پایان نامه مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت

با عنوان :مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد  کارایی و برابری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت آقای علیرضا وهابی
تحت عنوان

 

مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری

 

 

 

در تاریخ 19/3/1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

  • استاد راهنما                    دکتر محمد‌امین لطیفی
  • استاد مشاور                    دکتر غلامرضا یوسفی
  • استاد داور دکتر رحمت‌ا… هوشمند
  • استاد داور دکتر احمدرضا تابش

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

فهرست مطالب.. هشت

فهرست اشکال.. ده

فهرست جداول.. یازده

لیست نمادها.. سیزده

چکیده.. 1

 

فصل اول: مقدمه

1-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 2

1-2……………………………………………… توابع رفاه اجتماعی و مدیریت انرژی.. 4

1-3……………………………… مروری بر ساختارهای مدیریت انرژی الکتریکی.. 6

1-3-1………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی متمرکز.. 7

1-3-2……………………………………………….. ساختار مدیریت انرژی غیرمتمرکز.. 7

1-3-3………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی ترکیبی.. 8

متن کامل در سایت امید فایل 

1-4……………………………………………………………. اهداف و نوآوری­های پایان­نامه.. 9

1-5…………………………………………………………………. مروری بر ساختار پایان­نامه.. 11

 

فصل دوم: مدیریت انرژی خوشه­ای از بارهای پاسخگو به قیمت بر اساس بازی همکارانه

2-1……………………………………….. پیشگفتار 13

2-2………………………………………… مدلسازی 14

2-2-1………………………………….. فروض مسأله 14

2-2-2……………………………………. فرمول‌بندی 15

2-2-3……………. نقد مسأله کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی 19

2-2-4 مدلسازی مسأله مدیریت انرژی ترکیبی بر اساس بازی همکارانه 20

2-3……………………………………… نتایج عددی 21

2-3-1…………………… ترکیب اول: خوشه‌ای از دو بار 23

2-3-2…………………… ترکیب دوم: خوشه‌ای از سه بار 29

2-3-3………………….. ترکیب سوم: خوشه‌ای از هفت بار 34

2-4……………………………… جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 39

 

فصل سوم: مدلسازی مسأله انتخاب نقطه تعادل به کمک بهینهسازی دوسطحی

3-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 41

3-2 مدلسازی انتخاب نقطه تعادل در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی.. 42

 

 

3-3………………………………… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل به MPCC.. 44

3-4…………………………………………. استفاده از روش خطی‌سازی FM در MPCC.. 50

3-5… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل مدیریت انرژی به MPPDC.. 53

3-6………………… استفاده از روش گسترش باینری در خطی‌سازی MPPDC.. 55

3-7………………………………………………………………………….. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 59

 

فصل چهارم: معرفی معیارهای برابری تخصیص در انتخاب نقطه تعادل و نتایج عددی

4-1……………………………………… پیشگفتار 60

4-2…………………………….. توابع هدف پیشنهادی 61

4-2-1…………………… تابع هدف حداقل فاصله (MD) 61

4-2-2…………………. تابع هدف حداقل نسبت‌ها (MND) 62

4-2-3………. تابع هدف حداقل­سازی تفاضل نسبت‌ها (MDND) 62

4-3……………………………………. نتایج عددی 63

4-4………………………………… مسائل محاسباتی 65

4-4-1…………………. ترکیب اول: خوشه‌ای از دو بار 65

4-4-2…………………. ترکیب دوم: خوشه‌ای از سه بار 69

4-4-3………………… ترکیب سوم: خوشه‌ای از هفت بار 73

4-5……………………… جبران کاهش کارایی در شبکه 77

4-5-1…………………….. روش جبران نسبت‌های مساوی 78

4-5-2…………………………………. نتایج عددی 79

4-6……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 81

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 83

5-2…………………………………….. پیشنهادات 88

 

پیوست الف: مسأله بهینه­سازی چندهدفه.. 89

پیوست ب: مسائل بهینه‌سازی چندسطحی.. 92

پیوست ج: شرایط بهینگی KKT.. 103

پیوست د: دوگان مسأله بهینه­سازی.. 105

مراجع.. 107

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏1‑1 ساختار مدیریت انرژی ترکیبی……………………………………………………… 9

شکل ‏2‑1 پله‌های پیشنهادی بار i برای مصرف انرژی در ساعت t…………. 16

شکل ‏2‑2 محاسبه انرژی مصرفی بار i در فاصله ساعت t1 تا t2 با استفاده از قانون ذوزنقه‌ای………………………………………………………………………………………………………….. 17

شکل ‏2‑3 مثالی از یک شبکه محلی با شین‌های داخلی 3،2 و 5 و شین‌های متصل به شبکه اصلی 1 و 4……………………………………………………………………………………………………… 18

شکل ‏2‑4 شبکه 5 شینه پیشنهادی………………………………………………………………… 22

شکل ‏2‑5 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از دو بار………………………………………… 23

شکل ‏2‑6 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………… 25

شکل ‏2‑7 جبهه پارتو در سناریوهای الف-2 تا الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

شکل ‏2‑8 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-1 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شکل ‏2‑9 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-2 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شکل ‏2‑10 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-3 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

شکل ‏2‑11 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از سه بار………………………………………. 29

شکل ‏2‑12 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………… 32

شکل ‏2‑13 جبهه پارتو در سناریو الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از سه بار      33

شکل ‏2‑14 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از هفت بار…………………………………….. 34

شکل ‏2‑15 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………. 37

شکل ‏2‑16 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-2 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از          هفت بار………………………………. 38

شکل ‏2‑17 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه­ای از         هفت بار………………………………… 38

شکل ‏4‑1 جبهه پارتو سناریو الف-4 و نقاط تعادل روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل الف-1: جبهه پارتو مثالی از دو بازیگر فرضی…………………………… 91

شکل ‏ب‑1 ساختار OPcOP با n مسأله بهینه‌سازی مقیدکننده…………………… 94

شکل ‏ب‑2 ساختار MPCC با n مسأله بهینه‌سازی سطح پایین……………………. 96

شکل ‏ب‑3 ساختار OPcLP با n مسأله بهینه‌سازی خطی سطح پایین…………… 99

شکل ‏ب‑4 ساختار MPPDC با n مسأله بهینه‌سازی خطی سطح پایین…….. 101

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

جدول ‏2‑1 قیمتهای ساعتی انرژی (برحسب $/MWh)…………………………………… 22

جدول ‏2‑2 اطلاعات شبکه 5 شینه………………………………………………………………….. 23

جدول ‏2‑3 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………… 24

جدول ‏2‑4 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار        24

جدول ‏2‑5 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…….. 24

جدول ‏2‑6 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………………………………………………………………………………… 25

جدول ‏2‑7 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 26

جدول ‏2‑8 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………… 30

جدول ‏2‑9 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار        30

جدول ‏2‑10 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از سه بار….. 31

جدول ‏2‑11 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑12 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………………………. 33

جدول ‏2‑13 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………. 34

جدول ‏2‑14 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار   35

جدول ‏2‑15 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار… 35

جدول ‏2‑16 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 36

جدول ‏2‑17 درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………………………………………………. 36

جدول ‏2‑18 اطلاعات جبهه پارتو در نقاط ضریب وزنی واحد برای هر بار در سناریو الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………….. 39

جدول ‏4‑1 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار در طول 24 ساعت       (برحسب $)………………………… 66

جدول ‏4‑2 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول ‏4‑3 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 66

جدول ‏4‑4 مقایسه SRP بار 1 نسبت به IP در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 69

جدول ‏4‑5 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار در طول 24 ساعت     (برحسب $)……………………….. 70

جدول ‏4‑6 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول ‏4‑7 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………………………. 70

جدول ‏4‑8 مقایسه SRP بار 2 و 3 در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………………………….. 72

 

 

جدول ‏4‑9 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………….. 73

جدول ‏4‑10 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………………………………………………………………………………… 73

جدول ‏4‑11 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………………………………………….. 74

جدول ‏4‑12 مقادیر SSP، MSSP و کارایی، پس از حذف بار 1 از ترکیب خوشه‌ای از هفت بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول ‏4‑13 مقایسه SRP بار 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………… 76

جدول ‏4‑14 مقادیر جبرانسازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار (برحسب $)…………………………………………………… 79

جدول ‏4‑15 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………….. 79

جدول ‏4‑16 مقادیر جبران‌سازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار (برحسب $)…………………………………………………… 80

جدول ‏4‑17 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………….. 80

جدول ‏4‑18 مقادیر جبران‌سازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار (برحسب $)………………………………………………… 80

جدول ‏4‑19 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………….. 81

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Related posts:

پاسخ دهید