پروپوزال رایگان :قایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون- قسمت 2

trongجمله روش های رفتاردرمانی که به منظور مواجهه با اضطراب و استرس استفاده می شود می توان از مدیتیشن، یوگا، آرا مسازی عضلانی، بیوفیدبک و نوروفیدبک نام برد.(12) . در این پژوهش از روش نوروفیدبک در درمان اضطراب استفاده شده است.از سوی دیگر،ناشناخته بودن تمرینات توانبخشی  برا فیزیوتراپیستها و کارشناسان ومتخصصان حوزه تربیت بدنی جهت بهبود وضعیت بیماران مبتلا به سندروم داون ضرورت واهمیت انجام پژوهش هایی در این زمینه راتبیین می سازد. این پژوهش کوششی برای آزمایش در بهبود اضطراب و تعادل پویا کودکان مبتلا به این سندروم است.تعادل پویا توانایی تقابل با نیروهای عمل کننده بر یک جسم متحرک است. با توجه به تحقیقات اندک ارائه شده داخل کشور در زمینه تاثیر تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون و با توجه به عدم وجود مشاهده ی تحقیقی در مورد تاثیر این نوع تمرینات بر روی افراد مبتلا به این بیماری، محقق را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازد که آیا  تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون تاثیر دارد؟

   

6ـ سوابق مربوط (بیان منحصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)

 

با توجه به تحقیقات Dichter و همکاران در سال 1993 ضعف در قدرت و استقامت در افراد سندرم داون نیز میتواند از علل احتمالی برای تفاوت معنی- دار بین ناهنجاریها باشد(13)

 

Morton و همکاران در سال 2005 ، دریافتند که انجام تمرینات مقاومتی پیشرونده بر عملکرد حرکتی کودکان فلج مغزی مناسب است. آنها در این تحقیق عضلات همسترینگ و5 ساله را با تمرینات مقاومتی – کوادریسپس 8 کودک 12 پیشرونده (به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه) تقویت کردند، آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که با افزایش قدرت عضلات، سرعت راه رفتن، توانایی دویدن و پریدن نیز بهبود یافته است(14).

Carmeli و همکاران در سال 2001 ، قدرت ایزوکاینتیک عضلات فلکسور و اکستانسور زانو و تعادل دینامیک سالمندان مبتلا به سندرم داون قبل و بعد از مداخله با تردمیل مقایسه کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که قدرت و تعادل افراد پس از مداخله افزایش پیدا کرده است.(15) 

 

Dimiano و همکاران در سال 1998،11 کودک فلج مغزی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که طی 6 هفته تمرینات افزایش قدرت، عملکرد حرکتی با افزایش قدرت همه گروه های عضلانی اندام تحتانی افزایش می یابد(16)

ویک و همکاران در سال(2000) واکنش تأخیری و ناکارامد تعادل در مبتلایان به سندروم داون را به شکل متداول

مشاهده کردند. پاسخ نرمال به تحریکات ورودی برای حفظ تعادل با جابهجایی در طول حرکت از تنه و سپس از

اندامهاست.(18)

 

راست و هاریس (19850)به اهمیت واکنش اولیۀ پاسچر برای  رشد استراتژی تعادل تأکید کردند که از سر، تنه و اندامها به دست میآید و در ایجاد حرکات طبیعی و انتقال وزن مهم است.(19)

 

هاموند(2005) اولین گزارش تحقیق در زمینه استفاده از نوروفیدبک را در تقویت تعادل منتشر کرد. او از پروتکل ویژ های برای درمان چهاربیمار که با علل متفاوتی مشکل تعادل داشتند ، استفاده کرد. بعد از هشت تا ده جلسه پیشرفت چشمگیری در همه موارد مشاهده شد(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7ـ فرضیه ها یا پرسش ها (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود)

 

1ـ  تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان دارای سندروم داون اثر معنا داری دارد.

2ـ تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان اثر معنا داری دارد.

3- بین تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان دارای سندروم داون رابطه معنا داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8ـ  اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی1 کاربردی2 و ضرورت های3 خاص انجام تحقیق)

 

1ـ بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر تعادل کودکان

2ـ‌بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب حالتی کودکان

3- بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس  ونوروفیدبک بر تعادل کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

   

9ـ در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره) :

با توجه به اینکه در خصوص پژوهش اینجانب با این عنوان در مدارس و موئسسات عالی در این منطقه کار پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است لذا میتوان در کلیه مبتلایان به ناهنجاریهای دیگر ،سازمان بهزیستی، مراکز توانبخشی،موسسات آموزش عالی،مدارس از تحقیق استفاده نمود.

 

 

 

 

 

 

 
10ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ ( این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود.)

 

 

 

 

 

 

 

  امضاء استاد راهنما:          .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ روش کار

الف- نوع روش تحقیق:

از نوع نیمه تجربی می باشد و مقایسه تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و تعادل کودکان دارای سندروم داون را بررسی میکند. جامعۀ آماری شامل کودکان مرکز استثنایی شهر کرمانشاه می باشد. آزمودنی ها شامل 45 نفر می باشند که به سه گروه  15نفری تقسیم می شوند.این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده اند که درابتدا پرسشنامه مشخصات فردی شامل:سن,وزن ,قد،و…در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار داده می شود.

معیارهای ورود: 1- بهره هوشی 50 تا 70 ( بر اساس پرونده های پزشکی)، 2- توانایی ایستادن و- راه رفتن، 3- کسب حداقل نمره 25 در آزمون تعادلی برگ، 4- عدم شرکت آزمودنی در تمرینات مقاومتی در 3 ماه گذشته، 5- عدم مصرف داروهایی که بر قدرت عضلات تأثیر داشته باشد، 6- داشتن بینایی و شنوایی طبیعی با/ بدون وسایل کمکی، 7 =نداشتن بیماری قلبی-عروقی، 8- نداشتن هرگونه اختلال نورولوژی. معیار خروج: عدم همکاری والدین و کودک در طول مدت مطالعه ارزیابیها و مداخله توسط محقق انجام شد. جهت ارزیابی تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک استفاده شد. جهت محاسبه قدرت ایزومتریک گروههای عضلانی ابداکتور و فلکسور هیپ، اکستانسور و فلکسور زانوی هر دو اندام تحتانی، از دینامومتر دستی نیکلاس استفاده شد. جهت ارزیابی عضلات ابداکتور، آزمودنی در حالت خوابیده به پهلو روی تخت قرار می گرفت و پایش را به ابداکشن میبرد. برای عضلات فلکسور ران، آزمودنی لبه تخت مینشست و ران خود را بالا میبرد. برای عضلات اکستانسور زانو، آزمودنی لبه تخت مینشست و زانویش را در جهت اکستنشن بالا میبرد. برای عضلات فلکسور زانو، آزمودنی به صورت دمر روی تخت قرار میگرفت و زانو را در جهت فلکشن خم میکرد.

گروه اول تمرینات پیلاتس را انجام میدهند گروه دوم تمرینات نوروفیدبک را انجام میدهند وگروه سوم که کنترل می باشد در طول این مدت هیچگونه فعالیت خاصی را انجام نمی دهند که  با اعمال یک برنامه ی دقیق از تمرینات پیلاتس و نوروفیدبک به مدت 8 هفته ودر هر هفته 3جلسه تمرین بر روی کودکان اول ودوم و گرفتن پس آزمون از تمام آزمودنی ها نتایج تاثیر این تمرینات بروی اضطراب حالتی و تعادل کودکان بررسی خواهد شد.

 

 

 

   

پ : ابزار گردآوری اطلاعات

پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات  آزمودنی ها شامل: سن، وزن،قد،–برای ثبت امواج مغزی از دستگاه نوروفیدبک ده کاناله برای تعادل از تست اصلاح شدۀ لک لک.تست ایستاوپویا

 

 

 

 

 

 

 

ت : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

برای توصیف تمرینات  از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی  استفاده شد.همچنین از طریق آزمون تی زوجی و آزمون Anova با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

 

تاریخ تصویب از تاریخ تا تاریخ
مطالعات کتابخانه ای    
جمع آوری اطلاعات    
تجزیه و تحلیل داده ها    
نتیجه گیری و نگارش پایان نامه    
تاریخ دفاع نهایی    
طول مدت اجرای تحقیق :

 

ب : روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) :

 

از روش کتابخانه ای و اسنادی ( کتابها و مجلات معتبر لاتین و فارسی)-مشاهده  و هم چنین  سایتهای اینترنتی و…)مربوط به موضوع تحقیق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ـ جدول زمان بندی مراحل انجام دادن تحقیق از زمان تصویب تا دفاع نهایی

 

   

3. عطری، ب. شفیعی، م(1386). “تمرینات وررزشی پیلاتس (مبنای علم کنترولوژی)”. انتشارات تالیا،

.10چاپ اول. ص 2

 

1-Steinberg M, Othmer S. The 20 hour solution: training minds to concentrate and self-regulate naturally without medication. 3th ed. Robert D Reed; 2004.P.48-92.

 

 

2. Rydeard R, Leger A, Smith D. (2006). “Pilates – based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability”. J orthop sports Phys Ther, 36(7): PP: 472-84

.

4. Anderson BD, Spector A. (2000). “Introduction to Pilates – based rehabilitation”. Ortho Phys ther clin North . 9. PP: 395-410

 

5. Jacobs EH. Neurofeedback Treatment of Two Children with Learning, Attention, Mood, Social, and Developmental Deficits. J Neurotherapy 2006; 9(4):55-70.

 

6-Hammond D. Cowpat is neurofeedback? J Neurotherapy 2006;10:25-36.

 

7. Meneghetti, CHZ. Blascovi- Assis SM, Deloroso, FT. Rodrigues GM. (2009). “Static balance assessment among children and adolescents with Down syndrome. Rev”. Bras Fisioter. 13 (3). PP: 230-5.

 

8. Polastri, PF. Barela, JA. (2005). “Perception – action coupling in infants with Down syndrome: effects of experience and practice”. Adapt Phys. Activ Q. 22 (1). PP: 39-58.

 

9. Gali, M. Rigoldi, Ch. Mainardi, L. Tenore N, Onorati, P. Alebrtini, G. (2008). “Postural control in patients with Down syndrome”. Disability and Rehabilitation. 30 (17). PP: 1274-1278.

 

10. Moore NC.(2000) “A review of EEG biofeedback treatment of anxiety

disorders”.ClinElectroencephalogr ; 31(1), pp: 1-6.

 

11. Zalipour M. The effect of systematic motivational counseling on reduce of exam anxiety among student, [MAThesis in Persian]. Iran, Tehran: Allame Tatabatabei University; 2005.

 

12. Najafian J, Akhavan Tabib A .Comparison of the effect of relaxation and biofeedback- assisted relaxation on stress and anxiety score in patient with mild hypertention. Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(17): 8-12. [In Persian]

 

13. Agiovlasitis S, McCubbin J.A, Joonkoo Y, Mpitsos G, Pavol M.J. Effects of Down syndrome on three-dimensional motion during walking at different speeds. Gait & Posture 2009; 30:345–350.

13ـ فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی) مورد استفاده در پایان نامه به‎ شرح زیر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Morton J, Brownlee M, McFadyen A. The effects of progressive resistance training for children with cerebral palsy.Clinical Rehabilitation 2005; 19: 283_289

 

15. Carmeli E, Kessel Sh, Coleman R and Ayalon M . Effects of a treadmill walking program on muscle strength and balance in elderly people with Down syndrome. The Journals of Gerontology.2001; 57(2): 106-110.

 

16. Damiano DL, Abel MF. Functional outcomes of strength training in spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil1998; 79: 119–25.

 

17. Carmeli, E. Merrick, J. Kessel, S. Bar – Chad, S. (2004). “A comparison between older persons with Down syndrome and a control group: clinical characteristics, funtional status and sensorimotor function”. Down syndrome research and practice. 9. PP: 17-24

 

18. Weeks, DJ. Chua, R. Elliott, D. (2000). “Perceptual – motor behavior in Down syndrome”. Champaign. Illinois: Human Kinetics Ed.

 

19. Rast MM, Harris SR. (1985). “Motor control in infants with Down syndrome. Developmental Medicine and child neurology”. 27 (5). PP: 682-685.

 

20. Hammond D C. (2005). “Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing”. J.Neurother; 9(1), pp: 27-36.

 

   

نام ماده یا وسیله مقدار موردنیاز مصرفی

غیرمصرفی

ساعت داخل

یا خارج

شرکت سازنده قیمت واحد قیمت کل
ریالی ارزی ریالی ارزی
                 
                 
                 
                 
                 
                 
جمع هزینه های مواد و وسایل به ریال