گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13

شناسنامه پرونده

پرونده 3 ماه هفتم کار آموزی

تاریخ  24 /1/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 کیفری مشهد

موضوع : سرقت و جعل

نتیجه : حکم به 6 ماه حبس تعلیقی صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 998 2124

گزارش :

مقارن ساعت 30/10 مورخه 1/4/84 برابر تماس تلفنی از بانک کشاورزی بلوار سروش توسط نگهبان داخل بانک و ریاست محترم بانک کشاورزی توسط گروهبان حسینی مبنی بر یک مورد نگهداری متهم در داخل بانک به نام محمد رضا عربی ف   عبداله 17 ساله  اینجانب استوار یکم شریفی نژاد  در کارمند منصوریان به محل اعزام و مشخص شد که محمد رضا عربی و عبداله یک جلد دفترچه مربوط به بانک را به شماره حساب 40163 به نامه یداله عربی توسط پسرش جعل امضا شده و مبلغ یک میلیون ریال تا کنون توسط پسرش جعل امضا شده است جهت بررسی به همراه دفترچه به دایره تجسس دلالت شدند .

اظهارات عبداله عربی    ف : علی اصغر     1/ 4/ 84

شرح شکایت  خود را بیان کنید :

فرزندم محمد رضا عربی 17 ساله که به حرفم گوش نمی کرد ومی گفت می روم کار کنم و حتی از مادرش پرسیدم گفت می رود سرکار  و شبها هم به خانه می آمد و می خوابید صبح هم منزل را ترک می کرد و حال متوجه شدم که ایشان سه جلد دفترچه متعلق به خواهرش و دو جلد متعلق به خودم را بدوم اجازه برداشته و با جعل امضاء اینجانب مبلغ شصت هزار تومان برداشته و بعد کارمندان بانک متوجه شده و به من اطلاع دادند .

که فورا به بانک رفتم و مامورین 110 آمدند و نامبرده را دستگیر کردند .

اظهارات متهم 1 / 4/ 84 محمد رضا عربی

س : اظهارات پدرتان بعنوان شاکی که برایتان قرائت شد مبنی بر اینکه امضاء نامبرده را جعل کردید دفترچه پس انداز را برداشته و مبلغ شصت هزار تومان برداشت کردیه اید چه می گویید ؟

ج: بله قبول دارم مبلغ را از حساب برداشته ام و الان هم مبلغ را در خدمت ندارم و آن را خرج نمودم .

س: چند مرتبه اقدام به خارج نمودن پول از حساب کردید ؟ دو مرتبه من از حساب پدرم اقدام به خارج نمودن پول کرده ام .

شاکی و متهم مجددا اظهارات خود را در صورتجلسات شعبه 19 بازرسی به تاریخ 2/4/84 بیان نموده اند شعبه 19 بازرسی وجه الکفاله به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر نموده که آقای محمد رضا عربی با ارائه جواز کسب شماره 7210 کفالت و ضمانت نموده است .

جلسه دادرسی :    8/ 4/ 84

جلسه شعبه 19 بازپرسی مشهد دروقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است کارمند بانک جهت اخذ وام بابت نحوه پرداخت وجهاز دفترچه به متهم  خود را معرفی کنید : سید عبدالکریم سجادی ف   جعفر 44 ساله کارمند بانک بلوار آزادی 45 پلاک 85 من حسابدار هستم چون کارمند کم است  من را در سمت صندوق دار گذاشته اند حالا اینشکل ایجاد شده چون امضاء او مطابقت می کرد من هم بدونتوجه و دقت به مشخصات وجه را پرداخت کردم حالا تابع قانون هستم دفترچه را هم ایشان بعد از اتمام تعویض کرده است.

قرار دادسرا :

بازپرسی با بررسی محتویات پرونده  به شرح زیر اقدام به صدور قرار می کند :

قرار دادسرا :       4080 -254 /30 /4/84

در خصوص اتهام آقای عربی  و ارائه جعل و استفاده از سند مجعول  و اینکه با عنوان مشخصات پدرش با تغییر تاریخ تولد مبادرت به برداشتن پول از حساب پدرش نموده و بازپرسی با عنایت به محتویات پرونده شکایت پدر نامبرده را قرار صریح متهم در بازپرسی بزهکاریش محرز و مسلم بوده و اعتقاد به مجزمیت نامبرده دارم و قرار صادره قطعی است .

عبداله عربی ف   علی اصغر در کلاسه 84 / 510 / 19 گذشت خود را منحصرا اعلام نموده و از دادگاه تقاضای موقوفی تعقیب را نموده دادگاه شعبه 124 وقت رسیدگی به تاریخ 26 / 6/ 84 ساعت 12 ظهر را به عربی و همسرش و محمدرضا عربی ابلاغ کرده سپس در تاریخ 26 / 6  در وقت صورتجلسه شعبه 124 عربی به تصدی امضا کننده  آن تشکیل و پرونده تحت نظر بوده و شاکی و متهم  دعوت لیکن طرفین حاضر نشده اند لذا رسیدگی مقدور نیست .

جلسه دادگاه :

به تاریخ 24 / 1 / 85 در وقت مقرر فوق العاده شعبه 124 به تصدی امضاکنندگان  تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی حاضر نیست  و متهم نیز حضور ندارد و لایحه ارسال نداشته نماینده دادستان اظهار می دارد که وفق کیفر خواست تقاضای مجازات دارم .

رای دادگاه :

درخصوص اتهام محمد رضا عربی ف عبداله دایر بر جعل امضا پدرش و استفاده از سند مجعول  و پرداخت ششصد هزار تومان وجه نقد از حساب بانکی پدرش در بانک کشاورزی با توجه به شکایت شاکی و اقرار صریح متهم مقرر است با توجه بهمواد 25 و 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تعلیقی محکوم می گردد رای غیابی وظرف ده روز قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز :

برابر ماده 523 از قانون مجازات اسلامي جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضا اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق و … عصر رواني جعل عبارت است از سوء نيت مرتكب مبني بر عهد در فصل به معني علم بر اينكه مي داند حنيقي را قلب مي كند و علم به اينكه اين قلب حقيقت ممن است به شخص ثابت يا به جامعه ضرري اعم از مادي يا معنوي وارد آورد. در اين خصوص مي توان به راي شماره 292-31/1/1320، 1555-29/5/1320 شعبه دو و شماره 671 7/3/1321 شعبه پنجم ديوانعالي كشور اشاره نمود كه مقرر داشته است در سوء نيت از عناصر لازم جرم جعل به شمار مي رود.

همچنين برابر راي شماره 780- 10/4//1316: كسي كه به دستور ديگري و حسن نيت مهرمجعولي مي سازد و اطلاعي از جعل ندارد جاعل محسوب نمي شود و دستور دهنده جاعل است. همچنين در جعل سوء نيت خاص شرط نيست يعني اگر نتيجه بزه جعل ضرر يا مرز محتمل است خواست اصرار به غير، ضرورت ندارد يعني سوء نيت خاص در سوء نيت عام تغييرات و نياز به اثبات جداگانه ندارد.

عنصر مادي عمل مرتكب و در ارتكاب جعل و تزوير از انواع فعل مثبت خواهد بود و ترك فعل نمي تواند از اجزا تشكيل دهنده عنصر مادي اين جرم باشد با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان ترك فعل مي تواند عنصر مادي جعل مادي يا معنوي باشد.

 

شناسنامه پرونده

پرونده 1 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ 10 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : تحویل مبیع

نتیجه  : قرار ابطال دادخواست صادر شده است

کلاسه پرونده : 84 1538 40

خواهان : مهدی حسین زاده    ف : ناصر آزاد

خوانده : احمد حاتمی      علی اصغر

خواسته : تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل اجناس مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف حسب نظر کارشناس فعلا از حیث صلاحیت حکم و هزینه دادرسی مقوم به 000 /000/1 ریال و خسارت دادرسی

دلائل و منضمات : تصویر مصدق رای صادره به شماره 364 – 26 / 3 / 84 موضوع پرونده کلاسه 630 – 83 صادره از سوی شعبه سی ام دادگاه عمومی مشهد . مبایعه نامه جلب نطر کارشناس

ریاست محترم دادگاه :

احتراما به استحضار می رساند حکم صادره پیوست مبایعه نامه فی ما بین فسخ گردیده است و خوانده متعاقب حکم فسخ استرداد ثمن را نیز مطالبه نموده است در صورتی که از زمان صدور حکم فسخ تا لحظه تقدیم دادخواست از مسترد نمودن اجناس موضوع بیع ممانعت نموده و اظهار میدارد کلیه وسایل و ماشین آلات در کارگاه است وچه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن همچنان از ادوات مورد مبایعه کار کشیده شده است و در حالت فعالیت بوده لذا صدور حکم مقتضی مستندا به مواد 198 – 515 و 519 مورد درخواست است .

دادنامه استنادی :

شماره دادنامه : 364     26 / 3 / 84    در کلاسه پرونده 630 – 83 30

خواهان : احمد حاتمی

خوانده : مهدی حسین زاده

در خصوص دعوی آقای احمد حاتمی به طرفیت مهدی حسین زاده ف ناصر با وکالت آقای علی قوی بازو به خواسته صدور حکم مورخ 27 / 3/ 83 به لحاظ وجود غبن مربوط به یک دستکاه کوره رنگ با متعلقات مربوط با ارزش ده میلیون و یکصد هزار ریال  و مزالبه هزینه  دادرسی در پرونده تامین لذا دادگاه دعوی خواهان را دارد و ثابت بر صحت تشخیص در اجرای مواد 198 و 519 و 520 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 416 و 417 و 421 و 422 قانون مدنی ضمن صدور حکم به فسخ مبایعه نامه حکم بر محکومیت خوانده و پرداخت 500 هزار ریال بایت هزینه کارشناسی هزينه را در طي فيش شماره 180215 واريز گردد و وقت استرداد به تاريخ 10/2/85 ساعت 30/9 به علي اصغر  حاتمي به پدر وي ابلاغ و به آقاي مهدي حسين زاده برابر ماده 99 به ناصر حسين زاده پدرش ابلاغ شده پرداخت 153 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مدت مقرر قابل تجدید نظر است .

جلسه دادگاه :

در تاریخ 10 /2 / 85 شعبه 30 محاکم حقوقی به تصدی و دادرسی امضا کننده تشکیل شد  خواهان اظهار می کند بابت طلبی که خوانده زامن دارد اجناس تقدیمی می گردد و مبلغ آن 14 میلیون ریال است و من 10 میلیون ریال ذدیگر بدهکارم درخواست خود را مسترد می دارم . خوانده اظهار میدارد  اجناس را به مبلغ 14 میلیون ریال بابت طلب خودم برداشت نمودم و مبلغ 10 میلیون ریال از ایشان طلب دارم .

رای دادگاه :

با عنايت به مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به انا راي مي نمايد و در خصوص دعوي آقاي مهدي نژاد ف ناصر به طرفيت احدي حاتمي پرداخت مبلغ 000/000/11ریال و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان دادخواست خود را مسترد کرده و اجراي بند الف ماده 107 ق. آ. د. م قرار ابطال درخواست صادر می گردد . قرار صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .

تمايل حقوقي كارآموز:

در پرونده فوق خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده مبني بر الزام خوانده به تحويل اجناس مبيع و مطالبه اجرت المثل داده و در دادخواست خود به دادنامه شماره 364 صادره از شعبه 30 موضوع فسخ قرارداد اشاره نموده است كه بعد از تشكيل اولين جلسه دادگاه دادخواست خود را كه برابر الف ماده 107 دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است. ولي با توجه در راي دادگاه و پرونده و به نظر اينجانب صدور قرار ابطال دادخواست ضرف مقررر است چرا كه بند الف ماده 107 اين مطلب را بيان ميدارد كه خوهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند در اين صورت قمار ابطال دادخواست صادر مي شود با تفاسيري كه در توضيحات اساتيد ديده مي شود نظر اكثريت بر اين موضوع است كه غايت داخل در سفيا مي باشد يعني اينكه بند الف شامل اولين جلسه دادگاه هم مي شود (ولي تا قبل از رسيدگي دادگاه به موضوع) از زماني كه دادگاه وارد رسيدگي ماهوي گرديد و اولين جلسه دادگاه تشكيل شد تا قبل از ختم رسيدگي هر گونه اقدام خواهان در جهت اسرار دعوي مشمول بند ب ماده 107 مي گردد كه دادگاه مي بايستي دار رو دعوي را صادر مي نمود، لذا بنا به نظريه شماه 332/17-22/2/1366 اداره حقوقي قوه قضاييه چنانچه مسترد كننده دعوي قانوني حق الاسترداد داشته و استرداد هم مبني بر اشتباه يا اكراه نباشد، عدول از آن ممكن نيست زيرا استرداد دعوي يك نوع اسقاط حق است و اسقاط حق هم عمل حقوقي يك جانبه كه با اعلام ذيحق تحقق مي يابد و اطلاع يا عدم اطلاع طرف مقابل و اتخاذ يا عدم اتخاذ دادگاه تاثيري در آن ندارد و آن طرف از اسقاط موجب ايجاد حق ساقط شده نمي گردد بلكه احياء و ايجاد آن به مجوز قانوني جديد دارد.


 پرونده 25 ماه هشتم کار آموزی

تاریخ : 14 / 2/ 85

شعبه رسیدگی کننده ک شعبه 31 دادگاه حقوقیمشهد

موضوع : تخلیه یک باب مغازه

نتیجه : صدور حکم به نفع خوهان

دادخواست :

خواهان : محمد فهمیده    جماليان ف محمد حسن شغل آزاد

خوانده :حمیذد رضا باطنی  ف اسماعیل    مجهول المکان

خواسته : صدورحکم به تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان مطهری شمالی 25 به علت تخلف خوانده از شر.ط مندرج در قرار داد اجاره خط و عدم پرداخت اجاره بها از تاریخ 16 / 12 / 84 لغایت صدورحکم به قرار  ماهی 000 /700/1 ریال با جبران خسارت

دلائل :

تصویر مصدق  قرارداد اجاره مورخه 3 / 7/ 84 فتوکپییک فقره چک به شماره 876661 و گواهی عدم پرداخت آن و محتویات کلاسه پرونده 1588 – 84 / 35

ریاست محترم دادگاه :

احتراما خوانده دعوی به موجب قرارداد اجاره  خط مورخه 3/7/84 یک باب مغازه متعلق به اینجانب را از تاریخ 5 / 7/ 84 به مدت یک سال لغایت 5 / 7/ 85  به اجاره ماهی 170 هزار تومان اجاره نموده و برابر شرایط متعهد گردیده که چکهایی را که بابت اجاره بهاي در صورت عدم پرداخت اجاره برگشت نماید عقد فسخ مي شود و خوانده بايد مغازه را بدون هيچگونه شرطي تخليه و اجاره عقب افتاده را پرداخت نمايد لازم به ذکر است که یک فقره چک اجاره بهای اسفندماه به تعویقافتاده و خوانده هم دیون زیادی دارد متواری گشته و بدین منظور تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده را میتندا به ماده 10 ق م و 198 و 519 ائین دادرسی مدنی دارم .

شرط ضمن العقد اجاره

برابر اجاره شرط شده است که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار مولی الموحدین وصول نشد بدون هیچ قید و ظرطی موظف لست مغازه را تخلیه و اجاره را بدهد .

همچنین یک چک به شماره 876661 مورخه 6 / 12 / 84 از شماره حساب 1742 برابر گواهی عدم پرداخت به شماره 508727  تحويل شده است.

رای دادگاه :

خواهان دادخواستی که به خواسته فوق به طرفیت خوانده با لا تقدیم داشته پس از ارجاع به این شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و مبادرت به انشا رای می کند

در خصوص دعوی آقای محمد فهمیده بطرفیت  آقای حمید رضا باطنی  بخواسته فسخ و تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان سعدی و تخلف از شروط مندرج در قرارداد اجاره خط 3 / 7/ 84 و مطالبه اجور معوقه از 6 / 12 84  لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه  صدو هفتاد هزار تومان  به شرح متن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف اابلااغ در روزنامه در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی مستند است مصون از تعریض و تکذیب مانده و با عنایت به اینکه با برگشت خوردن چکهای اجاره به شرط ضمن عقد محقق گردیده است لذاضمن صدور حکم بر فسخ قرارداد خوانده را به تخلیه  عین مستاجر و بپرداخت ماهیانه 170 میلیون ریال بابت اجاره از 6 / 12 / 84  در حق خوهان محکوم می کند و رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز  :

در پرونده فوق خواهان در خواستی به طرفیت خوانده مبنی بر تخلیه یکباب مغازه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و صدور حکم مبتنی بر مطالبه اجور معوقه را درخواست نموده و دئر شروط ضمن العقد قرارداد شخص مستاجر متعهد گردیده که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار وصول نشد  مغازه را تخلیه و تحویل موجر دهد .

با برگشت خوردن یک فقره چک به شماره 876661 مورخه 6/12/84  موضوع قولنامه فوق از حساب 1742 شرط ضمن العقد و حق فسخ برای موجر ایجاد کشته که این شرط را می توان مستفاد از ماده 10 قانون مدنی بر شمرد . برابر ماده 496 از قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف فسخ می شود اگر پس از آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد واگر با اجاره مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل را بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده کند . اگر در هنگام فسخ معامله مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را ماذون به حساب آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است . در اینجا رای صادره از سوی شعبه 31 حقوقی مطابق قوانین صادر و ایرادی بر آن وارد نیست .

 

پرونده 3 ماه هشتم کارآموزی

تاریخ : 18 / 2 / 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : روابط نامشروع و زنا

نتیجه ک محکومیت به پرداخت جزای نقدی

کلاسه پرونده : 84 –  2861 124

به تاریخ 21 / 10 / 84 ساعت 13 خانمی به هویت ناهید شاهرخی سن 21 سال محصل اهل و ساکن مشهد ( الهیه سامان یک کبود 20 ) در کلانتری به اتفاق خواهرش فاطمه نیکوئی ف حسین ده سال و دختر خانم دیگری بنام افسانه نورانی 12 ساله در کلانتری حاضر بیان داشتند دیروز ساعت 12 و نیم با همکاری دوستم فاطمه به درب منزل ما مراجعه کرده گفت مادرم شماره تلفن خاله ام را داده که من بروم زنگ بزنم ولی شماره تلفن راگم کرده ام حتما به من دروغ گفت که منزل آنها در آپارتمانهای    است .

اعلام مفقودی :

احتراما به استحضار می رساند افسانه نورانی دوازده ساله از مشهد امروز صبح به قصد مدرسه ازمنزل خارج شده و لکن در مسیر منزل به مدرسه آقای نوقانی راننده سرویس پیش دبستانی همان مدرسه دخترم را سوار کرده است و به گفته خودش درجاهد شهر پیاده نموده و فرزندم به مدرسه نرفته و از او اصلاعی ندارم اظهارات محمد رضا نورانی

اینجانب از آقای مصطفی نوغانی شکایت دارک به خاطر اینکه صبح سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 7 صبح دخترم برایمدرسه از خانه بیرون می رود و در مسیر مدرسه اش آقای نوغانی که سرویس بچه است وی را سوار ماشین کرده و به گفته خودش او را در جاهد شهر پیاده کرده و  با اطلاع مدرسه متوجه شدیم به مدرسه نرفته  و تاکنون هم خبری نداریم .

 اظهارات نوغانی

س: برابر اظهارات آقای نورانی افسانه نورانی را در 7 صبح در آدرس فاطمیه 10 سوار خودروی خود کرده اید و از آن ساعت به بعد از او خبرینیست چه می گویید

ج: نامبرده ساعت هفت و نیم در خیابان فاطمیه 10 سوارخودروی من شد و تا ساعت 30/8 با من جاهد شهر پیاده شد و حتی گفتم به مدرسه نمی روی گفت نه .

اظهارات افسانه نورانی 21/10/84

س: برابر اعلام شما از ساعت 55/6 صبح دیروز 20 / 10 / 84 از منزل خارج و تا امروز مراجعت نکرده اید برای چه ؟

ج: دیروز ساعت  30/7 سوار اتومبیل تاکسی به رانندگی نوغانی شدم  وقتی در جاهد شهر پیاده شدم گفت منتظر بمانم تاسرویس مهدکودک را انجام دهد سپس مرا سوار کند پس از  حدود 30 دقیقه بر گشت و  سپس به منزل مراجعه کردیم .

س: نامبرده با شما چه اعمالی انجام داد : لباسهای من و خودش را در آورد و با اعضای بدن من ملالبه نمود .

اظهارات نوغانی : 21/10/84

س: اظهارات افسانه نورانی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟

اظهارات دختر را قبول کردم و اشتباه کردم و درخواست تخفیف مجازات دارم

جلسه شعبه 19 بازرسی

به تاریخ 22/11/84 شعبه 19 بازپرسی مشهد در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است  طرفین پرونده حضور دارند و خطاب به افسانه نورانی مفاد ماده 129  و تبصره آن قرائت و تفهیم شد مواظب اظهارات خود باشید افسانه نورانی 12 ساله محصل و باسواد و فاقد سابقه کیفری هستم .

س: نحوه مفقودی را بیان کنید : آقای نوغانی گفت در ایستگاه باش می آیم دنبالت و بعد از 20 دقیقه من را به منزل خودش برد و لباسهایمان را درآورد و با اندام من ملالبه کرد و بعد زنگ در خانه را زدند مدیر مدرسه به داخل خانه آمد و من را در انبار مخفی کرد و کفشهایم را پنهان کرد و مدیر نتوانست من را پیدا کند و از منزل بیرون رفتند و به خاطر ترس آقای نوغانی گفت بگویم که من را در جاهد شهر پیاده کرده است .خطاب به متهم چه مي گويند:

نوغانی : قبول دارم متاهل هستم اشتباه کرده ام .

نامبردگان هر یک به مبلغ ده میلیون ریال به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع و زنا وجهه الکفاله صادر شده است .

 قرار دادسرا : 1733 65 23 / 11 / 84

در خصوص اتهام افسانه نورانی ف   محمدرضا و 2- مصطفی نوغانی  معرف به محمد ف حسن دائر به ارتكاب رابطه نامشروع بغير از زنا بدين توضيح كه متهم ردیف اول به اتفاق متهم ردیف دوم به منزل ايشان رفته و در منزل با يكديگر خلوت نموده پس از جستجوي مدرسه متهم ردیف اول در انباري منزل متهم ردیف دوم را مخفي نهايتا از منزل خارج و شب را در منزل احد از دوستانش خوابيده كه با دوستش به كلانتري رفته همچنين متهم ردیف اول با متهم ردیف سوم طرح دوستي ريخته و با همديگر در خيابان با گرفتن دست هم قدم زده اند بازپرسي با رعايت محتويات پرونده و گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي و اقرار صريح متهمان بزهكاري ايشان مسلم بوده عقيده به مجديت نامبردگان دارم و در خصوص اعلام محمدرضا نوراني دائر به مفقودي با عنايت به محتويات پرونده نظر به پيدايش  نامبرده بزهكاري محقق نگرديده مستندا به ماده 177 ق.آ.و.ك قرار منع پيك صادر مي شود.

جلسه دادگاه:

در وقت تعيين شده جلسه شعبه 124 دادگاه مشهد به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است. متهمين 1- مصطفي نوغاني  ف محمدحسن 2- رحيم ميرزايي ف حسين و نماينده دادستان در دادگاه حضور دارند، متهم خانم افسانه نوراني در دادگاه حاضر نيست. خطاب به متهمين حاضر از شما به عنوان متهم تحقيق مي گردد و مواظب اظهارات خود باشيد اتهام شما رابطه نامشروع با افسانه نوراني است. تبصره ماده 129 آ.د.ك براي شما تفهيم گرديد چه دفاعي داريد:

ج:مصطفي نوغاني ف محمد حسن متولد 57 شغل راننده تاكسي اهل و ساكن مشهد، قاسم آباد، بلوار الهيه، من پشيمان هستم و اتهام را متوجه شدم و شيطان من را گول زد و ايشان خودش وارد منزل من شد.

راي دادگاه:

در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومي جزائي به تصدي امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كلاسه 84/2861/124 تحت نظرات دادگاه پس از بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي شماره 328-148-

به شرح كيفرخواست شماره 6606 مورخه 27/11/84 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد 1- خانم افسانه نوراني ف محمدرضا 12 ساله مجرد شغل محصل ساكن مشهد فاقد سابقه كيفري 2- مصطفي نوغاني ف محمدحسن 29 ساله  3- رحيم ميرزايي ف حسن 21 ساله فاقد سابقه كيفري و يك متهم هستند به رابطه نامشروع با يكديگر دادگاه با عنايت به گزارش مامورين و اقرار متهمين ردیف دوم و سوم در دادگاه بزه انتسابي محرز و مسلم تشخيص داده با توجه به اينكه متهم ردیف اول طفل مي باشد  و اطفال از مسئوليت جزائي مبرا هستند به استناد ماده 49 ق.م اسلامي نامبرده را از بزه انتسابي مبرا و مشاراليها را جهت تربيت و مواظبت در اختيار ولي قرار داده و در خصوص متهم ردیف دوم و سوم مستندا به ماده 637 ق فوق الذكر چون متهمين جوان و فاقد سابقه كيفري هستند با رعايت ماده 22 همان قانون هر يك را به پرداخت دوميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم و راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است.

تمايل حقوقي كارآموز

تمايل حقوقي كارآموز:

برابر ماده 637 از قانون مجازات اسلامي هر گاه مرد و زني كه بين آنها علقه و زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود. مقصود از علقه زوجيت در اين ماده اعم از علقه زوجيت موقت و دائم است از اين رو به اينكه زن و مردي درعلقه زوجيت دائم يا منتقع يكديگر باشد نمي توان روابط آنها را نامشروع و از مصاديق اعمال منافي عفت دانست هر چند كه واقعه نكاح مطابق ضوابط قانوني (در مورد دائم) به ثبت نرسيده زيرا ثبت واقعه نكاح جز اركان عقد نيست كه فساد ناشي از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرايت كند. كه اين امر تخلفي است كه براي آن مجازات مقرر گرديده و عدم انجام اين تكليف قانوني مبطل عقد و آثار شرعي نكاح نيست. با عنايت به پلاك متضاد از ماده 66 قانون مجازات با توجه به اينكه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي عدم علقه زوجيت است در صورتي كه دادگاه وجود رابطه زوجيت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفين ثابت و صادق بداند محوزي براي اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. در نظريه شماره 506/7-4/2/76 اداره حقوقي قوه قضاييه اثبات اعمال منافي عفت يا رابطه نامشروع مانند بقيه جرائم است و رعايت شرايط اثبات زنا در اينجا ضروري نيست البته مرحوم شيخ مفيد براي برخي از اين اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته (سلسله اينابيع الفقيه، جلد 2، ص 34) همچنين برابر نظريه مشورتي شماره 2452 /7-16/ 1378 اداره حقوق قوه قضاييه اعمال ماده 637 تنها در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافي عفت فيزيكي و حضوري است و روابط غير فيزيكي و غير ضروري از قبيل نامه نگاري، مكالمه تلفني، و اينترنتي مشمول مقررات مندرج در اين ماده نيست و همچنين برابر نظريه فوق صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصاديق رابطه نامشروع نيست حال اين نكته مهم مورد توجه مي باشد كه چنانكه مرد يا زني كه مركب عمل منافي عفت مذكور در اين ماده شده اند در ارتكاب عمل مشتبه باشند نمي توان مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامي در مورد آنان اعمال نمود از اين رو چنانچه زن و مردي با عقدي فاسد به علقه زوجيت يكديگر در آمده باشند و بدون اطلاع از فساد و بطلان عقد مرتكب چنين روابطي گردند مشول مفاد ماده 637 نخواهد بود مگر آن يكي از آن دو بر فساد و بطلان عقد آگاه باشند كه در اين صورت مفاد اي ماده صرفا در خصوص ولي اعمال مي گردد همچنين مرد يا زني كه طرف مقابل را با همسر خود اشتباه نموده و با وي مضاجعه يا اعمالي از اين قبيل انجام داده مشمول ماده نيست حكم اين ماده نخواهد بود از سوي ديگر چنانچه مرتكبين جرم مدعي احراب صيغه موقت شده باشند ثبوت جرم با مشكل مواجه خواهد شد به موجب يكي از آرا دادگاههاي عمومي تهران با توجه به اينكه طرفين مدعي اجراي صيغه موقت زوجيت يكساله بين همديگر شده عليهذا رابطه نامشروع متهمان احراز نمي شود.

(دادنامه شماره 1075-9/11/76)

در پرونده فوق نيز دادگاه با توجه به شرايط خاص متهمين مجازات را به جزاي نقدي تبديل كه راي صادره كاملا مطابق موازين جزايي و اصل تفسير مضيق به نفع متهم صادر گرديده است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply