پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

فرم الف

فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

اين قسمت توسط سازمان مركزي تكميل مي شود

     
نام واحد دانشگاهي : دانشگاه آزاد اسلامي واحدبروجرد  
عنوان پايان نامة‌ كارشناسي ارشد يا دكتر حرفه اي: مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون  
نام و نام خانوادگي دانشجو : عباس رژه

شمارة دانشجويي : 920144800

سال اخذ پايان نامه : 1395 – 1394

نيمسال اخذ پايان نامه : دوم

تعداد واحد پايان نامه : 6

 

گروه تحصيلي :  هنر      علوم پایه    علوم انسانی  علوم پزشكي   □     كشاورزي □    فني و مهندسي □

رشتة تحصيلي : تربیت بدنی وعلوم ورزشی      گرايش : رفتار حرکتی

 
نام و نام خانوادگي استاد راهنما :                                              مرتبة علمي :  

كد شناسايي استاد راهنما :                                                    رشتة تحصيلي :

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند :

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :.                                                                      امضاي استاد راهنما:

 
نام و نام خانوادگي استاد مشاور  :.                                             مرتبة علمي :

كد شناسايي استاد مشاور:                                                       رشتة تحصيلي :

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :

تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاري دارند :.                                                                      امضاي استاد راهنما:

 

امضاي مدير گروه مربوطه                                          امضاي معاون پژوهشي واحد

                    دکتر                                                                                                               دکتر

   

بسمعه تعالی

 

 

 

 

 

 
فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

 

 

 

عنوان تحقيق :

مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

 

 

 

رشته :

تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش رفتار حرکتی )

 

 

مقطع :

کارشناسی ارشد

 

 

 
  بسمه تعالي

اين قسمت توسط حوزة معاونت

پژوهشي دانشگاه پر مي شود.

شماره :

تاریخ :

پیوست :

 
 

 

فرم طرح تحقيق

كارشناسي ارشد □                  دكتراي حرفه اي □

ج

درخواست تصويب موضوع پايان نامة كارشناسي ارشدودكتراي حرفه اي

توجه : اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.

 

 

عنوان تحقيق به فارسي: مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

عنوان تحقيق به انگليسي:

1-   اطلاعات مربوط به دانشجو

نام :  عباس        نام خانوادگی : رژه          شمارة دانشجويي : 920144800

رشتةتحصیلی:  تربیت بدنی و علوم ورزشی                    گرايش : رفتار حرکتی

مقطع : کارشناسی ارشد            .                                دانشكده :  تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

دوره: 95-94                                                   تاريخ و سال ورود : مهر93

نشاني پستي : کرمانشاه-خیابان نوبهار کوچه116غربی ساختمان انیس .

 تلفن:  09187178454                                             تلفن:8369560-0833

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :             نام خانوادگي:                   تخصص اصلي :

تخصص جنبي :                                                     آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي: دکتری

رتبة دانشگاهي :                                                سمت: هیئت علمی

سنوات تدريس كارشناسي ارشد :        نحوة همكاري : تمام وقت  q         نيمه وقت o           مدعو

نشاني :                                     تلفن:

 

 

 

2- اطلاعات مربوط به اساتید راهنما :

 
 

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده :

دانشگاه آزاد اسلامي :

ساير دانشگاه ها :

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در یک سال گذشته :

دانشگاه آزاد اسلامي :

ساير دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی :

دانشگاه آزاد اسلامي :

ساير دانشگاه ها :

نام پایان نامه های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی  :

دانشگاه آزاد اسلامي :

ساير دانشگاه ها :

 

 

تعداد رساله هاي راهنمايي شدة دكترا در يك سال گذشته :

دانشگاه آزاد اسلامي :            

ساير دانشگاه ها :

نام رساله هاي راهنماي شدة دكترا :

دانشگاه آزاد اسلامي :

ساير دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

تعداد رساله هاي دكترا در دست راهنمايي :

دانشگاه آزاد اسلامي :                                           

ساير دانشگاه ها :

نام رساله هاي دكترا در دست راهنمايي :

 ساير دانشگاه ها :

 

 

 

 

 

 

 

 
3ـ اطلاعات مربوط به استادان مشاور

نام:                       نام خانوادگي :                        تخصص اصلی:

رتبة دانشگاهي يا درجة تحصيلي :.               شغل:              محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

تعداد پايان نامه و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد / دكترا :

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد / دكترا :

نام:                    نام خانوادگي :                          تخصص اصلی:

رتبة دانشگاهي يا درجة تحصيلي :                             شغل :                     محل خدمت :

تعداد پايان نامه و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد / دكترا :

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد / دكترا :

نام:                               نام خانوادگي :                                         تخصص اصلی:

رتبة دانشگاهي يا درجة تحصيلي :                             شغل :                            محل خدمت :

تعداد پايان نامه و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد / دكترا :

تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد / دكترا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4ـ اطلاعات مربوط به پايان نامه

الف : عنوان پايان نامه : مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

فارسي                     غير فارسي □

ب : نوع كار تحقيقاتي :

بنيادي  1 □              نظري2  □            كاربردي 3          عملي 4

پ : تعداد واحد پايان نامه : 6

ت : پرسش اصلي تحقيق (مسألة تحقيق) :

آیا تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان تاثیر معنا داری دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دد

د

 

 

 

د

د

 

 

 

 

 

د

 

د

دددددد

 

دددد

ذذذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشمندان عصب شناس، کارکرد مغز را با اصطلا فعال سازي  توصیف می کنند. مغزي که آرام  و هوشیار است و کارایی مناسبی در پردازش دارد، مغزي فعال نامیده می شود. هنگامی که مغز نظم یافته و توان خودتنظیمی پیدا می کند، نشانه هایی که ظاهراً منشاء و خاستگاه هایی مجزا دارند، بهبود پیدا می کنند. رفتار بهتر می شود، تمرکز و توجه افزایش می یابد،خواب طبیعی می شود و خُلق ثبات پیدا می کند. این اتفاقات حاصل انعطاف پذیري و قابلیت تغییر در مغز انسان هستند. این قابلیت هاي ذاتی را می توان از طریق آموزش بیوفیدبک فعال نمود،(1)يكي از روشهاي ورزش درماني كه در سالهاي اخير مورد توجه متخصصان ورزشي و توانبخشي قرار گرفته و به طور وسيعي در حال گسترش است، ورزش پيلاتس است (2) اين ورزش مجموعه اي از تمرينات تخصصي است كه بدن و مغز را به گونه هاي درگير ميكند كه قدرت، استقامت و انعطاف پذيري را تحت تأثير قرار ميدهد. اين روش تمريني در وضعيتهاي ايستا خوابيده، نشسته و ايستاده و بدون طي مساقت، پرش و جهش انجام ميگيرد. بنابراين مزيت آن كاهش خطر بروز آسيبهاي ناشي از صدمات مفصلي و عضلاني در اثر انجام حركت هاي پرتابي است .(3) ورزش پيلاتس، روشي مناسب براي تمرين آگاهي ذهنبدن و كنترل حركات   پوسچرال با درخواستهاي عصبيعضلاني بالاست.(4)نوروفيدبك از سال 1970 براي درمان اضطراب استفاده مي شد كارهاي اوليه توسط كليترمن و كاميوا  و با آمورش آلفا- همراه بود. امواج آلفا امواج با ولتاژ بالا و صاف 8 تا12 هرتز است كه اين امواج باعث آرامش مي شود.هدف ازنوروفيدبك آموزش تغيير نوار مغز است كه براي رسيدن به عملكرد شناختي مناسب و ايجاد آرامش و براي درمان اضطراب و افسردگي و اختلال خواب و درد و الكليسم و ساير اعتياد ها استفاده مي شود.(5)نوروفیدبک،شکلی از بیوفیدبک است که فرد باز خوردي از سیگنال هاي مغزي خود را دریافت می کند که این امواج مربوط به فعالیت هاي عصبی زیر سطح هوشیاري می باشد. عموماً انسان به دلیل عدم آگاهی ازالگوهاي امواج مغزي خویش قادر به شناخت و تغییر آن ها نمی باشد اما با مشاهده نمایش این امواج پس از مدتی فرد توانایی تغییر و تأثیر بر آن ها را کسب می کند، به این فرایند خودتنظیمی نیز گفته می شود و در نهایت فرد قادر خواهد بود تا پاسخ هاي فیزیولوژیک نادرست را در فعالیت هاي روزانه درك کرده و پاسخ هاي صحیح تري را جایگزین آن ها سازد(6)سندروم داون  را به طور کلینیکی اولین بار جان لانگدون  در سال 1866 کشف کرد. سندروم داون متداولترین بیماری ژنتیکی با شیوع 1 در 800 تا 1000 تولد زنده است که به علت تغییرات کروموزومی ایجاد میشود(7) ناکارامدی حرکتی داینامیک در مبتلایان به سندروم داون شامل واکنش و حرکت آهسته تر، اختلالهای تعادل و پاسچر و انقباض همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست است(8)

این اختلالها موجب تأخیر در رشد حرکتی و کسب  مهارتهای پایه میشود. تأخیر در رشد حرکتی افراد مبتلابه سندروم داون در ارتباط با کاهش تونیسیتۀ عضلانی وشلی لیگامنتی است. (9) يكي از حيط ههايي كه ممكن است نوروفيدبك بتواند به عملكرد ورزشي كمك كند، تعادل فيزيكي است. تعادل يكي از عوامل آمادگي حركتي است كه در فعاليت هاي روزانه و ورزشي اهميت حياتي دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- بیان مسأله (تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر‌های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملكرد ورزشي مطلوب نتيجة تمرينات جسماني و رواني است. نوروفيدبك فرصت هايي را در زمينه هاي مختلف براي ورزشكاران فراهم مي كند تا بتوانند از آن نوروفيدبك براي ارتقاي عملكرد ورزشي استفاده كنند. ورزش هاي مختلف به كاركرد بخش هاي متفاوتي از مغز نياز دارند. افزايش روزافزون تحقيقات دراين زمينه با هدف تعيين آثار الگوي امواج مغزي مرتبط با اوج عملكرد در رشته هاي مختلف ورزشي آغاز شد. نتايج اين تحقيقات اطلاعات مهمي را براي استفاده از نوروفيدبك براي افزايش عملكرد رشته هاي مختلف ورزشي فراهم كرد. در اين پژوه شها برخي محققان متوجه شدند فعاليت موج آلفا در لب گيجگاهي نيمكرة چپ در دورة آمادگي براي اجراي مهارت به صورت معناداري افزايش مي يابد(10).

تعادل یکی از تواناییها در افراد مبتلابه سندروم داون است که اختلالهای بیشتری دارد. برای مثال تعداد افراد مبتلابه سندروم داون که میتوانند تعادل در یک پا را فقط به مدت چند ثانیه حفظ کنند، بسیار اندک است و با چشمان بسته تقریباً هیچیک نمیتوانند تعادل خود را حفظ کنند. به هرحال نتایج برخی از تحقیقات نشان میدهدکه افراد مبتلابه سندروم داون نسبت به دیگر گروههای عقبماندۀ ذهنی، توانایی بهبود  کاراملی و همکاران ، تعادل را با شرکت در برنامههای تمرینی سیستماتیک و خوب دارند (17).

در چند ده هي اخير، براي كاهش اضطراب از شيوه هايي متعددي استفاده مي شود، نظير شيوه ي شناختي رفتاري و تكنيك هايي مانند، تن آرامي، حساسي تزدايي منظم، ايمن سازي در مقابل استرس، مقابله با باورهاي غيرعقلاني و غيرمنطقي به شيوه اليس يا بك كه هر يك از شيوه ها و تكنيك ها سعي در كاهش اين هيجان منفي داشته اند .(11) به عبارتي مي توان روش هاي مقابله با اضطراب را به دو گروه درمان هاي دارويي ودرمان هاي شناختي و رفتاري تقسيم كرد. از جمله روش هاي رفتاردرماني كه به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده مي شود مي توان از مديتيشن، يوگا، آرا مسازي عضلاني، بيوفيدبك و نوروفيدبك نام برد.(12) . در اين پژوهش از روش نوروفيدبك در درمان اضطراب استفاده شده است.از سوی دیگر،ناشناخته بودن تمرینات توانبخشی  برا فیزیوتراپیستها و کارشناسان ومتخصصان حوزه تربیت بدنی جهت بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سندروم داون ضرورت واهمیت انجام پژوهش هایی در این زمینه راتبیین می سازد. اين پژوهش كوششي براي آزمايش در بهبود اضطراب و تعادل پویا کودکان مبتلا به این سندروم است.تعادل پويا توانايي تقابل با نيروهاي عمل كننده بر يك جسم متحرك است. با توجه به تحقیقات اندک ارائه شده داخل کشور در زمینه تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون و با توجه به عدم وجود مشاهده ی تحقیقی در مورد تاثیر این نوع تمرینات بر روی افراد مبتلا به این بیماری، محقق را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازد که آیا  تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون تاثیر دارد؟

 

  6ـ سوابق مربوط (بيان منحصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)

 

با توجه به تحقیقات Dichter و همکاران در سال 1993 ضعف در قدرت و استقامت در افراد سندرم داون نيز ميتواند از علل احتمالي براي تفاوت معني- دار بين ناهنجاريها باشد(13)

 

Morton و همکاران در سال 2005 ، دریافتند که انجام تمرینات مقاومتی پیشرونده بر عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزي مناسب است. آنها در این تحقیق عضلات همسترینگ و5 ساله را با تمرینات مقاومتی – کوادریسپس 8 کودك 12 پیشرونده (به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه) تقویت کردند، آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که با افزایش قدرت عضلات، سرعت راه رفتن، توانایی دویدن و پریدن نیز بهبود یافته است(14).

Carmeli و همکاران در سال 2001 ، قدرت ایزوکاینتیک عضلات فلکسور و اکستانسور زانو و تعادل دینامیک سالمندان مبتلا به سندرم داون قبل و بعد از مداخله با تردمیل مقایسه کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که قدرت و تعادل افراد پس از مداخله افزایش پیدا کرده است.(15) 

 

Dimiano و همکاران در سال 1998،11 کودك فلج مغزي را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که طی 6 هفته تمرینات افزایش قدرت، عملکرد حرکتی با افزایش قدرت همه گروه هاي عضلانی اندام تحتانی افزایش می یابد(16)

ویک و همکاران در سال(2000) واکنش تأخیری و ناکارامد تعادل در مبتلایان به سندروم داون را به شکل متداول

مشاهده کردند. پاسخ نرمال به تحریکات ورودی برای حفظ تعادل با جابهجایی در طول حرکت از تنه و سپس از

اندامهاست.(18)

 

راست و هاریس (19850)به اهمیت واکنش اولیۀ پاسچر برای  رشد استراتژی تعادل تأکید کردند که از سر، تنه و اندامها به دست میآید و در ایجاد حرکات طبیعی و انتقال وزن مهم است.(19)

 

هاموند(2005) اولين گزارش تحقيق در زمينة استفاده از نوروفيدبك را در تقويت تعادل منتشر كرد. او از پروتكل ويژ هاي براي درمان چهاربيمار كه با علل متفاوتي مشكل تعادل داشتند ، استفاده كرد. بعد از هشت تا ده جلسه پيشرفت چشمگيري در همة موارد مشاهده شد(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7ـ فرضیه ها يا پرسش ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود)

 

1ـ  تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان دارای سندروم داون اثر معنا داری دارد.

2ـ تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان اثر معنا داری دارد.

