گزارش کار آموزی حقوق (وکالت) -13- قسمت 2

تقدیم داشته پس از ارجاع به این شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و مبادرت به انشا رای می کند

در خصوص دعوی آقای محمد فهمیده بطرفیت  آقای حمید رضا باطنی  بخواسته فسخ و تخلیه یک باب مغازه واقع در خیابان سعدی و تخلف از شروط مندرج در قرارداد اجاره خط 3 / 7/ 84 و مطالبه اجور معوقه از 6 / 12 84  لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه  صدو هفتاد هزار تومان  به شرح متن دادخواست تقدیمی با توجه به مستندات مصدق پیوستی و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف اابلااغ در روزنامه در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده و در نتیجه دعوی مستند است مصون از تعریض و تکذیب مانده و با عنایت به اینکه با برگشت خوردن چکهای اجاره به شرط ضمن عقد محقق گردیده است لذاضمن صدور حکم بر فسخ قرارداد خوانده را به تخلیه  عین مستاجر و بپرداخت ماهیانه 170 میلیون ریال بابت اجاره از 6 / 12 / 84  در حق خوهان محکوم می کند و رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی است .

تمایل حقوقی کار آموز  :

در پرونده فوق خواهان در خواستی به طرفیت خوانده مبنی بر تخلیه یکباب مغازه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و صدور حکم مبتنی بر مطالبه اجور معوقه را درخواست نموده و دئر شروط ضمن العقد قرارداد شخص مستاجر متعهد گردیده که هر یک از چکهای تعاونی اعتبار وصول نشد  مغازه را تخلیه و تحویل موجر دهد .

با برگشت خوردن یک فقره چک به شماره 876661 مورخه 6/12/84  موضوع قولنامه فوق از حساب 1742 شرط ضمن العقد و حق فسخ برای موجر ایجاد کشته که این شرط را می توان مستفاد از ماده 10 قانون مدنی بر شمرد . برابر ماده 496 از قانون مدنی عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف فسخ می شود اگر پس از آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد واگر با اجاره مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت المثل را بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده کند . اگر در هنگام فسخ معامله مستاجر به انتفاع خود ادامه دهد و موجر تخلیه او را نخواهد باید او را ماذون به حساب آورد نه غاصب و قانون مدنی سکوت موجر را دلیل رضای او بر ادامه انتفاع دانسته است . در اینجا رای صادره از سوی شعبه 31 حقوقی مطابق قوانین صادر و ایرادی بر آن وارد نیست .

 

پرونده 3 ماه هشتم کارآموزی

تاریخ : 18 / 2 / 85

شعبه رسیدگی کننده : شعبه 124 دادگاه حقوقی مشهد

موضوع : روابط نامشروع و زنا

نتیجه ک محکومیت به پرداخت جزای نقدی

کلاسه پرونده : 84 –  2861 124

به تاریخ 21 / 10 / 84 ساعت 13 خانمی به هویت ناهید شاهرخی سن 21 سال محصل اهل و ساکن مشهد ( الهیه سامان یک کبود 20 ) در کلانتری به اتفاق خواهرش فاطمه نیکوئی ف حسین ده سال و دختر خانم دیگری بنام افسانه نورانی 12 ساله در کلانتری حاضر بیان داشتند دیروز ساعت 12 و نیم با همکاری دوستم فاطمه به درب منزل ما مراجعه کرده گفت مادرم شماره تلفن خاله ام را داده که من بروم زنگ بزنم ولی شماره تلفن راگم کرده ام حتما به من دروغ گفت که منزل آنها در آپارتمانهای    است .

اعلام مفقودی :

احتراما به استحضار می رساند افسانه نورانی دوازده ساله از مشهد امروز صبح به قصد مدرسه ازمنزل خارج شده و لکن در مسیر منزل به مدرسه آقای نوقانی راننده سرویس پیش دبستانی همان مدرسه دخترم را سوار کرده است و به گفته خودش درجاهد شهر پیاده نموده و فرزندم به مدرسه نرفته و از او اصلاعی ندارم اظهارات محمد رضا نورانی

اینجانب از آقای مصطفی نوغانی شکایت دارک به خاطر اینکه صبح سه شنبه مورخ 20/10/84 ساعت 7 صبح دخترم برایمدرسه از خانه بیرون می رود و در مسیر مدرسه اش آقای نوغانی که سرویس بچه است وی را سوار ماشین کرده و به گفته خودش او را در جاهد شهر پیاده کرده و  با اطلاع مدرسه متوجه شدیم به مدرسه نرفته  و تاکنون هم خبری نداریم .

