پروپوزال بررسي رابطه مقدار نوسانات شاخص قيمت خرده فروشي و عمده فروشي در ايران

 

عنوان: بررسي رابطه مقدار نوسانات شاخص قيمت خرده فروشي و عمده فروشي در ايران

 

 دانلود پروپوزال

بيان مساله

 

در بررسي هاي اقتصادي به منظور تعيين آثار سياست هاي اقتصادي،برنامه ريزي و سياست گزاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از نماگرهاي اقتصادي يکي از ابزارهاي ضروري است. يکي از اين نماگرهاي اقتصادي شاخص هاي قيمت مي باشند. در اقتصاد کلان شاخص های متعددی وجود دارد که عمده ترین آنها شاخص قیمت عمده فروشی و خرده فروشی می باشد.

شاخص قيمت عمده فروشي(WPI) يکي از شاخص هاي قيمت است که بعنوان يک نماگر اقتصادي، تغييرات سطح عمومي قيمت ها را در بازار عمده فروشي اندازه گيري مي کند.

شاخص قيمت مصرف کننده(CPI) يک نماگر مهم براي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول داخلي کشور و  يکي از ابزارهاي مهم براي برنامه ريزان  اقتصادي کشور مي باشد. اين شاخص، تغييرات قيمت تعداد ثابت و معيني از کالا ها و خدماتي که توسط خانوارهاي شهرنشين به مصرف مي رسد را در دوره زماني معين نسبت به يک سال پايه نشان مي دهد.

هر چند تئوريهاي اقتصادي بر ارتباط بين شاخص هاي قيمتي در بازارهاي مختلف کالا (تجاري , توليد کننده, عمده فروشي و خرده فروشي)  و انتقال قيمت از بازار اوليه به بازار نهايي دلالت دارد، برخي از اين تحقیقات اين ارتباط را به دليل رفتار فروشنده، توليد کننده و خريدار و يا ساختار اقتصادي کشورها ضعيف مي دانند.

در صورتي که ارتباطي در انتقال قيمت بازارها وجود داشته باشد و شاخص قيمت عمده فروشي شاخصي پيش نگر براي تورم مصرف کننده تلقي شود، مي  توان روند تورم(CPI) را در آينده با توجه به روند تورم(WPI) تخمين زد و نيز آثار شوک هاي اين قيمت را بر يکديگر در طول زمان بررسي نمود، از اين محاسبات مي توان در بررسي آثار و نتايج سياست هاي اقتصادي  و برنامه ريزي هاي آتي استفاده نمود.

 

مطالعات بسیاری در این رابطه انجام شده است از جمله جاناتان وينهاگن از اداره آمار کار آمريکا در سال 2002 تحقيقي را جهت بررسي مکانيسم انتقال قيمت در مراحل مختلف توليد تا انتقال آن به شاخص(CPI)  انجام داد. وي با استفاده از دادهاي ماهانه سال 1974 تا 2001 نتيجه گرفت که  تا سال 1989روند قيمت ها در مواد اوليه، واسطه اي و نهايي به(CPI)  منتقل مي شوند . اما از سال 1990تا 2001 تنها تغيير در شاخص قيمت توليدکننده کالاهاي نهايي سبب تغيير در(CPI)  مي شود.

 

هدف ازانجام اين تحقيق بررسيرابطه بین مقدار و نوسانات  شاخص قيمت خرده فروشي و عمده فروشي در ايران با استفاده از دادهاي سالانه و فصلی طی سالهای1388-1348 می باشد.

فرضیه یک: بین نوسانات شاخص قیمت خرده فروشی و عمده فروشی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

فرضیه دو: نوسانات قیمت شاخص خرده فروشی بیش از عمده فروشی است.

 

برای آزمون فرضیه ها از آمارهF برای تفاوت واریانس دو متغییر استفاده خواهد شد و همچنین از آزمون ARCH-GARCH  استفاده می شود.

Be the first to comment

Leave a Reply