3- بین تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان دارای سندروم داون رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8ـ  اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی1 کاربردی2 و ضرورت های3 خاص انجام تحقیق)

 

1ـ بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان

2ـ‌بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان

3- بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9ـ در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره) :

با توجه به اینکه در خصوص پژوهش اینجانب با این عنوان در مدارس و موئسسات عالی در این منطقه کار پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است لذا میتوان در کلیه مبتلایان به ناهنجاریهای دیگر ،سازمان بهزیستی، مراکز توانبخشی،موسسات آموزش عالی،مدارس از تحقیق استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 
10ـ جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ ( اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)

 

 

 

 

 

 

 

  امضاء استاد راهنما:          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ روش كار

الف- نوع روش تحقيق:

از نوع نیمه تجربی می باشد و مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون را بررسی میکند. جامعۀ آماري شامل کودکان مرکز استثنایی شهر کرمانشاه می باشد. آزمودنی ها شامل 45 نفر می باشند که به سه گروه  15نفری تقسیم می شوند.این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده اند که درابتدا پرسشنامه مشخصات فردی شامل:سن,وزن ,قد،و…در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار داده می شود.

معیارهاي ورود: 1- بهره هوشی 50 تا 70 ( بر اساس پرونده هاي پزشکی)، 2- توانایی ایستادن و- راه رفتن، 3- کسب حداقل نمره 25 در آزمون تعادلی برگ، 4- عدم شرکت آزمودنی در تمرینات مقاومتی در 3 ماه گذشته، 5- عدم مصرف داروهایی که بر قدرت عضلات تأثیر داشته باشد، 6- داشتن بینایی و شنوایی طبیعی با/ بدون وسایل کمکی، 7 =نداشتن بیماري قلبی-عروقی، 8- نداشتن هرگونه اختلال نورولوژي. معیار خروج: عدم همکاري والدین و کودك در طول مدت مطالعه ارزیابیها و مداخله توسط محقق انجام شد. جهت ارزیابی تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک استفاده شد. جهت محاسبه قدرت ایزومتریک گروههاي عضلانی ابداکتور و فلکسور هیپ، اکستانسور و فلکسور زانوي هر دو اندام تحتانی، از دینامومتر دستی نیکلاس استفاده شد. جهت ارزیابی عضلات ابداکتور، آزمودنی در حالت خوابیده به پهلو روي تخت قرار می گرفت و پایش را به ابداکشن میبرد. براي عضلات فلکسور ران، آزمودنی لبه تخت مینشست و ران خود را بالا میبرد. براي عضلات اکستانسور زانو، آزمودنی لبه تخت مینشست و زانویش را در جهت اکستنشن بالا میبرد. براي عضلات فلکسور زانو، آزمودنی به صورت دمر روي تخت قرار میگرفت و زانو را در جهت فلکشن خم میکرد.

گروه اول تمرینات پیلاتس را انجام میدهند گروه دوم تمرینات نوروفیدبک را انجام میدهند وگروه سوم که کنترل می باشد در طول این مدت هیچگونه فعالیت خاصی را انجام نمی دهند که  با اعمال یک برنامه ی دقیق از تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک به مدت 8 هفته ودر هر هفته 3جلسه تمرین بر روی کودکان اول ودوم و گرفتن پس آزمون از تمام آزمودنی ها نتایج تاثیر این تمرینات بروی اضطراب حالتی و تعادل کودکان بررسی خواهد شد.

 

 

 

 
 
پ : ابزار گردآوري اطلاعات

پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات  آزمودنی ها شامل: سن، وزن،قد،–برای ثبت امواج مغزی از دستگاه نوروفيدبك ده كاناله برای تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک.تست ایستاوپویا

 

 

 

 

 

 

 

ت : روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

برای توصیف تمرینات  از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی  استفاده شد.همچنین از طریق آزمون تی زوجی و آزمون Anova با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

تاريخ تصويب از تاريخ تا تاريخ
مطالعات كتابخانه اي    
جمع آوري اطلاعات    
تجزيه و تحليل داده ها    
نتيجه گيري و نگارش پايان نامه    
تاريخ دفاع نهايي    
طول مدت اجراي تحقيق :

 

ب : روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه اي و غيره) :

 

از روش کتابخانه ای و اسنادی ( کتابها و مجلات معتبر لاتین و فارسی)-مشاهده  و هم چنین  سایتهای اینترنتی و…)مربوط به موضوع تحقیق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ـ جدول زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي

 

 
 
3. عطري، ب. شفيعي، م(1386). “تمرينات وررزشي پيلاتس (مبناي علم كنترولوژي)”. انتشارات تاليا،

.10چاپ اول. ص 2

 

1-Steinberg M, Othmer S. The 20 hour solution: training minds to concentrate and self-regulate naturally without medication. 3th ed. Robert D Reed; 2004.P.48-92.

 

 

2. Rydeard R, Leger A, Smith D. (2006). “Pilates – based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability”. J orthop sports Phys Ther, 36(7): PP: 472-84

.

4. Anderson BD, Spector A. (2000). “Introduction to Pilates – based rehabilitation”. Ortho Phys ther clin North . 9. PP: 395-410

 

5. Jacobs EH. Neurofeedback Treatment of Two Children with Learning, Attention, Mood, Social, and Developmental Deficits. J Neurotherapy 2006; 9(4):55-70.

 

6-Hammond D. Cowpat is neurofeedback? J Neurotherapy 2006;10:25-36.

 

7. Meneghetti, CHZ. Blascovi- Assis SM, Deloroso, FT. Rodrigues GM. (2009). “Static balance assessment among children and adolescents with Down syndrome. Rev”. Bras Fisioter. 13 (3). PP: 230-5.

 

8. Polastri, PF. Barela, JA. (2005). “Perception – action coupling in infants with Down syndrome: effects of experience and practice”. Adapt Phys. Activ Q. 22 (1). PP: 39-58.

 

9. Gali, M. Rigoldi, Ch. Mainardi, L. Tenore N, Onorati, P. Alebrtini, G. (2008). “Postural control in patients with Down syndrome”. Disability and Rehabilitation. 30 (17). PP: 1274-1278.

 

10. Moore NC.(2000) “A review of EEG biofeedback treatment of anxiety

disorders”.ClinElectroencephalogr ; 31(1), pp: 1-6.

 

11. Zalipour M. The effect of systematic motivational counseling on reduce of exam anxiety among student, [MAThesis in Persian]. Iran, Tehran: Allame Tatabatabei University; 2005.

 

12. Najafian J, Akhavan Tabib A .Comparison of the effect of relaxation and biofeedback- assisted relaxation on stress and anxiety score in patient with mild hypertention. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(17): 8-12. [In Persian]

 

13. Agiovlasitis S, McCubbin J.A, Joonkoo Y, Mpitsos G, Pavol M.J. Effects of Down syndrome on three-dimensional motion during walking at different speeds. Gait & Posture 2009; 30:345–350.

13ـ فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غيرفارسي) مورد استفاده در پايان نامه به‎ شرح زير :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Morton J, Brownlee M, McFadyen A. The effects of progressive resistance training for children with cerebral palsy.Clinical Rehabilitation 2005; 19: 283_289

 

15. Carmeli E, Kessel Sh, Coleman R and Ayalon M . Effects of a treadmill walking program on muscle strength and balance in elderly people with Down syndrome. The Journals of Gerontology.2001; 57(2): 106-110.

 

16. Damiano DL, Abel MF. Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil1998; 79: 119–25.

 

17. Carmeli, E. Merrick, J. Kessel, S. Bar – Chad, S. (2004). “A comparison between older persons with Down syndrome and a control group: clinical characteristics, funtional status and sensorimotor function”. Down syndrome research and practice. 9. PP: 17-24

 

18. Weeks, DJ. Chua, R. Elliott, D. (2000). “Perceptual – motor behavior in Down syndrome”. Champaign. Illinois: Human Kinetics Ed.

 

19. Rast MM, Harris SR. (1985). “Motor control in infants with Down syndrome. Developmental Medicine and child neurology”. 27 (5). PP: 682-685.

 

20. Hammond D C. (2005). “Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing”. J.Neurother; 9(1), pp: 27-36.

 

 
 
نام ماده يا وسيله مقدار موردنياز مصرفي

غيرمصرفي

ساعت داخل

يا خارج

شركت سازنده قيمت واحد قيمت كل
ريالي ارزي ريالي ارزي
                 
                 
                 
                 
                 
                 
جمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال    

 

نوع مسئوليت تعداد افراد كل ساعات كار براي طرح حق الزحمه در ساعت جمع
         
         
         
جمع        

 

رديف نام مؤسسه بودجة ريالي بودجة ارزي تجهيزات و تسهيلات
         
         
         
جمع        

 

14ـ هزينه هاي تحقيق پايان نامه

الف. منابع تأمين بودجة پايان نامه و ميزان هر يك (ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره)

 

 

 

 

 

 

 

ب. هزينه هاي پايان نامه

ب1. هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد)

 

 

 

 

 

 

 

ب2. هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رديف شرح هزينه ريالي ارزي معادل ريالي بودجة ارزي كل هزينه به ريال
1 هزينة تايپ        
2 هزينة تكثير        
3 هزينة صحافي        
4 هزينة عكس و اسلايد        
5 هزينة طراحي، خطاطي،        
  نقاشي،كارتوگرافي        
6 هزينة خدمات كامپيوتري        
7 هزينه هاي ديگر        
جمع        

 

ب3. هزينه هاي متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف نوع هزينه ريالي ارزي هزينة كل به ريال
1 پرسنلي      
2 مواد و وسايل      
3 مسافرت      
5 متفرقه      
جمع كل      

 

 
جمع كل هزينه

 

 

 

 

 

 

15ـ تأييدات

 

الف :
نام نام خانوادگی استاد راهنما: تاريخ امضاء
نام و نام خانوادگي استاد مشاور : تاريخ امضاء

 

 
ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو :

    ارتباط دارد        ارتباط فرعي دارد      ارتباط ندارد

     جديد بودن موضوع :

        بلی           در ايران بلي                خير

     اهداف بنيادي و كاربردي :

       قابل دسترسی است ¨       قابل دسترسی نیست    مطلوب نيست

تعريف مسأله :

1.    رسااست                رسا نیست

فرضيات :

درست تدوین شده است       درست تدوين نشده و ناقص است

      روش تحقيق دانشجو :

      مناسب است                          مناسب نيست

      عنوان وچارچوب طرح :

     از انسجام برخورداراست          از انسجام برخوردار نيست

 

 

 

      ب. نظرية كميتة تخصصي گروه دربارة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       پ : تأييد نهايي

رديف نام و نام خانوادگي سمت و تخصص نوع رأي امضاء
1 دکتر رضا صابونچی هیئت علمی    
2        
3        

 

 

 

 

 

 

 
موضوع تحقيق  پايان نامة خانم/ آقاي :عباس رژه                

دانشجوي مقطع : كارشناسي ارشد □                   دكتراي حرفه اي □

رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

تحت عنوان : مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

 

درجلسة مورخ              كميتة تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا يا با تعداد  رأي از رأي مورد تصويب اعضاء

قرار گرفت   قرارنگرفت     .

مدیر گروه : دکتر رضا صابونچی                          تاریخ :                 امضاء:

 

ت. نظرية شوراي پژوهشي دانشگاه : آزاداسلامی واحد بروجرد

موضوع و طرح تحقيق پايان نامة آقای: عباس رژه

دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد :. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

كه به تصويب كميتة تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسة مورخ :

شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا (تعداد    نفر)

قرار گرفت / نگرفت.

 

    

                 

 

 

 

                                مدير گروه                                                                                                                                   

                                 تاریخ               

                                 امضاء      

 

 

نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحد تاريخ امضاء
     
شمارة ثبت در امور پژوهشي واحد تاريخ ثبت
 

 

 

 

 

رديف نام و نام خانوادگ نوع رأي

(موافق يا مخالف)

امضاء توضيحات

 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
1        

 

 

 

 

 

 

 
 

باسمه تعالي

 

مدير محترم گروه كارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

با سلام و احترام

اينجانب : عباس رژه دانشجوي كارشناسي ارشدرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با شماره دانشجويي   920144800   متعهد مي‌شوم در صورتيكه در هر جلسه تكراري بودن پايان نامه اينجانب مشخص گرديد، كليه مسئوليت‌ها و عواقب بعدي را برعهده بگيرم.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: عباس رژه

امضاء:

تاريخ:

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply