پایان نامه مهندسی محیط زیست : بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1-پسماندهاي شيميايي[1]

مواد زائد شيميايي كه به وفور در بيمارستان­ها وجود دارد، در بخش­هاي تشخيص و آزمايشگاه­ها ، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام دارو­ها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضولات را تشكيل مي دهند. اين پسماندها شامل اشكال گوناگوني از پسماندهاي شيميايي بوده كه ممكن است خطرناك بـاشـنـد. طبق موازين بين المللي، خصوصيات سـمــي بـودن، خـورنـدگـي، قـابـل اشـتـعـال بـودن واكنش دهندگي، سرطان­زايي باعث طبقه بندي مـواد زائد شيميايي در زمره مواد زائد خطرناك مـي­شوند. مواد شيميايي غير خطرناك، موادي هـسـتـنـد كـه خصوصيات فوق را نداشته باشند.

فضولات شيميايي خطرناك در سه بخش زير تقسيم بندي مي­شوند:

1 -مواد قابل احتراق : شامل تركيبات جامد، مايع و گازي شكل.

2 -فضولات سمي : اين فضولات با PH كمتر از 2 (به شكل اسيدي) و بالاتر از 12 (به حالت قليايي) در پسماند هاي بيمارستاني وجود دارند. بخشي از داروهاي اضافي و يا فاسد شده، جزو اينگونه فضولات به حساب مي­آيند.

3- مواد واكنش دهنده و موثر: در ساير فضولات كه تا حدودي در پسماند­هاي بيمارستاني قابل تشخيص هستند. از فضولات شيميايي بي خطر مي توان قندها، اسيد­هاي آمينه و برخي از نمك­هاي آلي و معدني را نام برد. اسيد­هاي آمينه و نمك­هاي شيميايي نظير نمك­هاي سديم، منيزيم، كلسيم، اسيد لاكتيك، انواع اكسيد­ها، كربنات­ها، سولفات­ها و فسفات­ها قسمتي از مواد زائد شيميايي هستند

 

2-پسماندهاي عفوني[2]

پسماندهاي عفوني، حداقل شامل مواد زائد آزمايشگاهي، نظير محيط­هاي كشت و مواد زائد بخش­هاي جراحي و كالبد شكافي و بخش­هاي ايزوله مي­باشند كه بيماران عفوني در آن بستري مي­گردند. پسماند­هایی كه از بخش­هاي همودياليز بيماران به دست مي­آيد  مثل فيلتر­ها ولوله­ها، حوله­هاي يكبار مصرف ، روپوش­ها و دستكش­ها و غیره) و نيز مواد زائد حيوانات تلقيح شده در زمره اين گروه زائدات قرار دارند.پسماند­هاي عفوني ، زائداتي هستند كه قادرند حداقل يك بيماري عفوني را منتقل سازند به دليل اينكه روش قابل قبول براي عفوني بودن اين گونه زائدات در دست نيست ، مراكز قانوني اينگونه مواد را بر حسب اينكه از كجا و با چه محتوياتي توليد مي شوند، شناسايي و تعريف مي­كنند. بر اين اساس حداقل 3 درصد و حداكثر 90 درصد زائدات بيمارستاني را مواد زائد عفوني تشكيل مي­دهند(عمراني ،1369).

مركز پيشگيري و كنترل بيماري[3] پنج نوع پسماند بيمارستاني را عفوني تلقي مي كنند که شامل پسماند­­هاي ميكروبيولوژيك، پاتولوژيك، لاشه حيوانات آلوده، خون واشياء نوك تيزمی باشند(اصل سليماني، 1379.(

یکی از کامل­ترین نظریه­ها در این خصوص توسط Liberman  ارائه شد وی پسماندهای عفونی را  در 12 نوع مشخص طبقه بندی کرده است(كريم زادگان ،1375).

1) پسماند بخش هاي ايزوله

بـيـمـاران ايـن بـخـش بـه دلـيـل داشتن بيماري عـفـونـي قـابـل انـتقال، از ساير بيماران مجزا شده‌اند. بديهي است از نظر انتقال ويروس ايدز و هپاتيت B مراقبت هاي لازم در دفع پسماند هاي خونين و مايعات بدن بيماران بستري در بیمارستان­هـا و بـخـش هـاي ايـزوله ضرورت كامل دارد .