 اظهارات نوغانی

س: برابر اظهارات آقای نورانی افسانه نورانی را در 7 صبح در آدرس فاطمیه 10 سوار خودروی خود کرده اید و از آن ساعت به بعد از او خبرینیست چه می گویید

ج: نامبرده ساعت هفت و نیم در خیابان فاطمیه 10 سوارخودروی من شد و تا ساعت 30/8 با من جاهد شهر پیاده شد و حتی گفتم به مدرسه نمی روی گفت نه .

اظهارات افسانه نورانی 21/10/84

س: برابر اعلام شما از ساعت 55/6 صبح دیروز 20 / 10 / 84 از منزل خارج و تا امروز مراجعت نکرده اید برای چه ؟

ج: دیروز ساعت  30/7 سوار اتومبیل تاکسی به رانندگی نوغانی شدم  وقتی در جاهد شهر پیاده شدم گفت منتظر بمانم تاسرویس مهدکودک را انجام دهد سپس مرا سوار کند پس از  حدود 30 دقیقه بر گشت و  سپس به منزل مراجعه کردیم .

س: نامبرده با شما چه اعمالی انجام داد : لباسهای من و خودش را در آورد و با اعضای بدن من ملالبه نمود .

اظهارات نوغانی : 21/10/84

س: اظهارات افسانه نورانی برای شما قرائت شد چه می گویید ؟

اظهارات دختر را قبول کردم و اشتباه کردم و درخواست تخفیف مجازات دارم

جلسه شعبه 19 بازرسی

به تاریخ 22/11/84 شعبه 19 بازپرسی مشهد در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است  طرفین پرونده حضور دارند و خطاب به افسانه نورانی مفاد ماده 129  و تبصره آن قرائت و تفهیم شد مواظب اظهارات خود باشید افسانه نورانی 12 ساله محصل و باسواد و فاقد سابقه کیفری هستم .

س: نحوه مفقودی را بیان کنید : آقای نوغانی گفت در ایستگاه باش می آیم دنبالت و بعد از 20 دقیقه من را به منزل خودش برد و لباسهایمان را درآورد و با اندام من ملالبه کرد و بعد زنگ در خانه را زدند مدیر مدرسه به داخل خانه آمد و من را در انبار مخفی کرد و کفشهایم را پنهان کرد و مدیر نتوانست من را پیدا کند و از منزل بیرون رفتند و به خاطر ترس آقای نوغانی گفت بگویم که من را در جاهد شهر پیاده کرده است .خطاب به متهم چه می گویند:

نوغانی : قبول دارم متاهل هستم اشتباه کرده ام .

نامبردگان هر یک به مبلغ ده میلیون ریال به دلیل ارتکاب رابطه نامشروع و زنا وجهه الکفاله صادر شده است .

 قرار دادسرا : 1733 65 23 / 11 / 84

در خصوص اتهام افسانه نورانی ف   محمدرضا و 2- مصطفی نوغانی  معرف به محمد ف حسن دائر به ارتکاب رابطه نامشروع بغیر از زنا بدین توضیح که متهم ردیف اول به اتفاق متهم ردیف دوم به منزل ایشان رفته و در منزل با یکدیگر خلوت نموده پس از جستجوی مدرسه متهم ردیف اول در انباری منزل متهم ردیف دوم را مخفی نهایتا از منزل خارج و شب را در منزل احد از دوستانش خوابیده که با دوستش به کلانتری رفته همچنین متهم ردیف اول با متهم ردیف سوم طرح دوستی ریخته و با همدیگر در خیابان با گرفتن دست هم قدم زده اند بازپرسی با رعایت محتویات پرونده و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اقرار صریح متهمان بزهکاری ایشان مسلم بوده عقیده به مجدیت نامبردگان دارم و در خصوص اعلام محمدرضا نورانی دائر به مفقودی با عنایت به محتویات پرونده نظر به پیدایش  نامبرده بزهکاری محقق نگردیده مستندا به ماده 177 ق.آ.و.ک قرار منع پیک صادر می شود.

جلسه دادگاه:

در وقت تعیین شده جلسه شعبه 124 دادگاه مشهد به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. متهمین 1- مصطفی نوغانی  ف محمدحسن 2- رحیم میرزایی ف حسین و نماینده دادستان در دادگاه حضور دارند، متهم خانم افسانه نورانی در دادگاه حاضر نیست. خطاب به متهمین حاضر از شما به عنوان متهم تحقیق می گردد و مواظب اظهارات خود باشید اتهام شما رابطه نامشروع با افسانه نورانی است. تبصره ماده 129 آ.د.ک برای شما تفهیم گردید چه دفاعی دارید:

ج:مصطفی نوغانی ف محمد حسن متولد 57 شغل راننده تاکسی اهل و ساکن مشهد، قاسم آباد، بلوار الهیه، من پشیمان هستم و اتهام را متوجه شدم و شیطان من را گول زد و ایشان خودش وارد منزل من شد.

رای دادگاه:

در وقت فوق العاده جلسه شعبه 124 دادگاه عمومی جزائی به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 84/2861/124 تحت نظرات دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شماره 328-148-

به شرح کیفرخواست شماره 6606 مورخه 27/11/84 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد 1- خانم افسانه نورانی ف محمدرضا 12 ساله مجرد شغل محصل ساکن مشهد فاقد سابقه کیفری 2- مصطفی نوغانی ف محمدحسن 29 ساله  3- رحیم میرزایی ف حسن 21 ساله فاقد سابقه کیفری و یک متهم هستند به رابطه نامشروع با یکدیگر دادگاه با عنایت به گزارش مامورین و اقرار متهمین ردیف دوم و سوم در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده با توجه به اینکه متهم ردیف اول طفل می باشد  و اطفال از مسئولیت جزائی مبرا هستند به استناد ماده 49 ق.م اسلامی نامبرده را از بزه انتسابی مبرا و مشارالیها را جهت تربیت و مواظبت در اختیار ولی قرار داده و در خصوص متهم ردیف دوم و سوم مستندا به ماده 637 ق فوق الذکر چون متهمین جوان و فاقد سابقه کیفری هستند با رعایت ماده 22 همان قانون هر یک را به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

تمایل حقوقی کارآموز

تمایل حقوقی کارآموز:

برابر ماده 637 از قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد و زنی که بین آنها علقه و زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود. مقصود از علقه زوجیت در این ماده اعم از علقه زوجیت موقت و دائم است از این رو به اینکه زن و مردی درعلقه زوجیت دائم یا منتقع یکدیگر باشد نمی توان روابط آنها را نامشروع و از مصادیق اعمال منافی عفت دانست هر چند که واقعه نکاح مطابق ضوابط قانونی (در مورد دائم) به ثبت نرسیده زیرا ثبت واقعه نکاح جز ارکان عقد نیست که فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت کند. که این امر تخلفی است که برای آن مجازات مقرر گردیده و عدم انجام این تکلیف قانونی مبطل عقد و آثار شرعی نکاح نیست. با عنایت به پلاک متضاد از ماده 66 قانون مجازات با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی عدم علقه زوجیت است در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند محوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 637 نخواهد بود. در نظریه شماره 506/7-4/2/76 اداره حقوقی قوه قضاییه اثبات اعمال منافی عفت یا رابطه نامشروع مانند بقیه جرائم است و رعایت شرایط اثبات زنا در اینجا ضروری نیست البته مرحوم شیخ مفید برای برخی از این اعمال شهادت دو مرد را لازم دانسته (سلسله اینابیع الفقیه، جلد 2، ص 34) همچنین برابر نظریه مشورتی شماره 2452 /7-16/ 1378 اداره حقوق قوه قضاییه اعمال ماده 637 تنها در خصوص روابط نامشروع و اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری است و روابط غیر فیزیکی و غیر ضروری از قبیل نامه نگاری، مکالمه تلفنی، و اینترنتی مشمول مقررات مندرج در این ماده نیست و همچنین برابر نظریه فوق صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع نیست حال این نکته مهم مورد توجه می باشد که چنانکه مرد یا زنی که مرکب عمل منافی عفت مذکور در این ماده شده اند در ارتکاب عمل مشتبه باشند نمی توان مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی در مورد آنان اعمال نمود از این رو چنانچه زن و مردی با عقدی فاسد به علقه زوجیت یکدیگر در آمده باشند و بدون اطلاع از فساد و بطلان عقد مرتکب چنین روابطی گردند مشول مفاد ماده 637 نخواهد بود مگر آن یکی از آن دو بر فساد و بطلان عقد آگاه باشند که در این صورت مفاد ای ماده صرفا در خصوص ولی اعمال می گردد همچنین مرد یا زنی که طرف مقابل را با همسر خود اشتباه نموده و با وی مضاجعه یا اعمالی از این قبیل انجام داده مشمول ماده نیست حکم این ماده نخواهد بود از سوی دیگر چنانچه مرتکبین جرم مدعی احراب صیغه موقت شده باشند ثبوت جرم با مشکل مواجه خواهد شد به موجب یکی از آرا دادگاههای عمومی تهران با توجه به اینکه طرفین مدعی اجرای صیغه موقت زوجیت یکساله بین همدیگر شده علیهذا رابطه نامشروع متهمان احراز نمی شود.

(دادنامه شماره 1075-9/11/76)

در پرونده فوق نیز دادگاه با توجه به شرایط خاص متهمین مجازات را به جزای نقدی تبدیل که رای صادره کاملا مطابق موازین جزایی و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم صادر گردیده است.