پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 3

dy>

 

نوع مسئولیت تعداد افراد کل ساعات کار برای طرح حق الزحمه در ساعت جمع
         
         
         
جمع        

 

ردیف نام مؤسسه بودجه ریالی بودجه ارزی تجهیزات و تسهیلات
         
         
         
جمع        

 

14ـ هزینه های تحقیق پایان نامه

الف. منابع تأمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره)

 

 

 

 

 

 

 

ب. هزینه های پایان نامه

ب1. هزینه های پرسنلی (برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)

 

 

 

 

 

 

 

ب2. هزینه های مواد و وسایل (وسایلی که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقیق باید خریداری شوند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح هزینه ریالی ارزی معادل ریالی بودجه ارزی کل هزینه به ریال
1 هزینه تایپ        
2 هزینه تکثیر        
3 هزینه صحافی        
4 هزینه عکس و اسلاید        
5 هزینه طراحی، خطاطی،        
  نقاشی،کارتوگرافی        
6 هزینه خدمات کامپیوتری        
7 هزینه های دیگر        
جمع        

 

ب3. هزینه های متفرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نوع هزینه ریالی ارزی هزینه کل به ریال
1 پرسنلی      
2 مواد و وسایل      
3 مسافرت      
5 متفرقه      
جمع کل      

 

 
جمع کل هزینه

 

 

 

 

 

 

15ـ تأییدات

 

الف :
نام نام خانوادگی استاد راهنما: تاریخ امضاء
نام و نام خانوادگی استاد مشاور : تاریخ امضاء

 

 
ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو :

    ارتباط دارد        ارتباط فرعی دارد      ارتباط ندارد

     جدید بودن موضوع :

        بلی           در ایران بلی                خیر

     اهداف بنیادی و کاربردی :

       قابل دسترسی است ¨       قابل دسترسی نیست    مطلوب نیست

تعریف مسأله :

1.    رسااست                رسا نیست

فرضیات :

درست تدوین شده است       درست تدوین نشده و ناقص است

      روش تحقیق دانشجو :

      مناسب است                          مناسب نیست

      عنوان وچارچوب طرح :

     از انسجام برخورداراست          از انسجام برخوردار نیست

 

 

 

      ب. نظریه کمیته تخصصی گروه درباره :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       پ : تأیید نهایی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت و تخصص نوع رأی امضاء
1 دکتر رضا صابونچی هیئت علمی    
2        
3        

 

 

 

 

 

 

 
موضوع تحقیق  پایان نامه خانم/ آقای :عباس رژه                

دانشجوی مقطع : کارشناسی ارشد □                   دکترای حرفه ای □

رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

تحت عنوان : مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون

 

درجلسه مورخ              کمیته تخصصی گروه مطرح شد و به اتفاق آرا یا با تعداد  رأی از رأی مورد تصویب اعضاء

قرار گرفت   قرارنگرفت     .

مدیر گروه : دکتر رضا صابونچی                          تاریخ :                 امضاء:

 

ت. نظریه شورای پژوهشی دانشگاه : آزاداسلامی واحد بروجرد

موضوع و طرح تحقیق پایان نامه آقای: عباس رژه

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد :. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتارحرکتی

که به تصویب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ :

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اکثریت اعضا (تعداد    نفر)

قرار گرفت / نگرفت.

 

    

                 

 

 

 

                                مدیر گروه                                                                                                                                   

                                 تاریخ               

                                 امضاء      

 

 

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی واحد تاریخ امضاء
     
شماره ثبت در امور پژوهشی واحد تاریخ ثبت
 

 

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگ نوع رأی

(موافق یا مخالف)

امضاء توضیحات

 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
1        

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 

مدیر محترم گروه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

با سلام و احترام

اینجانب : عباس رژه دانشجوی کارشناسی ارشدرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با شماره دانشجویی   920144800   متعهد می‌شوم در صورتیکه در هر جلسه تکراری بودن پایان نامه اینجانب مشخص گردید، کلیه مسئولیت‌ها و عواقب بعدی را برعهده بگیرم.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: عباس رژه

امضاء:

تاریخ: