پایان نامه مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت

با عنوان :مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد  کارایی و برابری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت آقای علیرضا وهابی
تحت عنوان

 

مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری

 

 

 

در تاریخ 19/3/1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

  • استاد راهنما                    دکتر محمد‌امین لطیفی
  • استاد مشاور                    دکتر غلامرضا یوسفی
  • استاد داور دکتر رحمت‌ا… هوشمند
  • استاد داور دکتر احمدرضا تابش

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                                                                         صفحه

فهرست مطالب.. هشت

فهرست اشکال.. ده

فهرست جداول.. یازده

لیست نمادها.. سیزده

چکیده.. 1

 

فصل اول: مقدمه

1-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 2

1-2……………………………………………… توابع رفاه اجتماعی و مدیریت انرژی.. 4

1-3……………………………… مروری بر ساختارهای مدیریت انرژی الکتریکی.. 6

1-3-1………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی متمرکز.. 7

1-3-2……………………………………………….. ساختار مدیریت انرژی غیرمتمرکز.. 7

1-3-3………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی ترکیبی.. 8

1-4……………………………………………………………. اهداف و نوآوری­های پایان­نامه.. 9

1-5…………………………………………………………………. مروری بر ساختار پایان­نامه.. 11

 

فصل دوم: مدیریت انرژی خوشه­ای از بارهای پاسخگو به قیمت بر اساس بازی همکارانه

2-1……………………………………….. پیشگفتار 13

2-2………………………………………… مدلسازی 14

2-2-1………………………………….. فروض مسأله 14

2-2-2……………………………………. فرمول‌بندی 15

2-2-3……………. نقد مسأله کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی 19

2-2-4 مدلسازی مسأله مدیریت انرژی ترکیبی بر اساس بازی همکارانه 20

2-3……………………………………… نتایج عددی 21

2-3-1…………………… ترکیب اول: خوشه‌ای از دو بار 23

2-3-2…………………… ترکیب دوم: خوشه‌ای از سه بار 29

2-3-3………………….. ترکیب سوم: خوشه‌ای از هفت بار 34

2-4……………………………… جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 39

 

فصل سوم: مدلسازی مسأله انتخاب نقطه تعادل به کمک بهینهسازی دوسطحی

3-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 41

3-2 مدلسازی انتخاب نقطه تعادل در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی.. 42

 

 

3-3………………………………… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل به MPCC.. 44

3-4…………………………………………. استفاده از روش خطی‌سازی FM در MPCC.. 50

3-5… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل مدیریت انرژی به MPPDC.. 53

3-6………………… استفاده از روش گسترش باینری در خطی‌سازی MPPDC.. 55

3-7………………………………………………………………………….. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 59

 

فصل چهارم: معرفی معیارهای برابری تخصیص در انتخاب نقطه تعادل و نتایج عددی

4-1……………………………………… پیشگفتار 60

4-2…………………………….. توابع هدف پیشنهادی 61

4-2-1…………………… تابع هدف حداقل فاصله (MD) 61

4-2-2…………………. تابع هدف حداقل نسبت‌ها (MND) 62

4-2-3………. تابع هدف حداقل­سازی تفاضل نسبت‌ها (MDND) 62

4-3……………………………………. نتایج عددی 63

4-4………………………………… مسائل محاسباتی 65

4-4-1…………………. ترکیب اول: خوشه‌ای از دو بار 65

4-4-2…………………. ترکیب دوم: خوشه‌ای از سه بار 69

4-4-3………………… ترکیب سوم: خوشه‌ای از هفت بار 73

4-5……………………… جبران کاهش کارایی در شبکه 77

4-5-1…………………….. روش جبران نسبت‌های مساوی 78

4-5-2…………………………………. نتایج عددی 79

4-6……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 81

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 83

5-2…………………………………….. پیشنهادات 88

 

پیوست الف: مسأله بهینه­سازی چندهدفه.. 89

پیوست ب: مسائل بهینه‌سازی چندسطحی.. 92

پیوست ج: شرایط بهینگی KKT.. 103

پیوست د: دوگان مسأله بهینه­سازی.. 105

مراجع.. 107

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏1‑1 ساختار مدیریت انرژی ترکیبی……………………………………………………… 9

شکل ‏2‑1 پله‌های پیشنهادی بار i برای مصرف انرژی در ساعت t…………. 16

شکل ‏2‑2 محاسبه انرژی مصرفی بار i در فاصله ساعت t1 تا t2 با استفاده از قانون ذوزنقه‌ای………………………………………………………………………………………………………….. 17

شکل ‏2‑3 مثالی از یک شبکه محلی با شین‌های داخلی 3،2 و 5 و شین‌های متصل به شبکه اصلی 1 و 4……………………………………………………………………………………………………… 18

شکل ‏2‑4 شبکه 5 شینه پیشنهادی………………………………………………………………… 22

شکل ‏2‑5 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از دو بار………………………………………… 23

شکل ‏2‑6 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………… 25

شکل ‏2‑7 جبهه پارتو در سناریوهای الف-2 تا الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

شکل ‏2‑8 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-1 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شکل ‏2‑9 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-2 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شکل ‏2‑10 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-3 در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 29

شکل ‏2‑11 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از سه بار………………………………………. 29

شکل ‏2‑12 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………… 32

شکل ‏2‑13 جبهه پارتو در سناریو الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از سه بار      33

شکل ‏2‑14 شبکه 5 شینه با خوشه‌ای از هفت بار…………………………………….. 34

شکل ‏2‑15 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………. 37

شکل ‏2‑16 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-2 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از          هفت بار………………………………. 38

شکل ‏2‑17 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه­ای از         هفت بار………………………………… 38

شکل ‏4‑1 جبهه پارتو سناریو الف-4 و نقاط تعادل روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل الف-1: جبهه پارتو مثالی از دو بازیگر فرضی…………………………… 91

شکل ‏ب‑1 ساختار OPcOP با n مسأله بهینه‌سازی مقیدکننده…………………… 94

شکل ‏ب‑2 ساختار MPCC با n مسأله بهینه‌سازی سطح پایین……………………. 96

شکل ‏ب‑3 ساختار OPcLP با n مسأله بهینه‌سازی خطی سطح پایین…………… 99

شکل ‏ب‑4 ساختار MPPDC با n مسأله بهینه‌سازی خطی سطح پایین…….. 101

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

جدول ‏2‑1 قیمتهای ساعتی انرژی (برحسب $/MWh)…………………………………… 22

جدول ‏2‑2 اطلاعات شبکه 5 شینه………………………………………………………………….. 23

جدول ‏2‑3 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………… 24

جدول ‏2‑4 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار        24

جدول ‏2‑5 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…….. 24

جدول ‏2‑6 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………………………………………………………………………………… 25

جدول ‏2‑7 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 26

جدول ‏2‑8 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………… 30

جدول ‏2‑9 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار        30

جدول ‏2‑10 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از سه بار….. 31

جدول ‏2‑11 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑12 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………………………. 33

جدول ‏2‑13 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………. 34

جدول ‏2‑14 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار   35

جدول ‏2‑15 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار… 35

جدول ‏2‑16 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 36

جدول ‏2‑17 درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………………………………………………. 36

جدول ‏2‑18 اطلاعات جبهه پارتو در نقاط ضریب وزنی واحد برای هر بار در سناریو الف-4 در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………….. 39

جدول ‏4‑1 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار در طول 24 ساعت       (برحسب $)………………………… 66

جدول ‏4‑2 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار……………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول ‏4‑3 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 66

جدول ‏4‑4 مقایسه SRP بار 1 نسبت به IP در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………………………. 69

جدول ‏4‑5 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار در طول 24 ساعت     (برحسب $)……………………….. 70

جدول ‏4‑6 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول ‏4‑7 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………………………. 70

جدول ‏4‑8 مقایسه SRP بار 2 و 3 در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار……………………………………………………………………….. 72

 

 

جدول ‏4‑9 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………….. 73

جدول ‏4‑10 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………………………………………………………………………………… 73

جدول ‏4‑11 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار……………………………………………………………….. 74

جدول ‏4‑12 مقادیر SSP، MSSP و کارایی، پس از حذف بار 1 از ترکیب خوشه‌ای از هفت بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول ‏4‑13 مقایسه SRP بار 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………… 76

جدول ‏4‑14 مقادیر جبرانسازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار (برحسب $)…………………………………………………… 79

جدول ‏4‑15 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از دو بار…………………………………………………….. 79

جدول ‏4‑16 مقادیر جبران‌سازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار (برحسب $)…………………………………………………… 80

جدول ‏4‑17 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از سه بار…………………………………………………….. 80

جدول ‏4‑18 مقادیر جبران‌سازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار (برحسب $)………………………………………………… 80

جدول ‏4‑19 مقادیر جبران‌سازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روش‌های مختلف در شبکه با خوشه‌ای از هفت بار………………………………………………….. 81

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

Be the first to comment

Leave a Reply