دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب

پایان نامه برای دریافت درجه http://docs.full-thesis.netای عمومی

 عنوان:

فراوانی نسبی آنزیم متالوبتالاکتاماز در سویه‌های سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی در شهر یزد به روش  E Test

http://tahghigh20.ir:

سرکار خانم http://docs.full-thesis.net هنگامه زندی

استاد مشاور:

جناب آقای http://docs.full-thesis.net محمود قریشیان

مشاور آمار:

جناب آقای http://docs.full-thesis.net نصرالله بشردوست

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالعات مشابه…………………… 1
1-1- خانواده پسود و موناداسه آ…………………………………. 2
1-2- تاریخچه P. aeruginosa…………………………………
1-2-1- خصوصیات مورفولوژیک P. aeruginosa…………………..
1-2-2- خصوصیات رشد………………………………… 5
1-2-3- هوازی‌های اجباریObligate aerobes……………………
1-2-4- مشخصات کشت………………………………….. 6
1-2-5- مواد آلی مورد نیاز……………………………….. 7
1-2-6- محیط‌های کشت………………………………….. 8
1-2-7- پیگمان………………………………… 9
1-2-8- شاخص‌های بیماریزایی در P. aeruginosa……………….
1-2-8-1- پیلی(Pili)……………………………….. 11
1-2-8-2- آلژینات (Alginate) ………………………………..12
1-2-8-3- اندوتوکسین…………………………………. 12
1-2-8-4- پروتئاز‌های خارج سلولی……………………….. 13
1-2-8-5- همولیزین‌ها……………………………….. 15
1-2-8-6- فسفولیپاز ‍C…………………………………
1-2-8-7- رامنولیپیدها ………………………………..15
1-2-9- توکسین‌های خارج سلولی……………………….. 16
1-2-9-1- اگزوتوکسینA…………………………………
1-2-9-2- اگزوآنزیم S…………………………………
1-2-10- لوکوسیدین با وزن ملکولی بالا……………………. 17
1-2-11- سیدروفورها……………………………….. 17
1-2-12- لیپاز……………………………….. 17
1-2-13- سیتوتوکسین……………………………….. 18
1-2-14- پایوسیانین ………………………………..18
1-2-15- سیستم ترشحی نوع III……………………….
1-2-16- اپیدمیولوژی…………………………………. 19
1-2-17- بیماریهای ناشی از P. aeruginosa……………..
1-2-17-1- باکتریمی…………………………………. 20
1-2-17-2- عفونت‌های گوش…………………………………… 20
1-2-17-3- عفونت‌های چشم…………………………………. 21
1-2-17-4- عفونت‌های مجرای تنفسی……………………….. 21
1-2-17-5- عفونت‌های استخوان و مفصل……………………….. 22
1-2-17-6- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی……………… 22
1-2-17-7- عفونت‌های دستگاه گوارش…………………………. 22
1-2-17-8- عفونت‌های پوست و بافت نرم……………………….. 23
1-2-17-9- عفونت‌های دستگاه ادارای……………………………. 24
1-2-17-10- باکتریمی…………………………………. 24
1-2-17-11- عفونتهای استخوان و مفصل………………………….. 24
1-2-17-12- عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی………………. 24
1-2-17-13- اندوکاردیت عفونی…………………………………. 25
1-2-17-14- عفونت‌های مجرای تنفسی………………………….. 25
1-2-17-15- عفونت پوست و بافت‌های نرم……………………… 26
1-2-17-16- عفونت‌های ادراری………………………………..26
1-2-18- متالوبتالاکتاماز……………………………….. 27
1-2-19- شیوع مقاومت متالوبتالاکتامازها…………………. 27
1-2-20- انواع  تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………. 28
1-2-21- The Imipenemase(IMP) Type……………………………
1-2-22- The Veronese Imipenemase (VIM) Type……………………
1-2-23- New Delhi Metalo β-lactamase-1 (NDM-1) Type…………..
1-2-24-  دیگر تیپ‌های متالوبتالاکتاماز………………………………..29
1-2-24-1- روش‌های تشخیص متالوبتالاکتاماز……………………… 29
1-2-24-2- سنجس حساسیت) آنتی بیوگرام) ……………………….29
1-2-24-3- روش E.Test به وسیله نوار MBL………………………….
مروری بر مطالعات گذشته………………………………… 31
فصل دوم: مواد و روش‌ها……………………………….. 34
2-1 بیان مسئله و اهمیت موضوع………………………………… 35
2-2- اهداف………………………………….. 36
2-2-1- اهداف اصلی طرح…………………………………. 36
2-2-2- اهداف ویژه طرح…………………………………. 36
2-3- سؤالات و فرضیات………………………………….. 36
2-4- نوع و روش مطالعه………………………………… 37
2-5- روش کار……………………………….. 37
2-5-1- انواع محیط کشت………………………………….. 37
2-5-2- مکانکی آگار(Mac Conkey agar)………………….. 37
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید