84

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید :

در خصوص اتهام آقای محمد گل محمدی ف حسن مبنی بر کلاهبرداری  به این شرح  که متهم یک قطعه زمین به مساحت 587 متر مربع به پلاک ثبتی بلوک 146 قطعه یک از پلاک 175 اصلی بخش ده مشهد واقع در قاسم آباد بلوار ادیب نبش ادیب 51 به مبلغ 600 میلیون ریال را به آقای علی قاسمی فروخته است و برای مالکیت خود به یک برگ سند معجول به شماره 30619-16/1/75  متوسل شده است و متقلبانه وانمود نموده است که مالک می باشد و نیز همین قطعه زمین را به میزان سه دانگ آن را به آقای محمد حسین معصومی واگذار نموده است و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال دریافت نموده ایت و حسب شماره 55854/11 مورخه 15/12/83 قطعه زمین مورد فروش قطعه 41 بلوک 146 اراضی قاسم آباد از طرف سازمان مسکن به آقای سید جلال حسینی و سید ابوالفضل واگذار شده است و نامه استنادی متهم به شماره 2639-11 مورخه 16/4/82 وجود در آن ندارد و نامه جعل شده و نیز با توجه به شکایت آقایان غفوری نژاد وکیل محترم دادگستری از طرف آقای قاسمی و آقای سید محسن ارادتی از طرف آقای معصومی و کیفر خواست دادستان بزهکاری متهم مسلم است .

مستندا به ماده 1 قانون  تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ارتشاء به 3 سال حبس و پرداخت  000/6000 ریال در حق آقای قاسمی و معادل آن در حق دولت و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای معصومی و معادل آن در حق دولت محکوم می نماید .

رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی  در همین شعبه است .

 

 

شناسنامه پرونده