2)  پسماند محيط­هاي كشت و ديگر عوامل عفوني

ايـن مـواد از آزمایشگاه­های تـشخيـص طـبـي‌، آزمايـشگاه­هـاي پـاتـولـوژي و مـيـكـروب­شـنـاسـي و تـحـقـيـقـاتي توليد مي شوند كه شامل كشت هاي تهيه شده از نمونه هاي اخذ شده از بيماران است. نمونه هاي نگهداري شده براي تـحـقـيق و زايدات فرآورده­هاي معين دارويي، قـسمت ديگري از اين مواد زايد عفوني قلمداد مي شوند.

3)  فرآورده­هاي خوني

ايـن گـونـه زايـدات تـوسط بـانك­هاي خون، آزمايـشگاه­هاي تشخيص طبي، مراكز دياليز و شركت­هاي دارويي توليد مي­شوند. اين مواد به طـور بالقوه عفوني بوده و امكان وجود عوامل بـيماري­زا در آن‌هـا بـسـيار زياد است. اين مواد مـمكن است  علاوه بر ويروس ايدز و هپاتيت، ساير بيماري­هاي قابل انتقال به وسيله خون نظير مالاريا سرخجه مادرزادي و غیره را منتقل كنند.

4) پسماند ناشي از اعمال جراحي و كالبد شكافي

پسماند كـه در جـريـان عـمـل جـراحي و كـالـبد شكافي به دست مي آيد همراه با عوامل بـيـمــاري­­زا بـه عـنـوان مـواد زايـد عـفـونـي تـلـقـي مـي‌شوند. از ديدگاه مراقبت­هاي جهاني تمام مـواد زايـد را كـه در تـمـاس بـا خـون و جريان خـون هستـد بايد به عنوان پسماند عفوني تلقي كرد.

5)  پسماندهاي آلوده آزمايشگاهي

ايـــن دسـتـه از پسماندها، ظــروف كـشــت و وسـايـلـي را  كه براي تهيه محيط كشت و انتقال آن‌ها به كار مي­رود شامل مي­شوند. بديهي است پـارچـه­هـايـي كه در تماس با محيط­هاي كشت هستند نيز آلوده هستند. در هر صورت مواد زايد  آزمايشگاهي شامل تمام مواد زايدي هستند كه در تماس با عوامل بيماري زا بوده و ممكن است حاوي كشت‌ها و نمونه‌هاي آزمايشگاهي آلوده باشند.

6)  وسايل آلوده نوك تيز و برنده

مثل سوزن ها و سرنگ ها، شيشه هاي شكسته، چاقو­هاي جراحي و نظاير آن­ها .

7) پسماند بخش دياليز

اين مواد زايداتي هستند كه در اثر تماس با خون بيماران همو­­دياليز به وجود آمده و شامل وسايل، و ابزار و موادي هستند كه به علت مصرف در اين بخش ايجاد مي شوند.

8) پسماند­­هاي آلوده بخش نگهداري حيوانات

ايـن مواد شامل لاشه و قسمت هاي مختلف آلوده حيواناتي است كه جهت انجام آزمايش­هاي مختلف تحقيقاتي در معرض عوامل بيماري زا قرارمي گيرند.

9) پسماندهاي بيولوژيك و دارويي

ايــن پسماندها شـامل واكسن­هـا و ساير مـواد زايـدي هستند كه در جريان تـولـيـد فـرآورده‌هـاي بـيولوژيك شركت­هاي دارويي توليد مي­شوند. اين مواد به علت عدم استاندارد بودن يا گذشت تاريخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور ريخته مي­شوند. بيمارستان­ها و مراكز تحقيقاتي، بيولوژيك، كلينيك­ها، داروخانه­ها و غیره منبع اصلي مـواد زايـد بـيـولـوژيـك مـخـاطـره آمـيـز هـسـتـنـد. از جـمـلـه خـصـوصـيـات مـهـم مواد زايد بيولوژيك، قدرت آلوده سازي، عفونت زايي و ايجاد مسموميت براي موجودات زنده است. مواد زايدي كه در اين گروه قرار مي گيرند عبارتند از : بافت­هاي بدخيم حاصل از جراحي، مواد آلوده مثل سوزن­ها، باند­­ها و… مواد زايد بـيولوژيك به عنوان محصول فرعي حاصل از فرآيند­هاي بيولوژيك يك كارخانه نيز مي‌تواند باشد.

10) پسماند غذايي وساير فرآورده هاي آلوده

اين مواد زايد شامل مواد غذايي آلوده(پس مانده غذايي بيماران عفوني)، داروها و مواد بهداشتي كه آلوده و غير قابل مصرف تشخيص داده شده اند، هستند .

11) لوازم و ابزار آلوده

وسـايـلـي كه در آزمايشگاه هاي پزشكي و ميكروبيولوژي و تحقيقاتي كه با عوامل عفوني در تماس بوده و در توليد وآزمايش فرآورده­هاي دارويي، آلوده  مي­شوند در اين گروه قرار مي­گيرند. اگر قرار است اين وسايل ضد عفوني شده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند، دقت لازم در خصوص رفع آلودگي از آن­ها ضروري است .

12) پسماند­هاي پاتولوژيك

نسوج، اعضاء و قسمت هايي از بدن انسان كه در عمل بيوپسي، اتوپسي و اتاق­هاي عمل جراحي برداشته مي­شوند، اصطلاً پسماند­هاي پاتولوژيك خوانده مي­شوند. اين پسماند­ها به دليل امكان وجود عوامل بيماري­زا بالقوه، ايجاد بيماري مي­­کنند.

با توجه به این موضوع  طبقه بندي­هاي مواد زايد عفوني كه توسط  مركز كنترل بيماري پيشنهاد شده است به شرح زير است:
1- مواد زائد آزمايشگاهي ميكروبيولوژي
2- مواد زائد پاتولوژيك
3- نمونه هاي خون و فرآوردهاي خوني
4- مواد تيز و برنده
5- مواد زايد بخش­هاي ايزوله

قابل توجه است طبقه بندي پسماند عفوني توسط  EPA[4] به قرار زير است:
1- مواد زائد بخش­هاي ايزوله
2-كشت هاي ميكروبي و مواد بيولوژيك مربوطه
3-خون و فرآورده­هاي خوني
4- مواد زائد پاتولوژيك
5-مواد تيز آلوده
6-لاشه حيوانات، اعضاء بدن و ملافه­هاي آلوده
7- مواد زائد حاصل از جراحي و كالبد شكافي
8- ضایعات آزمايشگاهي آلوده
9- ضایعات واحد دياليز
10- مواد تيز استفاده نشده
پسماند­هاي عفوني از منابع متعددي توليد مي­شوند به طوركلي 90-3 درصد پسماند­هاي بيمارستان مي­توانند عفوني باشند.

بـر اساس تحقيقات به عمل آمده در ساير كشورها مشخص شده است كه معمولا 15-10 درصد از پسماند­هاي بيمارستاني را پسماند­هاي عفوني تشكيل مي­دهند .(Mohamed, 2009)

  • پسماندهاي بيولوژيكي ودارويي[5]

اين زائدات شامل واكسن­ها و ساير مواد زائدي هستند كه در جريان توليد فرآورده­هاي بيولوژيكي شركت هاي دارويي توليد مي­شوند . اين مواد به علت عدم استاندارد بودن يا گذشت تاريخ مصرف و خروج از رده به بازار، دور ريخته مي­شوند. بيمارستان­ها منبع اصلي مواد زائد بيولوژيكي مخاطره آميز مي­باشند. از جمله خصوصيات مهم مواد زائد بيولوژيكي، قدرت آلوده سازي، عفونت زايي وايجاد مسموميت براي موجودات زنده مي­باشد. مواد زائدي كه در اين گروه قرار مي­گيرند عبارتند از: بافت­هاي بدخيم حاصل از جراحي، مواد آلوده مثل سوزن­ها، باند­ها و غیره می­باشند (WHO,  1999).

  • پسماندهای ژنوتوکسیک[6]

پسماندهای ژنوتوکسیک به شدت خطرناک هستند و ممکن است خصوصیات ایجاد جهش سلولی و سرطان زایی داشته باشند. این پسماندها مشکلات ایمنی جدی به وجود می‌آورند. این مشکلات هم درون بیمـارستان و هم پس از دفع پسماندها در بیرون از بیمارستان می‌تواند وجود داشته باشد و باید مورد توجه خاص قرار داشته ‌باشند. آن­ها می‌توانند دارای دارو­های سایتوتوکسیک معین، سایتوتوکسیک، مواد شیمیایی و مواد پرتوساز باشند، داروهای سایتوتوکسیک که مواد اصلی این مقوله را تشکیل می‌دهند، می‌توانند بعضی سلول­های زنده را بشکند یا رشد آنها را متوقف کنند. این داروها برای شیمی درمانی سرطان­ها به کار می‌روند. دارو­های سایتوتوکسیک بیشتر اوقات در بخش­های تخصصی مانند بخش سرطانی شناسی و واحدهای پرتو درمانی مصرف می‌شوند، که نقش اصلی آنها درمان سرطان است(WHO, 2005).

  • پسماندهای محتوی فلزات سنگین[7]

پسماندهای محتوی فلزات سنگین یک زیر رده از پسماند­­های شیمیایی خطرناک و به طور معمول به شدت سمی‌اند. پسماندهای دارای جیوه به طور مشخص از نشت تجهیزات شکسته شده بالینی به وجود می‌آیند. جیوه‌های پخش شده از چنین دستگاه­هایی تا حد ممکن باید جمع‌آوری شوند. پسماندهای دارای کادمیوم عمدتاً از باتری‌های دورریخته و شکسته به وجود می‌آیند. برخی « پانل‌های تقویت شده با چوب» با مقداری سرب هنوز هم به عنوان ضد نفوذ کردن پرتوهای X و در بخشهای تشخیصی به کار می‌روند(WHO, 1999).

شایان ذکر است كه در یک تـقـسـيـــم بــنـــدي متداول در آسیا، مـــواد زايـــد ويـــژه بيمارستاني شامل  6‌گروه زير هستند:

1) مـواد زائد آنـاتـومـيـك، شامل مواد زايد اطـاق عـمـل، مـواد زايـد اطـاق زايـمـان، اعـضاء و  اندام­هاي قطع شده، جنين مرده و جفت و مواد آناتوميك ناشي از جراحي­هاي سطحي است .
2) مــواد زائد بـيــولــوژيــك حــاصـل از تـمـام بخش‌ها شامل:
الف)  پارچه هاي آغشته به الكل و اتر و خون.
ب) اجــســـام يـــك بـــار مــصــرف فـلــزي ، نـظـيــر سرنگ، سوزن هاي تزريق زير جلدي، تيغه هاي چاقوي جراحي، اجسام پلاستيكي مثل ظروف ادرار، لـــولـــه­هـــاي پلاستیکی، بطری­های پلاستيكي ، سرنگ و ماسك و دستكش.
بـسـتـه بـنـدي مـثـل ظـروف شـيشه­اي سرم خون ، بطري هاي شيشه داروها، انواع آمپول ها، كارتون كاغذ و جعبه‌هاي دارو .
3)‌ مواد زائد ويژه مثل : فيلترهاي دياليز كليه، گچ شكسته بندي و قالب گيري .
4) ‌مواد زائد بخش راديولوژي، آزمايشگاه‌هاي شيميایي و باكتريولوژي

5)‌ مواد زائد راديو اكتيو.
و ) ‌مواد زائد دارويي(درياباري،1379 ).
2) Chemical waste

1) Infection waste

 2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

1) Environmental Protection Agency

2) Medication Waste

1) Genotoxic Waste

2) Heavy Metals Waste

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی پسماندهای بیمارستانی

Be the first to comment

Leave a Reply